งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานเพื่อเสริมศักยภาพทาง วิชาการของ นักศึกษาวิชาเอก บรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ สำหรับวิชา : ความรู้เบื้องต้นทาง บรรณารักษศาสตร์ รองศาสตราจารย์ปัญญา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานเพื่อเสริมศักยภาพทาง วิชาการของ นักศึกษาวิชาเอก บรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ สำหรับวิชา : ความรู้เบื้องต้นทาง บรรณารักษศาสตร์ รองศาสตราจารย์ปัญญา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 งานเพื่อเสริมศักยภาพทาง วิชาการของ นักศึกษาวิชาเอก บรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ สำหรับวิชา : ความรู้เบื้องต้นทาง บรรณารักษศาสตร์ รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

3 2. ให้ศึกษา Website ของ สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏ ทั่วประเทศ ( คนละ 1 ราชภัฏ ) ว่ามี องค์ประกอบ ใดบ้าง กำหนด รายงาน / ส่งรายงาน 29 สิงหาคม 2545 1. ให้ศึกษาองค์ประกอบของ Website ของสำนักวิทย บริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ( รายบุคคล ) กำหนด รายงาน / ส่งรายงาน 29 สิงหาคม 2545

4 3. ให้ค้นหาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของทบวงมหาวิทยาลัย ที่มีการเปิด สอนวิชาบรรณารักษศาสตร์และ สารนิเทศศาสตร์ ว่ามีที่ใดเปิดสอน บ้าง และมีวิชาอะไรบ้าง ( รายบุคคล ) กำหนดรายงาน / ส่งรายงาน 5 กันยายน 2545

5 4. ให้ทำการสำรวจห้องสมุดคณะ / ศูนย์ / สำนัก / อ. ณ. / อ. ต. / ห้องสมุดประชาชนขอ งกศน. / ห้องสมุดของ เทศบาล / ห้องสมุดของโรงเรียน เทศบาล 3 - 4 แห่ง / ห้องสมุดระดับอาชีวะใน จ. อุตรดิตถ์ (3 - 4 แห่ง ) 4.1 ผังห้องสมุด 4.2 จำนวนวัสดุ / ประเภท 4.3 สภาพ / บรรยากาศ / ปัญหา / บุคลากร *** กำหนดรายงาน / ส่งรายงาน 12 กันยายน 2545 ***

6 6. ส่งหลักฐานการยืมวัสดุห้องสมุด และสมุดคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ( รายบุคคล ) กำหนดส่ง 26 กันยายน 2545 5. ให้จัดหาข่าวสารทันสมัยทาง ห้องสมุด ทางบรรณารักษศาสตร์ จากวารสาร หรืออินเทอร์เน็ต คนละ 5 เรื่อง สรุปเรื่องละ 1 แผ่น (A4) ให้ ระบุที่มาด้วย ปรึกษาวิธีการเขียนที่ คุณศิริลักษณา หรือคุณนภา กำหนดส่ง 19 กันยายน 2545


ดาวน์โหลด ppt งานเพื่อเสริมศักยภาพทาง วิชาการของ นักศึกษาวิชาเอก บรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ สำหรับวิชา : ความรู้เบื้องต้นทาง บรรณารักษศาสตร์ รองศาสตราจารย์ปัญญา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google