งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ การเทียบโอนรายวิชาของ นักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ” วันที่ 11 มิถุนายน 2556 โดย อาจารย์เจนศักดิ์ คชนิล ประธานหลักสูตรวิศวกรรมบริหารงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ การเทียบโอนรายวิชาของ นักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ” วันที่ 11 มิถุนายน 2556 โดย อาจารย์เจนศักดิ์ คชนิล ประธานหลักสูตรวิศวกรรมบริหารงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ การเทียบโอนรายวิชาของ นักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ” วันที่ 11 มิถุนายน 2556 โดย อาจารย์เจนศักดิ์ คชนิล ประธานหลักสูตรวิศวกรรมบริหารงาน ก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเทียบ โอน

2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา สำเร็จการศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย ( สายวิทย์ ) - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าทาง ช่างอุตสาหกรรม - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ เทียบเท่าทางด้านก่อสร้าง สามารถเทียบโอนได้ ตามประกาศ ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วยการโอนและการ เทียบโอนรายวิชาจากการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี พ. ศ. 2554 การเทียบ โอน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3  หลักการเทียบโอน 1. หน่วยกิต หน่วยกิต ของ รายวิชาที่เทียบโอน 2. เกรด 2/C/ ค ของ รายวิชาที่เทียบโอน 3. คำอธิบายรายวิชา ต้อง เหมือนกับรายวิชาที่เทียบโอน 75% หมายเหตุ - Transcript ที่จบ ต้องไม่เกิน 10 ปี - ถ้าเกิน ต้องใช้วิธีเทียบโอน ประสบการณ์การทำงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเทียบ โอน

4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเทียบ โอน รายวิชาที่เทียบ โอนได้ต้อง เป็นไปตาม ประกาศของ มหาวิทยาลัยในปี การศึกษานั้นๆ

5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเทียบ โอน

6  วิชาเลือกเสรีสามารถเทียบ โอนได้ 2 วิชา 1. หน่วยกิต หน่วยกิต ของรายวิชาที่ เทียบโอน 2. เกรด 2/C/ ค ของรายวิชาที่ เทียบโอน 3. วิชาอะไรก็ได้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเทียบ โอน

7  หลักฐานที่ใช้ ( วิชาในหลักสูตร / วิชา ศึกษาทั่วไป / วิชาเลือกเสรี ) 1. Transcript 2. แบบฟอร์มการเทียบโอนรายวิชา ( ขอ ที่ กบ. ศ.) 3. เอกสารคำอธิบายรายวิชา ของเดิม และ วิชาที่จะเทียบโอน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเทียบ โอน

8  ขั้นตอน ( วิชาในหลักสูตร / วิชาศึกษา ทั่วไป / วิชาเลือกเสรี ) นักศึกษารวบรวม เอกสารหลักฐาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเทียบ โอน กบ. ศ. รับเอกสารหลักฐาน พิจารณาและส่งต่อ หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเอกสาร หลักฐาน กบ. ศ. รับเอกสาร หลักฐานคืน ประกาศผล จบ ผ่า น ไม่ ผ่ า น


ดาวน์โหลด ppt “ การเทียบโอนรายวิชาของ นักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ” วันที่ 11 มิถุนายน 2556 โดย อาจารย์เจนศักดิ์ คชนิล ประธานหลักสูตรวิศวกรรมบริหารงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google