งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอน : การทำ รายการ 2 (2) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอน : การทำ รายการ 2 (2) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอน : การทำ รายการ 2 (2) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน panya@mail.riu.ac.th

2 LIBRARY Non-Print Material Electronic Material Printed Material

3 วัสดุไม่ตีพิมพ์ Non-print Material Non-book Material (NBM) Audio-visual Material

4 สื่อ วิถีทางที่ส่งสารสนเทศ จากที่หนึ่งไปสู่อีกที่ หนึ่ง ผู้ใช้บริการ สื่ อ สิ่งพิมพ์ (Print) ภาพ (Visio n) เสียง ( Soun d)

5 ผู้ใช้บริกา ร ห้องสมุดสมัยใหม่ วัสดุไม่ ตีพิมพ์ วัสดุ ตีพิมพ์ อินเทอร์เ น็ต

6 สื่อวัสดุไม่ตีพิมพ์ แบ่งได้คือ กระดาษ / ผ้า ฟิล์ม แผ่น พลาสติก แผนภูมิ แผนที่ ผลงานศิลปกรรม รูป ถ่าย โปสเตอร์ ภาพยนตร์ ภาพนิ่ง ไมโครฟิล์ม วีดิ ทัศน์ แผ่นเสียง CD-A CD- Rom VCD DVD มีหลายลักษณะ เป็นแผ่น ม้วน กล่อง แผ่นกลม รูปแบ บ :

7 สารสนเทศประเภทสื่อ ถึงผู้รับโดย เครือข่ายดาวเทียม เคเบิล ( ไฟเบอร์ออฟ ติค ) ระบบไมโครเวฟ วิทยุโทรทัศน์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

8 ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้นำ ภาพยนตร์เข้ามาให้บริการใน ห้องสมุดครั้งแรก ต่อมาประเทศ อังกฤษทำตามในปี พ. ศ. 2473 สาเหตุที่ช้าเพราะ บรรณารักษ์ใหม่เชื่อว่า หนังสือเป็นสื่อ ที่สำคัญที่สุด บรรณารักษ์คิดว่า ตนเองมี อาชีพเกี่ยวข้องกับหนังสือไม่ เกี่ยวกับสื่ออื่น ๆ

9 บรรณารักษ์เชื่อว่า หนังสือ เท่านั้นเป็นที่เก็บความรู้ ส่วน สื่ออื่น ๆ เป็นเพียงความ บันเทิง บรรณารักษ์เชื่อว่าสื่อมี ราคาแพง และเสี่ยงต่อการ สูญหาย และชำรุด พ. ศ. 2516 สมาคมห้องสมุด ของอังกฤษให้นโยบายแก่ห้องสมุด ทุกประเภท ว่าหนังสือ และวัสดุไม่ ตีพิมพ์ ต่างเป็นสื่อสนับสนุนการสอน และวิจัย

10 แผนภูมิ (CHART) -CH แผนที่ (MAP)- MA วีดิทัศน์ (Video Cassette) -VC ดีวีดี (Digital Video Disk) -DVD วีซีดี (Video Compact Disk)- VCD ซีดี (Compact Disk Audio)- CA ซีดีรอม (CD-Rom)- CR แถบบันทึกเสียง (Tape Cassette)-TC

11 แผ่นใส (Transporency)- TR ภาพถ่าย (Pictures) -PIC ภาพโปสเตอร์ -PR ภาพนิ่ง (Slide) -SL ภาพศิลป์ (Art Original) -AO ภาพยนตร์ (Film)-F

12 ศึกษาวัสดุไม่ตีพิมพ์ และอักษรย่อที่ใช้จาก Books Online ที่ เว็บไซต์ ของสำนัก วิทยบริการ http://library.riu.ac.t h กิจกรร ม


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอน : การทำ รายการ 2 (2) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google