งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอน : การทำ รายการ 1 (5) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอน : การทำ รายการ 1 (5) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอน : การทำ รายการ 1 (5) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน panya@mail.riu.ac.th

2 การลงนาม ผู้แต่ง ผู้แต่งที่เป็นบุคคล ---> คนเดียว หรือมากกว่า 1 คน ผู้แต่งเป็นนิติบุคคล ---> หน่วยงาน สมาคม บริษัท องค์การ

3 ผู้แต่งเป็น นิติบุคคล 1. ผู้แต่งดำรง ตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสะอ้าน ---> วิจิตร ศรีสะอ้าน อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองเดช วงศ์หล้า ---> เรืองเดช วงศ์หล้า

4 2. ผู้แต่งที่มี บรรดาศักดิ์ พระยาอนุมานราชธน ---> อนุมาน ราชธน, พระยา 3. ผู้แต่งที่มี บรรดาศักดิ์และมียศ พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ---> วิจิตร วาทการ, พลตรีหลวง

5 4. ผู้แต่งที่มีเชื้อ พระวงศ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า มหาจักรีสิรินทรรัฐสีมาคุณากร ปิยะ ชาติ สยามบรมราชกุมารี ---> สิรินทร, สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา หม่อมเจ้าสุภัทรดิส ดิศกุล ---> สุ ภัทรดิส ดิศกุล, ม. จ. หม่อมเจ้ามณีรัตน์ บุนนาค ---> มณีรัตน์ บุนนาค, ม. ล.

6 5. สตรีที่มีเชื้อพระวงศ์ แต่สมรสกับ บุคคลธรรมดา ให้ลงคำ แสดงเชื้อพระวงศ์ ม. ล. บุบผา กุญชร ณ อยุธยา สมรสกับ นายสุกิจ นิมมานเหมินทร์ ---> บุบผา นิมมานเหมินทร์, ม. ล. 6. ผู้แต่งในนามแฝงต้องค้นหานาม จริงจากคู่มือ ดอกไม้สด ---> บุบผา นิมมานเหมินทร์, ม. ล. ยาขอบ ---> โชติ แพร่พันธุ์

7 7. บุคคลที่มียศทหารให้ลงเป็นยศ สูงสุด และไม่มีโอกาสได้ ยศสูงขึ้นกว่านี้ เปรม ติณสูลานนท์, พลเอก 8. ชื่อชาวต่างประเทศให้ลง นามสกุลก่อน โรเบิร์ต เอส. แม็คนามาร่า ---> แม็คนา มาร่า, โรเบิร์ต เอส.

8 9. ผู้แต่งที่มีชื่อเสียงโบราณ ให้ ลงชื่อตามที่รู้จักกัน แพร่หลาย โสคราติส โฮเมอร์ เพลโต อริสโตเติล

9 ผู้แต่งที่เป็น นิติบุคคล คำว่า “ นิติ บุคคล ” คือ สมาคม (associations) สถาบัน (institutions) องค์กรทางธุรกิจ (business firms) รัฐบาล (government) องค์กรรัฐบาล (government agencies)

10 โครงการและกิจกรรม (projects and programs) องค์กรศาสนาและความเชื่อ (religious bodies) องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร (nonprofit enterprises) วัด โบสถ์ (local churches) การประชุมสัมมนา (conference)

11 ตัวอย่า ง : สมาคมห้องสมุดแห่ง ประเทศไทย สถาบันราชภัฏ อุตรดิตถ์ กระทรวงศึกษาธิการ

12 หากมีหน่วยงานย่อยเป็น ผู้จัดทำ เช่น โครงการวางแผน ครอบครัว กระทรวงสาธารณสุข หรือคณะกรรมการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ให้ลงรายการหลัก ( ผู้ แต่ง ) ดังนี้ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ส่วนชื่อโครงการ และ คณะกรรมการให้ระบุหลัง ชื่อ เรื่องในบัตรรายการ


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอน : การทำ รายการ 1 (5) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google