งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และ สารนิเทศศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 2545 สรุปการจัดหมู่ 2 ( การวิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และ สารนิเทศศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 2545 สรุปการจัดหมู่ 2 ( การวิเคราะห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และ สารนิเทศศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 2545 สรุปการจัดหมู่ 2 ( การวิเคราะห์ เลขหมู่ 2) Classification 2

2 สรุประบบ L.C. ระบบ L.C. มีตัวเลขหมู่มาก มี 20 หมวด ใหญ่ หรือ 21 ตัวอักษร การกำหนดเลขหมู่ 1. กำหนดจากแผนการจัดหมู่ 2. บางเลขหมู่ต้องอาศัย 2.1 เลข cutter ซึ่งมี 4 ประเภทใหญ่ 2.2 ตารางภายใน 2.3 ตารางภูมิศาสตร์ 2.4 การโยง (divided link) 2.5 Subarranged like 2.6 Under each

3 เลขคัตเตอร์ มี 4 ประเภท แต่ละ ประเภททำให้เนื้อหาปลีกย่อย แยกแยะละเอียด HFBlack market 5482.6General works 5482.65.A-ZBy region or country, A-Z คัตเตอร์ A -Z HD 5482. 65.T5 ตลาดมืดของไทย

4 HDSpecial industries and trade Mineral and Metals Industries 9536Gold and silver Other Nonferrous Metals 9539.A1A-ZPeriodicals Societies Serials.A2A-ZGeneral Work.A3A-ZBy Region or Countries,A-Z คัตเตอร์สำรอง หรือ สงวน (Reserved cutter Number)

5 .A1A-Z สงวนไว้สำหรับ อุตสาหกรรมทอง เงิน และ เหล็กปลอดสนิม ที่เป็น วารสาร สมาคม สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง.A2A-Z สงวนไว้สำหรับเรื่องทั่ว ๆ ไป สำหรับอุตสาหกรรมทอง เงิน และเหล็ก ปลอดสนิม.A3A-Z สงวนไว้สำหรับ อุตสาหกรรมทอง เงิน เหล็กปลอดสนิม โดยแบ่ง ตามประเทศ (A - Z)

6 HD 9539.A 3T5 Ex. : อุตสาหกรรมทอง เงิน และเหล็กปลอดสนิมของ ไทย

7 เลขคัตเตอร์ 2 ครั้ง (Double cutter) หมายถึง การใช้เลขคัตเตอร์ 2 ครั้ง ในตัวเลขหมู่เดียวกัน cutter ตัวแรกเนื้อหา / สถานที่ cutter ตัวที่สองชื่อผู้แต่ง / ชื่อเรื่อง HD 9539. A2D3 ดูจากแผนการ จัดหมู่ เรื่องทั่วไปของอุตสาหกรรมทอง เงิน และเหล็กปลอดสนิม D3 อาจมาจาก Robert William Davies

8 เลขคัตเตอร์เรียงลำดับ (Successive Cutter Number) HF Department Stores Including five and ten-cent stores 5460 Periodicals. Societies. Serials. 5461 General works 5463 General Special

9 5465By region or country, A - Z Under each country (using successive cutter numbers) :.X Periodicals. Societies. Serials..X2 General work.X3 History, policy, taxation, etc..X35 Local, A - Z.X4 Particular firm, A - Z

10 Ex. : ห้างสรรพสินค้า จังหวัดพิษณุโลก HF 5465.T54T 6 ห้างสรรพสินค้า Topland จังหวัดพิษณุโลก HF 5465.T535 P5

11 การโยง Divided like หรือ Subarranged like HD= ประวัติและสถานการณ์เศรษฐกิจ ( อุตสาหกรรมและการค้า ผลิตผล จากเกษตรกรรม ) หากเป็นเลขหมู่ พบว่า HD9100-9119 = ประวัติและสถานการณ์ เศรษฐกิจของน้ำตาล (20 numbers) มีคำสั่งในแผนการจัดหมู่ว่าในการแบ่งละเอียด ดังตารางที่ปรากฏ ที่หน้า 122 - 124 (HD9000-9999) : หน้า 159- 191 / 162-163

12 นั่น คือ ประวัติและ สถานการณ์น้ำตาล ในประเทศไทย = HD9116.T5 หรือ ปริมาณซัคคะริน (Saccharin) ของ น้ำตาลในประเทศ ไทย = HD9116.S3T5

13 HD9000 - 9999 ==> หมายถึง อุตสาหกรรมการค้า บริษัท การจัดการ ไฟแนนซ์ การเงิน ตลาด และนโยบายของรัฐ รวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร และ เกษตรกรรมทุกประเภท หากต้องจัดหมู่ ==> อุตสาหกรรมการค้าข้าว ให้เปิดเลขหมู่ ==> HD9066 = 1 Number นำไปกระจาย HD9000 - 9999 ( หน้า 122 - 124)

14 1 no.A1A - Z Periodicals. Societies. Serials..A2A - Z General works.A4A - Z Region or country, A - Z Under each country.X Periodicals. Societies. Serials..X2 General works. History Including biography.X3 Local, A - Z.X4 Firms, A - Z

15 HD9066.A1 เอกสาร สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับข้าว HD9066.A2 เรื่อง ทั่วไปของข้าว HD9006.A4 - Z แบ่ง ตามประเทศ A - Z โดยต้องดูคัตเตอร์ เรียงลำดับ ประกอบด้วย

16 HD9066.T5 วารสารสิ่งพิมพ์ด้านข้าวของไทย HD9066.T52 เรื่องข้าวทั่ว ๆ ไปของประเทศไทย HD9066.T53U9 เรื่องข้าวของจังหวัดอุตรดิตถ์ HD9066.T54R8 เรื่องข้าวของบริษัทรุ่งเรืองการส่งออก

17 HD9910 - 9929 มี 20 จำนวน = อุตสาหกรรมไหม หรือ นำไปกระจายที่ตาราง HD9000 - 9999 ( ศึกษาเพิ่มเติมที่หน้า 164 - 166)

18 หากเป็นอุตสาหกรรม ไหมไทย ให้ดูที่ HD9000 - 9999 นำเลขหมู่ HD9910 - 9929 = อุตสาหกรรมไหม มากระจาย (20 numbers) HD9926 = อุตสาหกรรมไหมของ เอเชีย

19 .X วารสาร สมาคม สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง.X2 เรื่องทั่วไป ประวัติ.X3 แบ่งตามจังหวัด A - Z.X4 แบ่งตามชื่อบริษัท A - Z มีคำสั่งให้ แบ่งดังนี้

20 HD9926.T5 วารสารไหมไทย HD9926.T52 เรื่องราวทั่ว ๆ ไปของไหมไทย HD9926.T53K6 เรื่องไหมไทยที่จังหวัดขอนแก่น HD9926.T54S3 บริษัทชินวัตรไหมไทย

21 จากหน้า 161 ของ HD9000 - 9999 จะมี การแบ่งตัวเลขตาม ผลิตภัณฑ์พิเศษ (Special products, A - Z) Under each (Using successive cutter number) 4 no, 3 no, 2 no ตามลำดับ

22 ผลิตภัณฑ์ถุงกระดาษ (Paper bags) เมื่อดูที่ แผนการจัดหมู่มีเลข HD9839.P28-284 = 4 จำนวน คือ P28, P282, P283, P284 Ex. : ตรวจสอบกับตารางหน้า 161 จะได้

23 HD98.9.P28 สิ่งพิมพ์ด้านผลิตภัณฑ์ถุงกระดาษ HD9839.P282 เรื่องทั่วไปของผลิตภัณฑ์ถุงกระดาษ HD9839.P283U8 ผลิตภัณฑ์ถุงกระดาษจังหวัดอุตรดิตถ์ HD9839.P284W5 ผลิตภัณฑ์ถุงกระดาษบริษัทวิมลกระดาษ

24 ให้นักศึกษาค้นหาตัวเลข ผลิตภัณฑ์ กลุ่มละ 3 ตัวอย่าง นำมากระจายตาม ทฤษฎี ให้ระบุขั้นตอนของ ข้อมูลที่ได้ หรือแสดงให้เป็น ระบบ Assignm ent : ดูเพิ่มเติมใน Sheet ที่หน้า 168 - 169

25 Ex. : HD LaborTrade unions. Labor unions. Workingmen’s association By region or country 6515United States By industry or trades, A - Z/1 For union of civil service employee, see Under each.XGeneral works.X2Local, A - Z คำสั่ง Under each ==> ให้แบ่ง รายละเอียดเช่นเดียวกันกับเลขหมู่ ที่เคยแบ่งละเอียดไว้แล้ว

26 HD8039.A4air pilots.A45Airplan industry works.A6Atomic works.A8Automobile industry workers.B65Bookbinders.B76Box makers.F65Fisherman แนะให้ดูที่เชิงอรรถ โดยแนะนำไปดูที่หน้า 88 - 96 ซึ่งจะมีการแบ่ง ละเอียด ดังนี้ นั่นคือ HD8039.A8 = คนงาน อุตสาหกรรมรถยนต์

27 Ex. : หากต้องการเป็น สหภาพแรงงาน อุตสาหกรรมรถยนต์ หรือ สหภาพแรงงานอุตสาหกรรม รถยนต์จังหวัดอยุธยา HD6515. A8 HD6515.A8 2A9

28 คำว่า Subarranged like หมายถึง ให้แบ่งเลขหมู่ ที่ต้องการอย่างละเอียด ตาม ตัวเลขหมู่ที่ได้เคยจัดแบ่งละเอียด มาแล้ว HDAgriculture Utilization and culture of special classes of lands. Water resource development. Water supply. By region or country - Continued Asia

29 1689.A1A - Z General works.A2A - Z By region or country Under each country.XGeneral works.X2Local, A - Z 1699 Africa Subarranged like HD1698

30 นั่น คือ การพัฒนาแหล่งน้ำของ ประเทศอียิปต์ = HD1699.E9 หรือ การพัฒนาแหล่งน้ำของ เมืองไคโร (Cairo) ประเทศอียิปต์ = HD1699.E92C3

31 1. การพัฒนาแหล่งน้ำใน จังหวัดนราธิวาส Assignme nt : 2. แหล่งน้ำด้านการเกษตร ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้นักศึกษาจัดหมู่ ดังนี้


ดาวน์โหลด ppt รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และ สารนิเทศศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 2545 สรุปการจัดหมู่ 2 ( การวิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google