งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการจัดหมู่ 2 (การวิเคราะห์เลขหมู่ 2) Classification 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการจัดหมู่ 2 (การวิเคราะห์เลขหมู่ 2) Classification 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการจัดหมู่ 2 (การวิเคราะห์เลขหมู่ 2) Classification 2
รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 2545

2 ระบบ L.C. มีตัวเลขหมู่มาก มี 20 หมวดใหญ่ หรือ 21 ตัวอักษร
การกำหนดเลขหมู่ 1. กำหนดจากแผนการจัดหมู่ 2. บางเลขหมู่ต้องอาศัย เลข cutter ซึ่งมี 4 ประเภทใหญ่ ตารางภายใน ตารางภูมิศาสตร์ การโยง (divided link) Subarranged like Under each

3 ตลาดมืดของไทย คัตเตอร์ A -Z
เลขคัตเตอร์ มี 4 ประเภท แต่ละประเภททำให้เนื้อหาปลีกย่อย แยกแยะละเอียด คัตเตอร์ A -Z HF Black market General works A-Z By region or country, A-Z HD T5 ตลาดมืดของไทย

4 คัตเตอร์สำรอง หรือสงวน (Reserved cutter Number)
HD Special industries and trade Mineral and Metals Industries Gold and silver Other Nonferrous Metals A1A-Z Periodicals Societies Serials A2A-Z General Work A3A-Z By Region or Countries,A-Z

5 A1A-Z. สงวนไว้สำหรับอุตสาหกรรมทอง เงิน และ
.A3A-Z สงวนไว้สำหรับอุตสาหกรรมทอง เงิน เหล็กปลอดสนิม โดยแบ่งตามประเทศ (A - Z)

6 อุตสาหกรรมทอง เงิน และเหล็กปลอดสนิมของไทย
Ex. : HD A3T5 อุตสาหกรรมทอง เงิน และเหล็กปลอดสนิมของไทย

7 เลขคัตเตอร์ 2 ครั้ง (Double cutter)
หมายถึง การใช้เลขคัตเตอร์ 2 ครั้ง ในตัวเลขหมู่เดียวกัน cutter ตัวแรก เนื้อหา / สถานที่ cutter ตัวที่สอง ชื่อผู้แต่ง / ชื่อเรื่อง HD 9539.A2D3 ดูจากแผนการจัดหมู่ เรื่องทั่วไปของอุตสาหกรรมทอง เงิน และเหล็กปลอดสนิม D3 อาจมาจาก Robert William Davies

8 เลขคัตเตอร์เรียงลำดับ (Successive Cutter Number)
HF Department Stores Including five and ten-cent stores Periodicals. Societies. Serials General works General Special

9 5465. By region or country, A - Z. Under each country (using
5465 By region or country, A - Z Under each country (using successive cutter numbers) : .X Periodicals. Societies. Serials. .X2 General work .X3 History, policy, taxation, etc. .X Local, A - Z .X4 Particular firm, A - Z

10 ห้างสรรพสินค้า จังหวัดพิษณุโลก ห้างสรรพสินค้า Topland จังหวัดพิษณุโลก
Ex. : ห้างสรรพสินค้า จังหวัดพิษณุโลก HF T535P5 ห้างสรรพสินค้า Topland จังหวัดพิษณุโลก HF T54T6

11 Divided like หรือ Subarranged like
การโยง HD = ประวัติและสถานการณ์เศรษฐกิจ (อุตสาหกรรมและการค้า ผลิตผลจากเกษตรกรรม) หากเป็นเลขหมู่ พบว่า HD = ประวัติและสถานการณ์เศรษฐกิจของน้ำตาล (20 numbers) มีคำสั่งในแผนการจัดหมู่ว่าในการแบ่งละเอียดดังตารางที่ปรากฏ ที่หน้า (HD ) : หน้า /

12 นั่นคือ หรือ ประวัติและสถานการณ์น้ำตาล ในประเทศไทย = HD9116.T5
ปริมาณซัคคะริน (Saccharin) ของน้ำตาลในประเทศไทย = HD9116.S3T5 หรือ

13 ให้เปิดเลขหมู่ ==> HD9066 = 1 Number
หากต้องจัดหมู่ ==> อุตสาหกรรมการค้าข้าว ให้เปิดเลขหมู่ ==> HD9066 = 1 Number นำไปกระจาย HD (หน้า )

14 1 no .A1A - Z Periodicals. Societies. Serials. .A2A - Z General works .A4A - Z Region or country, A - Z Under each country .X Periodicals. Societies. Serials X2 General works. History Including biography .X Local, A - Z X Firms, A - Z

15 HD9066. A1. เอกสารสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับข้าว HD9066. A2
HD9066.A เอกสารสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับข้าว HD9066.A เรื่องทั่วไปของข้าว HD9006.A4 - Z แบ่งตามประเทศ A - Z โดยต้องดูคัตเตอร์เรียงลำดับ ประกอบด้วย

16 HD9066.T5 วารสารสิ่งพิมพ์ด้านข้าวของไทย
HD9066.T53U9 เรื่องข้าวของจังหวัดอุตรดิตถ์ HD9066.T54R8 เรื่องข้าวของบริษัทรุ่งเรืองการส่งออก

17 หรือ HD9910 - 9929 มี 20 จำนวน = อุตสาหกรรมไหม

18 หากเป็นอุตสาหกรรมไหมไทย
ให้ดูที่ HD นำเลขหมู่ HD = อุตสาหกรรมไหม มากระจาย (20 numbers) HD = อุตสาหกรรมไหมของเอเชีย

19 มีคำสั่งให้แบ่งดังนี้
.X วารสาร สมาคม สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง .X2 เรื่องทั่วไป ประวัติ .X3 แบ่งตามจังหวัด A - Z .X4 แบ่งตามชื่อบริษัท A - Z

20 HD9926.T5 วารสารไหมไทย HD9926.T52 เรื่องราวทั่ว ๆ ไปของไหมไทย HD9926.T53K6 เรื่องไหมไทยที่จังหวัดขอนแก่น HD9926.T54S3 บริษัทชินวัตรไหมไทย

21 จากหน้า 161 ของ HD จะมี การแบ่งตัวเลขตามผลิตภัณฑ์พิเศษ (Special products, A - Z) Under each (Using successive cutter number) no, 3 no, 2 no ตามลำดับ

22 ตรวจสอบกับตารางหน้า 161 จะได้
Ex. : ผลิตภัณฑ์ถุงกระดาษ (Paper bags) เมื่อดูที่แผนการจัดหมู่มีเลข HD9839.P = 4 จำนวน คือ P28, P282, P283, P284 ตรวจสอบกับตารางหน้า 161 จะได้

23 HD98.9.P28 สิ่งพิมพ์ด้านผลิตภัณฑ์ถุงกระดาษ
HD9839.P283U ผลิตภัณฑ์ถุงกระดาษจังหวัดอุตรดิตถ์ HD9839.P284W5 ผลิตภัณฑ์ถุงกระดาษบริษัทวิมลกระดาษ

24 ดูเพิ่มเติมใน Sheet ที่หน้า 168 - 169
Assignment : ให้นักศึกษาค้นหาตัวเลขผลิตภัณฑ์ กลุ่มละ ตัวอย่าง นำมากระจายตามทฤษฎี ให้ระบุขั้นตอนของข้อมูลที่ได้ หรือแสดงให้เป็นระบบ ดูเพิ่มเติมใน Sheet ที่หน้า

25 คำสั่ง Under each ==> ให้แบ่งรายละเอียดเช่นเดียวกันกับเลขหมู่ ที่เคยแบ่งละเอียดไว้แล้ว
Ex. : HD Labor Trade unions. Labor unions. Workingmen’s association By region or country United States By industry or trades, A - Z/1 For union of civil service employee, see Under each .X General works .X2 Local, A - Z

26 นั่นคือ HD8039.A8 = คนงานอุตสาหกรรมรถยนต์
แนะให้ดูที่เชิงอรรถ โดยแนะนำไปดูที่หน้า ซึ่งจะมีการแบ่งละเอียด ดังนี้ HD8039.A4 air pilots .A45 Airplan industry works .A6 Atomic works .A8 Automobile industry workers .B65 Bookbinders .B76 Box makers .F65 Fisherman นั่นคือ HD8039.A8 = คนงานอุตสาหกรรมรถยนต์

27 Ex. : หากต้องการเป็น สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์ HD6515.A8
หากต้องการเป็น สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์ HD6515.A8 หรือ สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์จังหวัดอยุธยา HD6515.A82A9

28 คำว่า Subarranged like
หมายถึง ให้แบ่งเลขหมู่ที่ต้องการอย่างละเอียด ตามตัวเลขหมู่ที่ได้เคยจัดแบ่งละเอียดมาแล้ว HD Agriculture Utilization and culture of special classes of lands. Water resource development. Water supply. By region or country - Continued Asia

29 1689. A1A - Z. General works. A2A - Z. By region or country
1689.A1A - Z General works .A2A - Z By region or country Under each country X General works X2 Local, A - Z Africa Subarranged like HD1698

30 นั่นคือ หรือ การพัฒนาแหล่งน้ำของประเทศอียิปต์ = HD1699.E9
การพัฒนาแหล่งน้ำของเมืองไคโร (Cairo) ประเทศอียิปต์ = HD1699.E92C3 หรือ

31 ให้นักศึกษาจัดหมู่ ดังนี้
Assignment : ให้นักศึกษาจัดหมู่ ดังนี้ 1. การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดนราธิวาส 2. แหล่งน้ำด้านการเกษตรของจังหวัดอุตรดิตถ์


ดาวน์โหลด ppt สรุปการจัดหมู่ 2 (การวิเคราะห์เลขหมู่ 2) Classification 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google