งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอน : การทำ รายการ 1 (2) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอน : การทำ รายการ 1 (2) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอน : การทำ รายการ 1 (2) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน panya@mail.riu.ac.th

2 9 / / การจัดทำบัตรรายการ 1 / ปัญญา สุข แสน. / / พิมพ์ครั้งที่ 6 / แก้ไขเพิ่มเติม. -- อุตรดิตถ์ / : / สถาบัน ราชภัฏอุตรดิตถ์, / 2541. / / 326 / หน้า / : / ภาพประกอบ, / ตาราง. ปัญญา / สุขแสน. 025. 3 ป 113 ก เครื่องมือสำคัญในการค้นหา สารสนเทศในห้องสมุด บัตรรายการ / รายการค้น เลขห มู่ ชื่อ เรื่อง หัว เรื่อง / / 1. / บัตรรายการ. / / I. / ชื่อ เรื่อง.

3 มีส่วนประกอบ สำคัญ คือ เลขหมู่ ชื่อผู้แต่ง พิมพลักษณ์ บรรณลักษณ์ หัวเรื่อง ( ในแนวสืบค้น ) ชื่อหนังสือ ครั้งที่พิมพ์

4 ความหมายของบัตรรายการ : Card catalog คือ บัตรที่ใช้บันทึกข้อความสำคัญของ หนังสือ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการค้นหา หนังสือ ให้สะดวก รวดเร็ว ตอบปัญหาว่า หนังสือที่ต้องการในห้องสมุดมีหรือไม่ หากมีอยู่ ณ ตำแหน่งใดในห้องสมุด ศาสตราจารย์ฉวีลักษณ์ บุญยะกาญจน บัตรรายการ คือ บัตรบันทึก รายการสำคัญต่าง ๆ ของ หนังสือ อันเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ใช้

5 ศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์ คือ บัตรบันทึกรายการต่าง ๆ ที่ผู้อ่านควร ทราบเกี่ยวกับหนังสือ เช่น ชื่อผู้แต่ง เลขหมู่ ชื่อเรื่อง ครั้งที่พิมพ์ สถานที่ พิมพ์ สำนักพิมพ์ หรือโรงพิมพ์ จำนวน ชื่อหรือจำนวนเล่ม ภาพประกอบ บันทึก พิเศษ ของการจัดพิมพ์เลขมาตรฐานสากล และ แนวสืบค้น Gate s : บัตรรายการ คือ ดรรชนีตำแหน่งที่ตั้ง ของหนังสือเป็นเครื่องมือสำหรับผู้อ่าน ใช้ค้นหาหนังสือและบอกตำแหน่งที่ตั้ง ของหนังสือมีการจัดเรียงตามลำดับ ตัวอักษร ตามประเภทของบัตร เช่น บัตรผู้แต่ง บัตรชื่อเรื่อง บัตรหัวเรื่อง

6 รองศาสตราจารย์ ปัญญา สุขแสน บัตรรายการ คือ การ บันทึกข้อมูลของวัสดุ ห้องสมุดแต่ละชื่อเรื่อง เป็นเครื่องมือสำหรับ ค้นหา และให้ข้อมูล สำคัญเบื้องต้นของวัสดุ ห้องสมุด

7 บัตรรายการ สามารถ ตอบปัญหาได้ดังนี้ ชื่อผู้แต่งหนังสือที่ ต้องการมีหรือไม่ ชื่อเรื่องของหนังสือที่ ต้องการมีหรือไม่ ผู้แต่งคนที่ต้องการแต่งหนังสือ ชื่อเรื่องอะไรบ้าง ครั้งที่พิมพ์ของหนังสือที่ ต้องการมีหรือไม่ ชุดหนังสือที่ต้องการมี หรือไม่

8 ประเภทของชื่อเรื่องที่ต้องการมีหรือไม่ มีของใครแต่ง / เขียนบ้าง นักประพันธ์ที่ใช้นามแฝงมีนาม จริงว่าอะไร หนังสือชื่อเรื่องนี้มีเลขหมู่ / ตั้งอยู่ที่ใด หนังสือเล่มที่ต้องการมีเนื้อหา มากน้อยเพียงใด ทราบถึงเลขหมู่ หรือ เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือเล่มที่ต้องการจัดพิมพ์ มานานแล้วเท่าใด

9 บัตรรายกา ร เกี่ยวข้องกับงาน สำคัญ ดังนี้ งานพรรณนาข้อมูลใน บัตรรายการ (Descriptive Cataloging) ประกอบด้วย ชื่อผู้ แต่ง ชื่อเรื่อง ครั้งที่พิมพ์ พิมพ ลักษณ์ บรรณลักษณ์ ( อาศัย ข้อมูล จากตัวหนังสือ ) งานจัดหมู่ (Classification) ( อาศัยคู่มือ D.C. หรือ L.C. หรือ อื่น ๆ )

10 งานจัดทำบัตรรายการ ( รายการค้น ) งานจัดหมู่ ( กำหนด เลขหมู่ Classification) งานพรรณนาข้อมูลใน บัตรรายการ (Descriptive Cataloging) เกี่ยวข้อง ดังนี้ หนังสือ เลขหมู่ ระบบ D.C. / L.C. ตัวหนังสือ - ผู้แต่ง / ผู้รับผิดชอบ - ครั้งที่พิมพ์ - พิมพลักษณ์ - บรรณลักษณ์ - AACRII

11 งานรายการหลัก (Entry Heading work / Main entry) งานลงรายการบรรทัดแรกของ บัตรรายการ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ตัวหนังสือ อาศัยทฤษฎี การลงนามผู้ แต่ง ตัวหนังสือ

12 กิจกรรม ที่ 2 แบ่งนักศึกษาเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มศึกษาขั้นตอนในงานฝ่าย บัตรรายการและฐานข้อมูลในสำนัก วิทยบริการ สถาบันราชภัฏ อุตรดิตถ์ นักวิชาการอธิบายระบบงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ศึกษาการป้อนข้อมูลผ่านโปรแกรม ห้องสมุดอัตโนมัติ Work Sheet / Barcode บันทึกขั้นตอนทุกระบบของงาน จัดทำบัตรรายการ และสร้าง ฐานข้อมูล ( ยกเว้นงานเทคนิค ) ศึกษาจาก Flow Chart ที่ http://library.riu.ac.th


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอน : การทำ รายการ 1 (2) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google