งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอน : การทำ รายการ 1 (3) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอน : การทำ รายการ 1 (3) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอน : การทำ รายการ 1 (3) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน panya@mail.riu.ac.th

2 ศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์ อ. บ., M.S. in L.S. (Simmons) หัวหน้าแผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะ อักษรศาสตร์ บรรณารักษ์ห้องสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์การทำบัตรรายการ หนังสือภาษาไทยฉบับสมบูรณ์ และตัวอย่างบัตร โดย พิมพ์ครั้งที่ 1 จำนวน 3,000 ฉบับ พ. ศ. 2510

3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบให้พิมพ์จำหน่ายที่ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคล ไทยวัฒนาพานิช 599 ไมตรีจิต พระนคร ภาพประกอบหนังสือมี 189 หน้า มีเลขหมู่ 025.53 มีหัวเรื่อง บรรณารักษศาสตร์ ( หัวเรื่องที่ 1) มีหัวเรื่อง บัตรรายการ ( หัวเรื่องที่ 2)

4 กระจาย ข้อมูล ชื่อผู้ แต่ง เมืองที่ พิมพ์ คือการนำข้อมูลของ หนังสือลงใน บัตรรายการ สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์ ชื่อ หนังสือ ครั้งที่ พิมพ์ สำนักพิมพ์ หรือ โรงพิมพ์ หลักเกณฑ์การทำ บัตรรายการหนังสือ ภาษาไทย ฉบับสมบูรณ์ และตัวอย่างบัตร พิมพ์ครั้ง ที่ 1 พระนคร ไทย วัฒนา พานิช

5 ปีที่ จัดพิมพ์ บรรณ ลักษณ์ หัวเรื่อง (2) 2510 99 หน้า ภาพประกอบ บันทึก พิเศษ หัวเรื่อง (1) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มอบให้ ไทยวัฒนาพานิช จัดพิมพ์ จำหน่าย บรรณารักษศา สตร์ บัตรรายก าร

6 รูปแบบและระยะของบัตรรายการ (AACR II : Anglo American cataloging Rules II) 1 2 3 9 11 13

7 ขนาดบัตร 3 x 5 นิ้ว เป็น กระดาษแข็งสีขาว / ขาวนวล ย่อหน้าที่ 1 อักษรตัวที่ 9 ย่อหน้าที่ 2 อักษรตัวที่ 11 ย่อหน้าที่ 3 อักษรตัวที่ 13 บรรทัดที่ 1 บรรทัดที่ 2 ใช้กรณีบัตรชื่อเรื่อง บัตรหัวเรื่อง และ บัตรเพิ่มอื่น ๆ บรรทัดที่ 3 ใช้เริ่มต้น รายการแรก

8 3 9 สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์. ชื่อผู้แต่ง 025. 53 ส 44

9 3 9 สุทธิลักษณ์ / อำพันวงศ์. ชื่อเรื่อง / / หลักเกณฑ์การทำบัตรรายการ หนังสือภาษาไทยฉบับ สมบูรณ์ และตัวอย่างบัตร / โดย สุทธิ ลักษณ์ อำพันวงศ์.-- 025. 53 ส 44 ห

10 3 9 สุทธิลักษณ์ / อำพันวงศ์. พิมพ ลักษณ์ (imprint) / / หลักเกณฑ์การทำบัตรรายการ หนังสือภาษาไทยฉบับ สมบูรณ์ และตัวอย่างบัตร / โดย สุทธิ ลักษณ์ อำพันวงศ์.-- 025. 53 ส 44 ห พระนคร / : / ไทยวัฒนาพานิช, / 2510.

11 3 9 สุทธิลักษณ์ / อำพันวงศ์. บรรณ ลักษณ์ (collation ) / / หลักเกณฑ์การทำบัตรรายการ หนังสือภาษาไทยฉบับ สมบูรณ์ และตัวอย่างบัตร / โดย สุทธิ ลักษณ์ อำพันวงศ์.-- 025. 53 ส 44 ห พระนคร / : / ไทยวัฒนาพานิช, / 2510. / / 189 หน้า / : / ภาพประกอบ.

12 3 9 สุทธิลักษณ์ / อำพันวงศ์. บันทึก พิเศษ (note) / / หลักเกณฑ์การทำบัตรรายการ หนังสือภาษาไทยฉบับ สมบูรณ์ และตัวอย่างบัตร / โดย สุทธิ ลักษณ์ อำพันวงศ์.-- 025. 53 ส 44 ห พระนคร / : / ไทยวัฒนาพานิช, / 2510. / / 189 หน้า / : / ภาพประกอบ. / / / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบ ให้ไทยวัฒนาพานิช เป็นผู้จัดพิมพ์

13 3 9 สุทธิลักษณ์ / อำพันวงศ์. / / 1. / บรรณารักษศาสตร์. / / 2. / บัตรรายการ. I. / ชื่อเรื่อง. / / หลักเกณฑ์การทำบัตรรายการ หนังสือภาษาไทยฉบับ สมบูรณ์ และตัวอย่างบัตร / โดย สุทธิ ลักษณ์ อำพันวงศ์.-- 025. 53 ส 44 ห พระนคร / : / ไทยวัฒนาพานิช, / 2510. / / 189 หน้า / : / ภาพประกอบ. / / / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบ ให้ไทยวัฒนาพานิช เป็นผู้จัดพิมพ์ หัวเรื่อง ( อยู่ใน แนว สืบค้น )

14 Paragraph practice Writing the Paragraph and the Short Composition Fourth edition Kathleen E. Sullivan Merrit College Macmillan Publishing co., INC. New York

15 Collier Macmillan Publishers London D.C. = 808.042 230 pages; subject heading : ENGLISH LANGUAGE- RHETORIC illustration; subject heading : ENELISH LANGUAGE- PARAGRAPH

16 Copyright c1980, Kathleen E. Sullivan Printed in the United States of America All rights reserved…. without permission in writing from the publisher. Earlier edition copyright c1967, 1971 and 1976 by Kathleen E. Sullivan Macmillan Publishing Co., INC. 866 Third Evenue, New York 10022

17 Library of Congress Cataloging Publication Data Sullivan, Kathleen E. Paragraph practice 1. English language - Rhetoric. 2. English Language - Paragraph. I. Title. PE 1408.S779808.042 78-31544 ISBN 0-02-418208-X

18 3 9 Sullivan, / Kathleen / E. ชื่อผู้แต่ง 808. 042 S

19 3 9 Sullivan, / Kathleen / E. ชื่อเรื่อง และชื่อ ผู้รับผิดชอบใน การเขียนหนังสือ / / Paragraph practice / : / writing the paragraph and the short composition / / by Kathleen E. Sullivan.-- 808. 042 S 94 P

20 3 9 Sullivan, / Kathleen / E. ครั้งที่ พิมพ์ / / Paragraph practice / : / writing the paragraph and the short composition / / by Kathleen E. Sullivan.-- 808. 042 S 94 P 4 th ed.-- New York / : / Macmillan, / 1976. พิมพลักษณ์ (imprint)

21 3 9 Sullivan, / Kathleen / E. / / Paragraph practice / : / writing the paragraph and the short composition / / by Kathleen E. Sullivan.-- 808. 042 S 94 P 4 th ed.-- New York / : / Macmillan, 1976. บรรณ ลักษณ์ (collati on) / / 230 p. / : / ill. / / 1. / ENGLISH LANGUAGE - RHETORIC. / / 2. / ENGLISH LANGUAGE-PARAGRAPH. / / I. / Title. หัวเรื่อง (tracing )

22 บัตรข้างต้น คือ บัตรผู้แต่ง หรือ บัตรหลัก หรือบัตรยืนพื้น เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ค้นคว้า บรรณารักษ์ต้องจัดทำ บัตรเพิ่ม

23 บัตรเพิ่ม คือ บัตรที่จัดทำ เพิ่มเติม โดยอาศัยข้อมูล จากแนวสืบค้น ประกอบด้วยบัตร ดังนี้ 1. บัตรแจ้งหมู่ มีลักษณะเหมือน บัตรผู้แต่งทุกประการ แต่มีเลขทะเบียนของหนังสือ เพิ่ม ( เป็นเครื่องมือ สำคัญของบรรณารักษ์ ) 2. บัตรชื่อเรื่อง 3. บัตรหัวเรื่อง ( อาจมี 1 บัตร 2 บัตร หรือ 3 บัตรได้ )

24 การเขียน บัตรชื่อเรื่อง หรือ บัตรหัวเรื่องก็ดี ให้นำ ชื่อเรื่อง หรือหัวเรื่อง ไปเขียนบรรทัดที่ 2 โดยเริ่มเขียนที่ย่อ หน้าที่ 2 ( อักษรตัวที่ 11)


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอน : การทำ รายการ 1 (3) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google