งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO คณิตศาสตร์ และการ จัดรูปแบบ Nerissa Onkhum 29/09/571.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO คณิตศาสตร์ และการ จัดรูปแบบ Nerissa Onkhum 29/09/571."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO คณิตศาสตร์ และการ จัดรูปแบบ Nerissa Onkhum 29/09/571

2 2 Outline  คลาส Math  การรับข้อมูลจากผู้ใช้  การจัดรูปแบบ

3 LOGO 29/09/573 คลาส Math

4 29/09/574 การคำนวณ  ง่าย  + - * / %  ซับซ้อน  คลาส Math

5 29/09/575 เมธอดในคลาส Math  sqrt() ใช้ในการหาค่ารากที่สอง  Math.sqrt(9) จะมีค่าเท่ากับ 3  pow() ใช้ในการหาค่ายกกำลัง  Math.pow(2, 4) จะเท่ากับ 2 4 หรือ 16 นั่นเอง  abs() ใช้ในการหาค่าสัมบูรณ์  Math.abs(-4) จะเท่ากับ 4

6 29/09/576 เมธอดในคลาส Math  ceil() ใช้ในการหาค่าเลขจำนวนเต็มน้อยที่สุดที่ มากกว่าตัวเลขที่ระบุไว้  Math.ceil(3.27) จะมีค่าเท่ากับ 4  Math.ceil(-3.27) จะมีค่าเท่ากับ -3  floor() ใช้ในการหาค่าเลขจำนวนเต็มที่มากที่สุด ที่น้อยกว่าตัวเลขที่ระบุไว้  Math.floor(3.27) จะมีค่าเท่ากับ 3  Math.floor(-3.27) จะมีค่าเท่ากับ -4

7 29/09/577 เมธอดในคลาส Math  round() ใช้ในการปัดเศษทศนิยมโดยจะหาเลข จำนวนเต็มที่ใกล้กับตัวเลขที่ระบุมากที่สุด  Math.round(3.27) จะมีค่าเท่ากับ 3  Math.round(-3.27) จะมีค่าเท่ากับ -3  min() ใช้หาค่าตัวเลขที่น้อยที่สุดระหว่างเลข สองตัวตามที่ระบุไว้  Math.min(3, 5) จะได้ค่าเท่ากับ 3  max() ใช้หาค่าตัวเลขที่มากที่สุดระหว่างเลข สองตัวตามที่ระบุไว้  Math.max(3, 5) จะได้ค่าเท่ากับ 5

8 29/09/578 เมธอดในคลาส Math  toDegrees() แปลงมุม radian เป็นมุม degree  Math.toDegrees(Math.PI) มีค่าเท่ากับ 180.0  toRadians() แปลงมุม degree เป็นมุม radian  Math.toRadians(180) มีค่าเท่ากับ 3.141592653589793  sin()  Math.sin(Math.toRadians(90)) มีค่า เท่ากับ 1

9 29/09/579 ปริมาตรวัตถุทรงกลม  ปริมาตร = (4÷3) ×  × รัศมี 3 public class BallVolume { public static void main(String[] args) { double radius = 10; double volume = 4.0 / 3.0 * Math.PI * Math.pow(radius, 3); System.out.println(volume); }

10 29/09/5710 เลขสุ่ม  เมธอด random()  return ค่าสุ่มในช่วง 0 เกือบถึง 1 โดยไม่รวมเลข 1  ใช้เมธอด Math.random()  ในครั้งแรกอาจได้ค่าเป็น 0.33456876 ครั้งที่สองอาจได้ค่า เป็น 0.805566743 เป็นต้น

11 29/09/5711 เลขสุ่ม  เมธอด random()  ตัวอย่าง โปรแกรมสร้างเลขสุ่มที่เป็นจำนวน เต็มที่อยู่ในช่วง 0 ถึง 99 เป็นจำนวนสิบตัว for (int i = 0; i < 10; i++) { double r = Math.random() * 100; int rand = (int) r; System.out.println(rand); } แปลง double ให้เป็น int สุ่มตัวเลข 72 98 40 96 37.. 72 98 40 96 37..

12 LOGO 29/09/5712 การรับข้อมูลจาก ผู้ใช้

13 29/09/5713 คลาส java.util.Scanner  คลาส  java.util.Scanner  เริ่มโดยการส่ง System.in เพื่อนำไปสร้าง วัตถุ Scanner ก่อน จากนั้นจึงเรียกเมธอด ในวัตถุ Scanner เพื่อรอรับข้อมูลต่างๆ  เมธอด  nextInt(); รับจำนวนเต็มที่ผู้ใช้พิมพ์เข้ามา  nextDouble(); รับทศนิยมที่ผู้ใช้พิมพ์เข้า มา  next(); รับ String ที่ผู้ใช้พิมพ์เข้ามา

14 29/09/57 14 ตัวอย่าง public class InputData{ public static void main(String[] args){ java.util.Scanner sc; sc = new java.util.Scanner(System.in); System.out.print("Please enter an integer : "); int i = sc.nextInt(); System.out.print("Please enter a double : "); double d = sc.nextDouble(); System.out.print("Please enter a string : "); String s = sc.next(); System.out.println("Your Integer is " + i); System.out.println("Your Double is " + d); System.out.println("Your String is " + s); } ส่ง System.in เพื่อนำไปสร้าง วัตถุ Scanner รับจำนวน เต็ม ที่ผู้ใช้ พิมพ์เข้า มา รับจำนวน ทศนิยม ที่ผู้ใช้ พิมพ์เข้า มา รับ ข้อความ ที่ผู้ใช้ พิมพ์เข้า มา

15 29/09/5715 ผลการทำงาน

16 29/09/5716 ถ้าไม่อยากใช้ชื่อเต็ม import java.util.Scanner; class MyClass { public static void main(String[] args) { Scanner sc = new Scanner(System.in);... }

17 LOGO 29/09/5717 การพิมพ์ข้อความ ด้วยเมธอด println()

18 29/09/57 18 การพิมพ์ข้อความด้วยเมธ อด println() รูปแบบ ตัวแสดงผล.println( ข้อมูลที่ต้องการ แสดง );

19 29/09/57 19 ตัวอย่างของเมธอด println() public class Println{ public static void main(String[ ] args){ boolean b = true; int i = 2137865423; double d = 7.0/3.0; String s = “Hello”; System.out.println( b); System.out.println(i ); System.out.println( d); System.out.println( s); } true 2137865423 2.333333333 33335 Hello true 2137865423 2.333333333 33335 Hello

20 LOGO 29/09/5720 การจัดรูปแบบ

21 29/09/5721 การจัดรูปแบบด้วย เมธอด printf() รูปแบบ ตัวแสดงผล.printf(“ รูปแบบ ”, ตัว แปร 1, ตัวแปร 2, …); รูปแบบ จะเป็นรูปแบบที่ต้องการแสดงผล ซึ่ง ประกอบไปด้วยข้อความ ปกติและรูปแบบการแสดงผล จะนำหน้า ด้วยเครื่องหมาย % เสมอ ตัวแปรเป็นตัวแปรหรือวัตถุที่สอดคล้องกับ รูปแบบการแสดงผลที่กำหนดไว้ใน Format

22 29/09/57 22 การจัดรูปแบบด้วย เมธอด printf()  ตัวอย่าง public class Printf { public static void main (String[ ] args) { int i = 3277; double d = 132324.25; System.out.printf("%d\n", i); System.out.printf("%f\n", d); System.out.printf("%16f\n", d); System.out.printf("%16.2f\n", d); System.out.printf("%,16.2f\n", d); }

23 29/09/5723 การจัดรูปแบบด้วย เมธอด printf()  รูปแบบ  ตัวแสดงผล.printf(" รูปแบบ ", ตัวแปร 1, ตัว แปร 2,...);  \n คือ การขึ้นบรรทัดใหม่  %d แสดงเลขจำนวนเต็ม ถ้าต้องการชิด ขวาเราต้องระบุจำนวนช่องลงไป เช่น %20d คือ การสั่งให้พิมพ์ตัวเลขชิดขวาใน พื้นที่ 20 ช่อง  %x แสดงเลขจำนวนเต็มฐาน 16  %f แสดงเลขทศนิยม  %,20.2f แสดงเลขมีจุลภาคและจุด ทศนิยมสองตำแหน่ง ให้ชิดขวาความกว้าง รวม 20 ช่อง

24 29/09/5724 การจัดรูปแบบด้วยคลาส ในกลุ่ม Format  คลาส NumberFormat  getCurrencyInstance() รูปแบบ ค่าเงิน  getIntegerInstance() รูปแบบ เลขจำนวนเต็ม  getNumberInstance() รูปแบบ เลขทศนิยม  getPercentInstance() รูปแบบ เปอร์เซ็นต์

25 29/09/57 25 การจัดรูปแบบด้วยคลาส ในกลุ่ม Format import java.text.NumberFormat; public class NumberFormatting{ public static void main (String[] args){ double d = 37625.72558; NumberFormat nf; nf = NumberFormat.getCurrencyInstance(); System.out.println(nf.format(d)); nf = NumberFormat.getIntegerInstance(); System.out.println(nf.format(d)); nf = NumberFormat.getNumberInstance(); System.out.println(nf.format(d)); nf = NumberFormat.getPercentInstance(); System.out.println(nf.format(d)); } ß37,62 5.73 37,626 37,625. 726 3,762,5 73%

26 29/09/57 26 การจัดรูปแบบด้วยคลาส ในกลุ่ม Format  รูปแบบการแสดงผล  วัถตุที่ได้จากเมธอด getCurrencyInstance() จะได้ข้อความที่ ขึ้นต้นด้วยหน่วยเงิน มีจุลภาคและจุด ทศนิยม  วัถตุที่ได้จากเมธอด getIntegerInstance() จะได้ข้อความที่มี จุลภาค และเป็นเลขจำนวนเต็ม  วัตถุที่ได้จากเมธอด getNumberInstance() จะได้ข้อความที่มี จุลภาคและจุดทศนิยมสามตำแหน่ง  วัตถุที่ได้จากเมธอด getPercentInstance() จะได้ข้อความที่ เป็นตัวเลขคูณด้วย 100 มีจุลภาคและ % ต่อท้าย

27 29/09/57 27 การจัดรูปแบบตัวเลขตาม ต้องการ  คลาส DecimalFormat จัดรูปแบบการ แสดงผลของตัวเลข ตัวอย่างรูปแบบการแสดงผล ค่ารูปแบบผลการ จัดรูปแบบ 0.7250.000.73 0.725#.00.73 37625.725#,###.0037,625.73 37625.725(#,##0.00)(37,625.73) 37625.725-#,##0.00-37,625.73

28 29/09/57 28 การจัดรูปแบบตัวเลขตาม ต้องการ import java.text.DecimalFormat; public class DecimalFormatting1{ public static void main (String[] args){ double d = 37625.72558; DecimalFormat df; df = new DecimalFormat("0.00"); System.out.println(df.format(d)); df = new DecimalFormat("#,##0.00"); System.out.println(df.format(d)); df = new DecimalFormat("-#,##0.00"); System.out.println(df.format(d)); df = new DecimalFormat("(#,##0.00)"); System.out.println(df.format(d)); } 37625.7 3 37,625. 73 - 37,625. 73 (37,625.73)

29 29/09/57 29 การจัดรูปแบบวันที่  ตัวอย่างความละเอียดการแสดงผล วันที่ ค่ารูปแบบผลการจัดรูปแบบ วันวาเลนไทน์ ปี 2555 DateFormat.SHORT14/2/2555 วันวาเลนไทน์ ปี 2555 DateFormat.MEDIUM 14 ก. พ. 2555 วันวาเลนไทน์ ปี 2555 DateFormat.LONG 14 กุมภาพันธ์ 2555 วันวาเลนไทน์ ปี 2555 DateFormat.FULL วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555

30 29/09/57 30 การจัดรูปแบบตัวเลขตาม ต้องการ import java.text.DateFormat; import java.util.Date; public class DateFormatting{ public static void main (String[] args){ Date d = new Date(); DateFormat df; df = DateFormat.getDateInstance(); System.out.println(df.format(d)); df = DateFormat.getDateInstance(DateFormat.SHORT); System.out.println(df.format(d)); df = DateFormat.getDateInstance(DateFormat.MEDIUM); System.out.println(df.format(d)); df = DateFormat.getDateInstance(DateFormat.LONG); System.out.println(df.format(d)); df = DateFormat.getDateInstance(DateFormat.FULL); System.out.println(df.format(d)); } 2 ก. ค. 2554 2/07/2554 2 ก. ค. 2554 2 กรกฎาคม 2554 วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2554 2 ก. ค. 2554 2/07/2554 2 ก. ค. 2554 2 กรกฎาคม 2554 วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2554

31 29/09/5731 สรุป  คลาส Math มีเมธอดสำหรับการคำนวณ ทางด้านคณิตศาสตร์ชั้นสูง  เมธอด println() ใช้สำหรับแสดงผลลัพธ์ออก ทางหน้าจอ  เมธอด printf() ใช้แสดงผลลัพธ์เช่นเดียวกับ เมธอด println() แต่สามารถจัดรูปแบบการ แสดงผลได้หลากหลาย  คลาส NumberFormat ช่วยจัดรูปแบบการ แสดงผลได้

32 29/09/5732 แบบทดสอบ  กำหนดตัวเลขดังนี้ 42,20,35,44,48,23 ให้ เขียนโปรแกรมหาตัวเลขมากที่สุดในตัวเลข หกตัวนี้  กำหนดตัวเลขดังนี้ 4,2,3,5,1,0 ให้เขียน โปรแกรมหาตัวเลขน้อยที่สุดในตัวเลขหกตัวนี้  เขียนโปรแกรมทอยลูกเต๋า โดยผลลัพธ์จะเป็น ตัวเลขจำนวนเต็มหนึ่งตัวที่มีค่าอยู่ระหว่าง 1 ถึง 6  เขียนโปรแกรมสุ่มตัวเลข ให้ได้ผลลัพธ์เป็น เลขคี่ที่มีค่าในช่วง 0-10

33 29/09/5733 แบบทดสอบ  จงเขียนโปรแกรม yearDate.java ที่อ่าน ข้อมูลจาก keyboard ที่เป็นอายุของผู้ใช้ ในรูปแบบของปี ให้โปรแกรมเปลี่ยนเป็น จำนวนวัน ส่งผลลัพธ์ออกทางหน้าจอ ( กำหนดให้ 1 ปีเท่ากับ 365 วัน )  จงเขียนโปรแกรมคำนวณหาพื้นที่ สามเหลี่ยม โดยให้รับค่าความสูง และ ฐาน จากผู้ใช้ สูตรพื้นที่สามเหลี่ยม = ½ × ความสูง × ฐาน

34 LOGO 29/09/5734


ดาวน์โหลด ppt LOGO คณิตศาสตร์ และการ จัดรูปแบบ Nerissa Onkhum 29/09/571.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google