งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. กำหนดปัญหาหรือ ความต้องการ บ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียน สมเด็จพระญาณสังวร ต้องใช้เงิน จำนวนมากในแต่ละปีเพื่อซื้ออาหาร ปลาสำเร็จรูปเป็นอาหารเลี้ยงปลา ในบ่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. กำหนดปัญหาหรือ ความต้องการ บ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียน สมเด็จพระญาณสังวร ต้องใช้เงิน จำนวนมากในแต่ละปีเพื่อซื้ออาหาร ปลาสำเร็จรูปเป็นอาหารเลี้ยงปลา ในบ่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 1. กำหนดปัญหาหรือ ความต้องการ บ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียน สมเด็จพระญาณสังวร ต้องใช้เงิน จำนวนมากในแต่ละปีเพื่อซื้ออาหาร ปลาสำเร็จรูปเป็นอาหารเลี้ยงปลา ในบ่อ กลุ่มของพวกเราจึงคิดหา วิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว 2. จุดมุ่งหมาย 1. เพื่อผลิตอาหารปลาจาก ธรรมชาติ 2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ ซื้ออาหารปลา

4 กลุ่มของพวกเราได้รวบรวมข้อมูล ดังนี้ 1. สัมภาษณ์อาจารย์ ณัฐวดี วังสินธ์ เกี่ยวกับ ชนิดและจำนวนของปลาในบ่อ ค่าใช้จ่ายใน การซื้อ อาหารปลา และวิธีผลิตอาหารปลาจาก ธรรมชาติ 2. ค้นหาแหล่งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 1. ปลาดุก ( วงจรชีวิต ลักษณะนิสัย อาหาร ) 2. อาหารปลาสำเร็จรูป 3. อาหารปลาจากธรรมชาติ ( ส่วนผสม ขั้นตอน การผลิต การนำไปใช้ )

5 กลุ่มของพวกเราได้เลือกการผลิต อาหารปลาจากธรรมชาติ เพราะ ส่วนผสมหาได้ง่าย ราคาถูก วิธีการ ผลิตไม่ยุ่งยาก

6 1. นำไข่ไก่ 5 ฟอง กากน้ำตาล ครึ่งช้อนโต๊ะ ยาคูล ครึ่งขวด แป้งข้าวหมากครึ่งลูก และรำ 1 กรัมมาใส่ ภาชนะ ( ถังพลาสติค ) 2. ใช้ไม้คนส่วนผสม ทั้งหมด ให้เข้ากัน 3. ทิ้งไว้ 1 คืน จะได้ อาหารปลาตามที่ ต้องการ

7 วัตถุดิบอัตราส่วนขั้นตอนการ ผลิต ผลการผลิต 1. ไข่ไก่ 5 ฟอง 1. นำไข่ไก่ กากน้ำตาล ยาคลู แป้งข้าว หมาก และรำ คนให้เข้ากัน 2. ทิ้งไว้ 1 คืน มีลักษณะเหลว ข้น สีน้ำตาล มี กลิ่นเหม็น และไม่จับตัว เป็นก้อน 2. กากน้ำตาล ครึ่งช้อน โต๊ะ 3. ยาคลูครึ่งขวด 4. แป้งข้าว หมาก ครึ่งลูก 5. รำ 1 กรัม

8 จำนวน ปลาดุก สัปดาห์ที่ ชนิดของอาหาร ธรรมชาติสำเร็จรูป 5 ตัว 1 ปลาหนักตัวละ 2 ขีด 2 ปลามีน้ำหนัก เพิ่มขึ้น จาก 0.5 ขีด เป็น 2.5 ขีด ปลามีน้ำหนัก เพิ่มขึ้น จาก 1 ขีดเป็น 3 ขีด 3 ปลามีน้ำหนัก เพิ่มขึ้น จาก 1.5 ขีดเป็น 4 ขีด ปลามีน้ำหนัก เพิ่มขึ้น จาก 1 ขีดเป็น 4 ขีด

9 อาหารปลาจากธรรมชาติที่ผลิตได้มี ลักษณะเหลวข้น สีน้ำตาล มีกลิ่นเหม็น และไม่จับตัวเป็นก้อน ควรลดส่วนผสมที่ เป็นของเหลว เพราะปลาชอบอาหารที่ เป็นก้อนและปรับปรุงกลิ่น

10 หมายเหตุ : อาหารปลาจากธรรมชาติ อัตราส่วน 5:1/2:1/2:1/2:1 ผลิตอาหารปลาได้ปริมาตรสุทธิ 800 ซีซี กลุ่มของพวกเราได้นำอาหารปลา ที่ผลิตจากธรรมชาติและอาหารปลาสำเร็จรูป ไปทดลองเลี้ยงปลาที่บ้าน ( ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ) พบว่า อาหารปลาทั้งสองชนิดทำ ให้ปลาดุกมีน้ำหนักเท่ากัน แสดงว่า อาหาร ปลาที่ผลิตจากธรรมชาติมีคุณค่าทางอาหาร เท่ากับอาหารปลาสำเร็จรูปที่ซื้อจากตลาด

11 รายการ จำนวนเงิน 1. ต้นทุน 1.1 ไข่ไก่ กากน้ำตาล ยาคลู แป้งข้าว หมาก รำ ค่าแรง 10 รวมต้นทุน ราคาขาย กำไร 10

12 1. สมาชิกในกลุ่มมีความสามัคคีและร่วมมือ กันทำงาน 2. ผลสำเร็จของงานเกิดจากการโต้แยงกัน หรือปรึกษากันในกลุ่ม 3. ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานโครงงานผ่าน การปฏิบัติจริง 4. ได้รู้จักกระบวนการผลิตอาหารปลาจาก ธรรมชาติ 5. อาหารปลาที่ผลิตสามารถนำไปขายใน ตลาดได้

13 วิธีทำอาหารปลา ( ออนไลน์ ) ม. ป. ป. ( อ้างเมื่อ 8 มีนาคม 2554) ณัฐวดี วังสินธ์. ชนิดและจำนวนของปลาในบ่อ ค่าใช้จ่ายในการซื้อ อาหาร และการทำอาหารปลาจาก ธรรมชาติ ( สัมภาษณ์ ). ข้าราชการครูและบุคลทางการศึกษา โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร. เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน จาก


ดาวน์โหลด ppt 1. กำหนดปัญหาหรือ ความต้องการ บ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียน สมเด็จพระญาณสังวร ต้องใช้เงิน จำนวนมากในแต่ละปีเพื่อซื้ออาหาร ปลาสำเร็จรูปเป็นอาหารเลี้ยงปลา ในบ่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google