งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การทำอาหารปลาจากธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การทำอาหารปลาจากธรรมชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การทำอาหารปลาจากธรรมชาติ
โครงงานเทคโนโลยี เรื่อง การทำอาหารปลาจากธรรมชาติ จัดทำโดย เด็กหญิงศิริโสภา ดวงอุประ เลขที่17 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สุทธวงศ์ เลขที่14 เด็กหญิงผ่องอำไพ บกน้อย เลขที่12 เด็กชายศิริพัฒน์ ทำทอง เลขที่5 เด็กชายธีรพนธ์ แก้ววิเศษ เลขที่3 เด็กชายอัครเดช ศรีขัดเค้า เลขที่ 8 ครูที่ปรึกษาโครงงาน คุณครูดนุภัค เชาว์ศรีกุล โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จ.ศรีสะเกษและยโสธร

2 1.กำหนดปัญหาหรือความต้องการ
บ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ต้องใช้เงินจำนวนมากในแต่ละปีเพื่อซื้ออาหารปลาสำเร็จรูปเป็นอาหารเลี้ยงปลาในบ่อ กลุ่มของพวกเราจึงคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว 2.จุดมุ่งหมาย 1.เพื่อผลิตอาหารปลาจากธรรมชาติ 2.เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารปลา

3 3.การรวบรวมข้อมูล กลุ่มของพวกเราได้รวบรวมข้อมูล ดังนี้
1.สัมภาษณ์อาจารย์ ณัฐวดี วังสินธ์ เกี่ยวกับ ชนิดและจำนวนของปลาในบ่อ ค่าใช้จ่ายในการซื้อ อาหารปลา และวิธีผลิตอาหารปลาจากธรรมชาติ 2.ค้นหาแหล่งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 1.ปลาดุก (วงจรชีวิต ลักษณะนิสัย อาหาร) 2.อาหารปลาสำเร็จรูป 3.อาหารปลาจากธรรมชาติ(ส่วนผสม ขั้นตอนการผลิต การนำไปใช้)

4 4.เลือกวิธีการแก้ปัญหา
กลุ่มของพวกเราได้เลือกการผลิตอาหารปลาจากธรรมชาติ เพราะส่วนผสมหาได้ง่าย ราคาถูก วิธีการผลิตไม่ยุ่งยาก

5 การผลิตอาหารปลาจากธรรมชาติ
5.การปฏิบัติโครงงาน การผลิตอาหารปลาจากธรรมชาติ 1.นำไข่ไก่ 5 ฟอง กากน้ำตาล ครึ่งช้อนโต๊ะ ยาคูลครึ่งขวด แป้งข้าวหมากครึ่งลูก และรำ 1 กรัมมาใส่ภาชนะ(ถังพลาสติค) 1 2 3 2.ใช้ไม้คนส่วนผสมทั้งหมด ให้เข้ากัน 3.ทิ้งไว้ 1 คืน จะได้อาหารปลาตามที่ต้องการ 4 5

6 แบบบันทึกผลการผลิตอาหารปลาจากธรรมชาติ
วัตถุดิบ อัตราส่วน ขั้นตอนการผลิต ผลการผลิต 1.ไข่ไก่ 5 ฟอง 1.นำไข่ไก่ กากน้ำตาล ยาคลู แป้งข้าวหมาก และรำ คนให้เข้ากัน 2.ทิ้งไว้ 1 คืน มีลักษณะเหลวข้น สีน้ำตาล มีกลิ่นเหม็น และไม่จับตัวเป็นก้อน 2.กากน้ำตาล ครึ่งช้อนโต๊ะ 3.ยาคลู ครึ่งขวด 4.แป้งข้าวหมาก ครึ่งลูก 5.รำ 1 กรัม

7 6.ทดสอบ แบบบันทึกผลการให้อาหารปลาจากธรรมชาติและอาหารสำเร็จรูป
จำนวนปลาดุก สัปดาห์ที่ ชนิดของอาหาร ธรรมชาติ สำเร็จรูป 5 ตัว 1 ปลาหนักตัวละ 2 ขีด 2 ปลามีน้ำหนักเพิ่มขึ้น จาก 0.5 ขีด เป็น 2.5ขีด ปลามีน้ำหนักเพิ่มขึ้น จาก 1 ขีดเป็น 3 ขีด 3 จาก 1.5 ขีดเป็น 4 ขีด จาก 1 ขีดเป็น 4 ขีด

8 7.ปรับปรุงแก้ไข อาหารปลาจากธรรมชาติที่ผลิตได้มีลักษณะเหลวข้น สีน้ำตาล มีกลิ่นเหม็นและไม่จับตัวเป็นก้อน ควรลดส่วนผสมที่เป็นของเหลว เพราะปลาชอบอาหารที่เป็นก้อนและปรับปรุงกลิ่น

9 8.ประเมินผล กลุ่มของพวกเราได้นำอาหารปลาที่ผลิตจากธรรมชาติและอาหารปลาสำเร็จรูปไปทดลองเลี้ยงปลาที่บ้าน (ระยะเวลา 3 สัปดาห์) พบว่า อาหารปลาทั้งสองชนิดทำให้ปลาดุกมีน้ำหนักเท่ากัน แสดงว่า อาหารปลาที่ผลิตจากธรรมชาติมีคุณค่าทางอาหารเท่ากับอาหารปลาสำเร็จรูปที่ซื้อจากตลาด หมายเหตุ : อาหารปลาจากธรรมชาติ อัตราส่วน 5:1/2:1/2:1/2: ผลิตอาหารปลาได้ปริมาตรสุทธิ 800 ซีซี

10 การคำนวณต้นทุนการผลิต
รายการ จำนวนเงิน 1. ต้นทุน 1.1 ไข่ไก่ 20 1.2 กากน้ำตาล 2 1.3 ยาคลู 6 1.4 แป้งข้าวหมาก 5 1.5 รำ 4 1.6 ค่าแรง 10 รวมต้นทุน 47 2. ราคาขาย 57 3. กำไร

11 เสียงสะท้อนจากผู้เรียน
1. สมาชิกในกลุ่มมีความสามัคคีและร่วมมือกันทำงาน 2. ผลสำเร็จของงานเกิดจากการโต้แยงกันหรือปรึกษากันในกลุ่ม 3. ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานโครงงานผ่านการปฏิบัติจริง 4. ได้รู้จักกระบวนการผลิตอาหารปลาจากธรรมชาติ 5. อาหารปลาที่ผลิตสามารถนำไปขายในตลาดได้

12 บรรณานุกรม วิธีทำอาหารปลา(ออนไลน์) ม.ป.ป. (อ้างเมื่อ 8 มีนาคม 2554)
วิธีทำอาหารปลา(ออนไลน์) ม.ป.ป. (อ้างเมื่อ 8 มีนาคม 2554) จาก ณัฐวดี วังสินธ์. ชนิดและจำนวนของปลาในบ่อ ค่าใช้จ่ายในการซื้อ อาหาร และการทำอาหารปลาจากธรรมชาติ (สัมภาษณ์) ข้าราชการครูและบุคลทางการศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553.


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การทำอาหารปลาจากธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google