งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. กำหนดปัญหาหรือ ความต้องการ บ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียน สมเด็จพระญาณสังวร ต้องใช้เงิน จำนวนมากในแต่ละปีเพื่อซื้ออาหาร ปลาสำเร็จรูปเป็นอาหารเลี้ยงปลา ในบ่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. กำหนดปัญหาหรือ ความต้องการ บ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียน สมเด็จพระญาณสังวร ต้องใช้เงิน จำนวนมากในแต่ละปีเพื่อซื้ออาหาร ปลาสำเร็จรูปเป็นอาหารเลี้ยงปลา ในบ่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 1. กำหนดปัญหาหรือ ความต้องการ บ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียน สมเด็จพระญาณสังวร ต้องใช้เงิน จำนวนมากในแต่ละปีเพื่อซื้ออาหาร ปลาสำเร็จรูปเป็นอาหารเลี้ยงปลา ในบ่อ กลุ่มของพวกเราจึงคิดหา วิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว 2. จุดมุ่งหมาย 1. เพื่อผลิตอาหารปลาจาก ธรรมชาติ 2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ ซื้ออาหารปลา

4 กลุ่มของพวกเราได้รวบรวมข้อมูล ดังนี้ 1. สัมภาษณ์อาจารย์ ณัฐวดี วังสินธ์ เกี่ยวกับ ชนิดและจำนวนของปลาในบ่อ ค่าใช้จ่ายใน การซื้อ อาหารปลา และวิธีผลิตอาหารปลาจาก ธรรมชาติ 2. ค้นหาแหล่งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 1. ปลาดุก ( วงจรชีวิต ลักษณะนิสัย อาหาร ) 2. อาหารปลาสำเร็จรูป 3. อาหารปลาจากธรรมชาติ ( ส่วนผสม ขั้นตอน การผลิต การนำไปใช้ )

5 กลุ่มของพวกเราได้เลือกการผลิต อาหารปลาจากธรรมชาติ เพราะ ส่วนผสมหาได้ง่าย ราคาถูก วิธีการ ผลิตไม่ยุ่งยาก

6 1. นำไข่ไก่ 5 ฟอง กากน้ำตาล ครึ่งช้อนโต๊ะ ยาคูล ครึ่งขวด แป้งข้าวหมากครึ่งลูก และรำ 1 กรัมมาใส่ ภาชนะ ( ถังพลาสติค ) 2. ใช้ไม้คนส่วนผสม ทั้งหมด ให้เข้ากัน 3. ทิ้งไว้ 1 คืน จะได้ อาหารปลาตามที่ ต้องการ

7 วัตถุดิบอัตราส่วนขั้นตอนการ ผลิต ผลการผลิต 1. ไข่ไก่ 5 ฟอง 1. นำไข่ไก่ กากน้ำตาล ยาคลู แป้งข้าว หมาก และรำ คนให้เข้ากัน 2. ทิ้งไว้ 1 คืน มีลักษณะเหลว ข้น สีน้ำตาล มี กลิ่นเหม็น และไม่จับตัว เป็นก้อน 2. กากน้ำตาล ครึ่งช้อน โต๊ะ 3. ยาคลูครึ่งขวด 4. แป้งข้าว หมาก ครึ่งลูก 5. รำ 1 กรัม

8 จำนวน ปลาดุก สัปดาห์ที่ ชนิดของอาหาร ธรรมชาติสำเร็จรูป 5 ตัว 1 ปลาหนักตัวละ 2 ขีด 2 ปลามีน้ำหนัก เพิ่มขึ้น จาก 0.5 ขีด เป็น 2.5 ขีด ปลามีน้ำหนัก เพิ่มขึ้น จาก 1 ขีดเป็น 3 ขีด 3 ปลามีน้ำหนัก เพิ่มขึ้น จาก 1.5 ขีดเป็น 4 ขีด ปลามีน้ำหนัก เพิ่มขึ้น จาก 1 ขีดเป็น 4 ขีด

9 อาหารปลาจากธรรมชาติที่ผลิตได้มี ลักษณะเหลวข้น สีน้ำตาล มีกลิ่นเหม็น และไม่จับตัวเป็นก้อน ควรลดส่วนผสมที่ เป็นของเหลว เพราะปลาชอบอาหารที่ เป็นก้อนและปรับปรุงกลิ่น

10 หมายเหตุ : อาหารปลาจากธรรมชาติ อัตราส่วน 5:1/2:1/2:1/2:1 ผลิตอาหารปลาได้ปริมาตรสุทธิ 800 ซีซี กลุ่มของพวกเราได้นำอาหารปลา ที่ผลิตจากธรรมชาติและอาหารปลาสำเร็จรูป ไปทดลองเลี้ยงปลาที่บ้าน ( ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ) พบว่า อาหารปลาทั้งสองชนิดทำ ให้ปลาดุกมีน้ำหนักเท่ากัน แสดงว่า อาหาร ปลาที่ผลิตจากธรรมชาติมีคุณค่าทางอาหาร เท่ากับอาหารปลาสำเร็จรูปที่ซื้อจากตลาด

11 รายการ จำนวนเงิน 1. ต้นทุน 1.1 ไข่ไก่ 20 1.2 กากน้ำตาล 2 1.3 ยาคลู 6 1.4 แป้งข้าว หมาก 5 1.5 รำ 4 1.6 ค่าแรง 10 รวมต้นทุน 47 2. ราคาขาย 57 3. กำไร 10

12 1. สมาชิกในกลุ่มมีความสามัคคีและร่วมมือ กันทำงาน 2. ผลสำเร็จของงานเกิดจากการโต้แยงกัน หรือปรึกษากันในกลุ่ม 3. ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานโครงงานผ่าน การปฏิบัติจริง 4. ได้รู้จักกระบวนการผลิตอาหารปลาจาก ธรรมชาติ 5. อาหารปลาที่ผลิตสามารถนำไปขายใน ตลาดได้

13 วิธีทำอาหารปลา ( ออนไลน์ ) ม. ป. ป. ( อ้างเมื่อ 8 มีนาคม 2554) ณัฐวดี วังสินธ์. ชนิดและจำนวนของปลาในบ่อ ค่าใช้จ่ายในการซื้อ อาหาร และการทำอาหารปลาจาก ธรรมชาติ ( สัมภาษณ์ ). ข้าราชการครูและบุคลทางการศึกษา โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร. เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553. จาก http://www.kaweeclub.com/b104/t4313/.http://www.kaweeclub.com/b104/t4313/


ดาวน์โหลด ppt 1. กำหนดปัญหาหรือ ความต้องการ บ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียน สมเด็จพระญาณสังวร ต้องใช้เงิน จำนวนมากในแต่ละปีเพื่อซื้ออาหาร ปลาสำเร็จรูปเป็นอาหารเลี้ยงปลา ในบ่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google