งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2549 การใช้ จ่าย ( สะสม ) ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. 25 เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2549 การใช้ จ่าย ( สะสม ) ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. 25 เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2549 การใช้ จ่าย ( สะสม ) ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. 25 เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. แผน ( ลบ.) , , , , , ผล ( ล บ.) แผน ( %) ผล (% ) หน่วย : ล้านบาท

3 แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่าย งบบุคลากร ปีงบประมาณ 2549 การใช้ จ่าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. 25 เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. แผนงา น ผลงาน หน่วย : ล้านบาท

4 แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่าย งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2549 การใช้ จ่าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. 25 เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. แผนงา น ผลงาน หน่วย : ล้านบาท

5 แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่าย งบลงทุน ปีงบประมาณ 2549 การใช้ จ่าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. 25 เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. แผนงา น ผลงาน หน่วย : ล้านบาท

6 แผนภูมิแสดงผลการใช้จ่าย งบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2549 การใช้ จ่าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. 25 เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. แผนงา น ผลงาน หน่วย : ล้านบาท

7 แผนภูมิแสดงผลการใช้จ่าย งบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2549 การใช้ จ่าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. 25 เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. แผนงา น ผลงาน หน่วย : ล้านบาท

8 การก่อหนี้ผูกพัน งบลงทุน ปีงบฯ 2549( งบปกติ ) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค โครงการ แผน ผล แผน ผล สทภ % สทภ.2 100% สทภ.3 100% สทภ.4 100% สทภ % สทภ % สทภ % สทภ.8 0% สทภ.9 100% สทภ.10 75%

9 การเบิกจ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบฯ 2549( งบปกติ ) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค งปม. ได้รับ สทภ % สทภ % สทภ % สทภ % สทภ % สทภ % สทภ % สทภ.8 0% สทภ.9 0% สทภ.10 0% เบิกจ่าย

10 สรุปการก่อหนี้ผูกพัน / เบิกจ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบฯ 2549( งบปกติ ) สทภ.1-10 การก่อหนี้ผูกพัน (โครงการ) เป้าหมาย 84.18% ผลงาน การเบิกจ่าย (ล้านบาท) 7.70%

11 แผนภูมิแสดงการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง โครงการ Mega Project การจัดการกลางน้ำ ปีงบประมาณ 2549 ( งบกลาง ) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค

12 แผนภูมิแสดงการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง โครงการ Mega Project ฝายต้นน้ำ ปีงบประมาณ 2549 ( งบ กลาง ) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค

13 รายงานสถานภาพการดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น ปี 2549 ที่หน่วยงาน / รายการงปม. ( ล้าน บาท ) TO R จัด จ้าง เซ็น สัญ ญา ผล การ เบิก จ่าย สวพ. 1 การศึกษาพัฒนากลไกลระบบฐานข้อมูล อุทกวิทยา 10.00√ กำลัง ดำเนิน การ 2 การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบระบบการเตือน ภัยน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มน้ำ 2.00 √ ดำเนินการ เอง (8.39 %) 3 การศึกษาผลกระทบจากคลื่นยักษ์ที่มีต่อ ทรัพยากรน้ำในแผ่นดินเพื่อดำเนินการตาม มาตรการหลักการจัดการฟื้นฟูและพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และชมชน พื้นที่ประสบธรณีพิบัติภัย 14.00√√√2.098 (14.9 9%) 4 โครงการจัดทำระบบ Early Warning สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่ม ในพื้นที่ ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา 10.00√√√2.987 (29.8 7%) ศสท. 5 โครงการพัฒนาข้อมูลพื้นฐานภูมิ สารสนเทศ 9.00√ กำลัง ดำเนิน การ

14 รายงานสถานภาพการดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น ปี 2549 ที่หน่วยงาน / รายการงปม. ( ล้าน บาท ) TO R จัด จ้าง เซ็น สัญ ญา ผล การ เบิกจ่ าย สนผ. 6 การศึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ 25 ลุ่มน้ำ 9.00√√√1.349 (14.99 %) 7 การศึกษาระบบการติดตามประเมินผล แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 5.00√√√ (15.00 %) สพน. 8 โครงการประสานความร่วมมือด้าน ทรัพยากรน้ำกับประเทศเพื่อนบ้าน √ กำลัง ดำเนิน การ 9 การศึกษาระบบเครือข่ายน้ำในประเทศ √ กำลัง ดำเนิน การ กนก., สบก การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ 3.50√

15 รายงานสถานภาพการดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น ปี 2549 ที่หน่วยงาน / รายการงปม. TO R จัด จ้าง เซ็น สัญ ญา ผล การ เบิกจ่ าย สสป., สทภ. 1 การดำเนินการจัดการบริหารลุ่มน้ำ 25 ลุ่ม น้ำหลัก ดำเนินการเอง (26.59 %) สบจ., สทภ การสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง บุคลากรด้านการบริหารจัดการทรัพยากร น้ำในระดับท้องถิ่น ดำเนินการเอง (84.89 %)


ดาวน์โหลด ppt แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2549 การใช้ จ่าย ( สะสม ) ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. 25 เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google