งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2549 การใช้ จ่าย ( สะสม ) ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. 25 เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2549 การใช้ จ่าย ( สะสม ) ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. 25 เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2549 การใช้ จ่าย ( สะสม ) ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. 25 เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. แผน ( ลบ.) 55. 89 11 2.8 0 205.45 318.18 482.07 673.97 91 4.6 2 1,11 5.99 1,30 4.44 1,47 4.78 1,60 4.07 1,75 3.15 ผล ( ล บ.) 42. 02 94. 00 159.54 231.25 295.61 376.40 49 5.1 2 แผน ( %) 11. 72 38. 44 74. 41 100 ผล (% ) 2. 40 5.3 6 9.1 0 13. 19 16. 86 21. 47 28. 24 หน่วย : ล้านบาท

3 แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่าย งบบุคลากร ปีงบประมาณ 2549 การใช้ จ่าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. 25 เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. แผนงา น 45. 10 90. 20 135. 30 180. 41 22 5.5 1 27 0.6 1 315.71 360. 81 405. 91 451. 02 496. 12 541. 22 ผลงาน 40. 99 83. 25 127. 28 170. 63 21 3.3 7 25 6.6 7 302.74 หน่วย : ล้านบาท

4 แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่าย งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2549 การใช้ จ่าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. 25 เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. แผนงา น 8.2 0 16. 41 31.2 7 46.1 4 61 75. 87 90. 74 105. 60 120. 47 135. 33 143. 54 151. 74 ผลงาน 1.0 3 10. 47 18.7 0 29.1 9 37. 82 3 46. 09 54. 57 หน่วย : ล้านบาท

5 แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่าย งบลงทุน ปีงบประมาณ 2549 การใช้ จ่าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. 25 เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. แผนงา น - 1.0 1 10.9 4 50.9 7 12 3.4 4 23 1.1 0 375.29 506. 23 310. 30 698. 85 769. 80 860. 83 ผลงาน --9.78 22.9 8 33. 95 6 54. 08 96. 42 หน่วย : ล้านบาท

6 แผนภูมิแสดงผลการใช้จ่าย งบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2549 การใช้ จ่าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. 25 เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. แผนงา น ----- 12. 12 ------ ผลงาน ------ 12. 12 หน่วย : ล้านบาท

7 แผนภูมิแสดงผลการใช้จ่าย งบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2549 การใช้ จ่าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. 25 เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. แผนงา น 2.5 9 5.1 7 27.9 3 40.6 6 72. 11 84. 28 120.76 131. 23 155. 64 177. 46 182. 49 187. 24 ผลงาน - 0.2 8 3.778.44 10. 45 7 19. 57 28. 54 หน่วย : ล้านบาท

8 การก่อหนี้ผูกพัน งบลงทุน ปีงบฯ 2549( งบปกติ ) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค โครงการ แผน ผล แผน ผล สทภ.1 33.71% สทภ.2 100% สทภ.3 100% สทภ.4 100% สทภ.5 97.82% สทภ.6 88.88% สทภ.7 92.11% สทภ.8 0% สทภ.9 100% สทภ.10 75%

9 การเบิกจ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบฯ 2549( งบปกติ ) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค งปม. ได้รับ สทภ.1 0.59% สทภ.2 51.77% สทภ.3 31.58% สทภ.4 10.5% สทภ.5 3. 59% สทภ.6 10.70% สทภ.7 31.73% สทภ.8 0% สทภ.9 0% สทภ.10 0% เบิกจ่าย

10 สรุปการก่อหนี้ผูกพัน / เบิกจ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบฯ 2549( งบปกติ ) สทภ.1-10 การก่อหนี้ผูกพัน (โครงการ) เป้าหมาย 84.18% ผลงาน การเบิกจ่าย (ล้านบาท) 7.70%

11 แผนภูมิแสดงการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง โครงการ Mega Project การจัดการกลางน้ำ ปีงบประมาณ 2549 ( งบกลาง ) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค

12 แผนภูมิแสดงการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง โครงการ Mega Project ฝายต้นน้ำ ปีงบประมาณ 2549 ( งบ กลาง ) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค

13 รายงานสถานภาพการดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น ปี 2549 ที่หน่วยงาน / รายการงปม. ( ล้าน บาท ) TO R จัด จ้าง เซ็น สัญ ญา ผล การ เบิก จ่าย สวพ. 1 การศึกษาพัฒนากลไกลระบบฐานข้อมูล อุทกวิทยา 10.00√ กำลัง ดำเนิน การ 2 การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบระบบการเตือน ภัยน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มน้ำ 2.00 √ ดำเนินการ เอง 0.168 (8.39 %) 3 การศึกษาผลกระทบจากคลื่นยักษ์ที่มีต่อ ทรัพยากรน้ำในแผ่นดินเพื่อดำเนินการตาม มาตรการหลักการจัดการฟื้นฟูและพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และชมชน พื้นที่ประสบธรณีพิบัติภัย 14.00√√√2.098 (14.9 9%) 4 โครงการจัดทำระบบ Early Warning สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่ม ในพื้นที่ ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา 10.00√√√2.987 (29.8 7%) ศสท. 5 โครงการพัฒนาข้อมูลพื้นฐานภูมิ สารสนเทศ 9.00√ กำลัง ดำเนิน การ

14 รายงานสถานภาพการดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น ปี 2549 ที่หน่วยงาน / รายการงปม. ( ล้าน บาท ) TO R จัด จ้าง เซ็น สัญ ญา ผล การ เบิกจ่ าย สนผ. 6 การศึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ 25 ลุ่มน้ำ 9.00√√√1.349 (14.99 %) 7 การศึกษาระบบการติดตามประเมินผล แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 5.00√√√0.7498 (15.00 %) สพน. 8 โครงการประสานความร่วมมือด้าน ทรัพยากรน้ำกับประเทศเพื่อนบ้าน 45.0 0 √ กำลัง ดำเนิน การ 9 การศึกษาระบบเครือข่ายน้ำในประเทศ 22.0 0 √ กำลัง ดำเนิน การ กนก., สบก. 1010 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ 3.50√

15 รายงานสถานภาพการดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น ปี 2549 ที่หน่วยงาน / รายการงปม. TO R จัด จ้าง เซ็น สัญ ญา ผล การ เบิกจ่ าย สสป., สทภ. 1 การดำเนินการจัดการบริหารลุ่มน้ำ 25 ลุ่ม น้ำหลัก 47.7 4 ดำเนินการเอง 12.694 (26.59 %) สบจ., สทภ. 1212 การสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง บุคลากรด้านการบริหารจัดการทรัพยากร น้ำในระดับท้องถิ่น 10.0 0 ดำเนินการเอง 8.489 (84.89 %)


ดาวน์โหลด ppt แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2549 การใช้ จ่าย ( สะสม ) ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. 25 เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google