งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการที่ได้รับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการที่ได้รับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการที่ได้รับ
วาระที่ 4.2 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการที่ได้รับ ในปีงบประมาณ 2549 และโครงการ Mega Project 49

2 แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2549
หน่วย : ล้านบาท การใช้จ่าย(สะสม) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 25 เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แผน(ลบ.) 55.89 112.80 205.45 318.18 482.07 673.97 914.62 1,115.99 1,304.44 1,474.78 1,604.07 1,753.15 ผล(ลบ.) 42.02 94.00 159.54 231.25 295.61 376.40 495.12 แผน(%) 11.72 38.44 74.41 100 ผล(%) 2.40 5.36 9.10 13.19 16.86 21.47 28.24

3 แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่าย งบบุคลากร ปีงบประมาณ 2549
แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่าย งบบุคลากร ปีงบประมาณ 2549 หน่วย : ล้านบาท การใช้จ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 25 เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แผนงาน 45.10 90.20 135.30 180.41 225.51 270.61 315.71 360.81 405.91 451.02 496.12 541.22 ผลงาน 40.99 83.25 127.28 170.63 213.37 256.67 302.74

4 แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่าย งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2549
แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่าย งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2549 หน่วย : ล้านบาท การใช้จ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 25 เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แผนงาน 8.20 16.41 31.27 46.14 61 75.87 90.74 105.60 120.47 135.33 143.54 151.74 ผลงาน 1.03 10.47 18.70 29.19 37.823 46.09 54.57

5 แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่าย งบลงทุน ปีงบประมาณ 2549
แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่าย งบลงทุน ปีงบประมาณ 2549 หน่วย : ล้านบาท การใช้จ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 25 เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แผนงาน - 1.01 10.94 50.97 123.44 231.10 375.29 506.23 310.30 698.85 769.80 860.83 ผลงาน 9.78 22.98 33.956 54.08 96.42

6 แผนภูมิแสดงผลการใช้จ่าย งบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2549
แผนภูมิแสดงผลการใช้จ่าย งบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2549 หน่วย : ล้านบาท การใช้จ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 25 เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แผนงาน - 12.12 ผลงาน

7 แผนภูมิแสดงผลการใช้จ่าย งบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2549
แผนภูมิแสดงผลการใช้จ่าย งบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2549 หน่วย : ล้านบาท การใช้จ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 25 เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แผนงาน 2.59 5.17 27.93 40.66 72.11 84.28 120.76 131.23 155.64 177.46 182.49 187.24 ผลงาน - 0.28 3.77 8.44 10.457 19.57 28.54

8 การก่อหนี้ผูกพัน งบลงทุน ปีงบฯ 2549(งบปกติ) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค
โครงการ แผน ผล สทภ.1 33.71% สทภ.2 100% สทภ.3 100% สทภ.4 100% สทภ.5 97.82% โครงการ แผน ผล สทภ.6 88.88% สทภ.7 92.11% สทภ.8 0% สทภ.9 100% สทภ.10 75%

9 การเบิกจ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบฯ 2549(งบปกติ) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค
งปม. ได้รับ เบิกจ่าย สทภ.1 0.59% สทภ.2 51.77% สทภ.3 31.58% สทภ.4 10.5% สทภ.5 3. 59% งปม. ได้รับ เบิกจ่าย สทภ.6 10.70% สทภ.7 31.73% สทภ.8 0% สทภ.9 0% สทภ.10 0%

10 สรุปการก่อหนี้ผูกพัน/เบิกจ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบฯ 2549(งบปกติ) สทภ.1-10
84.18% 7.70% เป้าหมาย ผลงาน การเบิกจ่าย (ล้านบาท) การก่อหนี้ผูกพัน (โครงการ)

11 แผนภูมิแสดงการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง โครงการ Mega Project การจัดการกลางน้ำ ปีงบประมาณ 2549 (งบกลาง) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค

12 แผนภูมิแสดงการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง โครงการ Mega Project ฝายต้นน้ำ ปีงบประมาณ 2549 (งบกลาง) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค

13 รายงานสถานภาพการดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น ปี 2549
ที่ หน่วยงาน/รายการ งปม. (ล้านบาท) TOR จัดจ้าง เซ็นสัญญา ผลการเบิกจ่าย สวพ. 1 การศึกษาพัฒนากลไกลระบบฐานข้อมูลอุทกวิทยา 10.00 กำลังดำเนินการ 2 การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบระบบการเตือนภัยน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มน้ำ 2.00 √ ดำเนินการเอง 0.168 (8.39%) 3 การศึกษาผลกระทบจากคลื่นยักษ์ที่มีต่อทรัพยากรน้ำในแผ่นดินเพื่อดำเนินการตามมาตรการหลักการจัดการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และชมชนพื้นที่ประสบธรณีพิบัติภัย 14.00 2.098 (14.99%) 4 โครงการจัดทำระบบ Early Warning สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา 2.987 (29.87%) ศสท. 5 โครงการพัฒนาข้อมูลพื้นฐานภูมิสารสนเทศ 9.00

14 รายงานสถานภาพการดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น ปี 2549
ที่ หน่วยงาน/รายการ งปม. (ล้านบาท) TOR จัดจ้าง เซ็นสัญญา ผลการเบิกจ่าย สนผ. 6 การศึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 25 ลุ่มน้ำ 9.00 1.349 (14.99%) 7 การศึกษาระบบการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 5.00 0.7498 (15.00%) สพน. 8 โครงการประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำกับประเทศเพื่อนบ้าน 45.00 กำลังดำเนินการ 9 การศึกษาระบบเครือข่ายน้ำในประเทศ 22.00 กนก.,สบก. 10 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ 3.50

15 รายงานสถานภาพการดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น ปี 2549
ที่ หน่วยงาน/รายการ งปม. TOR จัดจ้าง เซ็นสัญญา ผลการเบิกจ่าย สสป.,สทภ. 11 การดำเนินการจัดการบริหารลุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำหลัก 47.74 ดำเนินการเอง 12.694 (26.59%) สบจ.,สทภ. 12 การสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งบุคลากรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับท้องถิ่น 10.00 8.489 (84.89%)


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการที่ได้รับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google