งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อเสนอตัวชี้วัดของกรมทรัพยากรน้ำ ปี 2550 1.ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของความสำเร็จในการ ให้บริการสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ผ่านระบบเครือข่าย เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อเสนอตัวชี้วัดของกรมทรัพยากรน้ำ ปี 2550 1.ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของความสำเร็จในการ ให้บริการสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ผ่านระบบเครือข่าย เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อเสนอตัวชี้วัดของกรมทรัพยากรน้ำ ปี 2550 1.ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของความสำเร็จในการ ให้บริการสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ผ่านระบบเครือข่าย เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1 = วิเคราะห์หาความต้องการ ระดับ 2 = ออกแบบระบบ ระดับ 3 = จัดทำระบบ ระดับ 4 = เผยแพร่การใช้งานผ่านระบบเครือข่าย ระดับ 5 = ประเมินผลการใช้งานระบบผ่านเครือข่าย

2 ข้อเสนอตัวชี้วัดของกรมทรัพยากรน้ำ ปี 2550 2.ร้อยละของจำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟู เทียบกับเป้าหมายที่กำหนด 3.ร้อยละของจำนวนหมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม- ดินถล่ม มีระบบแจ้งเตือนภัย เทียบกับเป้าหมายที่ กำหนด

3 ข้อเสนอตัวชี้วัดของกรมทรัพยากรน้ำ ปี 2550 4.ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำใน 25 ลุ่มน้ำ เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1 = รวบรวมจัดทำฐานข้อมูล 25 ลุ่มน้ำ ระดับ 2 = ทบทวนนโยบายและแผน ระดับ 3 = จัดทำยุทธศาสตร์ การจัดการ 25 ลุ่มน้ำ ระดับ 4 = รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้อง ระดับ 5 = นำเสนอ กทช. พิจารณา

4 ข้อเสนอตัวชี้วัดของกรมทรัพยากรน้ำ ปี 2550 5.ระดับความสำเร็จในการสร้างระบบการจัดสรรน้ำใน ลุ่มน้ำบางปะกง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1 = สร้างความเข้าใจกับคณะอนุกรรมการ ลุ่มน้ำ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ ระดับ 2 = วางแผนการจัดสรรน้ำของลุ่มน้ำ ระดับ 3 = ทดสอบแบบจำลองการจัดสรรน้ำของ ลุ่มน้ำ ระดับ 4 = ฝึกอบรมการใช้แบบจำลองการจัดสรร น้ำ ระดับ 5 = มีโครงการนำร่องในพื้นที่ ลุ่มน้ำสาขา เพื่อเตรียมการทดสอบ การดำเนินงานจริง


ดาวน์โหลด ppt ข้อเสนอตัวชี้วัดของกรมทรัพยากรน้ำ ปี 2550 1.ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของความสำเร็จในการ ให้บริการสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ผ่านระบบเครือข่าย เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google