งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระที่ 3.5 การขอสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระที่ 3.5 การขอสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนสิ่งแวดล้อม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระที่ 3.5 การขอสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนสิ่งแวดล้อม

2 กรอบการขอสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
1. การพัฒนาบุคลากร หรือศักยภาพขององค์กร สถาบัน หรือหน่วยงานอื่นใด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยต้องเป็นโครงการนำร่อง 2. การส่งเสริมการจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม

3 กรอบการขอสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
3. การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือชุมชน ทั้งนี้ต้องเป็นโครงการนำร่อง 4. การส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่น ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

4 กรอบการขอสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
5. การสนับสนุนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านระบบเตือนภัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ โดยผ่านสื่อต่างๆ หมายเหตุ วงเงิน สนับสนุนแต่ละโครงการไม่ควรเกิน 5 ล้านบาท ** กรณีที่เกินต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนฯ

5 รูปแบบการจัดทำข้อเสนอโครงการ
ประกอบด้วย 13 ประเด็น ดังนี้ 1. หลักการและเหตุผล 2. วัตถุประสงค์ 3. เป้าหมาย 4. ความสอดคล้องและความสัมพันธ์กับนโยบาย รัฐบาล ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาประเทศ 5. พื้นที่เป้าหมาย 6. ระยะเวลาเริ่มต้นสิ้นสุดโครงการ

6 รูปแบบการจัดทำข้อเสนอโครงการ (ต่อ)
7. แผนงาน/ กิจกรรมการดำเนินการ 8. วงเงินงบประมาณ 9. การบริหารโครงการ 10. การคำนวณผลตอบแทนโครงการ 11. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 12. ตัวชี้วัดโครงการ 13. การวางระบบติดตามและประเมินผล

7 ระยะเวลาในการขอสนับสนุนงบประมาณ เดือน มิถุนายน - 31 กรกฎาคม ของทุกปี
อยู่ในช่วง เดือน มิถุนายน - 31 กรกฎาคม ของทุกปี


ดาวน์โหลด ppt วาระที่ 3.5 การขอสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google