งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระที่ 3.5 การขอสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระที่ 3.5 การขอสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนสิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระที่ 3.5 การขอสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนสิ่งแวดล้อม

2 กรอบการขอสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 1. การพัฒนาบุคลากร หรือ ศักยภาพขององค์กร สถาบัน หรือหน่วยงานอื่นใด เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม โดยต้องเป็นโครงการ นำร่อง 2. การส่งเสริมการจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการในการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 2. การส่งเสริมการจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการในการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม

3 กรอบการขอสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ( ต่อ ) 3. การส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมี ส่วนร่วมของประชาชน หรือ ชุมชน ทั้งนี้ต้องเป็นโครงการนำ ร่อง 4. การส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนา องค์ความรู้ในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับประเทศและ ในระดับท้องถิ่น ที่สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ได้ 4. การส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนา องค์ความรู้ในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับประเทศและ ในระดับท้องถิ่น ที่สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ได้

4 กรอบการขอสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ( ต่อ ) 5. การสนับสนุนเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารด้านระบบเตือนภัยที่ เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และภัยธรรมชาติ โดยผ่านสื่อ ต่างๆ หมายเหตุ วงเงิน สนับสนุนแต่ละ โครงการไม่ควรเกิน 5 ล้านบาท ** กรณีที่เกินต้องได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการกองทุนฯ

5 รูปแบบการจัดทำข้อเสนอโครงการ ประกอบด้วย 13 ประเด็น ดังนี้ 1. หลักการและเหตุผล 1. หลักการและเหตุผล 2. วัตถุประสงค์ 2. วัตถุประสงค์ 3. เป้าหมาย 3. เป้าหมาย 4. ความสอดคล้องและ ความสัมพันธ์กับนโยบาย 4. ความสอดคล้องและ ความสัมพันธ์กับนโยบาย รัฐบาล ยุทธศาสตร์ และ แผนพัฒนาประเทศ รัฐบาล ยุทธศาสตร์ และ แผนพัฒนาประเทศ 5. พื้นที่เป้าหมาย 5. พื้นที่เป้าหมาย 6. ระยะเวลาเริ่มต้นสิ้นสุด โครงการ 6. ระยะเวลาเริ่มต้นสิ้นสุด โครงการ

6 รูปแบบการจัดทำข้อเสนอโครงการ ( ต่อ ) 7. แผนงาน / กิจกรรมการ ดำเนินการ 7. แผนงาน / กิจกรรมการ ดำเนินการ 8. วงเงินงบประมาณ 8. วงเงินงบประมาณ 9. การบริหารโครงการ 9. การบริหารโครงการ 10. การคำนวณผลตอบแทน โครงการ 10. การคำนวณผลตอบแทน โครงการ 11. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับ 11. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับ 12. ตัวชี้วัดโครงการ 12. ตัวชี้วัดโครงการ 13. การวางระบบติดตามและ ประเมินผล 13. การวางระบบติดตามและ ประเมินผล

7 ระยะเวลาในการขอสนับสนุนงบประมาณ อยู่ในช่วง เดือน มิถุนายน - 31 กรกฎาคม ของทุกปี


ดาวน์โหลด ppt วาระที่ 3.5 การขอสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google