งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ Generate text file ให้เป็นชั้น ข้อมูล ArcView การ Generate text file ให้เป็น - จุด - เส้น - และพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ Generate text file ให้เป็นชั้น ข้อมูล ArcView การ Generate text file ให้เป็น - จุด - เส้น - และพื้นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 pipat5678@hotmail.com การ Generate text file ให้เป็นชั้น ข้อมูล ArcView การ Generate text file ให้เป็น - จุด - เส้น - และพื้นที่

2 pipat5678@hotmail.com 1.ถ้าไม่มีextension ชื่อ generate text to shapeให้ copy file ชื่อ g2sv50.avx และ g2sv50a.avx ไปใส่ไว้ใน C(หรือ ไดรฟ์ที่เป็นที่อยู่โปรแกรม) :\Esri\AV_GIS30\ARCVIEW\EXT32 2.เลือก extension ชื่อ generate text to shape 3.รูปแบบพื้นฐานของ ASCII text file ของ 2D รูปแบบของไฟล์ที่นำเข้านั้น อ้างอิงรูปแบบมาตราฐานของ ArcInfo generate file format ซึ่งเป็นรูปแบบอย่างง่ายของ ASCII text files ที่สามารถสร้าง shape file ขึ้นมาโดยการ แปลงข้อมูลด้วย script โดยต้องอยู่ในรูปแบบที่กำหนดที่จะ อธิบายข้างล่าง และสามารถสร้าง ไฟล์นี้ได้ด้วย text editors ทั่วๆ ไป เช่น NotePad การ Generate text file ให้เป็นชั้น ข้อมูล ArcView

3 pipat5678@hotmail.com การ Generate text file ให้เป็นชั้น ข้อมูล ArcView points feature (รูปแบบมาตรฐาน): ID, X, Y END ตัวอย่าง point features (สามารถคัดลอกลง Note Pad ได้) 51,1509072,724438 52,1510353,724074 53,1510171,723027 54,1511434,722009 end มี 4 ชุดข้อมูล แสดงว่ามี 4 จุด

4 pipat5678@hotmail.com การ Generate text file ให้เป็นชั้น ข้อมูล ArcView

5 pipat5678@hotmail.com การ Generate text file ให้เป็นชั้น ข้อมูล ArcView lines feature (รูปแบบมาตรฐาน): ID X, Y END ID X, Y END ตัวอย่าง line features 1051 1509072,724438 1510171,723027 1510549,722256 1510788,721845 1511574,720246 1512043,719932 end 1052 1510353,724074 1510171,723027 end เป็นจุดเดียวกัน แสดงว่า 2 เส้นนี้ จะชนกันที่จุดนี้

6 pipat5678@hotmail.com การ Generate text file ให้เป็นชั้น ข้อมูล ArcView 1510171,723027

7 pipat5678@hotmail.com การ Generate text file ให้เป็นชั้น ข้อมูล ArcView polygons feature (รูปแบบมาตรฐาน): ID, X, Y X, Y END ID, X, Y X, Y END ตัวอย่าง polygon features จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดที่จุด เดียวกัน 2051,1509072,724438 1510171,723027 1510549,722256 1510788,721845 1511574,720246 1509775,720387 1509072,724438 end 2055,1509775,720387 1511574,720246 1512043,719932 1509775,720387 end จุดเดียวกัน มีด้านร่วมกัน

8 pipat5678@hotmail.com การ Generate text file ให้เป็นชั้น ข้อมูล ArcView 1509775,7203871511574,720246

9 pipat5678@hotmail.com การ Generate ชั้นข้อมูล ArcView ให้ เป็น ตาราง การหาค่าพิกัดในระบบ GIS แล้วส่งออกเป็น EXCEL

10 pipat5678@hotmail.com สร้างชั้นข้อมูลใหม่บน View ที่รู้พิกัดแน่นอน คำสั่ง View/Ne wtheme เลือกชนิด เช่น point แล้วจุดลง บนตำแหน่ง ข้อมูลที่เรา ไปสำรวจ จริง ( อาจสังเกต จาก landmark) การ Generate ชั้นข้อมูล ArcView ให้ เป็น ตาราง

11 pipat5678@hotmail.com การ Generate ชั้นข้อมูล ArcView ให้ เป็น ตาราง สร้างชั้นข้อมูลใหม่บน View ที่รู้พิกัดแน่นอน คำสั่ง View/Ne wtheme เลือกชนิด เช่น point แล้วจุดลง บนตำแหน่ง ข้อมูลที่เรา ไปสำรวจ จริง ( อาจสังเกต จาก landmark)

12 pipat5678@hotmail.com การ Generate ชั้นข้อมูล ArcView ให้ เป็น ตาราง สร้างชั้นข้อมูลใหม่บน View ที่รู้พิกัดแน่นอน คำสั่ง View/Ne wtheme เลือกชนิด เช่น point แล้วจุดลง บนตำแหน่ง ข้อมูลที่เรา ไปสำรวจ จริง ( อาจสังเกต จาก landmark)

13 pipat5678@hotmail.com การ Generate ชั้นข้อมูล ArcView ให้ เป็น ตาราง สร้างชั้นข้อมูลใหม่บน View ที่รู้พิกัดแน่นอน คำสั่ง View/Ne wtheme เลือกชนิด เช่น point แล้วจุดลง บนตำแหน่ง ข้อมูลที่เรา ไปสำรวจ จริง ( อาจสังเกต จาก landmark)

14 pipat5678@hotmail.com การ Generate ชั้นข้อมูล ArcView ให้ เป็น ตาราง X ใส่ ID และชื่อ ให้จุดที่เราใส่ไปแล้วคำนวณหาค่า พิกัด ขั้นตอน 1. พิมพ์ ID 2.Add Field โดย ใช้คำสั่ง Edit/Add Field แล้ว ตั้งชื่อเช่น x พอ OK แล้วจะได้ คอลัมน์เพิ่ม 3. คำนวณ โดยใช้ปุ่ม Calculator พิมพ์คำสั่ง ว่า [Shape].g etx หรือ [Shape].g ety

15 pipat5678@hotmail.com ใส่ ID และชื่อ ให้จุดที่เราใส่ไปแล้วคำนวณหาค่า พิกัด การ Generate ชั้นข้อมูล ArcView ให้ เป็น ตาราง [Shape].getx ขั้นตอน 1. พิมพ์ ID 2.Add Field โดย ใช้คำสั่ง Edit/Add Field แล้ว ตั้งชื่อเช่น x พอ OK แล้วจะได้ คอลัมน์เพิ่ม 3. คำนวณ โดยใช้ปุ่ม Calculator พิมพ์คำสั่ง ว่า [Shape].g etx หรือ [Shape].g ety

16 3.3.4 การวิเคราะห์ลุ่มน้ำ โดยใช้ ฐานข้อมูลและ GIS

17 การวิเคราะห์ด้วยการซ้อนทับชั้นข้อมูลหลายๆด้าน ข้อมูลน้ำท่วม ข้อมูลแหล่งน้ำ ข้อมูลความต้องการน้ำ ข้อมูลฝน ข้อมูลการใช้ที่ดิน ข้อมูลน้ำแล้ง

18 การวิเคราะห์สมดุลน้ำทางอ้อม ข้อมูลแหล่งน้ำ Supply น้ำท่า (และน้ำใต้ดิน) ความต้องการน้ำ Water Demand ข้อมูลปริมาณ น้ำฝน ข้อมูลการใช้ที่ดิน (ความต้องการน้ำเกษตร) ข้อมูลจำนวน วันฝนทิ้งช่วง ข้อมูลประชากร (ความต้องการน้ำ อุปโภค-บริโภค) Supply น้ำฝน Water Supply สมดุลน้ำในลุ่มน้ำ น้ำขาด น้ำเกิน

19 การวิเคราะห์ด้านอุทกภัย ระดับน้ำ ในล้ำน้ำ ข้อมูลด้านความพร้อม และลำดับความสำคัญ ของพื้นที่ ข้อมูลปริมาณ น้ำฝน และวันฝนตก ข้อมูลความชันของพื้นที่ ข้อมูลโครงสร้าง ดิน และหิน ข้อมูลประชากร และการใช้พื้นที่ พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำ หลาก-ดินถล่ม ข้อมูลด้านการคุกคามจากน้ำ การเตรียมการ การจัดการ และการประเมินผล เสียหายอุทกภัย ข้อมูลแหล่งน้ำ และพื้นที่แก้มลิง (น้ำเต็ม/พร่อง) ระดับ ความสูง ของพื้นที่ พื้นที่ที่ ท่วมโดย ธรรมชาติ โครงสร้าง การป้องกัน อุทกภัย

20 สาธิต ตัวอย่างการวิเคราะห์


ดาวน์โหลด ppt การ Generate text file ให้เป็นชั้น ข้อมูล ArcView การ Generate text file ให้เป็น - จุด - เส้น - และพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google