งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2549 การใช้ จ่าย ( สะสม ) ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. 26 ก. ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2549 การใช้ จ่าย ( สะสม ) ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. 26 ก. ค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2549 การใช้ จ่าย ( สะสม ) ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. 26 ก. ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. แผน ( ลบ.) , , , , , ผล ( ล บ.) แผน ( %) ผล (% ) หน่วย : ล้านบาท

3 แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่าย งบบุคลากร ปีงบประมาณ 2549 การใช้ จ่าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. 26 ก. ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. แผนงา น ผลงาน หน่วย : ล้านบาท

4 แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่าย งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2549 การใช้ จ่าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. 26 ก. ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. แผนงา น ผลงาน หน่วย : ล้านบาท

5 แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่าย งบลงทุน ปีงบประมาณ 2549 การใช้ จ่าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. 26 ก. ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. แผนงา น ผลงาน หน่วย : ล้านบาท

6 แผนภูมิแสดงผลการใช้จ่าย งบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2549 การใช้ จ่าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. แผนงา น ผลงาน หน่วย : ล้านบาท

7 แผนภูมิแสดงผลการใช้จ่าย งบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2549 การใช้ จ่าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. 26 ก. ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. แผนงา น ผลงาน หน่วย : ล้านบาท

8 การเบิกจ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบฯ 2549( งบปกติ ) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค งปม. ก่อหนี้ผูกพัน สทภ % สทภ % สทภ.3 100% สทภ % สทภ % สทภ % สทภ % สทภ % สทภ % สทภ % เบิกจ่าย หน่วย : ล้านบาท

9 สรุปการเบิกจ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบฯ 2549( งบปกติ ) สทภ.1-10 เป้าหมาย ผลงาน การเบิกจ่ายโครงการ ก่อหนี้ผูกพัน (ล้าน บาท) 37.33% (39.83% ของแผน)

10 การเบิกจ่ายเงิน งบรายจ่ายอื่น ปีงบฯ 2549( งบ ปกติ ) งปม.ก่อหนี้ผูกพัน 1. การศึกษาพัฒนากลไกลระบบฐานข้อมูลอุทกวิทยา ( สวพ.) 2. การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบระบบการเตือนภัยน้ำท่วม พื้นที่ลุ่มน้ำ ( สวพ.) 3. การศึกษาผลกระทบจากคลื่นยักษ์ที่มีต่อทรัพยากร น้ำในแผ่นดินฯ ( สวพ.) 4. โครงการจัดทำระบบ Early Warning สำหรับพื้นที่ เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่มฯ ( สวพ.) เบิกจ่าย หน่วย : ล้านบาท %8.39 %27.73 %27.63 %

11 การเบิกจ่ายเงิน งบรายจ่ายอื่น ปีงบฯ 2549( งบ ปกติ ) งปม.ก่อหนี้ผูกพัน 5. โครงการพัฒนาข้อมูลพื้นฐานภูมิสารสนเทศ ( ศสท.) ลง นาม 19 มิย การศึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ 25 ลุ่มน้ำ ( สนผ.) 7. การศึกษาระบบการติดตามประเมินผลแผนการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ ( สนผ.) 8. โครงการประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำกับ ประเทศเพื่อนบ้าน ( สพน.) ลงนาม 25 มิย.49 เบิกจ่าย หน่วย : ล้านบาท %14.99 %15 %0.29 %

12 การเบิกจ่ายเงิน งบรายจ่ายอื่น ปีงบฯ 2549( งบ ปกติ ) งปม.ก่อหนี้ผูกพัน 9. การศึกษาระบบเครือข่ายน้ำในประเทศ ( สพน.) ลง นาม 25 มิย การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ ( กนก., สบก.) 11. การดำเนินการจัดการบริหารลุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำหลัก ( สสป., สทภ.) ดำเนินการเอง 12. การสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งบุคลากร ฯ ( สบจ., สทภ.) ดำเนินการเอง เบิกจ่าย หน่วย : ล้านบาท % %87.40 %

13 สรุปการเบิกจ่ายเงิน งบรายจ่ายอื่น ปีงบฯ 2549( งบปกติ ) เป้าหมาย ผลงาน การเบิกจ่าย (ล้านบาท) 24.47%

14 การจัดเตรียมแผนการดำเนินงานใน ปี 2550 ในช่วงเวลาที่ยัง ไม่ได้รับ งบประมาณปี 2550

15 1. งานที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง - งบลงทุนโครงการก่อสร้างคาดว่า ต้องกันเงินเหลื่อมปี ประมาณ 300 ลบ. - งบรายจ่ายอื่นที่ต้องกันเหลื่อมปี ประมาณ 50 ลบ. - งบลงทุนตามมติ ครม. สัญจร ประมาณ 75 ลบ. - งบที่ได้รับมอบหมายจาก จังหวัด (CEO.) และอื่นๆ ประมาณ 80 ลบ.

16 2. งบกลางด้านอุทกภัยภาคเหนือ ลบ. - ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ 3 แห่ง งบประมาณ ลบ. - ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำประจำหมู่บ้าน 240 แห่ง งบประมาณ ลบ. - ก่อสร้างฝายต้นน้ำ 407 แห่ง งบประมาณ ลบ. - ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 81 แห่ง งบประมาณ ลบ. - ปรับปรุงสภาพ ล้างบ่อน้ำตื้น 2,400 แห่ง งบประมาณ 7.2 ลบ.

17 3. งบกองทุนกรอบงบประมาณ 1,000 ลบ. 3.1 กองทุนสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 1,000 ลบ. 1. สทภ. 1 งบประมาณ ลบ. 2. สทภ. 2 งบประมาณ ลบ. 3. สทภ. 3 งบประมาณ ลบ. 4. สทภ. 4 งบประมาณ ลบ. 5. สทภ. 5 งบประมาณ ลบ. 6. สทภ. 6 งบประมาณ ลบ. 7. สทภ. 7 งบประมาณ ลบ. 8. สทภ. 8 งบประมาณ ลบ. 9. สทภ. 9 งบประมาณ ลบ. 10. สทภ. 10 งบประมาณ ลบ. 3.2 กองทุนน้ำมัน

18 4. การขอรับการสนับสนุน งบประมาณปี การเตรียมความพร้อม สำรวจ ออกแบบ - การบริหารจัดการ / พัฒนาองค์กร ทรัพยากรน้ำและลุ่มน้ำ


ดาวน์โหลด ppt แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2549 การใช้ จ่าย ( สะสม ) ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. 26 ก. ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google