งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2549 การใช้ จ่าย ( สะสม ) ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. 26 ก. ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2549 การใช้ จ่าย ( สะสม ) ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. 26 ก. ค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2549 การใช้ จ่าย ( สะสม ) ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. 26 ก. ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. แผน ( ลบ.) 55. 89 11 2.8 0 205.45 318.18 482.07 673.97 91 4.6 2 1,11 5.99 1,30 4.44 1,47 4.78 1,60 4.07 1,75 3.15 ผล ( ล บ.) 42. 02 94. 00 159.54 231.25 295.61 376.40 49 5.1 2 614. 38 765. 97 886. 52 แผน ( %) 11. 72 38. 44 74. 41 100 ผล (% ) 2. 40 5.3 6 9.1 0 13. 19 16. 86 21. 47 28. 24 35. 04 43. 69 50. 57 หน่วย : ล้านบาท

3 แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่าย งบบุคลากร ปีงบประมาณ 2549 การใช้ จ่าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. 26 ก. ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. แผนงา น 45. 10 90. 20 135. 30 180. 41 22 5.5 1 27 0.6 1 315.71 360. 81 405. 91 451. 02 496. 12 541. 22 ผลงาน 40. 99 83. 25 127. 28 170. 63 21 3.3 7 25 6.6 7 302.74 345. 91 391. 99 436. 50 หน่วย : ล้านบาท

4 แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่าย งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2549 การใช้ จ่าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. 26 ก. ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. แผนงา น 8.2 0 16. 41 31.2 7 46.1 4 61 75. 87 90. 74 105. 60 120. 47 135. 33 143. 54 151. 74 ผลงาน 1.0 3 10. 47 18.7 0 29.1 9 37. 82 3 46. 09 54. 57 69.1 6 82.0 7 94.5 0 หน่วย : ล้านบาท

5 แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่าย งบลงทุน ปีงบประมาณ 2549 การใช้ จ่าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. 26 ก. ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. แผนงา น - 1.0 1 10.9 4 50.9 7 12 3.4 4 23 1.1 375.29 506. 23 610. 30 698. 85 769. 80 860. 83 ผลงาน --9.78 22.9 8 33. 95 6 54. 08 96. 42 152. 44 241. 70 297. 11 หน่วย : ล้านบาท

6 แผนภูมิแสดงผลการใช้จ่าย งบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2549 การใช้ จ่าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. แผนงา น ----- 12. 12 ------ ผลงาน ------ 12. 12 12.1 9 หน่วย : ล้านบาท

7 แผนภูมิแสดงผลการใช้จ่าย งบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2549 การใช้ จ่าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. 26 ก. ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. แผนงา น 2.5 9 5.1 7 27.9 3 40.6 6 72. 11 84. 28 120.76 131. 23 155. 64 177. 46 182. 49 187. 24 ผลงาน - 0.2 8 3.778.44 10. 45 7 19. 57 28. 54 34.6 7 38.0 2 45.8 2 หน่วย : ล้านบาท

8 การเบิกจ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบฯ 2549( งบปกติ ) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค งปม. ก่อหนี้ผูกพัน สทภ.1 16.07% สทภ.2 85.61% สทภ.3 100% สทภ.4 81.7% สทภ.5 42.04% สทภ.6 38.95% สทภ.7 87.9% สทภ.8 6.39% สทภ.9 44.10% สทภ.10 22.98% เบิกจ่าย หน่วย : ล้านบาท

9 สรุปการเบิกจ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบฯ 2549( งบปกติ ) สทภ.1-10 เป้าหมาย ผลงาน การเบิกจ่ายโครงการ ก่อหนี้ผูกพัน (ล้าน บาท) 37.33% (39.83% ของแผน)

10 การเบิกจ่ายเงิน งบรายจ่ายอื่น ปีงบฯ 2549( งบ ปกติ ) งปม.ก่อหนี้ผูกพัน 1. การศึกษาพัฒนากลไกลระบบฐานข้อมูลอุทกวิทยา ( สวพ.) 2. การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบระบบการเตือนภัยน้ำท่วม พื้นที่ลุ่มน้ำ ( สวพ.) 3. การศึกษาผลกระทบจากคลื่นยักษ์ที่มีต่อทรัพยากร น้ำในแผ่นดินฯ ( สวพ.) 4. โครงการจัดทำระบบ Early Warning สำหรับพื้นที่ เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่มฯ ( สวพ.) เบิกจ่าย หน่วย : ล้านบาท 1234 0 %8.39 %27.73 %27.63 %

11 การเบิกจ่ายเงิน งบรายจ่ายอื่น ปีงบฯ 2549( งบ ปกติ ) งปม.ก่อหนี้ผูกพัน 5. โครงการพัฒนาข้อมูลพื้นฐานภูมิสารสนเทศ ( ศสท.) ลง นาม 19 มิย.49 6. การศึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ 25 ลุ่มน้ำ ( สนผ.) 7. การศึกษาระบบการติดตามประเมินผลแผนการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ ( สนผ.) 8. โครงการประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำกับ ประเทศเพื่อนบ้าน ( สพน.) ลงนาม 25 มิย.49 เบิกจ่าย หน่วย : ล้านบาท 5678 0 %14.99 %15 %0.29 %

12 การเบิกจ่ายเงิน งบรายจ่ายอื่น ปีงบฯ 2549( งบ ปกติ ) งปม.ก่อหนี้ผูกพัน 9. การศึกษาระบบเครือข่ายน้ำในประเทศ ( สพน.) ลง นาม 25 มิย.49 10. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ ( กนก., สบก.) 11. การดำเนินการจัดการบริหารลุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำหลัก ( สสป., สทภ.) ดำเนินการเอง 12. การสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งบุคลากร ฯ ( สบจ., สทภ.) ดำเนินการเอง เบิกจ่าย หน่วย : ล้านบาท 9101112 0 % 58.74 %87.40 %

13 สรุปการเบิกจ่ายเงิน งบรายจ่ายอื่น ปีงบฯ 2549( งบปกติ ) เป้าหมาย ผลงาน การเบิกจ่าย (ล้านบาท) 24.47%

14 การจัดเตรียมแผนการดำเนินงานใน ปี 2550 ในช่วงเวลาที่ยัง ไม่ได้รับ งบประมาณปี 2550

15 1. งานที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง - งบลงทุนโครงการก่อสร้างคาดว่า ต้องกันเงินเหลื่อมปี ประมาณ 300 ลบ. - งบรายจ่ายอื่นที่ต้องกันเหลื่อมปี ประมาณ 50 ลบ. - งบลงทุนตามมติ ครม. สัญจร ประมาณ 75 ลบ. - งบที่ได้รับมอบหมายจาก จังหวัด (CEO.) และอื่นๆ ประมาณ 80 ลบ.

16 2. งบกลางด้านอุทกภัยภาคเหนือ 122.71 ลบ. - ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ 3 แห่ง งบประมาณ 19.250 ลบ. - ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำประจำหมู่บ้าน 240 แห่ง งบประมาณ 12.00 ลบ. - ก่อสร้างฝายต้นน้ำ 407 แห่ง งบประมาณ 73.26 ลบ. - ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 81 แห่ง งบประมาณ 11.00 ลบ. - ปรับปรุงสภาพ ล้างบ่อน้ำตื้น 2,400 แห่ง งบประมาณ 7.2 ลบ.

17 3. งบกองทุนกรอบงบประมาณ 1,000 ลบ. 3.1 กองทุนสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 1,000 ลบ. 1. สทภ. 1 งบประมาณ 115.30 ลบ. 2. สทภ. 2 งบประมาณ 110.20 ลบ. 3. สทภ. 3 งบประมาณ 105.84 ลบ. 4. สทภ. 4 งบประมาณ 106.19 ลบ. 5. สทภ. 5 งบประมาณ 130.00 ลบ. 6. สทภ. 6 งบประมาณ 87.00 ลบ. 7. สทภ. 7 งบประมาณ 99.00 ลบ. 8. สทภ. 8 งบประมาณ 97.00 ลบ. 9. สทภ. 9 งบประมาณ 94.90 ลบ. 10. สทภ. 10 งบประมาณ 54.07 ลบ. 3.2 กองทุนน้ำมัน

18 4. การขอรับการสนับสนุน งบประมาณปี 2550 - การเตรียมความพร้อม สำรวจ ออกแบบ - การบริหารจัดการ / พัฒนาองค์กร ทรัพยากรน้ำและลุ่มน้ำ


ดาวน์โหลด ppt แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2549 การใช้ จ่าย ( สะสม ) ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. 26 ก. ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google