งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมผู้บริหารกรม ทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 4/2550 วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2550 เวลา 09.00 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมผู้บริหารกรม ทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 4/2550 วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2550 เวลา 09.00 น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมผู้บริหารกรม ทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 4/2550 วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2550 เวลา 09.00 น.

2 วาระที่ 4.4 การติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาการ ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค (โครงการ น้ำกินน้ำใช้ทั่วไทย) ระยะที่ 1 (16 จังหวัดนำร่อง)

3 ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ณ วันที่ 23 เมษายน 2550 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 2,827 โครงการ ( 87.58 %) ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ 401 โครงการ (12.42%) 608 33 279 52 56 44 360 183 1 9 2 7 1010 8 3 4 5 6 784 21 238 25 194 7 131 15 116 11 61 10

4 ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ณ วันที่ 23 เมษายน 2550 ก่อสร้างแล้วเสร็จงบทั้งโครงการ 1,601 โครงการ (82.44%) ก่อสร้างแล้วเสร็จงบเฉพาะส่วนแรก 1,226 โครงการ (95.33%) 289 319 107 172 28 28 307 53 1 9 2 7 1010 8 3 4 5 6 165 73 21 173 105 26 36 81 9 52 534 257

5 ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ณ วันที่ 23 เมษายน 2550 33 52 44 183 ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ 401 โครงการ (12.42 %) 1 9 2 7 10 8 3 4 5 6 21 25 7 15 11 10

6 ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ณ วันที่ 23 เมษายน 2550 14 7 25 0 0 7 15 0 6 5 4 6 31 2 45 7 34 10 167 16 โครงการที่โอนเงินให้ครบ 341 โครงการ (17.56 %) โครงการที่โอนเงินเฉพาะส่วนแรก 60 โครงการ (4.67%) 1 9 2 7 10 8 3 4 5 6 โครงการที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จ

7 แผนและผลการเบิกจ่ายโครงการแก้ไขปัญหาการขาด แคลนน้ำอุปโภคบริโภค มกราคม 2549-เมษายน 2550 เบิกจ่ายแล้ว 2,507.60 ล้านบาท เปอร์เซ็น ต์ (%)

8 กราฟแสดงจำนวนโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จและยังไม่มีการ เบิกจ่ายเงินแยกรายภาค ณ วันที่ 23 เมษายน 2550 โครงการ

9 สรุปจำนวนโครงการที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 23 เมษายน 2550 ที่สทภ.จังหวัด จำนวนโครงการ 11เชียงใหม่8 22สิงห์บุรี13 33นครพนม2 43หนองบัวลำภู2 54ขอนแก่น2 65นครราชสีมา2 76ตราด18 87สมุทรสงคราม11 98พัทลุง1 109สุโขทัย6 1110ระนอง3 รวม68

10 โครงการที่ยังดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ จำแนกตามผลการก่อสร้าง (401 โครงการ) 0-20 % 45 โครงการ 21-40 % 42 โครงการ 41-60 % 104 โครงการ 61-80 % 105 โครงการ 81-99 % 105 โครงการ

11 ข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงิน แผ่นดินจากการตรวจ โครงการ แก้ไขปัญหาการขาดแคลน้ำ อุปโภค บริโภค

12 1. การดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จล่าช้า 2. การคัดเลือกพื้นที่ ประเภท ขนาดประปาไม่ เหมาะสม 3. ปริมาณคลอรีนหลงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (ระดับ 3) 4. การส่งมอบ-การรับมอบ ยังไม่แล้วเสร็จ 5. การใช้ประโยชน์จากประปามีน้อยหรือไม่มี 6. ระบบประปาหมู่บ้านขาดความยั่งยืน ข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ประปา 520 แห่ง)

13 การบริหารจัดการภัยแล้ง ปี 2550 ข้อเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา 1.ให้ความเห็นชอบกรอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 2.อนุมัติในหลักการเพื่อจัดสรรงบกลางปี 2550 จำนวน 353 ล้านบาท ดังนี้ 1) กรมทรัพยากรน้ำเป็นเงิน 116.5 ล้านบาท 2) กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นเงิน 236.5 ล้านบาท 3.ขอยกเว้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จากเหตุผลความจำเป็นในการ ให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วนในภาวะวิกฤต ภัยแล้งให้สามารถปฏิบัติภารกิจถ่ายโอนได้ในทุกพื้นที่ที่ ประสบภัยแล้ง


ดาวน์โหลด ppt ประชุมผู้บริหารกรม ทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 4/2550 วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2550 เวลา 09.00 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google