งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ Generate ตารางข้อมูลให้เป็น แผนที่โดยใช้ ArcView การนำเข้าข้อมูลจาก EXCEL สู่ระบบ GIS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ Generate ตารางข้อมูลให้เป็น แผนที่โดยใช้ ArcView การนำเข้าข้อมูลจาก EXCEL สู่ระบบ GIS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 pipat5678@hotmail.com การ Generate ตารางข้อมูลให้เป็น แผนที่โดยใช้ ArcView การนำเข้าข้อมูลจาก EXCEL สู่ระบบ GIS

2 pipat5678@hotmail.com การ Generate ตารางข้อมูลให้เป็น แผนที่โดยใช้ ArcViewGenerate

3 pipat5678@hotmail.com 1. เตรียมตารางข้อมูลที่อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ค่าพิกัดในแนวแกน X และ Y ของโครงการ หาก เป็นค่า UTM ให้ใส่ค่าเต็มคือ มีตัวเลข 6 หลักใน แนวแกน X และ 7 หลักในแนวแกน Y 2. ตารางข้อมูลอาจทำใน EXCEL ก็ได้ เพียงแต่ต้อง ระวังว่า ตัวข้อมูลที่เป็นตัวเลขทุก Field ต้องมี Format เป็น Numeric และควรมี ทศนิยมอย่าง น้อย 2 ตำแหน่ง การ Generate ตารางข้อมูลให้เป็น แผนที่โดยใช้ ArcView

4 pipat5678@hotmail.com 3. เลือก Cell ข้อมูลที่จะนำมาใช้โดยเลือกให้พื้น เป็นสีดำ การ Generate ตารางข้อมูลให้เป็น แผนที่โดยใช้ ArcView

5 pipat5678@hotmail.com 4. บันทึกแฟ้มข้อมูลเป็น รูปแบบของ DBASE 4 การ Generate ตารางข้อมูลให้เป็น แผนที่โดยใช้ ArcView

6 pipat5678@hotmail.com Excel จะเตือนว่าถ้าบันทึกเป็น DBF จะใช้งานหลาย แผ่นไม่ได้ ให้ตอบ OK การ Generate ตารางข้อมูลให้เป็น แผนที่โดยใช้ ArcView

7 pipat5678@hotmail.com 5. ที่ View ใน Project Window เลือก Table แล้ว คลิกปุ่ม Add เพื่อเลือกตารางที่ทำเป็น DBASE 4 ไว้ 1 1 2 2 การ Generate ตารางข้อมูลให้เป็น แผนที่โดยใช้ ArcView

8 pipat5678@hotmail.com ตารางที่เรียกเข้ามาจะเหมือนกับที่ทำใน EXELS การ Generate ตารางข้อมูลให้เป็น แผนที่โดยใช้ ArcView

9 pipat5678@hotmail.com 6. ที่ ArcView ใน Project Window เลือก View แล้วคลิกปุ่ม New 1 2 การ Generate ตารางข้อมูลให้เป็น แผนที่โดยใช้ ArcView

10 pipat5678@hotmail.com 7. เลือกเมนู View เลือก Add Event Theme 1 2 การ Generate ตารางข้อมูลให้เป็น แผนที่โดยใช้ ArcView

11 pipat5678@hotmail.com จะปรากฏกล่องข้อความให้เลือกว่าต้องการใช้ข้อมูล จากตารางไหนเพื่อมา generate และต้องเลือกว่า จะใช้ข้อมูลจาก field ใดมาเป็นแนวแกน X และ Y เมื่อเลือกครบแล้วคลิก OK การ Generate ตารางข้อมูลให้เป็น แผนที่โดยใช้ ArcView

12 pipat5678@hotmail.com 8. ผลที่ได้จะปรากฏเป็นชั้นข้อมูลในหน้าต่าง View แต่ต้องสังเกตว่าชั้นข้อมูลนี้ไม่ได้มีนามสกุลเป็น SHP แต่มีนามสกุลเป็น DBF และมีชื่อเช่นเดียวกับ file ที่ใช้เริ่มต้น การ Generate ตารางข้อมูลให้เป็น แผนที่โดยใช้ ArcView

13 pipat5678@hotmail.com อย่างไรก็ดีจะเห็นได้ว่าข้อมูลตารางได้ถูก นำมาเขียนเป็นแผนที่เรียบร้อยแล้ว การ Generate ตารางข้อมูลให้เป็น แผนที่โดยใช้ ArcView

14 pipat5678@hotmail.com 9. เมื่อต้องการนำผลที่ได้นี้ไปใช้งานในฐานะชั้น ข้อมูลหนึ่งของแผนที่ต้องเปลี่ยนผลที่ได้นี้ให้เป็น Shape File โดยการ ใช้เมนู Theme เลือก Convert to Shape File 1 2 การ Generate ตารางข้อมูลให้เป็น แผนที่โดยใช้ ArcView

15 pipat5678@hotmail.com จะเกิดกล่องข้อความถามว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรเก็บไว้ ที่ใด ในขั้นนี้อาจจะตั้งชื่อชั้นข้อมูลใหม่ได้ เมื่อ ตอบครบแล้วคลิก OK จะมีกล่องข้อความถามว่า ต้องการใส่ชั้นข้อมูลใหม่ลงใน View เดิมหรือไม่ ตอบ Yes การ Generate ตารางข้อมูลให้เป็น แผนที่โดยใช้ ArcView

16 pipat5678@hotmail.com 10. ผลที่ได้จะเกิดเป็นชั้นข้อมูลใหม่ที่เหมือนข้อมูล เดิมแต่ต่างกันที่มีนามสกุลเป็น Shp และข้อมูลนี้จะ สามารถแก้ไขหรือนำมาคำนวณร่วมกับข้อมูลอื่นๆได้ การ Generate ตารางข้อมูลให้เป็น แผนที่โดยใช้ ArcView

17 pipat5678@hotmail.com การ เปลี่ยน projection เริ่มด้วยการเลือกเมนู File  Extension เลือก  projector แล้วคลิกเลือกให้เกิดเครื่องหมายถูกหน้า projector แล้ว OK

18 pipat5678@hotmail.com การ เปลี่ยน projection ปุ่ม projector หลังจากเลือกใน extension อยู่ตรงนี้

19 pipat5678@hotmail.com การ เปลี่ยน projection กรณีที่ 1 ถ้าข้อมูลเป็น UTM อย่างในกรณีนี้ จุดจังหวัดเป็น UTM โดยจะเห็นได้จากเมื่อ เอา mouse ไปวางบนจุดข้อมูลแล้วจะได้ค่า ตำแหน่งพิกัดเป็นเลขหลักแสนหรือล้าน ดัง รูป จะเห็นว่าตอนนี้ ช่อง scale จะเป็น ช่องว่างๆคือยัง ไม่รู้จัก scale

20 pipat5678@hotmail.com การ เปลี่ยน projection ขั้นแรกให้กำหนด property ของชั้นข้อมูล นั้นก่อน โดย ที่เมนู เลือก View แล้วเลือก property แล้วจะได้ หน้าต่าง View Property ดังรูป

21 pipat5678@hotmail.com การ เปลี่ยน projection ขั้นแรกให้กำหนด property ของ View นั้น ก่อน โดย ที่ช่อง Distance Unit เลือก meter ที่ช่อง Map Unit เลือก meter แล้วกดปุ่ม OK

22 pipat5678@hotmail.com การ เปลี่ยน projection เมื่อเลือกครบแล้วจะเห็นว่า ช่อง scale จะมี ตัวเลขขึ้นให้เป็น 1: เท่านั้นเท่านี้ แล้วให้คลิกที่ปุ่ม projector นี้

23 pipat5678@hotmail.com การ เปลี่ยน projection โปรแกรมจะถาม projection ของ ชั้นข้อมูล เดิมให้ตอบ OK แล้วจะเกิดหน้าต่าง projection properties ให้เลือก category เป็น UTM-1983 Type เป็น Zone 47 แล้ว OK

24 pipat5678@hotmail.com การ เปลี่ยน projection โปรแกรมจะถาม projection ของ ชั้นข้อมูล ใหม่ (output) ที่จะเกิดขึ้นให้เลือกเป็น ให้เลือกเป็น decimal degree แล้ว คลิก OK

25 pipat5678@hotmail.com การ เปลี่ยน projection โปรแกรมจะถาม ให้ยืนยันคำสั่งให้ตอบ Yes โปรแกรมจะถามอีกว่าจะให้แสดงชั้นข้อมูลที่ เกิดขึ้นไหมให้ตอบ Yes โปรแกรมจะถามต่อว่าจะแสดงชั้นข้อมูลที่ไหน ให้เลือก New View แล้ว OK

26 pipat5678@hotmail.com การ เปลี่ยน projection โปรแกรมจะถามว่าจะเก็บไว้ชื่อชั้นข้อมูลอะไร เก็บไว้ที่ไหน ก็ให้ตั้งชื่อแล้วเลือกที่จะเก็บ แล้ว OK

27 pipat5678@hotmail.com การ เปลี่ยน projection โปรแกรมจะเปิดหน้าต่าง view อันใหม่พร้อมทั้งมี ชั้นข้อมูลตามที่เราตั้งชื่อ ให้สังเกตว่าชั้นข้อมูล นี้เมื่อนำเม้าส์ไปวางที่ จุดจังหวัดจะ แสดงพิกัด เป็นเลขหลักร้อย แสดง ว่าเป็น Decimal Degree ตามที่ต้องการแล้ว


ดาวน์โหลด ppt การ Generate ตารางข้อมูลให้เป็น แผนที่โดยใช้ ArcView การนำเข้าข้อมูลจาก EXCEL สู่ระบบ GIS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google