งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการเบิกจ่าย ( สะสม ) งบประมาณกันเงิน และ ขยายไว้เบิกเหลื่อมปี 2549 รายงาน ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2549 งบปกติ 2547 101.46833.52127.77 % 33.04 % งบกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการเบิกจ่าย ( สะสม ) งบประมาณกันเงิน และ ขยายไว้เบิกเหลื่อมปี 2549 รายงาน ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2549 งบปกติ 2547 101.46833.52127.77 % 33.04 % งบกลาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สรุปผลการเบิกจ่าย ( สะสม ) งบประมาณกันเงิน และ ขยายไว้เบิกเหลื่อมปี 2549 รายงาน ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2549 งบปกติ % % งบกลาง % % รวม % % ปีงบประมา ณ งบประมาณกัน เงิน / เบิกจ่าย เหลื่อมปี เบิกจ่าย ปี 2549 ร้อยละ หน่วย : ล้านบาท งบปกติ % % งบกลาง % % รวม % % มิถุนายนกรกฎาคม งบปกติ 2547 สทภ. 7 ยกเลิกโครงการ 1 โครงการ (4.310 ลบ.) สทภ. 8 ยกเลิกโครงการ 2 โครงการ ( ลบ.) หมายเหตุ รวมทั้งสิ้น ลบ.

3 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกันเงินและ ขยายไว้เบิกเหลื่อมปี 2549 รายงาน ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2549 หน่วย : ล้านบาท %80.41 %70.53 %84.45 % ร้อยละ การเบิกจ่าย

4 ผลการเบิกจ่าย งบประมาณที่ขอขยายฯ ของงบปกติ ปี 2547 ( งบลงทุน ) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ( ปรับปรุงและฟื้นฟู แหล่งน้ำ / ฝาย น้ำล้น ) สทภ. 6 สทภ. 7 สทภ % 0.00 % รวมทั้งสิ้น % กิจกรรม หน่วยงาน รับผิดชอบ งบประมาณ กันเงิน / ขยายเวลา เบิกจ่าย ผลการ เบิกจ่าย ร้อยละ หน่วย : ล้านบาท สทภ. 7 ยกเลิกสัญญา ( ที่ ทส / 151 ลว. 28 ก. พ. 49) สทภ. 6 ปรับลดค่างาน 261, บาท สทภ. 8 ยกเลิกสัญญา ( ที่ ทส / 2544 ลว. 21 พ. ย. 48)

5 งบปกติ ปี 2547 ( งบลงทุน ) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ( ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ / ฝายน้ำล้น ) หน่วย : ล้านบาท %0.00 % ร้อยละ การเบิกจ่าย

6 ผลการเบิกจ่ายสะสม งบประมาณที่ขอขยายฯของงบปกติ ปี 2547 ( รายจ่าย อื่น ) (1) โครงการจัดทำแผนรวม การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำ สนผ % (2) โครงการติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงาน บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ เจ้าพระยา สนผ % (3) โครงการศึกษาศักยภาพ เบื้องต้นโครงการจัดการน้ำ แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ศปว % (4) โครงการศึกษาความ เหมาะสมและสำรวจออกแบบระบบ เครือข่ายน้ำในพื้นที่ จ. เพชรบุรี จ. ประจวบ ฯ ภายใต้กรอบโครงการ จัดทำแผนบูรณาการการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำเพื่อพัฒนา แบบยั่งยืน ศปว % (5) โครงการพัฒนาระบบ ข้อมูลและสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำ ศสท % รวมทั้งสิ้น % กิจกรรม หน่วยง าน รับผิดช อบ งบประมาณ กันเงิน / ขยายเวลา เบิกจ่าย ผลการ เบิกจ่าย ร้อยละ หน่วย : ล้านบาท

7 งบปกติ ปี 2547 ( งบรายจ่ายอื่น ) หน่วย : ล้านบาท % % % ร้อยละ การเบิกจ่าย

8 ผลการเบิกจ่าย งบประมาณที่ขอขยายฯ ( งบกลาง ) ปี 2547 (1) โครงการแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคด้วยระบบประปา หมู่บ้าน สทภ % (2) โครงการก่อสร้างอ่าง เก็บน้ำห้วยแม่เปิ๊บ จ. ลำปาง สทภ % (3) โครงการก่อสร้างฝาย น้ำล้นพร้อมประตูบังคับน้ำ บ. หนองปลาขาว ต. หนอง สวรรค์ อ. เมือง จ. หนองบัวลำภู สทภ % (4) โครงการจัดทำแผนชุมชน เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จัดตั้งกลุ่ม อาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมและให้ความรู้การ จัดตั้งองค์กรภาคประชาชน ฯ สสป % (5) ค่าจ้างทำงานเพื่อผลิต สื่อเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ทาง สื่อสารมวลชน สทภ % รวมทั้งสิ้น % กิจกรรม หน่วยงา น รับผิดช อบ งบประมาณ กันเงิน / ขยายเวลา เบิกจ่าย ผลการ เบิกจ่าย ร้อยละ หน่วย : ล้านบาท

9 งบกลาง ปี 2547 ( งบลงทุน ) โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคด้วยระบบประปาหมู่บ้าน หน่วย : ล้านบาท %86.78 %92.91 %95.44 %96.09 %88.56 % %99.78 % ร้อยละ การเบิกจ่าย

10 งบกลาง ปี 2547 ( งบรายจ่ายอื่น ) หน่วย : ล้านบาท % ร้อยละ การเบิกจ่าย

11 ผลการเบิกจ่าย งบประมาณกันเหลื่อมปี ของงบปกติ ปี 2548 งบลงทุน (1) ปรับปรุง และฟื้นฟู แหล่งน้ำ / ฝายน้ำล้น ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง สทภ % รวมทั้งสิ้น % กิจกรรม หน่วยงา น รับผิดช อบ งบประมาณ กันเงิน / ขยายเวลา เบิกจ่าย ผลการ เบิกจ่าย ร้อยละ หน่วย : ล้านบาท

12 งบปกติ ปี 2548 ( งบลงทุน ) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ( ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ / ฝายน้ำล้น ) หน่วย : ล้านบาท % %99.53 %99.81 %97.10 % %96.45 % ร้อยละ การเบิกจ่าย

13 ผลการเบิกจ่าย งบประมาณกันเหลื่อมปีของงบปกติ ปี 2548 ( งบรายจ่าย อื่น ) (1) โครงการจัดทำแผน รวมการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ สนผ % (2) โครงการประสาน ความร่วมมือด้านทรัพยากร น้ำกับประเทศเพื่อนบ้าน สพ น % (3) โครงการสำรวจติดตั้ง ระบบตรวจวัดและจัดตั้งศูนย์ ข้อมูลภูมิภาคในพื้นที่ลุ่มน้ำชี และ ลุ่มน้ำมูล ศปว % (4) โครงการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา วิกฤติน้ำ ระยะที่ 2 ศปว % (5) จัดทำสื่อวีดีทัศน์เรื่อง องค์กรบริหารจัดการลุ่มน้ำ สสป % รวมทั้งสิ้น % กิจกรรม หน่วย งาน รับผิด ชอบ งบประมาณ กันเงิน / ขยายเวลา เบิกจ่าย ผลการ เบิกจ่าย ร้อยละ หน่วย : ล้านบาท

14 งบปกติ ปี 2548 ( งบรายจ่ายอื่น ) หน่วย : ล้านบาท %56.64 %38.84 %44.12 % % ร้อยละ การเบิกจ่าย

15 ผลการเบิกจ่าย งบประมาณกันเหลื่อมปีของงบกลาง ปี 2548 (1) ค่าใช้จ่ายตาม มาตรการหลักการจัดการ ฟื้นฟูและพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและชุมชนพื้นที่ ประสบธรณีพิบัติภัย สทภ.8 สทภ % (2) โครงการแก้ไขปัญหา อุทกภัยเชิงบูรณาการจังหวัด เชียงราย สพน. สทภ % (3) โครงการจัดทำระบบ Early Warning สำหรับ พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่มใน พื้นที่ ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา สวพ % (4) โครงการกำหนดค่า ดัชนีความชุ่มชื้นของดิน (API) เพื่อสนับสนุนการ เตือนภัยล่วงหน้า น้ำท่วมฉับพลัน สวพ % รวมทั้งสิ้น % กิจกรรม หน่วยง าน รับผิดช อบ งบประมาณ กันเงิน / ขยายเวลา เบิกจ่าย ผลการ เบิกจ่าย ร้อยละ หน่วย : ล้านบาท

16 งบกลาง ปี 2548 หน่วย : ล้านบาท %87.13 %67.12 %70.00 % ร้อยละ การเบิกจ่าย


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการเบิกจ่าย ( สะสม ) งบประมาณกันเงิน และ ขยายไว้เบิกเหลื่อมปี 2549 รายงาน ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2549 งบปกติ 2547 101.46833.52127.77 % 33.04 % งบกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google