งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณกันเหลื่อมปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณกันเหลื่อมปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณกันเหลื่อมปี 2547 - 2548
วาระที่ 4.3 การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณกันเหลื่อมปี

2 งบประมาณกันเงิน/ เบิกจ่ายเหลื่อมปี
สรุปผลการเบิกจ่าย (สะสม ) งบประมาณกันเงิน และขยายไว้เบิกเหลื่อมปี 2549 รายงาน ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2549 หน่วย : ล้านบาท ปีงบประมาณ งบประมาณกันเงิน/ เบิกจ่ายเหลื่อมปี เบิกจ่าย ปี 2549 ร้อยละ มิถุนายน กรกฎาคม งบปกติ 2547 33.521 27.77 % 33.04 % งบกลาง 2547 72.71 % 80.41 % รวม 62.15 % 69.29 % งบปกติ 2548 53.80 % 70.53 % งบกลาง 2548 75.63 % 84.45 % รวม 62.10 % 75.83 % หมายเหตุ งบปกติ สทภ. 7 ยกเลิกโครงการ 1 โครงการ (4.310 ลบ.) สทภ. 8 ยกเลิกโครงการ 2 โครงการ ( ลบ.) รวมทั้งสิ้น ลบ.

3 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกันเงินและขยายไว้เบิกเหลื่อมปี 2549 รายงาน ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2549
หน่วย : ล้านบาท ร้อยละ การเบิกจ่าย 33.04 % 80.41 % 70.53 % 84.45 %

4 ผลการเบิกจ่าย งบประมาณที่ขอขยายฯ ของงบปกติ ปี 2547 (งบลงทุน)
หน่วย : ล้านบาท กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณกันเงิน/ขยายเวลาเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ / ฝายน้ำล้น) สทภ. 6 สทภ. 7 สทภ. 8 4.652 4.310 13.361 4.402 - % 0.00 % รวมทั้งสิ้น 22.326 19.72 % สทภ. 6 ปรับลดค่างาน 261, บาท สทภ. 7 ยกเลิกสัญญา (ที่ ทส / 151 ลว. 28 ก.พ. 49) สทภ. 8 ยกเลิกสัญญา (ที่ ทส / 2544 ลว. 21 พ.ย. 48)

5 งบปกติ ปี 2547 (งบลงทุน) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ / ฝายน้ำล้น)
หน่วย : ล้านบาท ร้อยละ การเบิกจ่าย % 0.00 % 0.00 %

6 ผลการเบิกจ่ายสะสม งบประมาณที่ขอขยายฯของงบปกติ ปี 2547 (รายจ่ายอื่น)
หน่วย : ล้านบาท กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณกันเงิน/ขยายเวลาเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ (1) โครงการจัดทำแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ สนผ. 31.574 8.267 26.18 % (2) โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0.525 % (3) โครงการศึกษาศักยภาพเบื้องต้นโครงการจัดการน้ำแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ศปว. 1.366   % (4) โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบระบบเครือข่ายน้ำในพื้นที่ จ.เพชรบุรี จ.ประจวบ ฯ ภายใต้กรอบโครงการจัดทำแผนบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อพัฒนาแบบยั่งยืน 29.349 5.104 17.39 % (5) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ศสท. 13.857 รวมทั้งสิ้น 76.671 29.119 37.98 %

7 งบปกติ ปี 2547 (งบรายจ่ายอื่น)
หน่วย : ล้านบาท ร้อยละ การเบิกจ่าย 26.18 % % % 17.39 %

8 ผลการเบิกจ่าย งบประมาณที่ขอขยายฯ (งบกลาง) ปี 2547
หน่วย : ล้านบาท กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณกันเงิน/ขยายเวลาเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ (1) โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคด้วยระบบประปาหมู่บ้าน สทภ. 1-8 79.62 % (2) โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เปิ๊บ จ.ลำปาง สทภ.1 5.293 % (3) โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมประตูบังคับน้ำ บ.หนองปลาขาว ต.หนองสวรรค์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู สทภ.4 4.677 % (4) โครงการจัดทำแผนชุมชนเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและให้ความรู้การจัดตั้งองค์กรภาคประชาชน ฯ สสป. 2.865 100.00  % (5) ค่าจ้างทำงานเพื่อผลิตสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ทางสื่อสารมวลชน 0.030 0.030   100.00%   รวมทั้งสิ้น 80.41 %

9 งบกลาง ปี 2547 (งบลงทุน) โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคด้วยระบบประปาหมู่บ้าน
หน่วย : ล้านบาท ร้อยละ การเบิกจ่าย 27.40 % 86.78 % 92.91 % 95.44 % 96.09 % 88.56 % % 99.78 %

10 งบกลาง ปี 2547 (งบรายจ่ายอื่น)
หน่วย : ล้านบาท ร้อยละ การเบิกจ่าย % % % %

11 ผลการเบิกจ่าย งบประมาณกันเหลื่อมปี ของงบปกติ ปี 2548 งบลงทุน
ผลการเบิกจ่าย งบประมาณกันเหลื่อมปี ของงบปกติ ปี งบลงทุน หน่วย : ล้านบาท กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณ กันเงิน/ขยายเวลาเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ (1) ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ / ฝายน้ำล้น ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สทภ.1-8 94.36 % รวมทั้งสิ้น

12 งบปกติ ปี 2548 (งบลงทุน) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ / ฝายน้ำล้น)
หน่วย : ล้านบาท ร้อยละ การเบิกจ่าย % % 55.49 % 99.53 % 99.81 % 97.10 % % 96.45 %

13 ผลการเบิกจ่าย งบประมาณกันเหลื่อมปีของงบปกติ ปี 2548 (งบรายจ่ายอื่น)
หน่วย : ล้านบาท กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณกันเงิน/ขยายเวลาเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ (1) โครงการจัดทำแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ สนผ. 62.814 22.632 % (2) โครงการประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำกับประเทศเพื่อนบ้าน สพน. 36.528 20.688 % (3) โครงการสำรวจติดตั้งระบบตรวจวัดและจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภูมิภาคในพื้นที่ลุ่มน้ำชีและ ลุ่มน้ำมูล ศปว. 33.193 14.061 42.36 %   (4) โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาวิกฤติน้ำ ระยะที่ 2 44.358 19.569 % (5) จัดทำสื่อวีดีทัศน์เรื่ององค์กรบริหารจัดการลุ่มน้ำ สสป. 0.280   % รวมทั้งสิ้น 76.060 42.93 %

14 งบปกติ ปี 2548 (งบรายจ่ายอื่น)
หน่วย : ล้านบาท ร้อยละ การเบิกจ่าย 36.03 % 56.64 % 38.84 % 44.12 % %

15 84.45 % ผลการเบิกจ่าย งบประมาณกันเหลื่อมปีของงบกลาง ปี 2548 132.535
หน่วย : ล้านบาท กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณกันเงิน/ขยายเวลาเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ (1) ค่าใช้จ่ายตามมาตรการหลักการจัดการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและชุมชนพื้นที่ประสบธรณีพิบัติภัย สทภ.8 สทภ.10 90.33 % (2) โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยเชิงบูรณาการจังหวัดเชียงราย สพน. สทภ.1 46.877 40.842 87.13 % (3) โครงการจัดทำระบบ Early Warning สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา สวพ. 36.478 24.485 67.12 % (4) โครงการกำหนดค่าดัชนีความชุ่มชื้นของดิน (API) เพื่อสนับสนุนการเตือนภัยล่วงหน้า น้ำท่วมฉับพลัน 18.848 13.193 70.00 % รวมทั้งสิ้น 84.45 %

16 90.33 % 87.13 % 67.12 % 70.00 % งบกลาง ปี 2548 ร้อยละ การเบิกจ่าย
หน่วย : ล้านบาท ร้อยละ การเบิกจ่าย 90.33 % 87.13 % 67.12 % 70.00 %


ดาวน์โหลด ppt การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณกันเหลื่อมปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google