งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระที่ 3.3 การเตรียมการเปิดอาคาร กรมทรัพยากรน้ำ (สบก.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระที่ 3.3 การเตรียมการเปิดอาคาร กรมทรัพยากรน้ำ (สบก.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระที่ 3.3 การเตรียมการเปิดอาคาร กรมทรัพยากรน้ำ (สบก.)

2 - สบก. ได้จัดการประชุมคณะทำงาน ด้านการเปิดอาคารกรมทรัพยากรน้ำ เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2549 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ทน. ได้มอบหมายให้คณะทำงานด้านต่างๆ

3 1. ด้านพิธีสงฆ์ พิธีการ และประสานงาน - นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป 2. การเตรียมการด้านการเงิน - เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 15,000 บาท 3. การเตรียมการด้านอาหารและเครื่องดื่ม - ออกร้านอาหาร สทภ. ละไม่เกิน 20,000 บาท

4 4. ด้านการประชาสัมพันธ์และหนังสือ ที่ระลึก - จัดทำรายงานประจำปี 2548 (Annual Report) หนังสือที่ระลึก ทน. อยู่ระหว่าง ดำเนินการ - เห็นควรให้มอบเข็มกลัดติดเน็คไทเป็น ที่ระลึกแก่แขกวีไอพี มอบ กปส. เชิญสื่อมวลชนและจัดเตรียมเครื่อง เสียงผู้ที่จะเป็นพิธีกรตามจุดต่างๆ

5 5. ด้านอาคารสถานที่ - ให้ กยส. ดำเนินการจัดเตรียมความ พร้อมของสถานที่ -------------------


ดาวน์โหลด ppt วาระที่ 3.3 การเตรียมการเปิดอาคาร กรมทรัพยากรน้ำ (สบก.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google