งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระที่ 3.4 รายงานผลการจัดสัมมนา เชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสร้างสรรค์ราชการยุคใหม่ (สบก.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระที่ 3.4 รายงานผลการจัดสัมมนา เชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสร้างสรรค์ราชการยุคใหม่ (สบก.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระที่ 3.4 รายงานผลการจัดสัมมนา เชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสร้างสรรค์ราชการยุคใหม่ (สบก.)

2 เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2550 การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม สร้างสรรค์ราชการยุคใหม่

3

4

5

6 คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2549 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ข้อ 7 ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการตามมาตรการ / แผนปฏิบัติ การการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต และประพฤติมิชอบ 3.3333

7 แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ปี 2550 ระดมสมองจากเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในกรม ทรัพยากรน้ำ ทั้งส่วนกลาง และส่วนกลางในภูมิภาค แผนปฏิบัติการป้องกันฯ ปี 2549 เป็นฉบับปรับปรุง แก้ไข ร่างแผนปฏิบัติการป้องกันฯ ปี 2550 ที่มีความ สอดคล้องกับแนวทางที่ ก. พ. ร. กำหนด นำเข้าที่ประชุมคณะทำงานกลุ่มงานส่งเสริมแผนสร้าง ราชการใสสะอาด และจริยธรรม เพื่อพิจารณา กลั่นกรอง นำเสนอท่าน อทน. เพื่อขอความเห็นชอบและ ประกาศใช้ แจ้งเวียนทุกหน่วยงานเพื่อทราบและปฏิบัติ

8

9

10

11

12 สวัสดี ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt วาระที่ 3.4 รายงานผลการจัดสัมมนา เชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสร้างสรรค์ราชการยุคใหม่ (สบก.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google