งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระที่ 3.1 การประชุมคณะกรรมการ ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนผ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระที่ 3.1 การประชุมคณะกรรมการ ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนผ.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระที่ 3.1 การประชุมคณะกรรมการ ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนผ.)

2 1. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 204/2549 ลงวันที่ 27 ตุลาคม2549 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำ สำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการให้ นายโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ เป็นประธาน คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

3 2. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาล - ได้รายงานความก้าวหน้าของการ แก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แห่งชาติ พ.ศ.2532 และแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545

4 1.พิจารณากรอบแนวทางการดำเนินงาน ของคณะกรรมการฯ จำนวน 3 ด้าน - ด้านการใช้ที่ดินและระบบป้องกัน น้ำท่วม - ด้านการเกษตรและการชลประทาน - ด้านการบริหารจัดการลุ่มน้ำ 2. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบิดาแห่งการจัดการ ทรัพยากรน้ำ ---------------------


ดาวน์โหลด ppt วาระที่ 3.1 การประชุมคณะกรรมการ ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนผ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google