งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ Generate ชั้นข้อมูล ArcView ให้เป็น ตาราง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ Generate ชั้นข้อมูล ArcView ให้เป็น ตาราง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การ Generate ชั้นข้อมูล ArcView ให้เป็น ตาราง
คำสั่ง View/Newtheme เลือกชนิด เช่น point แล้วจุดลงบนตำแหน่งข้อมูลที่เราไปสำรวจจริง (อาจสังเกตจาก landmark)

2 การ Generate ชั้นข้อมูล ArcView ให้เป็น ตาราง
คำสั่ง View/Newtheme เลือกชนิด เช่น point แล้วจุดลงบนตำแหน่งข้อมูลที่เราไปสำรวจจริง (อาจสังเกตจาก landmark)

3 การ Generate ชั้นข้อมูล ArcView ให้เป็น ตาราง
คำสั่ง View/Newtheme เลือกชนิด เช่น point แล้วจุดลงบนตำแหน่งข้อมูลที่เราไปสำรวจจริง (อาจสังเกตจาก landmark)

4 การ Generate ชั้นข้อมูล ArcView ให้เป็น ตาราง
คำสั่ง View/Newtheme เลือกชนิด เช่น point แล้วจุดลงบนตำแหน่งข้อมูลที่เราไปสำรวจจริง (อาจสังเกตจาก landmark)

5 การ Generate ชั้นข้อมูล ArcView ให้เป็น ตาราง
ใส่ ID และชื่อ ให้จุดที่เราใส่ไปแล้วคำนวณหาค่าพิกัด ขั้นตอน 1.พิมพ์ ID 2.Add Field โดยใช้คำสั่ง Edit/Add Field แล้วตั้งชื่อเช่น x พอ OK แล้วจะได้คอลัมน์เพิ่ม 3.คำนวณโดยใช้ปุ่ม Calculator พิมพ์คำสั่งว่า [Shape].getx หรือ [Shape].gety X

6 การ Generate ชั้นข้อมูล ArcView ให้เป็น ตาราง
ใส่ ID และชื่อ ให้จุดที่เราใส่ไปแล้วคำนวณหาค่าพิกัด ขั้นตอน 1.พิมพ์ ID 2.Add Field โดยใช้คำสั่ง Edit/Add Field แล้วตั้งชื่อเช่น x พอ OK แล้วจะได้คอลัมน์เพิ่ม 3.คำนวณโดยใช้ปุ่ม Calculator พิมพ์คำสั่งว่า [Shape].getx หรือ [Shape].gety [Shape].getx

7 3.3.4 การวิเคราะห์ลุ่มน้ำ โดยใช้ฐานข้อมูลและ GIS

8 การวิเคราะห์ด้วยการซ้อนทับชั้นข้อมูลหลายๆด้าน
ข้อมูลการใช้ที่ดิน ข้อมูลน้ำแล้ง ข้อมูลฝน ข้อมูลแหล่งน้ำ ข้อมูลน้ำท่วม ข้อมูลความต้องการน้ำ

9 การวิเคราะห์สมดุลน้ำทางอ้อม
ข้อมูลปริมาณ น้ำฝน ข้อมูลจำนวน วันฝนทิ้งช่วง ข้อมูลแหล่งน้ำ Supply น้ำท่า (และน้ำใต้ดิน) Supply น้ำฝน ข้อมูลการใช้ที่ดิน (ความต้องการน้ำเกษตร) Water Supply ความต้องการน้ำ Water Demand สมดุลน้ำในลุ่มน้ำ น้ำขาด น้ำเกิน ข้อมูลประชากร (ความต้องการน้ำ อุปโภค-บริโภค)

10 การวิเคราะห์ด้านอุทกภัย
ข้อมูลปริมาณ น้ำฝน และวันฝนตก ข้อมูลความชันของพื้นที่ ข้อมูลโครงสร้าง ดิน และหิน พื้นที่ที่ท่วมโดยธรรมชาติ ระดับ ความสูง ของพื้นที่ ระดับน้ำในล้ำน้ำ พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม ข้อมูลแหล่งน้ำ และพื้นที่แก้มลิง (น้ำเต็ม/พร่อง) ข้อมูลด้านการคุกคามจากน้ำ ข้อมูลด้านความพร้อมและลำดับความสำคัญของพื้นที่ โครงสร้างการป้องกันอุทกภัย การเตรียมการ การจัดการ และการประเมินผลเสียหายอุทกภัย ข้อมูลประชากร และการใช้พื้นที่

11 ตัวอย่างการวิเคราะห์
สาธิต ตัวอย่างการวิเคราะห์


ดาวน์โหลด ppt การ Generate ชั้นข้อมูล ArcView ให้เป็น ตาราง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google