งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สร้างชั้นข้อมูลใหม่บน View ที่รู้พิกัดแน่นอน คำสั่ง View/Ne wtheme เลือกชนิด เช่น point แล้วจุดลง บนตำแหน่ง ข้อมูลที่เรา ไปสำรวจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สร้างชั้นข้อมูลใหม่บน View ที่รู้พิกัดแน่นอน คำสั่ง View/Ne wtheme เลือกชนิด เช่น point แล้วจุดลง บนตำแหน่ง ข้อมูลที่เรา ไปสำรวจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 pipat5678@hotmail.com สร้างชั้นข้อมูลใหม่บน View ที่รู้พิกัดแน่นอน คำสั่ง View/Ne wtheme เลือกชนิด เช่น point แล้วจุดลง บนตำแหน่ง ข้อมูลที่เรา ไปสำรวจ จริง ( อาจสังเกต จาก landmark) การ Generate ชั้นข้อมูล ArcView ให้ เป็น ตาราง

2 pipat5678@hotmail.com การ Generate ชั้นข้อมูล ArcView ให้ เป็น ตาราง สร้างชั้นข้อมูลใหม่บน View ที่รู้พิกัดแน่นอน คำสั่ง View/Ne wtheme เลือกชนิด เช่น point แล้วจุดลง บนตำแหน่ง ข้อมูลที่เรา ไปสำรวจ จริง ( อาจสังเกต จาก landmark)

3 pipat5678@hotmail.com การ Generate ชั้นข้อมูล ArcView ให้ เป็น ตาราง สร้างชั้นข้อมูลใหม่บน View ที่รู้พิกัดแน่นอน คำสั่ง View/Ne wtheme เลือกชนิด เช่น point แล้วจุดลง บนตำแหน่ง ข้อมูลที่เรา ไปสำรวจ จริง ( อาจสังเกต จาก landmark)

4 pipat5678@hotmail.com การ Generate ชั้นข้อมูล ArcView ให้ เป็น ตาราง สร้างชั้นข้อมูลใหม่บน View ที่รู้พิกัดแน่นอน คำสั่ง View/Ne wtheme เลือกชนิด เช่น point แล้วจุดลง บนตำแหน่ง ข้อมูลที่เรา ไปสำรวจ จริง ( อาจสังเกต จาก landmark)

5 pipat5678@hotmail.com การ Generate ชั้นข้อมูล ArcView ให้ เป็น ตาราง X ใส่ ID และชื่อ ให้จุดที่เราใส่ไปแล้วคำนวณหาค่า พิกัด ขั้นตอน 1. พิมพ์ ID 2.Add Field โดย ใช้คำสั่ง Edit/Add Field แล้ว ตั้งชื่อเช่น x พอ OK แล้วจะได้ คอลัมน์เพิ่ม 3. คำนวณ โดยใช้ปุ่ม Calculator พิมพ์คำสั่ง ว่า [Shape].g etx หรือ [Shape].g ety

6 pipat5678@hotmail.com ใส่ ID และชื่อ ให้จุดที่เราใส่ไปแล้วคำนวณหาค่า พิกัด การ Generate ชั้นข้อมูล ArcView ให้ เป็น ตาราง [Shape].getx ขั้นตอน 1. พิมพ์ ID 2.Add Field โดย ใช้คำสั่ง Edit/Add Field แล้ว ตั้งชื่อเช่น x พอ OK แล้วจะได้ คอลัมน์เพิ่ม 3. คำนวณ โดยใช้ปุ่ม Calculator พิมพ์คำสั่ง ว่า [Shape].g etx หรือ [Shape].g ety

7 3.3.4 การวิเคราะห์ลุ่มน้ำ โดยใช้ ฐานข้อมูลและ GIS

8 การวิเคราะห์ด้วยการซ้อนทับชั้นข้อมูลหลายๆด้าน ข้อมูลน้ำท่วม ข้อมูลแหล่งน้ำ ข้อมูลความต้องการน้ำ ข้อมูลฝน ข้อมูลการใช้ที่ดิน ข้อมูลน้ำแล้ง

9 การวิเคราะห์สมดุลน้ำทางอ้อม ข้อมูลแหล่งน้ำ Supply น้ำท่า (และน้ำใต้ดิน) ความต้องการน้ำ Water Demand ข้อมูลปริมาณ น้ำฝน ข้อมูลการใช้ที่ดิน (ความต้องการน้ำเกษตร) ข้อมูลจำนวน วันฝนทิ้งช่วง ข้อมูลประชากร (ความต้องการน้ำ อุปโภค-บริโภค) Supply น้ำฝน Water Supply สมดุลน้ำในลุ่มน้ำ น้ำขาด น้ำเกิน

10 การวิเคราะห์ด้านอุทกภัย ระดับน้ำ ในล้ำน้ำ ข้อมูลด้านความพร้อม และลำดับความสำคัญ ของพื้นที่ ข้อมูลปริมาณ น้ำฝน และวันฝนตก ข้อมูลความชันของพื้นที่ ข้อมูลโครงสร้าง ดิน และหิน ข้อมูลประชากร และการใช้พื้นที่ พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำ หลาก-ดินถล่ม ข้อมูลด้านการคุกคามจากน้ำ การเตรียมการ การจัดการ และการประเมินผล เสียหายอุทกภัย ข้อมูลแหล่งน้ำ และพื้นที่แก้มลิง (น้ำเต็ม/พร่อง) ระดับ ความสูง ของพื้นที่ พื้นที่ที่ ท่วมโดย ธรรมชาติ โครงสร้าง การป้องกัน อุทกภัย

11 สาธิต ตัวอย่างการวิเคราะห์


ดาวน์โหลด ppt สร้างชั้นข้อมูลใหม่บน View ที่รู้พิกัดแน่นอน คำสั่ง View/Ne wtheme เลือกชนิด เช่น point แล้วจุดลง บนตำแหน่ง ข้อมูลที่เรา ไปสำรวจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google