งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรณรงค์กิจกรรมวาระน้ำแห่งชาติ ทน.ได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 4 มิ.ย.50มอบหมายผู้รับผิดชอบหน่วยงานหลัก ของแต่ละกิจกรรมรณรงค์ มีหนังสือแจ้งหน่วยงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรณรงค์กิจกรรมวาระน้ำแห่งชาติ ทน.ได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 4 มิ.ย.50มอบหมายผู้รับผิดชอบหน่วยงานหลัก ของแต่ละกิจกรรมรณรงค์ มีหนังสือแจ้งหน่วยงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การรณรงค์กิจกรรมวาระน้ำแห่งชาติ ทน.ได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 4 มิ.ย.50มอบหมายผู้รับผิดชอบหน่วยงานหลัก ของแต่ละกิจกรรมรณรงค์ มีหนังสือแจ้งหน่วยงาน 25 หน่วยงาน จัดส่ง กิจกรรมรณรงค์”วาระน้ำแห่งชาติ” ให้ ทน. ภายในวันที่ 15 มิ.ย.50 เสนอประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ลงนามแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรม รณรงค์ฯ

3 อทน. มอบหน่วยงานรับผิดชอบหลัก กิจกรรมรณรงค์ฯ การบริหารจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการและการ บริหารจัดการลุ่มน้ำสาขานำร่อง 30 ลุ่มน้ำ โดยมี สนผ.และ สสป.เป็นหน่วยงานหลัก สัปดาห์อนุรักษ์ พัฒนา แม่น้ำ คู คลอง และลด มลพิษทางน้ำ(16-23 ก.ย. 50) สสป.เป็น หน่วยงานหลัก การบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านแบบยั่งยืน สบจ.เป็นหน่วยงานหลัก ฝายต้นน้ำถวายในหลวง(5 ธ.ค. 50) สอน.เป็น หน่วยงานหลัก

4 ทน.ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกิจกรรมรณรงค์ฯ ที่ ทน.เป็นหน่วยงานหลัก เมื่อวันที่ 21มิ.ย.50 พิจารณารายละเอียดของแต่ละ กิจกรรมรณรงค์ฯ/วิธีดำเนินการ/พื้นที่ ดำเนินการ/ตัวชี้วัด/งบประมาณ รวบรวมรายละเอียดของกิจกรรม รณรงค์ฯ ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรอก ข้อมูลตามแบบฟอร์ม แล้วส่งคืน ทน.


ดาวน์โหลด ppt การรณรงค์กิจกรรมวาระน้ำแห่งชาติ ทน.ได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 4 มิ.ย.50มอบหมายผู้รับผิดชอบหน่วยงานหลัก ของแต่ละกิจกรรมรณรงค์ มีหนังสือแจ้งหน่วยงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google