งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เงื่อนไข 1.สนองพระราชดำริ/พระราช เสาวนีย์ 2.แล้วเสร็จภายใน 2 ปี 3.กระทรวงฯเห็นชอบ วาระที่ 3.4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เงื่อนไข 1.สนองพระราชดำริ/พระราช เสาวนีย์ 2.แล้วเสร็จภายใน 2 ปี 3.กระทรวงฯเห็นชอบ วาระที่ 3.4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เงื่อนไข 1.สนองพระราชดำริ/พระราช เสาวนีย์ 2.แล้วเสร็จภายใน 2 ปี 3.กระทรวงฯเห็นชอบ วาระที่ 3.4

2 ในการประชุมของคณะกรรมการ ดำเนินการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2549 ได้พิจารณาโครงการ ต่าง ๆ ที่ส่วนราชการในสังกัด กระทรวงฯ นำเสนอ ซึ่งในส่วนของ กรมทรัพยากรน้ำ มีโครงการต่าง ๆ ที่ นำเสนอ ดังนี้

3 วาระที่ 3.4 1. โครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจบริหาร จัดการลุ่มน้ำเพื่อฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี (สสป.) 2. โครงการสัมมนาการบริหารจัดการ ลุ่มน้ำ (การบริหารจัดการทรัพยากร น้ำและภูมิปัญญาท้องถิ่น) (สสป.) 3. โครงการสัปดาห์ประชาร่วมใจ รักษ์ คู คลอง ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (สสป.)

4 วาระที่ 3.4 4. โครงการเตือนภัยสู่ราษฎร์ ฉลองสิริ ราชสมบัติ 60 ปี (สวพ.) 5. โครงการน้ำประปาดื่มได้ เทิดไท้ใน หลวง (สบจ.)

5 วาระที่ 3.4 นอกจากนี้กระทรวงฯ ได้มอบหมาย ให้ทน.พิจารณาจัดทำโครงการ สร้างธนาคารน้ำตามพระราช เสาวนีย์ฯในคราวเสด็จแม่ฮ่องสอน (สนผ., สพน., สทภ.1)


ดาวน์โหลด ppt เงื่อนไข 1.สนองพระราชดำริ/พระราช เสาวนีย์ 2.แล้วเสร็จภายใน 2 ปี 3.กระทรวงฯเห็นชอบ วาระที่ 3.4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google