งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงาน ตามมาตรการประหยัด พลังงานและไฟฟ้า (ผต.สุจริตฯ และ สบก.) วาระที่ 4.7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงาน ตามมาตรการประหยัด พลังงานและไฟฟ้า (ผต.สุจริตฯ และ สบก.) วาระที่ 4.7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงาน ตามมาตรการประหยัด พลังงานและไฟฟ้า (ผต.สุจริตฯ และ สบก.) วาระที่ 4.7

2 สนพ. ได้เชิญหน่วยงานราชการเข้าร่วม สัมมนา เรื่อง “รวมพลังข้าราชการไทย ลดใช้พลังงาน ” เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2550 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ สาระสำคัญ พอสรุปได้ดังนี้ 1.นำ “ค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงาน ในส่วนราชการ” มาใช้เป็นเกณฑ์ใน การประเมินผลด้านการประหยัดพลังงาน ของหน่วยงานราชการตั้งแต่ปี 2551

3 2. ในปีงบประมาณ 2550 ให้คงกำหนด เป้าหมายลดใช้พลังงานของส่วน ราชการจาก “ร้อยละ 10-15 เมื่อเทียบ กับการใช้พลังงานในปีงบประมาณ 2546” ไปก่อน 3. ให้กระทรวงการคลัง กำหนดให้ทุกส่วน ราชการจัดซื้ออุปกรณ์โดยคำนึงถึง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานระดับดี มาก (ฉลากเบอร์ 5)

4 ความก้าวหน้าของการปรับเปลี่ยน รถยนต์ไปใช้ก๊าซ NGV ได้มีหนังสือ ประสานขอติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ NGV กับกรมธุรกิจพลังงาน จำนวน 11 คัน เป็นรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 8 คัน สทภ.9 จำนวน 1 คัน สทภ.10 จำนวน 2 คัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัด ข้อกำหนด (TOR)


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงาน ตามมาตรการประหยัด พลังงานและไฟฟ้า (ผต.สุจริตฯ และ สบก.) วาระที่ 4.7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google