งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Shibu lijack เครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool - PART) สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Shibu lijack เครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool - PART) สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Shibu lijack เครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool - PART) สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ : กรมทรัพยากรน้ำ

2 PART: Performance Assessment Rating Tool เป็นเครื่องมือ (Tool) ที่สำนักงบประมาณ ให้ หน่วยงานภาครัฐใช้วิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณของผลผลิตของ หน่วยงานแบบมุ่งเน้นผลงาน Performance=ความสำเร็จของการดำเนินงานของผลผลิต (จากการใช้ จ่ายงบประมาณ Assessment= ประเมิน (ก่อนให้งบประมาณ โดยดูความพร้อมเกี่ยวกับ การออกแบบทิศทางและกลยุทธ์เพื่ออนาคต แผนปฏิบัติการและต้นทุนที่ขอ งบประมาณ กิจกรรมสนับสนุนในปัจจุบัน และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา) Rating=การจัดระดับหรืออันดับ Tool= เครื่องมือ(หรือวิธีการ หรือเทคนิค) ไม่ใช่ระบบ (System)

3 ความสอดคล้องระหว่าง PART และ SPBB SPBB SPBB – เป็นระบบการจัดการงบประมาณที่มุ่งเน้นให้ หน่วยงานจัดทำและนำส่งผลสำเร็จของผลผลิตและผลลัพธ์ ที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และนโยบายของรัฐบาล PART PART – เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ระดับของความสำเร็จในการ เชื่อมโยงแผน - ผลผลิตและผลลัพธ์ของหน่วยงานกับความ สอดคล้องกับ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และนโยบายของ รัฐบาล และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์ ผลผลิต กิจกรรม งบประมาณ อย่างเป็นระบบ SPBB SPBB – เป็นระบบการจัดการงบประมาณที่มุ่งเน้นให้ หน่วยงานจัดทำและนำส่งผลสำเร็จของผลผลิตและผลลัพธ์ ที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และนโยบายของรัฐบาล PART PART – เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ระดับของความสำเร็จในการ เชื่อมโยงแผน - ผลผลิตและผลลัพธ์ของหน่วยงานกับความ สอดคล้องกับ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และนโยบายของ รัฐบาล และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์ ผลผลิต กิจกรรม งบประมาณ อย่างเป็นระบบ

4 ยุทธศาสตร์ชาติ ความเชื่อมโยง เกี่ยวข้องกลุ่มเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ Swot & Risk ตัวชี้วัด2Q2T1P และ 2QCT โครงสร้างแผนงบประมาณตามยุทธศาสตร์โครงสร้างแผนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ คำของบประมาณ ต้นทุนต่อหน่วย กิจกรรมสนับสนุน การติดตามผลรายเดือน มีระบบข้อมูลสารสนเทศ การตรวจสอบการใช้จ่าย ประเมินบุคคล การประเมินผล VFM ความคุ้มค่า โดยผู้ประเมินอิสระ มีความซ้ำซ้อนกับภารกิจหน่วยงานอื่นของภาครัฐหรือเอกชนหรือไม่ สามารถเทียบเคียงความแตกต่างได้หรือไม่

5 PART: หลักการและเหตุผล  สำนักงบประมาณพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ระดับ ความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 เพื่อใช้ในกระบวนการ งบประมาณทั้งระบบ  ให้เป็นเครื่องมือของหน่วยงานภาครัฐใช้ในการประเมิน การดำเนินงานด้วยตนเอง (Self Assessment) โดยสำนัก งบประมาณจะทำหน้าที่วิเคราะห์ผลการประเมิน (Assessor) ของหน่วยงานในแต่ละปีงบประมาณ  ในปีงบประมาณ พ.ศ – ปัจจุบัน สำนัก งบประมาณได้นำแนวทางการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของ การดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณไปใช้กับ หน่วยงานนำร่อง 40 หน่วยงาน และได้ปรับปรุงแนวทางการ วิเคราะห์ระดับความสำเร็จฯ ให้สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

6 ☺ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำงบประมาณตามระบบ งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ โดย ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ ☺ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถวัดระดับความสำเร็จ ในเชิงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า ☺ เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญประกอบการ ตัดสินใจในกระบวนการจัดการงบประมาณของสำนัก งบประมาณ หน่วยงานภาครัฐ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติ บัญญัติ PART: วัตถุประสงค์

7 PART: ประโยชน์  หน่วยงานภาครัฐนำผลการวิเคราะห์ PART ไปใช้ใน กระบวนการจัดการงบประมาณ ในการกำหนดนโยบายและ ปรับทิศทางการทำงาน แก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างดำเนินงาน และใช้เป็นข้อมูลปรับแผนการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มผลงาน (Performance) ให้สามารถนำส่งผลผลิต ไปสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สำนักงบประมาณ คณะรัฐมนตรี และฝ่ายนิติบัญญัติ สามารถนำผลการวิเคราะห์ PART ไปใช้เป็นข้อมูล ประกอบการตัดสินใจในกระบวนการงบประมาณ โดย สามารถติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการ ดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน การบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง

8 ก. จุดมุ่งหมายและรูปแบบ 6 ข้อ ข. การวางแผนกลยุทธ์ 7 ข้อ ง. การบริหารจัดการ 7 ข้อ จ. ผลผลิต/ ผลลัพธ์ 5 ข้อ ค. การเชื่อมโยงงบประมาณ 5 ข้อ รวม 30 ข้อ PART เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ ความเชื่อมโยงแผน ของหน่วยงานกับ ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติและ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของผลลัพธ์ ผลผลิต กิจกรรม งบประมาณ อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยชุดคำถาม 5 ชุดจำนวน 30 ข้อ ชุดคำถาม PART 5 ชุด

9 จ. การติดตามและประเมินผล 5 ข้อ ก. จุดมุ่งหมายและรูปแบบ 6 ข้อ ข. การวางแผนกลยุทธ์ 7 ข้อ เป้าหมาย ระยะยาว ผลลัพธ์ ผลผลิต ง. การบริหารจัดการ 7 ข้อ ค. การเชื่อมโยงงบประมาณ 5 ข้อ เป้าหมาย ประจำปี

10 เป้าหมายการให้บริการ กรม เป้าหมายการให้บริการ กระทรวง แผนกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ (Ministry Strategy) ค่าใช้จ่าย (Cost) ผลผลิต / โครงการ กิจกรรมหลัก งานสนับสนุน ( เพื่อนำส่งผลผลิต ) กิจกรรม ( สนับสนุน ) ผลลัพธ์จริง (Actual Outcomes) วางแผน (Planning) ผล (Results) ผลลัพธ์เบื้องต้น (Preliminary Outcomes) ผลผลิตจริง ผลลัพธ์เบื้องต้น (Preliminary Outcomes) ผลผลิตจริง SPBB กระทรวง กร ม ทางตรง (Direct) ทางอ้อม (Indirect) PART

11 องค์ประกอบของชุดคำถาม ข เพื่อให้หน่วยงานกำหนด แผนกลยุทธ์ให้ สอดคล้อง เชื่อมโยง กับการบรรลุเป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการ ให้บริการของ กระทรวงและ เป้าหมายการ ให้บริการของ หน่วยงาน การวางแผนกลยุทธ์ 7 ข้อ จุดมุ่งหมายและรูปแบบ 6 ข้อ ก เพื่อทราบถึงการ เชื่อมโยง ความสัมพันธ์ระหว่าง เป้าหมายยุทธศาสตร์ ของชาติกับเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ของ กระทรวงและ เป้าหมายการ ให้บริการของกรม รวมทั้งการตอบสนอง ความต้องการต่อ กลุ่มเป้าหมาย(ลูกค้า) การเชื่อมโยงงบประมาณ 5 ข้อ ค เพื่อทราบถึงการจัดทำ แผนปฏิบัติการ ประจำปี และความ เชื่อมโยงระหว่าง ผลผลิต กิจกรรม และงบประมาณ/ ทรัพยากรรวมทั้งการ กำหนดตัวชี้วัด ความสำเร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนดทุก กิจกรรมหลัก

12 ง เพื่อทราบถึงระบบบริหาร จัดการในด้านการวางแผน ระบบสารสนเทศ และระบบ ข้อมูล การนำต้นทุนต่อหน่วย ผลผลิตไปใช้ประโยชน์ กระบวนการการวัดผลการ ดำเนินงาน และ/หรือ ปรับปรุงการดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า การตรวจสอบทางการเงิน และการประเมินบุคคลที่ สัมพันธ์กับการนำส่งผลผลิต การบริหารจัดการ 7 ข้อ จ การประเมินผล ในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์ 5 ข้อ เพื่อทราบถึงความก้าวหน้า ของผลผลิตและผลลัพธ์ ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและ/ หรือสังคม การเทียบเคียง ผลผลิตของส่วนราชการและ หน่วยงานเอกชนอื่นและผล การประเมินจากผู้ประเมิน อิสระ องค์ประกอบของชุดคำถาม ( ต่อ )

13 ใครเป็นผู้ที่ตอบคำถาม PART  ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน  ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน ตอบ หมวด ก. (โดยคณะทำงาน จัดทำคำของบประมาณ)  ผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบด้านยุทธศาสตร์และด้านประเมินผล  ผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบด้านยุทธศาสตร์และด้านประเมินผล ตอบ หมวด ข. (โดยคณะทำงานจัดทำคำของบประมาณ แผนยุทธศาสตร์ และรายงานการประเมินผล)  ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการ หมวด ค.  ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการ ตอบ หมวด ค. (โดยคณะทำงานจัดทำคำของบประมาณ และแผนปฏิบัติการ)  หน่วยปฏิบัตินำส่งผลผลิต  หน่วยปฏิบัตินำส่งผลผลิต ตอบ หมวด ง. (โดยคณะทำงานจัดทำ แผนปฏิบัติการ และหัวหน้าทีมงานในกระบวนการผลิตและให้บริการ)  ผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบด้านยุทธศาสตร์และด้านประเมินผล  ผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบด้านยุทธศาสตร์และด้านประเมินผล ตอบ หมวด จ. (โดยคณะทำงานจัดทำคำของบประมาณ แผนยุทธศาสตร์ และรายงานการประเมินผล) แบบฟอร์ม PART

14 PART ต้องการเอกสารหลัก แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ที่แสดงโครงสร้างยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดจำแนกผลลัพธ์ QQTTP(2Q2T1P) และผลผลิต QQCT แผนการประเมินผล (หมวด ก. หมวด ข.) ที่ผ่านความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของหน่วยงาน (หมวด ค.) แฟ้มเอกสารรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมสนับสนุน ได้แก่ แบบรายงาน เสนอผลการติดตามรายเดือน แบบรายงานเสนอผลการการจัดทำ ฐานข้อมูล รายงานการประชุมที่ใช้ระบบสารสนเทศสำหรับปรับปรุงงาน หลักเกณฑ์การประเมินความคุ้มค่า รายงานการตรวจสอบของ สตง. และ ตัวอย่างแบบฟอร์มภาระงานรายบุคคลที่กรอกแล้ว (หมวด ง.) รายงานการประเมินผลของผลผลิตที่วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของผลผลิต และผลกระทบ ที่ประเมินผลโดยตนเองและโดยผู้ประเมิน อิสระจากภายนอก (หมวด จ.)

15 เอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องและใช้ทดแทนไม่ได้ Balanced Scorecard (แทนแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน – หมวด ข.) คำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ หรือคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินผล หรือสัญญาจ้างการออกแบบการพัฒนาระบบ ข้อมูลเพื่อการประเมินผล (แทนแผนการประเมินผล –หมวด ข.6) รายงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ หรือมาตรการลดค่าใช้จ่ายตาม นโยบายของรัฐบาล เช่นไฟฟ้า น้ำประปา และกระดาษรีไซเคิล (แท มาตรการที่เกิดจากการคำนวณและใช้ต้นทุนต่อหน่วย -หมวด ง.3) รายละเอียดบัญชีงบดุล รายงานการควบคุมภายในตามแนวทางของ สตง. แทนหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบของ สตง. หมวด ง.6) แผนพัฒนาบุคลากร (แทนภาระงานรายบุคคล –หมวด ง.7) รายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ หรือข้อกำหนดโครงการ ติดตามและประเมินผล (แทนรายงานการประเมินผลผลผลิตและผลลัพธ์ รวมทั้งการประเมินความคุ้มค่า หมวด จ.3 จ.5) รายงานประจำปีที่แสดงการจัดทำกิจกรรม หรือรายงานการประเมินผล ที่ไม่ประเมินผลลัพธ์ – หมวด จ.1)

16 ความไม่ถูกต้องของคำอธิบายและเอกสารประกอบ คำอธิบายในแบบรายงานไม่ตรงกับคำถาม บางหน่วยงานแก้ไขคำสั่งในแบบรายงาน PART เอกสารประกอบคำตอบไม่แสดงข้อความอ้างอิงว่าอยู่ในหน้าใด เอกสารประกอบที่เป็นวาระการประชุมมีหัวข้อที่ไท่ตรงกับคำถาม หรือไม่มีข้ออภิปรายในรายะเอียด ตัวชี้วัดผลลัพธ์ในหมวด จ. ไม่ตรงกับแผนกลยุทธ์ในหมวด ข. หรือ แผนบริหารราชการแผ่นดิน และหรือ ยุทธศาสตร์ชาติ ในหมวด ก. หมวด ง.นำเพียงแบบฟอร์เปล่ามาแสดง (หรือนำเอาส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง มาแสดง) เนื้อหาคำอธิบายในเอกสารประกอบไม่ตรงกับชื่อหน้าปก นำรายงาน “การสำรวจความพึงพอใจ” มาใช้แทน “รายงานการสำรวจ ความต้องการของประชาชน” บางหน่วยงานนำแผนกลยุทธศษสตร์ของพื้นที่หรือแผนบูรณาการ ระดับชาติมาเป็นแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน บางหน่วยงานนำแผนปฏิบัติการประจำปีมาใส่ปกแผนกลยุทธ์

17 ส่วนราชการฯ ประเมินตนเองตามชุด คำถาม PART และจัดทำรายงานผล การประเมินฯ พร้อมเอกสารประกอบให้ สำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ ( คณะผู้ พิจารณา /PART Assessor Team) พิจารณารายงานผลการ ประเมินฯ และเอกสารประกอบของ ส่วนราชการฯ 3 2 ประชุมชี้แจงให้แก่ส่วนราชการฯ เกี่ยวกับแนวทางและ วิธีการประเมินโดยการใช้เครื่องมือ PART 1

18 สำนักงบประมาณ ( คณะผู้ พิจารณา /PART Assessor Team) ประชุม ร่วมกับส่วนราชการฯ เกี่ยวกับผลการ ประเมินฯ โดยอาจสอบถามและขอให้ส่วน ราชการฯ ชี้แจงหรืออธิบายหรือส่งเอกสาร ประกอบเพิ่มเติม ( แล้วแต่กรณี ) ส่วนราชการฯ จัดส่งคำชี้แจงหรือ คำอธิบายหรือเอกสารประกอบ เพิ่มเติมต่อสำนักงบประมาณ เพื่อ ยืนยันผลการประเมินฯ สำนักงบประมาณ ( คณะผู้ พิจารณา /PART Assessor Team) สรุปผลการพิจารณา รายงานการประเมินฯ ของส่วน ราชการฯ และแจ้งผลให้ส่วน ราชการฯ ทราบ

19 7 ส่วนราชการฯ อุทธรณ์ผลการ พิจารณาฯ ต่อสำนักงบประมาณ ( คณะอนุกรรมการพิจารณาฯ ) ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด 8 สำนักงบประมาณ ( คณะอนุกรรมการพิจารณาฯ ) พิจารณาตัดสินผลการอุทธรณ์ของ ส่วนราชการฯ และเสนอต่อ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ( มี ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเป็น ประธาน ) เพื่อให้ความเห็นชอบ สำนักงบประมาณจัดทำรายงาน สรุปผลการประเมินระดับ ความสำเร็จของการใช้จ่าย งบประมาณของส่วนราชการฯ ทั้งหมดเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และสาธารณะ 9

20 ช่วงคะแนนจัดกลุ่ม ต่ำกว่า 60 เหลือง แดง เขียว การเกณฑ์การให้คะแนนและจัดกลุ่ม การเกณฑ์การให้คะแนนและจัดกลุ่ม PART

21 ตัวอย่างการคำนวณคะแนน PART หมวด คำถาม คะแนน ที่ได้ คะแนน เต็ม ร้อยละ ของ คะแนนที่ ได้ ก ข ค ง จ รวม ตัวอย่าง Radar Graph เหลือง

22 คะแนนหายไปไหน?  ไม่ได้ประเมินความคุ้มค่า (ง5 จ3) (ม.22) = 8.86  ไม่ได้ประเมินผลลัพธ์ตามแผนกลยุทธ์ (จ1) (ม.6,16)= 6.0  ไม่มีตัวชี้วัดผลผลิต-ผลลัพธ์ในแผนกลยุทธ์ (ข2 ข3) (ม.14) = 5.72  ไม่มีแผนกลยุทธ์และไม่ปรับแผนกลยุทธ์ (ข1 ข7) (ม.13,16) = 5.72  ไม่มีข้อมูลตามเวลาและการใช้ระบบข้อมูล (ง2 ง3) (ม.16,9) = 5.72  ไม่เชื่อมโยงค่าเป้าหมายระดับชาติ (ก2) (ม.6)= 1.67  ไม่ประเมินบุคคลที่เชื่อมโยงกับผลผลิต (ง7) (ม.47)= 2.86  ไม่ได้ใช้ต้นทุนต่อหน่วย (ง4) (ม.21) = 2.86  ไม่จัดหาผู้ประเมินอิสระ (ข5 จ3) (ม.45) = 8.86

23 ตัวอย่างแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรมและขั้นตอน) กิจกรรม ปริมาณ งาน/ งบประมาณ แผน/ ผล หน่วยงาน 1.(หน่วย)แผน========= (หน่วย)ผล (ล้านบาท)แผนใช้ เงิน (ล้านบาท)ผลการ เบิก (หน่วย)แผน====== (หน่วย)ผล---- (ล้านบาท)แผนใช้ เงิน (ล้านบาท)ผลการ เบิก พร้อมแผนภูมิ Bar Chart แสดง แผนงานและแผนเงิน

24


ดาวน์โหลด ppt Shibu lijack เครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool - PART) สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google