งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ : กรมทรัพยากรน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ : กรมทรัพยากรน้ำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ : กรมทรัพยากรน้ำ
เครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool - PART) สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ : กรมทรัพยากรน้ำ

2 PART: Performance Assessment Rating Tool
Tool= เครื่องมือ(หรือวิธีการ หรือเทคนิค) ไม่ใช่ระบบ (System)

3 ความสอดคล้องระหว่าง PART และ SPBB

4 โครงสร้างแผนงบประมาณตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ชาติ ความเชื่อมโยง เกี่ยวข้องกลุ่มเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ Swot & Risk ตัวชี้วัด2Q2T1P และ 2QCT แผนปฏิบัติการ คำของบประมาณ ต้นทุนต่อหน่วย กิจกรรมสนับสนุน การติดตามผลรายเดือน มีระบบข้อมูลสารสนเทศ การตรวจสอบการใช้จ่าย ประเมินบุคคล การประเมินผล VFM ความคุ้มค่า โดยผู้ประเมินอิสระ มีความซ้ำซ้อนกับภารกิจหน่วยงานอื่นของภาครัฐหรือเอกชนหรือไม่ สามารถเทียบเคียงความแตกต่างได้หรือไม่

5 PART: หลักการและเหตุผล
ให้เป็นเครื่องมือของหน่วยงานภาครัฐใช้ในการประเมินการดำเนินงานด้วยตนเอง (Self Assessment) โดยสำนักงบประมาณจะทำหน้าที่วิเคราะห์ผลการประเมิน (Assessor) ของหน่วยงานในแต่ละปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ – ปัจจุบัน สำนักงบประมาณได้นำแนวทางการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณไปใช้กับหน่วยงานนำร่อง 40 หน่วยงาน และได้ปรับปรุงแนวทางการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จฯ ให้สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6 PART: วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำงบประมาณตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ โดยตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถวัดระดับความสำเร็จในเชิงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญประกอบการตัดสินใจในกระบวนการจัดการงบประมาณของสำนักงบประมาณ หน่วยงานภาครัฐ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติ

7 PART: ประโยชน์ หน่วยงานภาครัฐนำผลการวิเคราะห์ PART ไปใช้ในกระบวนการจัดการงบประมาณ ในการกำหนดนโยบายและปรับทิศทางการทำงาน แก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินงาน และใช้เป็นข้อมูลปรับแผนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มผลงาน (Performance) ให้สามารถนำส่งผลผลิตไปสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงบประมาณ คณะรัฐมนตรี และฝ่ายนิติบัญญัติ สามารถนำผลการวิเคราะห์ PART ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในกระบวนการงบประมาณ โดยสามารถติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง

8 ชุดคำถาม PART 5 ชุด PART รวม 30 ข้อ เป็นเครื่องมือวิเคราะห์
ความเชื่อมโยงแผน ของหน่วยงานกับ ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติและ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของผลลัพธ์ ผลผลิต กิจกรรม งบประมาณ อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยชุดคำถาม 5 ชุดจำนวน 30 ข้อ ชุดคำถาม PART 5 ชุด ก. จุดมุ่งหมายและรูปแบบ 6 ข้อ ข. การวางแผนกลยุทธ์ 7 ข้อ จ. ผลผลิต/ ผลลัพธ์ 5 ข้อ รวม 30 ข้อ ค. การเชื่อมโยงงบประมาณ 5 ข้อ ง. การบริหารจัดการ 7 ข้อ

9 ความสัมพันธ์ของคำถาม
ก. จุดมุ่งหมายและรูปแบบ 6 ข้อ 1 2 3 4 5 6 ข. การวางแผนกลยุทธ์ 7 ข้อ จ. การติดตามและประเมินผล 5 ข้อ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ผลลัพธ์ เป้าหมาย ระยะยาว ผลผลิต ค.การเชื่อมโยงงบประมาณ 5 ข้อ ง. การบริหารจัดการ 7 ข้อ เป้าหมาย ประจำปี 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

10 กระทรวง กรม ค่าใช้จ่าย (Cost) วางแผน (Planning) ผล (Results) SPBB PART
เป้าหมายการให้บริการ กระทรวง ยุทธศาสตร์ (Ministry Strategy) ผลลัพธ์จริง (Actual Outcomes) กรม ผลลัพธ์เบื้องต้น (Preliminary Outcomes) ผลผลิตจริง เป้าหมายการให้บริการ กรม แผนกลยุทธ์ ผลผลิต / โครงการ กิจกรรมหลัก งานสนับสนุน (เพื่อนำส่งผลผลิต) กิจกรรม(สนับสนุน) ค่าใช้จ่าย (Cost) ทางตรง (Direct) ทางอ้อม (Indirect)

11 องค์ประกอบของชุดคำถาม
เพื่อให้หน่วยงานกำหนดแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้อง เชื่อมโยงกับการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงและเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน การวางแผนกลยุทธ์ 7 ข้อ จุดมุ่งหมายและรูปแบบ 6 ข้อ เพื่อทราบถึงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายยุทธศาสตร์ของชาติกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกระทรวงและเป้าหมายการให้บริการของกรม รวมทั้งการตอบสนองความต้องการต่อกลุ่มเป้าหมาย(ลูกค้า) เพื่อทราบถึงการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี และความเชื่อมโยงระหว่างผลผลิต กิจกรรม และงบประมาณ/ทรัพยากรรวมทั้งการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนดทุกกิจกรรมหลัก การเชื่อมโยงงบประมาณ 5 ข้อ

12 ในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์
องค์ประกอบของชุดคำถาม (ต่อ) การประเมินผล ในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์ 5 ข้อ เพื่อทราบถึงความก้าวหน้าของผลผลิตและผลลัพธ์ ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและ/หรือสังคม การเทียบเคียงผลผลิตของส่วนราชการและหน่วยงานเอกชนอื่นและผลการประเมินจากผู้ประเมินอิสระ เพื่อทราบถึงระบบบริหารจัดการในด้านการวางแผน ระบบสารสนเทศ และระบบข้อมูล การนำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตไปใช้ประโยชน์กระบวนการการวัดผลการดำเนินงาน และ/หรือปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า การตรวจสอบทางการเงิน และการประเมินบุคคลที่สัมพันธ์กับการนำส่งผลผลิต การบริหารจัดการ 7 ข้อ

13 ใครเป็นผู้ที่ตอบคำถาม PART
ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน ตอบ หมวด ก. (โดยคณะทำงานจัดทำคำของบประมาณ) ผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบด้านยุทธศาสตร์และด้านประเมินผล ตอบ หมวด ข. (โดยคณะทำงานจัดทำคำของบประมาณ แผนยุทธศาสตร์ และรายงานการประเมินผล) ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการ ตอบ หมวด ค. (โดยคณะทำงานจัดทำคำของบประมาณ และแผนปฏิบัติการ) หน่วยปฏิบัตินำส่งผลผลิต ตอบ หมวด ง. (โดยคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ และหัวหน้าทีมงานในกระบวนการผลิตและให้บริการ) ผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบด้านยุทธศาสตร์และด้านประเมินผล ตอบ หมวด จ. (โดยคณะทำงานจัดทำคำของบประมาณ แผนยุทธศาสตร์ และรายงานการประเมินผล) แบบฟอร์ม PART

14 PART ต้องการเอกสารหลัก
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ที่แสดงโครงสร้างยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดจำแนกผลลัพธ์ QQTTP(2Q2T1P) และผลผลิต QQCT แผนการประเมินผล (หมวด ก. หมวด ข.) ที่ผ่านความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของหน่วยงาน (หมวด ค.) แฟ้มเอกสารรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมสนับสนุน ได้แก่ แบบรายงานเสนอผลการติดตามรายเดือน แบบรายงานเสนอผลการการจัดทำฐานข้อมูล รายงานการประชุมที่ใช้ระบบสารสนเทศสำหรับปรับปรุงงาน หลักเกณฑ์การประเมินความคุ้มค่า รายงานการตรวจสอบของ สตง. และตัวอย่างแบบฟอร์มภาระงานรายบุคคลที่กรอกแล้ว (หมวด ง.) รายงานการประเมินผลของผลผลิตที่วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลผลิต และผลกระทบ ที่ประเมินผลโดยตนเองและโดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอก (หมวด จ.)

15 เอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องและใช้ทดแทนไม่ได้
Balanced Scorecard (แทนแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน – หมวด ข.) คำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ หรือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล หรือสัญญาจ้างการออกแบบการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการประเมินผล (แทนแผนการประเมินผล –หมวด ข.6) รายงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ หรือมาตรการลดค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาล เช่นไฟฟ้า น้ำประปา และกระดาษรีไซเคิล (แทมาตรการที่เกิดจากการคำนวณและใช้ต้นทุนต่อหน่วย -หมวด ง.3) รายละเอียดบัญชีงบดุล รายงานการควบคุมภายในตามแนวทางของ สตง. แทนหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบของ สตง. หมวด ง.6) แผนพัฒนาบุคลากร (แทนภาระงานรายบุคคล –หมวด ง.7) รายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ หรือข้อกำหนดโครงการติดตามและประเมินผล (แทนรายงานการประเมินผลผลผลิตและผลลัพธ์ รวมทั้งการประเมินความคุ้มค่า หมวด จ.3 จ.5) รายงานประจำปีที่แสดงการจัดทำกิจกรรม หรือรายงานการประเมินผลที่ไม่ประเมินผลลัพธ์ – หมวด จ.1)

16 ความไม่ถูกต้องของคำอธิบายและเอกสารประกอบ
คำอธิบายในแบบรายงานไม่ตรงกับคำถาม บางหน่วยงานแก้ไขคำสั่งในแบบรายงาน PART เอกสารประกอบคำตอบไม่แสดงข้อความอ้างอิงว่าอยู่ในหน้าใด เอกสารประกอบที่เป็นวาระการประชุมมีหัวข้อที่ไท่ตรงกับคำถามหรือไม่มีข้ออภิปรายในรายะเอียด ตัวชี้วัดผลลัพธ์ในหมวด จ. ไม่ตรงกับแผนกลยุทธ์ในหมวด ข. หรือแผนบริหารราชการแผ่นดิน และหรือ ยุทธศาสตร์ชาติ ในหมวด ก. หมวด ง.นำเพียงแบบฟอร์เปล่ามาแสดง (หรือนำเอาส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องมาแสดง) เนื้อหาคำอธิบายในเอกสารประกอบไม่ตรงกับชื่อหน้าปก นำรายงาน “การสำรวจความพึงพอใจ” มาใช้แทน “รายงานการสำรวจความต้องการของประชาชน” บางหน่วยงานนำแผนกลยุทธศษสตร์ของพื้นที่หรือแผนบูรณาการระดับชาติมาเป็นแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน บางหน่วยงานนำแผนปฏิบัติการประจำปีมาใส่ปกแผนกลยุทธ์

17 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการใช้ PART
1 ประชุมชี้แจงให้แก่ส่วนราชการฯ เกี่ยวกับแนวทางและ วิธีการประเมินโดยการใช้เครื่องมือ PART 2 ส่วนราชการฯ ประเมินตนเองตามชุดคำถาม PART และจัดทำรายงานผลการประเมินฯ พร้อมเอกสารประกอบให้สำนักงบประมาณ 3 สำนักงบประมาณ (คณะผู้พิจารณา/PART Assessor Team) พิจารณารายงานผลการประเมินฯ และเอกสารประกอบของส่วนราชการฯ

18 4 สำนักงบประมาณ (คณะผู้พิจารณา/PART Assessor Team) ประชุมร่วมกับส่วนราชการฯ เกี่ยวกับผลการประเมินฯ โดยอาจสอบถามและขอให้ส่วนราชการฯ ชี้แจงหรืออธิบายหรือส่งเอกสารประกอบเพิ่มเติม (แล้วแต่กรณี) 5 ส่วนราชการฯ จัดส่งคำชี้แจงหรือคำอธิบายหรือเอกสารประกอบเพิ่มเติมต่อสำนักงบประมาณ เพื่อยืนยันผลการประเมินฯ 6 สำนักงบประมาณ (คณะผู้พิจารณา/PART Assessor Team) สรุปผลการพิจารณารายงานการประเมินฯ ของส่วนราชการฯ และแจ้งผลให้ส่วนราชการฯ ทราบ

19 7 ส่วนราชการฯ อุทธรณ์ผลการพิจารณาฯ ต่อสำนักงบประมาณ (คณะอนุกรรมการพิจารณาฯ) ภายในระยะเวลาที่กำหนด 8 สำนักงบประมาณ (คณะอนุกรรมการพิจารณาฯ) พิจารณาตัดสินผลการอุทธรณ์ของส่วนราชการฯ และเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองฯ (มีผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเป็นประธาน) เพื่อให้ความเห็นชอบ 9 สำนักงบประมาณจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินระดับความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการฯทั้งหมดเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและสาธารณะ

20 การเกณฑ์การให้คะแนนและจัดกลุ่ม PART
ช่วงคะแนน จัดกลุ่ม ต่ำกว่า 60 เขียว เหลือง แดง

21 ตัวอย่างการคำนวณคะแนน PART ร้อยละของคะแนนที่ได้
ตัวอย่าง Radar Graph ตัวอย่างการคำนวณคะแนน PART หมวดคำถาม คะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม ร้อยละของคะแนนที่ได้ 6.67 10 66.7 14.29 20 71.45 100 18 30 60 รวม 73.25 เหลือง

22 คะแนนหายไปไหน? ไม่ได้ประเมินความคุ้มค่า (ง5 จ3) (ม.22) 2.86+6.0 = 8.86
ไม่ได้ประเมินความคุ้มค่า (ง5 จ3) (ม.22) = 8.86 ไม่ได้ประเมินผลลัพธ์ตามแผนกลยุทธ์ (จ1) (ม.6,16) = 6.0 ไม่มีตัวชี้วัดผลผลิต-ผลลัพธ์ในแผนกลยุทธ์ (ข2 ข3) (ม.14) = 5.72 ไม่มีแผนกลยุทธ์และไม่ปรับแผนกลยุทธ์ (ข1 ข7) (ม.13,16) = 5.72 ไม่มีข้อมูลตามเวลาและการใช้ระบบข้อมูล (ง2 ง3) (ม.16,9) = 5.72 ไม่เชื่อมโยงค่าเป้าหมายระดับชาติ (ก2) (ม.6) = 1.67 ไม่ประเมินบุคคลที่เชื่อมโยงกับผลผลิต (ง7) (ม.47) = 2.86 ไม่ได้ใช้ต้นทุนต่อหน่วย (ง4) (ม.21) = 2.86 ไม่จัดหาผู้ประเมินอิสระ (ข5 จ3) (ม.45) = 8.86

23 ตัวอย่างแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรมและขั้นตอน)
ปริมาณงาน/งบประมาณ แผน/ผล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 หน่วยงาน 1. (หน่วย) แผน = ผล (ล้านบาท) แผนใช้เงิน ผลการเบิก 1.1 - 1.2 2. 2.1 2.2 พร้อมแผนภูมิ Bar Chart แสดง แผนงานและแผนเงิน

24 ขอขอบคุณทุกท่าน สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๓


ดาวน์โหลด ppt สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ : กรมทรัพยากรน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google