งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Shibu lijack เครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool - PART) สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Shibu lijack เครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool - PART) สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Shibu lijack เครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool - PART) สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ : กรมทรัพยากรน้ำ

2 PART: Performance Assessment Rating Tool เป็นเครื่องมือ (Tool) ที่สำนักงบประมาณ ให้ หน่วยงานภาครัฐใช้วิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณของผลผลิตของ หน่วยงานแบบมุ่งเน้นผลงาน Performance=ความสำเร็จของการดำเนินงานของผลผลิต (จากการใช้ จ่ายงบประมาณ Assessment= ประเมิน (ก่อนให้งบประมาณ โดยดูความพร้อมเกี่ยวกับ การออกแบบทิศทางและกลยุทธ์เพื่ออนาคต แผนปฏิบัติการและต้นทุนที่ขอ งบประมาณ กิจกรรมสนับสนุนในปัจจุบัน และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา) Rating=การจัดระดับหรืออันดับ Tool= เครื่องมือ(หรือวิธีการ หรือเทคนิค) ไม่ใช่ระบบ (System)

3 ความสอดคล้องระหว่าง PART และ SPBB SPBB SPBB – เป็นระบบการจัดการงบประมาณที่มุ่งเน้นให้ หน่วยงานจัดทำและนำส่งผลสำเร็จของผลผลิตและผลลัพธ์ ที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และนโยบายของรัฐบาล PART PART – เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ระดับของความสำเร็จในการ เชื่อมโยงแผน - ผลผลิตและผลลัพธ์ของหน่วยงานกับความ สอดคล้องกับ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และนโยบายของ รัฐบาล และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์ ผลผลิต กิจกรรม งบประมาณ อย่างเป็นระบบ SPBB SPBB – เป็นระบบการจัดการงบประมาณที่มุ่งเน้นให้ หน่วยงานจัดทำและนำส่งผลสำเร็จของผลผลิตและผลลัพธ์ ที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และนโยบายของรัฐบาล PART PART – เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ระดับของความสำเร็จในการ เชื่อมโยงแผน - ผลผลิตและผลลัพธ์ของหน่วยงานกับความ สอดคล้องกับ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และนโยบายของ รัฐบาล และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์ ผลผลิต กิจกรรม งบประมาณ อย่างเป็นระบบ

4 ยุทธศาสตร์ชาติ ความเชื่อมโยง เกี่ยวข้องกลุ่มเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ Swot & Risk ตัวชี้วัด2Q2T1P และ 2QCT โครงสร้างแผนงบประมาณตามยุทธศาสตร์โครงสร้างแผนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ คำของบประมาณ ต้นทุนต่อหน่วย กิจกรรมสนับสนุน การติดตามผลรายเดือน มีระบบข้อมูลสารสนเทศ การตรวจสอบการใช้จ่าย ประเมินบุคคล การประเมินผล VFM ความคุ้มค่า โดยผู้ประเมินอิสระ มีความซ้ำซ้อนกับภารกิจหน่วยงานอื่นของภาครัฐหรือเอกชนหรือไม่ สามารถเทียบเคียงความแตกต่างได้หรือไม่

5 PART: หลักการและเหตุผล  สำนักงบประมาณพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ระดับ ความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 เพื่อใช้ในกระบวนการ งบประมาณทั้งระบบ  ให้เป็นเครื่องมือของหน่วยงานภาครัฐใช้ในการประเมิน การดำเนินงานด้วยตนเอง (Self Assessment) โดยสำนัก งบประมาณจะทำหน้าที่วิเคราะห์ผลการประเมิน (Assessor) ของหน่วยงานในแต่ละปีงบประมาณ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน สำนัก งบประมาณได้นำแนวทางการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของ การดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณไปใช้กับ หน่วยงานนำร่อง 40 หน่วยงาน และได้ปรับปรุงแนวทางการ วิเคราะห์ระดับความสำเร็จฯ ให้สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

6 ☺ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำงบประมาณตามระบบ งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ โดย ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ ☺ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถวัดระดับความสำเร็จ ในเชิงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า ☺ เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญประกอบการ ตัดสินใจในกระบวนการจัดการงบประมาณของสำนัก งบประมาณ หน่วยงานภาครัฐ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติ บัญญัติ PART: วัตถุประสงค์

7 PART: ประโยชน์  หน่วยงานภาครัฐนำผลการวิเคราะห์ PART ไปใช้ใน กระบวนการจัดการงบประมาณ ในการกำหนดนโยบายและ ปรับทิศทางการทำงาน แก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างดำเนินงาน และใช้เป็นข้อมูลปรับแผนการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มผลงาน (Performance) ให้สามารถนำส่งผลผลิต ไปสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สำนักงบประมาณ คณะรัฐมนตรี และฝ่ายนิติบัญญัติ สามารถนำผลการวิเคราะห์ PART ไปใช้เป็นข้อมูล ประกอบการตัดสินใจในกระบวนการงบประมาณ โดย สามารถติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการ ดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน การบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง

8 ก. จุดมุ่งหมายและรูปแบบ 6 ข้อ ข. การวางแผนกลยุทธ์ 7 ข้อ ง. การบริหารจัดการ 7 ข้อ จ. ผลผลิต/ ผลลัพธ์ 5 ข้อ ค. การเชื่อมโยงงบประมาณ 5 ข้อ รวม 30 ข้อ PART เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ ความเชื่อมโยงแผน ของหน่วยงานกับ ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติและ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของผลลัพธ์ ผลผลิต กิจกรรม งบประมาณ อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยชุดคำถาม 5 ชุดจำนวน 30 ข้อ ชุดคำถาม PART 5 ชุด

9 จ. การติดตามและประเมินผล 5 ข้อ ก. จุดมุ่งหมายและรูปแบบ 6 ข้อ 1 2 34 5 6 ข. การวางแผนกลยุทธ์ 7 ข้อ 1 2 3 4 5 6 7 เป้าหมาย ระยะยาว 1 2 3 4 5 6 7 ผลลัพธ์ ผลผลิต ง. การบริหารจัดการ 7 ข้อ ค. การเชื่อมโยงงบประมาณ 5 ข้อ 1 2 34 5 เป้าหมาย ประจำปี 1 2 34 5

10 เป้าหมายการให้บริการ กรม เป้าหมายการให้บริการ กระทรวง แผนกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ (Ministry Strategy) ค่าใช้จ่าย (Cost) ผลผลิต / โครงการ กิจกรรมหลัก งานสนับสนุน ( เพื่อนำส่งผลผลิต ) กิจกรรม ( สนับสนุน ) ผลลัพธ์จริง (Actual Outcomes) วางแผน (Planning) ผล (Results) ผลลัพธ์เบื้องต้น (Preliminary Outcomes) ผลผลิตจริง ผลลัพธ์เบื้องต้น (Preliminary Outcomes) ผลผลิตจริง SPBB กระทรวง กร ม ทางตรง (Direct) ทางอ้อม (Indirect) PART

11 องค์ประกอบของชุดคำถาม ข เพื่อให้หน่วยงานกำหนด แผนกลยุทธ์ให้ สอดคล้อง เชื่อมโยง กับการบรรลุเป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการ ให้บริการของ กระทรวงและ เป้าหมายการ ให้บริการของ หน่วยงาน การวางแผนกลยุทธ์ 7 ข้อ จุดมุ่งหมายและรูปแบบ 6 ข้อ ก เพื่อทราบถึงการ เชื่อมโยง ความสัมพันธ์ระหว่าง เป้าหมายยุทธศาสตร์ ของชาติกับเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ของ กระทรวงและ เป้าหมายการ ให้บริการของกรม รวมทั้งการตอบสนอง ความต้องการต่อ กลุ่มเป้าหมาย(ลูกค้า) การเชื่อมโยงงบประมาณ 5 ข้อ ค เพื่อทราบถึงการจัดทำ แผนปฏิบัติการ ประจำปี และความ เชื่อมโยงระหว่าง ผลผลิต กิจกรรม และงบประมาณ/ ทรัพยากรรวมทั้งการ กำหนดตัวชี้วัด ความสำเร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนดทุก กิจกรรมหลัก

12 ง เพื่อทราบถึงระบบบริหาร จัดการในด้านการวางแผน ระบบสารสนเทศ และระบบ ข้อมูล การนำต้นทุนต่อหน่วย ผลผลิตไปใช้ประโยชน์ กระบวนการการวัดผลการ ดำเนินงาน และ/หรือ ปรับปรุงการดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า การตรวจสอบทางการเงิน และการประเมินบุคคลที่ สัมพันธ์กับการนำส่งผลผลิต การบริหารจัดการ 7 ข้อ จ การประเมินผล ในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์ 5 ข้อ เพื่อทราบถึงความก้าวหน้า ของผลผลิตและผลลัพธ์ ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและ/ หรือสังคม การเทียบเคียง ผลผลิตของส่วนราชการและ หน่วยงานเอกชนอื่นและผล การประเมินจากผู้ประเมิน อิสระ องค์ประกอบของชุดคำถาม ( ต่อ )

13 ใครเป็นผู้ที่ตอบคำถาม PART  ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน  ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน ตอบ หมวด ก. (โดยคณะทำงาน จัดทำคำของบประมาณ)  ผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบด้านยุทธศาสตร์และด้านประเมินผล  ผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบด้านยุทธศาสตร์และด้านประเมินผล ตอบ หมวด ข. (โดยคณะทำงานจัดทำคำของบประมาณ แผนยุทธศาสตร์ และรายงานการประเมินผล)  ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการ หมวด ค.  ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการ ตอบ หมวด ค. (โดยคณะทำงานจัดทำคำของบประมาณ และแผนปฏิบัติการ)  หน่วยปฏิบัตินำส่งผลผลิต  หน่วยปฏิบัตินำส่งผลผลิต ตอบ หมวด ง. (โดยคณะทำงานจัดทำ แผนปฏิบัติการ และหัวหน้าทีมงานในกระบวนการผลิตและให้บริการ)  ผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบด้านยุทธศาสตร์และด้านประเมินผล  ผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบด้านยุทธศาสตร์และด้านประเมินผล ตอบ หมวด จ. (โดยคณะทำงานจัดทำคำของบประมาณ แผนยุทธศาสตร์ และรายงานการประเมินผล) แบบฟอร์ม PART

14 PART ต้องการเอกสารหลัก แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ที่แสดงโครงสร้างยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดจำแนกผลลัพธ์ QQTTP(2Q2T1P) และผลผลิต QQCT แผนการประเมินผล (หมวด ก. หมวด ข.) ที่ผ่านความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของหน่วยงาน (หมวด ค.) แฟ้มเอกสารรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมสนับสนุน ได้แก่ แบบรายงาน เสนอผลการติดตามรายเดือน แบบรายงานเสนอผลการการจัดทำ ฐานข้อมูล รายงานการประชุมที่ใช้ระบบสารสนเทศสำหรับปรับปรุงงาน หลักเกณฑ์การประเมินความคุ้มค่า รายงานการตรวจสอบของ สตง. และ ตัวอย่างแบบฟอร์มภาระงานรายบุคคลที่กรอกแล้ว (หมวด ง.) รายงานการประเมินผลของผลผลิตที่วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของผลผลิต และผลกระทบ ที่ประเมินผลโดยตนเองและโดยผู้ประเมิน อิสระจากภายนอก (หมวด จ.)

15 เอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องและใช้ทดแทนไม่ได้ Balanced Scorecard (แทนแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน – หมวด ข.) คำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ หรือคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินผล หรือสัญญาจ้างการออกแบบการพัฒนาระบบ ข้อมูลเพื่อการประเมินผล (แทนแผนการประเมินผล –หมวด ข.6) รายงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ หรือมาตรการลดค่าใช้จ่ายตาม นโยบายของรัฐบาล เช่นไฟฟ้า น้ำประปา และกระดาษรีไซเคิล (แท มาตรการที่เกิดจากการคำนวณและใช้ต้นทุนต่อหน่วย -หมวด ง.3) รายละเอียดบัญชีงบดุล รายงานการควบคุมภายในตามแนวทางของ สตง. แทนหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบของ สตง. หมวด ง.6) แผนพัฒนาบุคลากร (แทนภาระงานรายบุคคล –หมวด ง.7) รายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ หรือข้อกำหนดโครงการ ติดตามและประเมินผล (แทนรายงานการประเมินผลผลผลิตและผลลัพธ์ รวมทั้งการประเมินความคุ้มค่า หมวด จ.3 จ.5) รายงานประจำปีที่แสดงการจัดทำกิจกรรม หรือรายงานการประเมินผล ที่ไม่ประเมินผลลัพธ์ – หมวด จ.1)

16 ความไม่ถูกต้องของคำอธิบายและเอกสารประกอบ คำอธิบายในแบบรายงานไม่ตรงกับคำถาม บางหน่วยงานแก้ไขคำสั่งในแบบรายงาน PART เอกสารประกอบคำตอบไม่แสดงข้อความอ้างอิงว่าอยู่ในหน้าใด เอกสารประกอบที่เป็นวาระการประชุมมีหัวข้อที่ไท่ตรงกับคำถาม หรือไม่มีข้ออภิปรายในรายะเอียด ตัวชี้วัดผลลัพธ์ในหมวด จ. ไม่ตรงกับแผนกลยุทธ์ในหมวด ข. หรือ แผนบริหารราชการแผ่นดิน และหรือ ยุทธศาสตร์ชาติ ในหมวด ก. หมวด ง.นำเพียงแบบฟอร์เปล่ามาแสดง (หรือนำเอาส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง มาแสดง) เนื้อหาคำอธิบายในเอกสารประกอบไม่ตรงกับชื่อหน้าปก นำรายงาน “การสำรวจความพึงพอใจ” มาใช้แทน “รายงานการสำรวจ ความต้องการของประชาชน” บางหน่วยงานนำแผนกลยุทธศษสตร์ของพื้นที่หรือแผนบูรณาการ ระดับชาติมาเป็นแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน บางหน่วยงานนำแผนปฏิบัติการประจำปีมาใส่ปกแผนกลยุทธ์

17 ส่วนราชการฯ ประเมินตนเองตามชุด คำถาม PART และจัดทำรายงานผล การประเมินฯ พร้อมเอกสารประกอบให้ สำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ ( คณะผู้ พิจารณา /PART Assessor Team) พิจารณารายงานผลการ ประเมินฯ และเอกสารประกอบของ ส่วนราชการฯ 3 2 ประชุมชี้แจงให้แก่ส่วนราชการฯ เกี่ยวกับแนวทางและ วิธีการประเมินโดยการใช้เครื่องมือ PART 1

18 สำนักงบประมาณ ( คณะผู้ พิจารณา /PART Assessor Team) ประชุม ร่วมกับส่วนราชการฯ เกี่ยวกับผลการ ประเมินฯ โดยอาจสอบถามและขอให้ส่วน ราชการฯ ชี้แจงหรืออธิบายหรือส่งเอกสาร ประกอบเพิ่มเติม ( แล้วแต่กรณี ) ส่วนราชการฯ จัดส่งคำชี้แจงหรือ คำอธิบายหรือเอกสารประกอบ เพิ่มเติมต่อสำนักงบประมาณ เพื่อ ยืนยันผลการประเมินฯ 6 5 4 สำนักงบประมาณ ( คณะผู้ พิจารณา /PART Assessor Team) สรุปผลการพิจารณา รายงานการประเมินฯ ของส่วน ราชการฯ และแจ้งผลให้ส่วน ราชการฯ ทราบ

19 7 ส่วนราชการฯ อุทธรณ์ผลการ พิจารณาฯ ต่อสำนักงบประมาณ ( คณะอนุกรรมการพิจารณาฯ ) ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด 8 สำนักงบประมาณ ( คณะอนุกรรมการพิจารณาฯ ) พิจารณาตัดสินผลการอุทธรณ์ของ ส่วนราชการฯ และเสนอต่อ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ( มี ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเป็น ประธาน ) เพื่อให้ความเห็นชอบ สำนักงบประมาณจัดทำรายงาน สรุปผลการประเมินระดับ ความสำเร็จของการใช้จ่าย งบประมาณของส่วนราชการฯ ทั้งหมดเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และสาธารณะ 9

20 ช่วงคะแนนจัดกลุ่ม 100 - 85 84 - 60 ต่ำกว่า 60 เหลือง แดง เขียว การเกณฑ์การให้คะแนนและจัดกลุ่ม การเกณฑ์การให้คะแนนและจัดกลุ่ม PART

21 ตัวอย่างการคำนวณคะแนน PART หมวด คำถาม คะแนน ที่ได้ คะแนน เต็ม ร้อยละ ของ คะแนนที่ ได้ ก6.671066.7 ข14.292071.45 ค20 100 ง14.292071.45 จ183060 รวม73.2510073.25 ตัวอย่าง Radar Graph เหลือง

22 คะแนนหายไปไหน?  ไม่ได้ประเมินความคุ้มค่า (ง5 จ3) (ม.22) 2.86+6.0 = 8.86  ไม่ได้ประเมินผลลัพธ์ตามแผนกลยุทธ์ (จ1) (ม.6,16)= 6.0  ไม่มีตัวชี้วัดผลผลิต-ผลลัพธ์ในแผนกลยุทธ์ (ข2 ข3) (ม.14) 2.86+2.86= 5.72  ไม่มีแผนกลยุทธ์และไม่ปรับแผนกลยุทธ์ (ข1 ข7) (ม.13,16) 2.86+2.86= 5.72  ไม่มีข้อมูลตามเวลาและการใช้ระบบข้อมูล (ง2 ง3) (ม.16,9) 2.86+2.86 = 5.72  ไม่เชื่อมโยงค่าเป้าหมายระดับชาติ (ก2) (ม.6)= 1.67  ไม่ประเมินบุคคลที่เชื่อมโยงกับผลผลิต (ง7) (ม.47)= 2.86  ไม่ได้ใช้ต้นทุนต่อหน่วย (ง4) (ม.21) = 2.86  ไม่จัดหาผู้ประเมินอิสระ (ข5 จ3) (ม.45) 2.86+6.0 = 8.86

23 ตัวอย่างแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรมและขั้นตอน) กิจกรรม ปริมาณ งาน/ งบประมาณ แผน/ ผล 123456789101112หน่วยงาน 1.(หน่วย)แผน========= (หน่วย)ผล (ล้านบาท)แผนใช้ เงิน (ล้านบาท)ผลการ เบิก 1.1--- 1.2---- 2.(หน่วย)แผน====== (หน่วย)ผล---- (ล้านบาท)แผนใช้ เงิน (ล้านบาท)ผลการ เบิก 2.1 2.2--- พร้อมแผนภูมิ Bar Chart แสดง แผนงานและแผนเงิน

24


ดาวน์โหลด ppt Shibu lijack เครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool - PART) สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google