งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3.5 การพัฒนาฐานข้อมูลของกรมทรัพยากรน้ำไปสู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3.5 การพัฒนาฐานข้อมูลของกรมทรัพยากรน้ำไปสู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3.5 การพัฒนาฐานข้อมูลของกรมทรัพยากรน้ำไปสู่
ระบบ ISO 19115 ISO หรือ International Organization for Standardization เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ว่าด้วยการมาตรฐาน ตั้งอยู่ ณ กรุงเจนิวาประเทศสวิสเซอร์แลนด์ วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมความร่วมมือและกำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือ เกิดมาตรฐานของโลกที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในอนาคต มาตรฐานของ ISO เป็นมาตรฐานของระบบองค์กร ซึ่งในประเทศไทยมีสำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม(สมอ.) เป็นตัวแทนของ ISO ในการจัดการด้านมาตรฐาน สากลต่างๆ

2 3.5 การพัฒนาฐานข้อมูลของกรมทรัพยากรน้ำไปสู่
ระบบ ISO 19115 เป้าหมาย พัฒนามาตรฐานการอธิบายข้อมูล (Metadata) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านน้ำสำหรับประเทศไทย โดยได้ดำเนิน การพัฒนารูปแบบการอธิบายข้อมูล ขึ้นโดยอิงตามร่างมาตรฐานรูปแบบการอธิบายข้อมูลของ ISO/TC211 ชุด ISO 19115 เพื่อให้กรมทรัพยากรน้ำเป็นหน่วยงานมาตรฐานในการจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านน้ำ และนำไปสู่การเป็น ”ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ”

3 3.5 การพัฒนาฐานข้อมูลของกรมทรัพยากรน้ำไปสู่
ระบบ ISO 19115 1.Content standards including land use codes, surveyor codes, data dictionaries for cadastre, geographical place names, bathymetry 2.Access standards including GDA94, ISO series (Geographic information), ISO (Information Retrieval - Z39.50), most OpenGIS® Specifications 3.Exchange standards including Geography Markup Language (GML), Scalable Vector Graphics (SVG), Uniform Resource Identifiers (URIs, also known as URLs)


ดาวน์โหลด ppt 3.5 การพัฒนาฐานข้อมูลของกรมทรัพยากรน้ำไปสู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google