งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ISO หรือ International Organization for Standardization เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ว่าด้วยการ มาตรฐาน ตั้งอยู่ ณ กรุงเจนิวาประเทศสวิสเซอร์แลนด์ วัตถุประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ISO หรือ International Organization for Standardization เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ว่าด้วยการ มาตรฐาน ตั้งอยู่ ณ กรุงเจนิวาประเทศสวิสเซอร์แลนด์ วัตถุประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ISO หรือ International Organization for Standardization เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ว่าด้วยการ มาตรฐาน ตั้งอยู่ ณ กรุงเจนิวาประเทศสวิสเซอร์แลนด์ วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมความร่วมมือและกำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อ ประโยชน์ทางการค้าหรือ เกิดมาตรฐานของโลกที่สมบูรณ์ ยิ่งขึ้นในอนาคต มาตรฐานของ ISO เป็นมาตรฐานของระบบองค์กร ซึ่งใน ประเทศไทยมีสำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นตัวแทนของ ISO ในการจัดการด้านมาตรฐาน สากลต่างๆ 3.5 การพัฒนาฐานข้อมูลของกรมทรัพยากรน้ำไปสู่ ระบบ ISO 19115

2 3.5 การพัฒนาฐานข้อมูลของกรมทรัพยากรน้ำไปสู่ ระบบ ISO 19115 พัฒนามาตรฐานการอธิบายข้อมูล (Metadata) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านน้ำสำหรับประเทศ ไทย โดยได้ดำเนิน การพัฒนารูปแบบการอธิบาย ข้อมูล ขึ้นโดยอิงตามร่างมาตรฐานรูปแบบการ อธิบายข้อมูลของ ISO/TC211 ชุด ISO 19115 เพื่อให้กรมทรัพยากรน้ำเป็นหน่วยงานมาตรฐาน ในการจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านน้ำ และ นำไปสู่การเป็น ”ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แห่งชาติ” เป้าหมาย

3 1.Content standards including land use codes, surveyor codes, data dictionaries for cadastre, geographical place names, bathymetry 2.Access standards including GDA94, ISO 19100 series (Geographic information), ISO 23950 (Information Retrieval - Z39.50), most OpenGIS® Specifications 3.Exchange standards including Geography Markup Language (GML), Scalable Vector Graphics (SVG), Uniform Resource Identifiers (URIs, also known as URLs) 3.5 การพัฒนาฐานข้อมูลของกรมทรัพยากรน้ำไปสู่ ระบบ ISO 19115


ดาวน์โหลด ppt ISO หรือ International Organization for Standardization เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ว่าด้วยการ มาตรฐาน ตั้งอยู่ ณ กรุงเจนิวาประเทศสวิสเซอร์แลนด์ วัตถุประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google