งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3.2 ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน เกี่ยวกับตัวชี้วัด (กพร.) ก.พ.ร. กำหนดให้ ทุกส่วนราชการต้องจัดทำรายงานพร้อมเอกสาร หลักฐานประกอบ ส่ง ภายในวันที่ 31 ตุลาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3.2 ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน เกี่ยวกับตัวชี้วัด (กพร.) ก.พ.ร. กำหนดให้ ทุกส่วนราชการต้องจัดทำรายงานพร้อมเอกสาร หลักฐานประกอบ ส่ง ภายในวันที่ 31 ตุลาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3.2 ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน เกี่ยวกับตัวชี้วัด (กพร.) ก.พ.ร. กำหนดให้ ทุกส่วนราชการต้องจัดทำรายงานพร้อมเอกสาร หลักฐานประกอบ ส่ง ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2550 ผลงานทุกตัวชี้วัดจะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2550 3.2 ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน เกี่ยวกับตัวชี้วัด (กพร.) ก.พ.ร. กำหนดให้ ทุกส่วนราชการต้องจัดทำรายงานพร้อมเอกสาร หลักฐานประกอบ ส่ง ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2550 ผลงานทุกตัวชี้วัดจะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2550

2 2. การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2549 คณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลได้มีการประชุมกำหนด หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลแก่ข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของกรมทรัพยากรน้ำ 2 ครั้ง ขณะนี้ได้ประกาศหลักเกณฑ์ทาง web site ติดประกาศ ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์กรมฯ และแจ้งเวียนหน่วยงานแล้ว เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียอุทธรณ์หากไม่พอใจในหลักเกณฑ์ 2. การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2549 คณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลได้มีการประชุมกำหนด หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลแก่ข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของกรมทรัพยากรน้ำ 2 ครั้ง ขณะนี้ได้ประกาศหลักเกณฑ์ทาง web site ติดประกาศ ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์กรมฯ และแจ้งเวียนหน่วยงานแล้ว เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียอุทธรณ์หากไม่พอใจในหลักเกณฑ์

3 2. การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2549 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลแก่ข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของกรมทรัพยากรน้ำ 2.1 เงินรางวัลจากการจัดสรร 6,472,228.51 บาท จัดสรรให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำทุกคน สัดส่วน 40:60 40 หารเฉลี่ยให้กับทุกคน 60 แต่ละหน่วยงานไปจัดสรรผลงาน 2. การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2549 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลแก่ข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของกรมทรัพยากรน้ำ 2.1 เงินรางวัลจากการจัดสรร 6,472,228.51 บาท จัดสรรให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำทุกคน สัดส่วน 40:60 40 หารเฉลี่ยให้กับทุกคน 60 แต่ละหน่วยงานไปจัดสรรผลงาน

4 2. การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2549 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลแก่ข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของกรมทรัพยากรน้ำ 2.2 เงินสมทบร้อยละ 30 ของผู้บริหารของกรมฯ จัดสรรออกเป็น 2 ส่วน * ใช้สัดส่วน 45:55 45 จัดสรรให้ผู้บริหารที่ไม่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 55 ให้หน่วยงานจัดสรรในหน่วยงาน 2 กลุ่ม - กลุ่มที่มีผลงานโดดเด่น - กลุ่มที่ทำการผลักดันให้การจัดทำตัวชี้วัด ของหน่วยงานประสบความสำเร็จ 2. การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2549 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลแก่ข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของกรมทรัพยากรน้ำ 2.2 เงินสมทบร้อยละ 30 ของผู้บริหารของกรมฯ จัดสรรออกเป็น 2 ส่วน * ใช้สัดส่วน 45:55 45 จัดสรรให้ผู้บริหารที่ไม่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 55 ให้หน่วยงานจัดสรรในหน่วยงาน 2 กลุ่ม - กลุ่มที่มีผลงานโดดเด่น - กลุ่มที่ทำการผลักดันให้การจัดทำตัวชี้วัด ของหน่วยงานประสบความสำเร็จ


ดาวน์โหลด ppt 3.2 ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน เกี่ยวกับตัวชี้วัด (กพร.) ก.พ.ร. กำหนดให้ ทุกส่วนราชการต้องจัดทำรายงานพร้อมเอกสาร หลักฐานประกอบ ส่ง ภายในวันที่ 31 ตุลาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google