งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3.1 รายงานการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภค (สบก.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3.1 รายงานการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภค (สบก.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3.1 รายงานการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภค (สบก.)
3.1 รายงานการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภค (สบก.) ข้อสั่งการ เมื่อคราวการประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 7/2550 - ความคืบหน้าในการติดฟิล์มกรองแสง - การติดตั้งสวิทซ์ควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้าชนิด กระตุก - การต่อสัญญาการเช่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ - การติดตั้งก๊าซ NGV กับรถยนต์ราชการ - การรายงานการใช้พลังงานไฟฟ้า-น้ำมัน - ความคืบหน้าในการแยกมิเตอร์ไฟฟ้า-ประปา ของอาคารสวัสดิการ

2 ความคืบหน้าในการติดฟิล์มกรองแสง
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณสิ้นเดือนสิงหาคม 2550 ผู้รับจ้างได้นำเครื่องวัดอุณหภูมิจำนวน 2 เครื่อง มาติดตั้งบริเวณห้องด้านทิศตะวันตก ชั้น 7 และ ชั้น 10 ก่อนการติดฟิล์ม 7 วันและหลังการติดฟิล์ม 7 วัน เพื่อเปรียบเทียบผลต่างของอุณหภูมิขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบผล

3 การติดตั้งสวิทซ์ควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้าชนิดกระตุก
ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว จะดำเนินการติดตั้งเฉพาะตำแหน่งที่ใช้งาน ระยะเวลาในการติดตั้งประมาณ 45 วัน คาดว่าจะลดการใช้กระแสไฟฟ้าลงได้ประมาณ 40% เฉพาะในส่วนของระบบแสงสว่าง

4 การต่อสัญญาการเช่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
กคพ. ได้เปรียบเทียบรายการส่งเสริมการขายของผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม จำนวน 2 บริษัท บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC)

5 การติดตั้งก๊าซ NGV กับรถยนต์ราชการ
อยู่ในขั้นตอนหาผู้รับจ้างครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 มีผู้ยื่นซองประกวดราคาเพียง 1 บริษัท กรมธุรกิจพลังงานจึงขอยกเลิก

6 การรายงานการใช้พลังงานไฟฟ้า-น้ำมัน
การใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เนื่องจาก - มีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องปฏิบัติงาน ทั้งในและนอกเวลาราชการ - ศูนย์เมขลาและห้อง Early Warning ต้องปฏิบัติงานติดตามสภาวะน้ำในช่วงฤดูฝนตลอด 24 ชม. การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลดลง เนื่องจาก - ทุกหน่วยงานภายในกรมฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางประหยัดพลังงานของกรมฯ และนโยบายรัฐบาล


ดาวน์โหลด ppt 3.1 รายงานการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภค (สบก.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google