งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3.1 รายงานการดำเนินงานตามมาตรการ ประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภค (สบก.) ข้อสั่งการ เมื่อคราวการประชุมผู้บริหารกรม ทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 7/2550 - ความคืบหน้าในการติดฟิล์มกรองแสง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3.1 รายงานการดำเนินงานตามมาตรการ ประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภค (สบก.) ข้อสั่งการ เมื่อคราวการประชุมผู้บริหารกรม ทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 7/2550 - ความคืบหน้าในการติดฟิล์มกรองแสง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3.1 รายงานการดำเนินงานตามมาตรการ ประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภค (สบก.) ข้อสั่งการ เมื่อคราวการประชุมผู้บริหารกรม ทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 7/2550 - ความคืบหน้าในการติดฟิล์มกรองแสง - การติดตั้งสวิทซ์ควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้าชนิด กระตุก - การต่อสัญญาการเช่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ - การติดตั้งก๊าซ NGV กับรถยนต์ราชการ - การรายงานการใช้พลังงานไฟฟ้า-น้ำมัน - ความคืบหน้าในการแยกมิเตอร์ไฟฟ้า-ประปา ของอาคารสวัสดิการ 3.1 รายงานการดำเนินงานตามมาตรการ ประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภค (สบก.) ข้อสั่งการ เมื่อคราวการประชุมผู้บริหารกรม ทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 7/2550 - ความคืบหน้าในการติดฟิล์มกรองแสง - การติดตั้งสวิทซ์ควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้าชนิด กระตุก - การต่อสัญญาการเช่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ - การติดตั้งก๊าซ NGV กับรถยนต์ราชการ - การรายงานการใช้พลังงานไฟฟ้า-น้ำมัน - ความคืบหน้าในการแยกมิเตอร์ไฟฟ้า-ประปา ของอาคารสวัสดิการ

2 ความคืบหน้าในการติดฟิล์มกรองแสง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการ แล้วเสร็จประมาณสิ้นเดือนสิงหาคม 2550 ผู้รับจ้างได้นำเครื่องวัดอุณหภูมิจำนวน 2 เครื่อง มาติดตั้งบริเวณห้องด้านทิศตะวันตก ชั้น 7 และ ชั้น 10 ก่อนการติดฟิล์ม 7 วันและหลังการติดฟิล์ม 7 วัน เพื่อเปรียบเทียบผลต่างของอุณหภูมิขณะนี้ อยู่ระหว่างการทดสอบผล ความคืบหน้าในการติดฟิล์มกรองแสง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการ แล้วเสร็จประมาณสิ้นเดือนสิงหาคม 2550 ผู้รับจ้างได้นำเครื่องวัดอุณหภูมิจำนวน 2 เครื่อง มาติดตั้งบริเวณห้องด้านทิศตะวันตก ชั้น 7 และ ชั้น 10 ก่อนการติดฟิล์ม 7 วันและหลังการติดฟิล์ม 7 วัน เพื่อเปรียบเทียบผลต่างของอุณหภูมิขณะนี้ อยู่ระหว่างการทดสอบผล

3 การติดตั้งสวิทซ์ควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้า ชนิดกระตุก ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว จะดำเนินการติดตั้งเฉพาะ ตำแหน่งที่ใช้งาน ระยะเวลาในการติดตั้งประมาณ 45 วัน คาดว่าจะลดการใช้กระแสไฟฟ้าลงได้ประมาณ 40% เฉพาะในส่วนของระบบแสงสว่าง การติดตั้งสวิทซ์ควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้า ชนิดกระตุก ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว จะดำเนินการติดตั้งเฉพาะ ตำแหน่งที่ใช้งาน ระยะเวลาในการติดตั้งประมาณ 45 วัน คาดว่าจะลดการใช้กระแสไฟฟ้าลงได้ประมาณ 40% เฉพาะในส่วนของระบบแสงสว่าง

4 การต่อสัญญาการเช่าใช้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ กคพ. ได้เปรียบเทียบรายการส่งเสริมการขาย ของผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม จำนวน 2 บริษัท  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS)  บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC) การต่อสัญญาการเช่าใช้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ กคพ. ได้เปรียบเทียบรายการส่งเสริมการขาย ของผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม จำนวน 2 บริษัท  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS)  บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC)

5 การติดตั้งก๊าซ NGV กับรถยนต์ราชการ อยู่ในขั้นตอนหาผู้รับจ้างครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 มีผู้ยื่นซองประกวดราคาเพียง 1 บริษัท กรมธุรกิจพลังงานจึงขอยกเลิก การติดตั้งก๊าซ NGV กับรถยนต์ราชการ อยู่ในขั้นตอนหาผู้รับจ้างครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 มีผู้ยื่นซองประกวดราคาเพียง 1 บริษัท กรมธุรกิจพลังงานจึงขอยกเลิก

6 การรายงานการใช้พลังงานไฟฟ้า-น้ำมัน การใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เนื่องจาก - มีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องปฏิบัติงาน ทั้งในและนอกเวลา ราชการ - ศูนย์เมขลาและห้อง Early Warning ต้องปฏิบัติงาน ติดตามสภาวะน้ำในช่วงฤดูฝนตลอด 24 ชม. การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลดลง เนื่องจาก - ทุกหน่วยงานภายในกรมฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการและ แนวทางประหยัดพลังงานของกรมฯ และนโยบายรัฐบาล การรายงานการใช้พลังงานไฟฟ้า-น้ำมัน การใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เนื่องจาก - มีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องปฏิบัติงาน ทั้งในและนอกเวลา ราชการ - ศูนย์เมขลาและห้อง Early Warning ต้องปฏิบัติงาน ติดตามสภาวะน้ำในช่วงฤดูฝนตลอด 24 ชม. การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลดลง เนื่องจาก - ทุกหน่วยงานภายในกรมฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการและ แนวทางประหยัดพลังงานของกรมฯ และนโยบายรัฐบาล


ดาวน์โหลด ppt 3.1 รายงานการดำเนินงานตามมาตรการ ประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภค (สบก.) ข้อสั่งการ เมื่อคราวการประชุมผู้บริหารกรม ทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 7/2550 - ความคืบหน้าในการติดฟิล์มกรองแสง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google