งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ (20 กันยายน 2549) ณ วัดบางซ้ายใน อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 07.00 - 15.30 น...............................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ (20 กันยายน 2549) ณ วัดบางซ้ายใน อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 07.00 - 15.30 น..............................................."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วันอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ (20 กันยายน 2549) ณ วัดบางซ้ายใน อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 07.00 - 15.30 น............................................... 07.00 น.- ตักบาตร ถวาย ภัตตาหาร เลี้ยงพระ ( อทน. และชาวบ้าน ) 09.00 น.- ปลัด ทส. เป็นประธาน เปิดงาน และมอบถัง ถังดักไขมันให้โรงเรียนวัดบาง ซ้ายใน และบางซ้ายนอก

3 - กิจกรรม - ประกวดหน้าบ้านน่ามอง สอง ฝั่งคลองเจ้าเจ็ด - บางยี่หน - ประกวดวาดภาพ แม่น้ำ คู คลอง ของฉัน - ประกวดการปรุงอาหาร โดย กลุ่มแม่บ้าน - การแข่งขันเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ประเพณีทางน้ำ เช่น การแข่งพายเรือมาด พายเรือนั่งปี๊บ เรือหัวใบ้ท้ายบอด ตีโป่ง ว่ายน้ำลูกมะพร้าว - การแสดง เช่น การขับเพลง ยาว ( ในเรือ ) การแสดงของนักเรียน เช่น กว่าจะเห็นเป็น แม่น้ำ กลองยาว รำวง ร้อง เพลง

4 - การปล่อยปลา - สถานีการเรียนรู้ของเด็ก นักเรียนเกี่ยวกับเรื่องน้ำ สิ่งแวดล้อม เกมส์ - การเสวนา เรื่อง “ การอนุรักษ์ และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง ” โดย อทน. ผู้ว่าฯ ปราชญ์ชาวบ้าน ผอ. โรงเรียน - นิทรรศการถังดักไขมัน วัด คุณภาพน้ำ การทำ จุลินทรีย์ น้ำอุปโภคบริโภค - มอบรางวัลแก่กิจกรรมที่มีการ ประกวด โดย อทน. และผู้ว่าราชการจังหวัด 15.30 น.- ปิดงาน

5 ผู้ร่วมงาน 1. นักเรียน ครู ประมาณ 500 คน จาก 17 โรงเรียน 2. ประชาชน 3. ข้าราชการของกรมทรัพยากรน้ำ จ. พระนครศรีอยุธยา และอำเภอบางซ้าย - รวมทั้งสิ้นประมาณ 800 – 1,000 คน - มีอาหารกลางวันเลี้ยง และน้ำดื่ม - ขอความร่วมมือส่งเจ้าหน้าที่สำนักละ 5 คน เข้าร่วมงาน - รถออกจากกรมฯ วันที่ 20 กันยายน 2549 เวลา 07.45 น.

6 การประชาสัมพันธ์  แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์วันงาน ที่ชุมชนใกล้ สถานที่จัดงาน - Cut out - แผ่นผ้า - แผ่นพับ  แถลงข่าว  วิทยุ / ทีวี / หนังสือพิมพ์  www.dwr.go.th ส่วนภูมิภาค - จัดสรรงบประมาณ 75 จังหวัด ๆ ละ 30,000 บาทwww.dwr.go.th

7 การแถลงข่าว วันพุธที่ 13 กันยายน 2549 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 - ผู้แถลงข่าว อทน. - มีผู้สื่อข่าวจาก TV หนังสือพิมพ์ - มีของที่ระลึกมอบผู้สื่อข่าว - มีอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรอง ขอเชิญ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการ ส่วนเข้าร่วมเป็นเกียรติ แต่งกายชุดเสื้อเหลือง

8 เวที


ดาวน์โหลด ppt วันอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ (20 กันยายน 2549) ณ วัดบางซ้ายใน อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 07.00 - 15.30 น...............................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google