งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างองค์กรบริหารจัดการลุ่มน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างองค์กรบริหารจัดการลุ่มน้ำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างองค์กรบริหารจัดการลุ่มน้ำ

2 โครงสร้างองค์กรบริหารจัดการลุ่มน้ำ
องค์กรระดับชาติ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ องค์กรระดับลุ่มน้ำ คณะกรรมการลุ่มน้ำ สำนักงานคณะกรรมการลุ่มน้ำ องค์กรระดับท้องถิ่น คณะทำงานลุ่มน้ำระดับจังหวัด กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม  รวบรวม จัดทำ พิจารณา เสนอแผนงานโครงการ  รวบรวมข้อมูลระดับตำบล  ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร  ชี้แจงนโยบาย แนวทางปฏิบัติงานของรัฐบาล  ไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง และแก้ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากร น้ำในระดับพื้นที่  ประสานการดำเนินงานให้สามารถปฏิบัติได้ตามแผน  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คณะทำงานลุ่มน้ำสาขา คณะทำงานลุ่มน้ำระดับอำเภอ คณะทำงานลุ่มน้ำระดับตำบล กลุ่มเครือข่ายในชุมชน กลุ่มเครือข่ายดูแลอนุรักษ์ ทรัพยากรน้ำระดับหมู่บ้าน กลุ่มเครือข่าย เยาวชน, นักเรียน กลุ่มเครือข่าย ผู้ใช้น้ำในโครงการต่างๆ กลุ่มเครือข่าย องค์กรภาคประชาชน

3 -ร่าง-คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการลุ่มน้ำสาขาห้วยปิล๊อก

4 -ร่าง-คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการลุ่มน้ำสาขาห้วยปิล๊อก(ต่อ)

5 -ร่าง-คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการลุ่มน้ำสาขาห้วยปิล๊อก(ต่อ)

6 -ร่าง-คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการลุ่มน้ำสาขาห้วยปิล๊อก(ต่อ)

7 -ร่าง-คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการลุ่มน้ำสาขาแควน้อยตอนบน

8 -ร่าง-คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการลุ่มน้ำสาขาแควน้อยตอนบน(ต่อ)

9 -ร่าง-คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการลุ่มน้ำสาขาแควน้อยตอนบน(ต่อ)

10 -ร่าง-คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการลุ่มน้ำสาขาแควน้อยตอนบน(ต่อ)

11 -ร่าง-คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการลุ่มน้ำสาขาแควน้อยตอนบน(ต่อ)

12 ลุ่มน้ำสาขาแควใหญ่ตอนล่าง

13 -ร่าง-คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการลุ่มน้ำสาขาแควใหญ่ตอนล่าง

14 -ร่าง-คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการลุ่มน้ำสาขาแควใหญ่ตอนล่าง (ต่อ)

15 -ร่าง-คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการลุ่มน้ำสาขาแควใหญ่ตอนล่าง (ต่อ)

16 -ร่าง-คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการลุ่มน้ำสาขาแควใหญ่ตอนล่าง (ต่อ)

17 -ร่าง-คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการลุ่มน้ำสาขาแควใหญ่ตอนล่าง (ต่อ)

18 น้ำ คือ ชีวิต


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างองค์กรบริหารจัดการลุ่มน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google