งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างองค์กรบริหาร จัดการลุ่มน้ำ. คณะกรรมการลุ่ม น้ำ สำนักงานคณะกรรมการ ลุ่มน้ำ คณะทำงานลุ่มน้ำระดับ จังหวัด กาญจนบุรีสมุทรสงครา ม คณะทำงานลุ่มน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างองค์กรบริหาร จัดการลุ่มน้ำ. คณะกรรมการลุ่ม น้ำ สำนักงานคณะกรรมการ ลุ่มน้ำ คณะทำงานลุ่มน้ำระดับ จังหวัด กาญจนบุรีสมุทรสงครา ม คณะทำงานลุ่มน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างองค์กรบริหาร จัดการลุ่มน้ำ

2 คณะกรรมการลุ่ม น้ำ สำนักงานคณะกรรมการ ลุ่มน้ำ คณะทำงานลุ่มน้ำระดับ จังหวัด กาญจนบุรีสมุทรสงครา ม คณะทำงานลุ่มน้ำ สาขา คณะทำงานลุ่มน้ำระดับ อำเภอ คณะทำงานลุ่มน้ำระดับ ตำบล กลุ่มเครือข่ายดูแล อนุรักษ์ ทรัพยากรน้ำระดับ หมู่บ้าน กลุ่มเครือข่าย เยาวชน, นักเรียน กลุ่มเครือข่าย ผู้ใช้น้ำในโครงการ ต่างๆ กลุ่มเครือข่าย องค์กรภาค ประชาชน รวบรวม จัดทำ พิจารณา เสนอแผนงานโครงการ รวบรวมข้อมูลระดับตำบล ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข่าวสาร ชี้แจงนโยบาย แนวทาง ปฏิบัติงานของรัฐบาล ไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง และ แก้ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากร น้ำในระดับพื้นที่ ประสานการดำเนินงานให้ สามารถปฏิบัติได้ตามแผน งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ มอบหมาย กลุ่มเครือข่ายใน ชุมชน องค์กรระดับลุ่ม น้ำ องค์กร ระดับชาติ องค์กรระดับ ท้องถิ่น คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ราชบุรี

3 - ร่าง - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการลุ่มน้ำสาขาห้วยปิล๊อก

4 - ร่าง - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการลุ่มน้ำสาขาห้วยปิล๊อก ( ต่อ )

5

6

7 - ร่าง - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการลุ่มน้ำสาขา แควน้อยตอนบน

8 - ร่าง - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการลุ่มน้ำสาขาแควน้อยตอนบน ( ต่อ )

9

10

11

12 ลุ่มน้ำสาขาแคว ใหญ่ตอนล่าง

13 - ร่าง - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการลุ่มน้ำสาขา แควใหญ่ตอนล่าง

14 - ร่าง - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการลุ่มน้ำสาขาแควใหญ่ ตอนล่าง ( ต่อ )

15

16

17

18 น้ำ คือ ชีวิต


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างองค์กรบริหาร จัดการลุ่มน้ำ. คณะกรรมการลุ่ม น้ำ สำนักงานคณะกรรมการ ลุ่มน้ำ คณะทำงานลุ่มน้ำระดับ จังหวัด กาญจนบุรีสมุทรสงครา ม คณะทำงานลุ่มน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google