งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4.5 การจัดทำข้อมูลลุ่มน้ำย่อยนำร่อง (สสป.) การเก็บข้อมูลสู่ฐานข้อมูลและ การนำไปใช้กรณีตัวอย่างข้อมูล จากปะเหลียน ลุ่มน้ำย่อยนำร่อง 30 ลุ่มน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4.5 การจัดทำข้อมูลลุ่มน้ำย่อยนำร่อง (สสป.) การเก็บข้อมูลสู่ฐานข้อมูลและ การนำไปใช้กรณีตัวอย่างข้อมูล จากปะเหลียน ลุ่มน้ำย่อยนำร่อง 30 ลุ่มน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4.5 การจัดทำข้อมูลลุ่มน้ำย่อยนำร่อง (สสป.) การเก็บข้อมูลสู่ฐานข้อมูลและ การนำไปใช้กรณีตัวอย่างข้อมูล จากปะเหลียน ลุ่มน้ำย่อยนำร่อง 30 ลุ่มน้ำ

2 แผนดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กำหนดนโยบาย ในการบริหารจัดการ ลุ่มน้ำย่อยนำร่อง 29 ลุ่มน้ำ และกำหนดให้ มีการจัดเก็บข้อมูล พื้นฐาน  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบ และแนวทางการจัดทำข้อมูล (1 ครั้ง)  จัดประชุมเพื่อจัดทำรายละเอียดข้อมูลที่จัดเก็บ จัดทำแบบฟอร์ม คำอธิบายแบบฟอร์ม (ประชุม 5 ครั้ง)  ปีงบประมาณ 2549 กรมทรัพยากรน้ำ ได้จัดทำ คำรับรองการปฏิบัติราชการด้านการพัฒนา การจัดการ ความรู้ในองค์กร (KM)  คัดเลือกเป้าหมาย KM เรื่องการสร้างทีมวิทยากรกับ การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานลุ่มน้ำ อย่างน้อย 30 คน  หน่วยวัดผลเป็นรูปธรรม ทีมวิทยากรนำความรู้ไป ถ่ายทอด ในคณะทำงานลุ่มน้ำย่อย / สาขา (นำร่อง) อย่างน้อย 20 คณะทำงาน  แผนการจัดการความรู้  การเตรียมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  การสื่อสาร  กระบวนการและเครื่องมือ  การเรียนรู้  การวัดผล  การยกย่อง ชมเชย และการให้ข้อมูล ตุลาคม 2548 ธันวาคม 2548 - มิถุนายน 2549 เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่6/2549 โดยสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน

3 แผนดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทรัพยากรน้ำ กระบวนการและ เครื่องมือ มิถุนายน 2549กรกฎาคม - กันยายน 2549  จัดทำแบบฟอร์ม และคำอธิบายแบบ ฟอร์ม  อบรมวิทยากร การเรียนรู้  ขยายผลโดยการจัดประชุม เชิงปฏิบัติการฯ (ตัวอย่าง โครงการ)  กลุ่มเป้าหมายคณะทำงาน ระดับตำบลในพื้นที่ลุ่มน้ำนำร่อง  มอบหมายภารกิจให้คณะทำงาน ที่ เป็นภาคประชาชน ตัวแทนของ หมู่บ้านเป็นผู้จัดเก็บและสำนักงาน ทรัพยากรน้ำภาคเป็นพี่เลี้ยงและ ตรวจสอบ  นำข้อมูลระบบ Excell ขึ้น Web Site ของกรมฯ และส่งไฟล์ให้กับ สสป. รายงานครั้งที่ 2 เมื่อนำข้อมูลเข้า Excell เรียบร้อยแล้วรายงานพร้อม ส่งไฟล์ให้ สสป. ตุลาคม - พฤศจิกายน 2549 รายงานครั้งที่ 1  หัวข้อวิชา  ระยะเวลาสถานที่  กลุ่มเป้าหมาย  งบประมาณ  สรุปประเมินความรู้ ความเข้าใจ (ประเมินโครงการ)  วิทยากร การนำฐาน ข้อมูลในระบบ Excell เพื่อ เชื่อมโยงเข้า สู่ระบบ GIS โดย จะจัดอบรม

4 ฟอร์มการเก็บข้อมูลและการกรอกข้อมูล

5 การเชื่อมโยงข้อมูลจากฟอร์มไปสู่ตารางข้อมูล Excel

6 การเชื่อมโยงข้อมูลจากตารางข้อมูลไปสู่ฐานข้อมูล Excel Access

7 การสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลในฐานข้อมูล Access Table 2 Access Table 3 Access Table 4 Access Table 1 Access Core Table

8 การส่งข้อมูลจากตารางข้อมูลไปสู่ระบบ GIS Excel : XLS Data Base File : DBF

9 GIS การนำข้อมูลพิกัดที่ตั้งที่เก็บได้จากสนามมาสร้าง แผนที่ในระบบ GIS

10 การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง GIS กับ ฐานข้อมูล

11 ข้อมูลตาราง ข้อมูลแผนที่ การวิเคราะห์/เปรียบเทียบ - เชิงพื้นที่ - เชิงเวลา - เชิงปริมาณ - เชิงคุณภาพ(จัดกลุ่ม) รูปภาพ ข้อความ ข้อมูลสรุป ทางเลือกในการตัดสินใจ การสร้างฐานข้อมูลเพื่อการ ตัดสินใจของผู้บริหาร

12 รวบรวมข้อมูล แผนที่ที่หน่วยงานต่างๆ จัดทำขึ้น ฐานข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน การจัดการน้ำชลประทาน ฐานข้อมูลอื่นๆ ภาพถ่ายดาวเทียม และภาพถ่ายระยะไกล

13 การวิเคราะห์ประเภท ของข้อมูล วิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูล กับระบบสารสนเทศ จัดหมวดหมู่ 2 สร้างหลักเกณฑ์ การพิจารณาตัวคูณ คะแนน แต่ละชั้นข้อมูล กำหนดสัดส่วนตัวชี้วัด ในแต่ละประเด็น 3 การออกแบบ โครงสร้างฐานข้อมูล การสร้างฐานข้อมูล ฐานข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ฐานข้อมูล ภายนอก การกำหนดรหัสข้อมูล 4 การวิเคราะห์โดยใช้การพิจารณาร่วมหลายชั้นข้อมูล ภายใต้เมตริกของเกณฑ์การวัด คะแนน ตัวคูณ และดัชนีที่กำหนดไว้ 5 การแสดงผลและการพิมพ์แผนที่ 6 ขั้นตอนการทำงาน GIS การรวบรวมข้อมูล 1

14 การแสดงในรูปเชิงซ้อน (Multiple Layers) การเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลและ GIS กับการนำไปประยุกต์ใช้

15 - ความต้องการน้ำในพื้นที่ - ความสามารถในการให้น้ำของพื้นที่ - สมดุลน้ำในพื้นที่ - พื้นที่ศักยภาพในการพัฒนาแหล่งน้ำ - พื้นที่ศักยภาพในการจัดการต้นน้ำ - พื้นที่ศักยภาพในการฟื้นฟูแหล่งน้ำ - พื้นที่ศักยภาพในการหาพื้นที่เสี่ยงภัย - แผนรวมในการพัฒนาพื้นที่ เป้าหมายการประยุกต์ใช้ GIS

16 การนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์หา สมดุลน้ำ Demand Supply

17 การนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์หา ความต้องการใช้น้ำ ป่าชายเลน

18 การนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์หา ความต้องการใช้น้ำ DEMAND


ดาวน์โหลด ppt 4.5 การจัดทำข้อมูลลุ่มน้ำย่อยนำร่อง (สสป.) การเก็บข้อมูลสู่ฐานข้อมูลและ การนำไปใช้กรณีตัวอย่างข้อมูล จากปะเหลียน ลุ่มน้ำย่อยนำร่อง 30 ลุ่มน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google