งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมผู้บริหารกรม ทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 6/2550 วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2550 เวลา 9.00 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมผู้บริหารกรม ทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 6/2550 วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2550 เวลา 9.00 น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมผู้บริหารกรม ทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 6/2550 วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2550 เวลา 9.00 น.

2 วาระที่ 4.5 การ ติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการ แก้ไขปัญหาการ ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ( โครงการน้ำกิน น้ำใช้ทั่วไทย ) ระยะที่ 1 (16 จังหวัดนำร่อง )

3 วาระที่ 4.5.1 ความก้าวหน้าผลการ ดำเนินงาน

4 ผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาการขาด แคลนน้ำอุปโภคบริโภค ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2550 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 3,066 โครงการ (94.98 %) ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ 162 โครงการ ( 5.02 %) 798 7 259 4 199 2 137 9 122 5 50 21 637 4 292 39 75 25 497 46 1 9 2 7 1010 8 3 4 5 6

5 แผนและผลการเบิกจ่ายโครงการแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค มกราคม 2549- มิถุนายน 2550 เบิกจ่ายแล้ว 2,727.40 ล้านบาท เปอร์เซ็น ต์ (%)

6 โครงการที่ยังดำเนินการก่อสร้าง / ปรับปรุงไม่ แล้วเสร็จ จำแนกตามผลการก่อสร้าง (162 โครงการ ) ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2550 0- 20 % 2 โครงการ 21- 40 % 6 โครงการ 41- 60 % 98 โครงการ 61- 80 % 25 โครงการ 81- 99 % 31 โครงการ

7 การขอขยายเวลาการดำเนินงานและการ เบิกจ่ายงบประมาณโครงการแก้ไข ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ระยะ ที่ 1 (16 จังหวัดนำร่อง ) คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2550 เห็นชอบตามที่กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอดังนี้ - ขยายเวลาการดำเนินงาน / เบิกจ่ายงบประมาณออกไปอีก 4 เดือน ( ถึง 30 ก. ย. 2550) - มอบหมายให้กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นดำเนินงานโครงการที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่สมบูรณ์ ทั้งระบบ / ยังไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ในพื้นที่ 16 จังหวัดนำร่อง

8 กระทรวงการคลัง มีความเห็น ประกอบการขอขยายเวลาโครงการ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ว่าให้ขยายเวลาเก็บรักษาเงิน งบประมาณโครงการฯ ได้จนถึงสิ้น เดือนกันยายน 2550 ทั้งนี้ หากสิ้นสุด ระยะเวลาการดำเนินงานแล้ว และมี เงินคงเหลือ ก็ให้นำเงินคงเหลือและ ดอกผล ( ถ้ามี ) ส่งคลังเป็นรายได้ แผ่นดิน การขอขยายเวลาการดำเนินงานและการ เบิกจ่ายงบประมาณโครงการแก้ไข ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ระยะ ที่ 1 (16 จังหวัดนำร่อง )

9 กรมทรัพยากร น้ำได้จัดส่ง โครงการแก้ไข ปัญหาการขาด แคลนน้ำอุปโภค บริโภคเข้าประกวด ชิงรางวัล The Ryutaro Hashimoto APFED Awards คาดว่าจะทราบ ผลประมาณ เดือน สิงหาคม นี้ Rural Village Water Supply for Best Practice

10 วาระ 4.5.2 การใช้ งบประมาณ ส่วนที่เหลือ

11 ลำ ดับ รายการจำนว น ( โครง การ ) งบประ มาณ ( บาท ) 1 ทน. เรียกเงินคืน 1,32451,24 7,085 2 ทน. สามารถเรียก เงินคืนได้ 1,31850,32 7,885 3 ได้โอนเงินไปให้ อปท. แล้ว 14141,68 1,294 4 มีเงินคงเหลือหลัง โอนให้ อปท. -8,646, 591 5 คาดว่าจะเรียกเงิน คืนได้อีก 26822,19 6,006 วาระ 4.5.2 การใช้งบประมาณ ส่วนที่เหลือ กระทรวงการคลัง ห้ามมิให้ อบต. ใช้เงิน ค่าปรับ / ค่าดอกเบี้ย ให้ อบต. คงไว้ในบัญชี

12 วาระ 4.5.3 การส่ง มอบระบบประปาให้ อปท. ( โครงการ แก้ไขปัญหาการขาด แคลนน้ำอุปโภค บริโภคด้วยระบบ ประปาหมู่บ้าน งบกลาง ปี 2547)

13 สรุปการส่งมอบระบบประปา หมู่บ้านให้ อปท. ( ประปา 520 แห่ง ) ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2550 1. โครงการทั้งหมด 519 โครงการ 2. ก่อสร้างแล้วเสร็จ 519 โครงการ 3. ส่งมอบให้ อปท. แล้ว 500 โครงการ - อปท. รับมอบแล้ว 422 โครงการ - อปท. ยังไม่รับมอบ 78 โครงการ 4. ยังไม่ส่งมอบให้ อปท. 19 โครงการ

14 สท ภ. จำนวน โครงกา ร สร้าง เสร็จ ส่งมอบ ให้ อปท. แล้ว ยังไม่ส่ง มอบให้ อปท. อปท. รับ มอบ แล้ว อปท. ยังไม่ รับมอบ 191 -6922 271 69248482121 381 -7110 486 -842 592 -85857 625 -205 719 -16163 817 1161- 929 -227 10887161 รว ม 519 5001942278 สรุปการส่งมอบระบบประปาหมู่บ้านให้ อปท. ( ประปา 520 แห่ง ) ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2550


ดาวน์โหลด ppt ประชุมผู้บริหารกรม ทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 6/2550 วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2550 เวลา 9.00 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google