งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2549 การใช้ จ่าย ( สะสม ) ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค. ก.ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2549 การใช้ จ่าย ( สะสม ) ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค. ก.ค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2549 การใช้ จ่าย ( สะสม ) ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค. ก.ค. ส.ค.ส.ค. 26 ก. ย. แผน ( ลบ.) , , , , , ผล ( ล บ.) , , แผน ( %) ผล (% ) หน่วย : ล้านบาท

3 แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่าย งบบุคลากร ปีงบประมาณ 2549 การใช้ จ่าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. 26 ก. ย. แผนงา น ผลงาน หน่วย : ล้านบาท

4 แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่าย งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2549 การใช้ จ่าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. 26 ก. ย. แผนงา น ผลงาน หน่วย : ล้านบาท

5 แผนภูมิแสดงผลการใช้จ่าย งบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2549 การใช้ จ่าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. แผนงา น ผลงาน หน่วย : ล้านบาท

6 แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่าย งบลงทุน ปีงบประมาณ 2549 การใช้ จ่าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. 26 ก. ย. แผนงา น ผลงาน หน่วย : ล้านบาท

7 แผนภูมิแสดงผลการใช้จ่าย งบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2549 (GFMIS) การใช้ จ่าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. 26 ก. ย. แผนงา น ผลงาน หน่วย : ล้านบาท

8 การเบิกจ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบฯ 2549( งบปกติ ) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค งปม. ก่อหนี้ผูกพัน สทภ % สทภ % สทภ.3 100% สทภ % สทภ % สทภ % สทภ.7 100% สทภ % สทภ.9 100% สทภ % เบิกจ่าย หน่วย : ล้านบาท

9 สรุปการเบิกจ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบฯ 2549( งบปกติ ) สทภ.1-10 เป้าหมาย ผลงาน การเบิกจ่ายโครงการ ก่อหนี้ผูกพัน (ล้าน บาท) 51.50% (44.60% ของแผน)

10 การเบิกจ่ายเงิน งบรายจ่ายอื่น ปีงบฯ 2549( งบ ปกติ ) งปม.ก่อหนี้ผูกพัน 1. การศึกษาพัฒนากลไกลระบบฐานข้อมูลอุทกวิทยา ( สวพ.) ( ยังไม่เข้าระบบ GFMIS) 2. การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบระบบการเตือนภัยน้ำท่วม พื้นที่ลุ่มน้ำ ( สวพ.) 3. การศึกษาผลกระทบจากคลื่นยักษ์ที่มีต่อทรัพยากร น้ำในแผ่นดินฯ ( สวพ.) 4. โครงการจัดทำระบบ Early Warning สำหรับพื้นที่ เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่มฯ ( สวพ.) เบิกจ่าย หน่วย : ล้านบาท %25.31 %27.73 %48.81 %

11 การเบิกจ่ายเงิน งบรายจ่ายอื่น ปีงบฯ 2549( งบ ปกติ ) งปม.ก่อหนี้ผูกพัน 5. โครงการพัฒนาข้อมูลพื้นฐานภูมิสารสนเทศ ( ศสท. ) ( ยัง ไม่เข้าระบบ GFMIS) 6. การศึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ 25 ลุ่มน้ำ ( สนผ.) 7. การศึกษาระบบการติดตามประเมินผลแผนการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ ( สนผ.) 8. โครงการประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำกับ ประเทศเพื่อนบ้าน ( สพน.) ( ยังไม่เข้าระบบ ฯ ) เบิกจ่าย หน่วย : ล้านบาท %27.72 %27.74 %15.02 %

12 การเบิกจ่ายเงิน งบรายจ่ายอื่น ปีงบฯ 2549( งบ ปกติ ) งปม.ก่อหนี้ผูกพัน 9. การศึกษาระบบเครือข่ายน้ำในประเทศ ( สพน.) ( ยัง ไม่เข้าระบบ GFMIS) 10. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ ( กนก., สบก.) 11. การดำเนินการจัดการบริหารลุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำหลัก ( สสป., สทภ.) ดำเนินการเอง 12. การสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งบุคลากร ฯ ( สบจ., สทภ.) ดำเนินการเอง เบิกจ่าย หน่วย : ล้านบาท %17.85 %91.56 %94.04 %

13 สรุปการเบิกจ่ายเงิน งบรายจ่ายอื่น ปีงบฯ 2549 ( งบปกติ ) เป้าหมาย ผลงาน การเบิกจ่าย (ล้านบาท) 40.49%

14


ดาวน์โหลด ppt แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2549 การใช้ จ่าย ( สะสม ) ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค. ก.ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google