งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เจริญสุข วรพรรณโสภาค บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 23 มีนาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เจริญสุข วรพรรณโสภาค บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 23 มีนาคม 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เจริญสุข วรพรรณโสภาค บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก jaroensuk@eastwater.com 23 มีนาคม 2550

2 1 การใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม 2 การบริหารจัดการน้ำ 3 แหล่งน้ำและความพอเพียงต่อการใช้น้ำ 4 การจัดการน้ำในอนาคต

3 พื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเล ตะวันออก (Eastern Seaboard) การพัฒนาเป็นผลต่อเนื่องจากการ พบแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญยิ่ง ของไทย ได้แก่ ปิโตรเคมี, ยานยนต์ และชิ้นส่วน, พลังงาน เป็นต้น เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ บางแสน, พัทยา, แหลมแม่พิมพ์ เป็น ต้น การใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและอุตสาหกรรม1

4 พื้นที่จังหวัดชลบุรี – ระยอง - ฉะเชิงเทรา อ่างฯหนองค้อ อ่างฯ ดอกกราย อ่างฯบางพระ อ่างฯคลองใหญ่ อ่างฯประแสร์ อ่างฯคลองหลวง อ่างฯหนองปลาไหล โครงข่ายท่อส่งน้ำ แม่น้ำบางปะกง ชลบุรี ระยอง ภาพรวมการบริหารจัดการน้ำใน ภาคตะวันออก 1 บางแสน พัทยา มาบตาพุด แหลมฉบัง อมตะนคร เวล์โกลว์ ปิ่นทอง นิคมอุตสาหกรรม แหล่งท่องเที่ยว แหลมแม่พิมพ์ สัญญลักษญ์ ด้านการลงทุน 2.74 ล้านล้านบาท ( ตั้งแต่ปี 2524-2549) ภาครัฐ 0.24 ล้านล้านบาท เอกชน 2.5 ล้านล้านบาท ด้านเศรษฐกิจ ปี 2548 ผลิตภัณฑ์มวลรวม = 9.5 แสนล้านบาท = 13.3% ของประเทศ ด้านการลงทุน 2.74 ล้านล้านบาท ( ตั้งแต่ปี 2524-2549) ภาครัฐ 0.24 ล้านล้านบาท เอกชน 2.5 ล้านล้านบาท ด้านเศรษฐกิจ ปี 2548 ผลิตภัณฑ์มวลรวม = 9.5 แสนล้านบาท = 13.3% ของประเทศ

5 การใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและอุตสาหกรรม1 สัดส่วนการใช้น้ำ พื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก ชลบุรี - ระยอง - ฉะเชิงเทรา พื้นที่พัฒนาชายฝั่ง ทะเลตะวันออก จังหวัดอื่นๆ

6 เช่าบริการ EAST WATER นิคมอุตสาหกรรม การประปาส่วนภูมิภาค (PWA) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมชลประทาน (RID) กรมทรัพยากรน้ำ+บาดาล PWA การบริหารจัดการน้ำ2

7 กรมชลประทาน (RID) การประปาส่วนภูมิภาค (PWA) รับผิดชอบในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำดิบในภาคตะวันออก มติคณะรัฐมนตรี จัดการและพัฒนา แหล่งน้ำ จัดตั้งบริษัทเพื่อบริหารจัดการ ระบบท่อส่งน้ำดิบในภาคตะวันออก 12 ก. ย. 2535 บริษัท จัดการและพัฒนา ทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก จำกัด ( มหาชน ) บริษัท จัดการและพัฒนา ทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก จำกัด ( มหาชน ) บริษัท จัดการและพัฒนา ทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก จำกัด บริษัท จัดการและพัฒนา ทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก จำกัด การบริหารจัดการน้ำ2

8 หน่วยงานความรับผิดชอบ กรมชลประทานพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำ ผิวดิน ตลอดจนระบบชลประทาน เพื่อการเกษตรเป็นหลัก กรมทรัพยากรน้ำ - บริหารจัดการทรัพยากรน้ำผิว ดิน - พิจารณาอนุญาตสัมปทาน กิจการประปา กรมทรัพยากรน้ำ บาดาล พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำ ใต้ดิน การประปาส่วน ภูมิภาค บริการน้ำประปาชุมชนเมือง องค์กรปกครอง ท้องถิ่น บริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน, ประปาหมู่บ้าน, เทศบาลบางแห่ง นิคมอุตสาหกรรมบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานใน เขตนิคมฯ East Water บริการน้ำดิบเพื่อการประปาและ อุตสาหกรรม การบริหารจัดการน้ำ2

9 พื้นที่จังหวัดชลบุรี – ระยอง - ฉะเชิงเทรา อ่างฯหนองค้อ อ่างฯ ดอกกราย อ่างฯบางพระ อ่างฯคลองใหญ่ อ่างฯประแสร์ อ่างฯคลองหลวง อ่างฯหนองปลาไหล โครงข่ายท่อส่งน้ำ แม่น้ำบางปะกง ชลบุรี ระยอง นิคมอุตสาหกรรม ประปา สัญญลักษญ์ มาบตาพุด แหลมฉบัง อมตะนคร เวล์โกลว์ ปิ่นทอง กลุ่มอุตฯ อิเลคทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มอุตฯ ยานยนต์ กลุ่มอุตฯ ปิโตรเคมีเหล็กและพลังงาน กลุ่มอุตฯ พลังงาน + ท่าเรือน้ำลึก ป. บางปะกง ป. ชลบุรี ป. แหลม ฉบัง ป. พัทยา ป. สัต หีบ ป. บ้าน ฉาง

10 อ่างเก็บน้ำจังหวัดความจุ เก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.) 1. ดอกกรายระยอง71.4 2. หนองปลาไหลระยอง163.75 3. ประแสร์ระยอง248.0 4. หนองค้อชลบุรี21.40 5. บางพระชลบุรี117.0 6. ห้วยชากนอกชลบุรี7.03 7. มาบประชันชลบุรี16.60 8. หนองกลางดงชลบุรี7.65 9. ห้วยสะพานชลบุรี3.84 10. ห้วยขุนจิตชลบุรี4.80 11. คลองสียัดฉะเชิงเทรา325 รวมความจุเก็บกับจังหวัดชลบุรี + ระยอง+ฉะเชิงเทรา986.47 แหล่งน้ำและความพอเพียง ต่อการใช้น้ำ3

11 พื้นที่บริการ/ระบบท่อ ขนาด  (มม.) ความยาวท่อ (กม.) Capacity (ล้านลบ.ม/ปี) 1. พื้นที่ระยอง 1.1 ท่อดอกกราย-มาบตาพุด-สัตหีบ 1.2 ท่อหนองปลาไหล-มาบตาพุด 1.3 ท่อแม่น้ำระยอง-มาบข่า 700-1,350 1,350 900 49.0 32.0 17.5 75 2. พื้นที่ชลบุรี 2.1 ท่อหนองค้อ-แหลมฉบัง 1-2 และ Bypass 2.2 ท่อแยกแหลมฉบัง–พัทยา/แหลมฉบัง-บางพระ 2.3 หนองปลาไหล-หนองค้อ 800-1,200 500-700 1,350 36.5 35.2 42.2 80 63 3. พื้นที่ฉะเชิงเทรา 3.1 ท่อฉะเชิงเทรา-บางปะกง 3.2 ท่อบางปะกง-บางพระ-ชลบุรี 600-1,350 1400 58.6 52.5 65 รวมทั้งสิ้น323.5 อ่างเก็บน้ำปริมาตรความจุ (ล้านลบ.ม) ปริมาณน้ำจัดสรร (ล้านลบ.ม/ปี) Remark 1.หนองค้อ 2.ดอกกราย 3.หนองปลาไหล 21.0 75.0 165.0 10.0 96.0 66.0 เพื่อการเกษตร 71ล้าน ลบ.ม/ปี รวม172.0 โครงข่ายระบบท่อส่งน้ำ และแหล่งน้ำ แหล่งน้ำและความพอเพียง ต่อการใช้น้ำ3

12 ตรวจติดตามแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ SCADA: Technoly for Distribution Management

13 ตรวจติดตามการจ่ายน้ำให้ผู้ใช้น้ำ SCADA: Technoly for Distribution Management

14 ศูนย์ควบคุม

15 แผนพัฒนาระบบท่อส่งน้ำ ในอนาคต แหล่งน้ำและความพอเพียง ต่อการใช้น้ำ3

16 จันทบุรี ตราด ระยอง สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ท่อส่งน้ำปัจจุบัน แม่น้ำระยอง อ่างเก็บน้ำประแสร์-คลองใหญ่ ท่อส่งน้ำบางปะกง-บางพระ-ชลบุรี คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต–บางพระ แผนการเชื่อมโยงแหล่งน้ำระยะยาว P โครงการคลองวังโตนด-ประแสร์ P

17 การจัดการเพื่อแก้ไข ปัญหาด้านน้ำ จัดหาแหล่ง น้ำต้นทุน การจัดการ เพื่อจำกัด อุปสงค์ (Demand Side Managem ent) ปรับปรุง ระบบการ บริหาร จัดการน้ำ การจัดการน้ำในอนาคต4

18 เชื่อมโยงแหล่งน้ำ  คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต  คลองวังโตนด พัฒนาแหล่งน้ำสำรองภายในพื้นที่ แหล่งน้ำทางเลือกอื่นๆ  ผันน้ำจากประเทศเพื่อนบ้าน  ผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล (RO) การจัดหาแหล่งน้ำต้นทุน การจัดการน้ำในอนาคต4

19 ภาคอุตสาหกรรม  กำหนดอัตราค่าน้ำที่เหมาะสม  มาตรการจูงใจให้เกิดการประหยัดน้ำ  ควบคุมการปล่อยน้ำเสีย โควต้าน้ำ  ส่งเสริมให้นำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ ภาคอุปโภคบริโภค  กำหนดโครงสร้างอัตราค่าน้ำแบบก้าวหน้า  มาตรการจูงใจให้ใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ  ใช้กลไกของรัฐให้ชุมชนและกิจการขนาดใหญ่ มีการ บำบัดน้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ กำหนดมาตรฐาน สุขภัณฑ์ ฯ  ส่งเสริมความรู้และทัศนคติแก่ประชาชน  ตรวจสอบและแก้ไขการรั่วไหลของน้ำในระบบประปา การจัดการเพื่อจำกัดอุปสงค์ การจัดการน้ำในอนาคต4

20 ผลักดันกฏหมายน้ำ  ร่าง พรบ. ทรัพยากรน้ำ แล้วเสร็จ กำหนดสิทธิการจัดสรรน้ำอย่างสมดุลและเป็นธรรม การชดเชยสิทธิ์การใช้น้ำ การโอนสิทธิ์การใช้น้ำในช่วงวิกฤติภัยแล้ง ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ำ การจัดการน้ำในอนาคต4


ดาวน์โหลด ppt เจริญสุข วรพรรณโสภาค บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 23 มีนาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google