งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
การจัดการน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก เจริญสุข วรพรรณโสภาค บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 23 มีนาคม 2550

2 การใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม
1 การบริหารจัดการน้ำ 2 3 แหล่งน้ำและความพอเพียงต่อการใช้น้ำ การจัดการน้ำในอนาคต 4

3 1 พื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard)
การใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม 1 พื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) การพัฒนาเป็นผลต่อเนื่องจากการพบแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญยิ่งของไทย ได้แก่ ปิโตรเคมี, ยานยนต์และชิ้นส่วน, พลังงาน เป็นต้น เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ บางแสน, พัทยา, แหลมแม่พิมพ์ เป็นต้น

4 พื้นที่จังหวัดชลบุรี – ระยอง - ฉะเชิงเทรา
ภาพรวมการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออก 1 แม่น้ำบางปะกง เวล์โกลว์ อมตะนคร ด้านการลงทุน 2.74 ล้านล้านบาท (ตั้งแต่ปี ) ภาครัฐ 0.24 ล้านล้านบาท เอกชน 2.5 ล้านล้านบาท ด้านเศรษฐกิจ ปี 2548 ผลิตภัณฑ์มวลรวม = 9.5 แสนล้านบาท = 13.3% ของประเทศ อ่างฯคลองหลวง บางแสน ชลบุรี สัญญลักษญ์ นิคมอุตสาหกรรม อ่างฯบางพระ แหล่งท่องเที่ยว อ่างฯหนองค้อ โครงข่ายท่อส่งน้ำ แหลมฉบัง ปิ่นทอง อ่างฯคลองใหญ่ พัทยา อ่างฯหนองปลาไหล อ่างฯประแสร์ อ่างฯ ดอกกราย มาบตาพุด แหลมแม่พิมพ์ ระยอง พื้นที่จังหวัดชลบุรี – ระยอง - ฉะเชิงเทรา

5 1 สัดส่วนการใช้น้ำ การใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม
พื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก ชลบุรี-ระยอง-ฉะเชิงเทรา พื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก จังหวัดอื่นๆ

6 2 PWA การบริหารจัดการน้ำ กรมชลประทาน (RID) กรมทรัพยากรน้ำ+บาดาล
EAST WATER นิคมอุตสาหกรรม การประปาส่วนภูมิภาค (PWA) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมชลประทาน (RID) กรมทรัพยากรน้ำ+บาดาล PWA เช่าบริการ

7 2 การบริหารจัดการน้ำ มติคณะรัฐมนตรี 12 ก.ย. 2535 กรมชลประทาน (RID)
การประปาส่วนภูมิภาค (PWA) จัดการและพัฒนาแหล่งน้ำ จัดตั้งบริษัทเพื่อบริหารจัดการ ระบบท่อส่งน้ำดิบในภาคตะวันออก บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก จำกัด รับผิดชอบในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำดิบในภาคตะวันออก บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

8 2 หน่วยงาน ความรับผิดชอบ การบริหารจัดการน้ำ กรมชลประทาน
พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำผิวดิน ตลอดจนระบบชลประทานเพื่อการเกษตรเป็นหลัก กรมทรัพยากรน้ำ -บริหารจัดการทรัพยากรน้ำผิวดิน -พิจารณาอนุญาตสัมปทานกิจการประปา กรมทรัพยากรน้ำบาดาล พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำใต้ดิน การประปาส่วนภูมิภาค บริการน้ำประปาชุมชนเมือง องค์กรปกครองท้องถิ่น บริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน, ประปาหมู่บ้าน, เทศบาลบางแห่ง นิคมอุตสาหกรรม บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานในเขตนิคมฯ East Water บริการน้ำดิบเพื่อการประปาและอุตสาหกรรม

9 พื้นที่จังหวัดชลบุรี – ระยอง - ฉะเชิงเทรา
มาบตาพุด แหลมฉบัง อมตะนคร เวล์โกลว์ ปิ่นทอง กลุ่มอุตฯ อิเลคทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มอุตฯ ยานยนต์ กลุ่มอุตฯ ปิโตรเคมีเหล็กและพลังงาน กลุ่มอุตฯ พลังงาน+ท่าเรือน้ำลึก แม่น้ำบางปะกง ป.บางปะกง ป.ชลบุรี ป.แหลมฉบัง ป.พัทยา ป.สัตหีบ ป.บ้านฉาง อ่างฯคลองหลวง สัญญลักษญ์ ชลบุรี นิคมอุตสาหกรรม ประปา อ่างฯบางพระ อ่างฯหนองค้อ โครงข่ายท่อส่งน้ำ อ่างฯคลองใหญ่ อ่างฯหนองปลาไหล อ่างฯประแสร์ อ่างฯ ดอกกราย ระยอง พื้นที่จังหวัดชลบุรี – ระยอง - ฉะเชิงเทรา

10 3 แหล่งน้ำและความพอเพียงต่อการใช้น้ำ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ
เก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.) 1. ดอกกราย ระยอง 71.4 2. หนองปลาไหล 163.75 3. ประแสร์ 248.0 4. หนองค้อ ชลบุรี 21.40 5. บางพระ 117.0 6. ห้วยชากนอก 7.03 7. มาบประชัน 16.60 8. หนองกลางดง 7.65 9. ห้วยสะพาน 3.84 10. ห้วยขุนจิต 4.80 11. คลองสียัด ฉะเชิงเทรา 325 รวมความจุเก็บกับจังหวัดชลบุรี + ระยอง+ฉะเชิงเทรา 986.47

11 พื้นที่บริการ/ระบบท่อ
แหล่งน้ำและความพอเพียงต่อการใช้น้ำ 3 โครงข่ายระบบท่อส่งน้ำและแหล่งน้ำ พื้นที่บริการ/ระบบท่อ ขนาด  (มม.) ความยาวท่อ (กม.) Capacity (ล้านลบ.ม/ปี) 1. พื้นที่ระยอง 1.1 ท่อดอกกราย-มาบตาพุด-สัตหีบ 1.2 ท่อหนองปลาไหล-มาบตาพุด 1.3 ท่อแม่น้ำระยอง-มาบข่า 700-1,350 1,350 900 49.0 32.0 17.5 75 2. พื้นที่ชลบุรี 2.1 ท่อหนองค้อ-แหลมฉบัง 1-2 และ Bypass 2.2 ท่อแยกแหลมฉบัง–พัทยา/แหลมฉบัง-บางพระ 2.3 หนองปลาไหล-หนองค้อ 800-1,200 36.5 35.2 42.2 80 63 3. พื้นที่ฉะเชิงเทรา 3.1 ท่อฉะเชิงเทรา-บางปะกง 3.2 ท่อบางปะกง-บางพระ-ชลบุรี 600-1,350 1400 58.6 52.5 65 รวมทั้งสิ้น 323.5 อ่างเก็บน้ำ ปริมาตรความจุ (ล้านลบ.ม) ปริมาณน้ำจัดสรร (ล้านลบ.ม/ปี) Remark หนองค้อ ดอกกราย หนองปลาไหล 21.0 75.0 165.0 10.0 96.0 66.0 เพื่อการเกษตร 71ล้าน ลบ.ม/ปี รวม 172.0

12 ตรวจติดตามแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ
SCADA: Technoly for Distribution Management ตรวจติดตามแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ

13 ตรวจติดตามการจ่ายน้ำให้ผู้ใช้น้ำ
SCADA: Technoly for Distribution Management ตรวจติดตามการจ่ายน้ำให้ผู้ใช้น้ำ

14 SCADA: Technoly for Distribution Management
ศูนย์ควบคุม

15 แหล่งน้ำและความพอเพียงต่อการใช้น้ำ
3 แผนพัฒนาระบบท่อส่งน้ำในอนาคต

16 แผนการเชื่อมโยงแหล่งน้ำระยะยาว
นครนายก ปราจีนบุรี คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต–บางพระ สระแก้ว P ฉะเชิงเทรา ท่อส่งน้ำบางปะกง-บางพระ-ชลบุรี อ่างเก็บน้ำประแสร์-คลองใหญ่ ระยอง โครงการคลองวังโตนด-ประแสร์ P ชลบุรี จันทบุรี แม่น้ำระยอง ตราด ท่อส่งน้ำปัจจุบัน

17 4 การจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านน้ำ การจัดการน้ำในอนาคต
จัดหาแหล่งน้ำต้นทุน การจัดการเพื่อจำกัดอุปสงค์ (Demand Side Management) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ำ

18 4 การจัดการน้ำในอนาคต การจัดหาแหล่งน้ำต้นทุน เชื่อมโยงแหล่งน้ำ
คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองวังโตนด พัฒนาแหล่งน้ำสำรองภายในพื้นที่ แหล่งน้ำทางเลือกอื่นๆ ผันน้ำจากประเทศเพื่อนบ้าน ผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล (RO)

19 4 การจัดการน้ำในอนาคต การจัดการเพื่อจำกัดอุปสงค์ ภาคอุตสาหกรรม
กำหนดอัตราค่าน้ำที่เหมาะสม มาตรการจูงใจให้เกิดการประหยัดน้ำ ควบคุมการปล่อยน้ำเสีย โควต้าน้ำ ส่งเสริมให้นำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ ภาคอุปโภคบริโภค กำหนดโครงสร้างอัตราค่าน้ำแบบก้าวหน้า มาตรการจูงใจให้ใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ ใช้กลไกของรัฐให้ชุมชนและกิจการขนาดใหญ่ มีการบำบัดน้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ กำหนดมาตรฐานสุขภัณฑ์ ฯ ส่งเสริมความรู้และทัศนคติแก่ประชาชน ตรวจสอบและแก้ไขการรั่วไหลของน้ำในระบบประปา

20 4 การจัดการน้ำในอนาคต ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ำ ผลักดันกฏหมายน้ำ
ร่าง พรบ. ทรัพยากรน้ำ แล้วเสร็จ กำหนดสิทธิการจัดสรรน้ำอย่างสมดุลและเป็นธรรม การชดเชยสิทธิ์การใช้น้ำ การโอนสิทธิ์การใช้น้ำในช่วงวิกฤติภัยแล้ง


ดาวน์โหลด ppt บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google