งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3. ข้อมูลแหล่งน้ำที่พัฒนา 3.1 อ่างเก็บน้ำ ลำดับที่  3.1.1 ลักษณะทั่วไป ชนิดอ่างเก็บน้ำ  1. ขนาดเล็ก  2. ขนาดกลาง  3. ขนาดใหญ่ ชื่อแหล่งน้ำ......................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3. ข้อมูลแหล่งน้ำที่พัฒนา 3.1 อ่างเก็บน้ำ ลำดับที่  3.1.1 ลักษณะทั่วไป ชนิดอ่างเก็บน้ำ  1. ขนาดเล็ก  2. ขนาดกลาง  3. ขนาดใหญ่ ชื่อแหล่งน้ำ......................................................"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3. ข้อมูลแหล่งน้ำที่พัฒนา 3.1 อ่างเก็บน้ำ ลำดับที่  ลักษณะทั่วไป ชนิดอ่างเก็บน้ำ  1. ขนาดเล็ก  2. ขนาดกลาง  3. ขนาดใหญ่ ชื่อแหล่งน้ำ ชื่อ โครงการ ที่ตั้ง พิกัด X (UTM)  พิกัด Y (UTM)  ขนาดของอ่างเก็บน้ำ ◙ สันเขื่อนกว้าง เมตร ◙ ความ ยาวเขื่อน เมตร ◙ ความสูงเขื่อน เมตร ◙ ความ จุเก็บกักน้ำ ลบ. ม. ◙ พื้นที่รับน้ำ ……………..…. ตารางกิโลเมตร ชนิดระบบกระจายน้ำ  1. คลองส่งน้ำ  2. ท่อส่งน้ำ  3. ไม่มี ◙ ความยาวทั้งหมด เมตร หน่วยงานที่ก่อสร้าง สร้างเสร็จปี พ. ศ.  หน่วยงานดูแลปัจจุบัน  1. ราชการส่วนกลาง  2. ราชการส่วนท้องถิ่น  3. เอกชน

2 ระบบกระจายน้ำ 1. คลองส่งน้ำ 2. ท่อส่งน้ำ 3. ข้อมูลแหล่งน้ำที่พัฒนา 3.1 อ่างเก็บน้ำ ลำดับที่ 

3 3.1.2 การใช้งานในปัจจุบัน การใช้งานในฤดูฝน  1. ใช้งานได้ดี  2. ใช้งานได้ไม่ดี เพราะ  3. ใช้งานไม่ได้ เพราะ การใช้งานในฤดูแล้ง  1. ใช้งานได้ดี  2. ใช้งานได้ไม่ดี เพราะ  3. ใช้งานไม่ได้ เพราะ การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ  1. น้ำกิน น้ำใช้ จำนวน ครัวเรือน  2. ประมง จำนวน ครัวเรือน  3. ครัวเรือนที่เลี้ยงสัตว์ จำนวน ครัวเรือน  4. เพาะปลูก ในฤดูฝน จำนวน ไร่  5. เพาะปลูกในฤดูแล้ง จำนวน ไร่  6. อุตสาหกรรม จำนวน แห่ง  7. อื่น ๆ ( ระบุ ) จำนวน กลุ่มผู้ใช้น้ำ  1. มี จำนวน กลุ่ม  2. ไม่มี ชื่อกลุ่ม 1) ) ข้อมูลแหล่งน้ำที่พัฒนา 3.1 อ่างเก็บน้ำ ลำดับที่ 

4 องค์ประกอบของโครงสร้าง อาคารทดน้ำ อาคารประตูระบาย อาคารส่งน้ำ ทำนบดินหูฝาย ป้องกันการกัดเซาะ 3.1 ฝายน้ำล้น ลำดับที่  3. ข้อมูลแหล่งน้ำที่พัฒนา

5 3.1 ฝายน้ำล้น ลำดับที่  3. ข้อมูลแหล่งน้ำที่พัฒนา

6 3.1 ฝายน้ำล้น ลำดับที่  ลักษณะทั่วไป ชนิดของฝาย  1. ฝายน้ำล้น  2. ฝายน้ำล้นมีบานประตูระบายน้ำ  3. ประตูระบายน้ำ  4. ฝายต้นน้ำ ชื่อแหล่งน้ำ ชื่อ โครงการ ที่ตั้ง พิกัด X (UTM)  พิกัด Y (UTM)  ขนาดของฝาย ◙ ความกว้างสันฝาย เมตร ◙ ความยาว ฝาย เมตร ◙ ความสูงสันฝาย เมตร ◙ พื้นที่รับ น้ำ ………………………. ตารางกิโลเมตร ชนิดระบบกระจายน้ำ  1. คลองส่งน้ำ  2. ท่อ ส่งน้ำ  3. ไม่มี ◙ ความยาวทั้งหมด เมตร หน่วยงานที่ก่อสร้าง สร้างเสร็จปี พ. ศ.  หน่วยงานดูแลปัจจุบัน  1. ราชการส่วนกลาง  2. ราชการส่วน ท้องถิ่น  3. เอกชน 3. ข้อมูลแหล่งน้ำที่พัฒนา

7 3.2.2 การใช้งานในปัจจุบัน การใช้งานในฤดูฝน  1. ใช้งานได้ดี  2. ใช้งานได้ไม่ดี เพราะ  3. ใช้งานไม่ได้ เพราะ การใช้งานในฤดูแล้ง  1. ใช้งานได้ดี  2. ใช้งานได้ไม่ดี เพราะ  3. ใช้งานไม่ได้ เพราะ การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ  1. น้ำกิน น้ำใช้ จำนวน ครัวเรือน  2. ประมง จำนวน ครัวเรือน  3. ครัวเรือนที่เลี้ยงสัตว์ จำนวน ครัวเรือน  4. เพาะปลูก ในฤดูฝน จำนวน ไร่  5. เพาะปลูกในฤดูแล้ง จำนวน ไร่  6. อุตสาหกรรม จำนวน แห่ง  7. อื่น ๆ ( ระบุ ) จำนวน กลุ่มผู้ใช้น้ำ  1. มี จำนวน กลุ่ม  2. ไม่มี ชื่อกลุ่ม 1) ) ฝายน้ำล้น ลำดับที่  3. ข้อมูลแหล่งน้ำที่พัฒนา

8 3.3. โครงการระบบส่งน้ำ สูบน้ำ ลำดับที่  3.1 ลักษณะทั่วไป ชนิดของระบบส่งน้ำ  1. สูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า  2. สูบน้ำด้วยระบบ เครื่องยนต์  3. ใช้ประตูระบายน้ำ ชื่อแหล่งน้ำ ชื่อ โครงการ ที่ตั้ง พิกัด X (UTM)  พิกัด Y (UTM)  ขนาดของระบบส่งน้ำ อัตราการส่งน้ำ ลบม./ ชม. ชนิดระบบกระจายน้ำ  1. คลองส่งน้ำ  2. ท่อส่งน้ำ  3. ไม่มี ความยาว ทั้งหมด เมตร หน่วยงานที่ก่อสร้าง สร้างเสร็จปี พ. ศ.  หน่วยงานดูแลปัจจุบัน  1. ราชการส่วนกลาง  2. ราชการส่วนท้องถิ่น  3. เอกชน 3. ข้อมูลแหล่งน้ำที่พัฒนา

9 โครงการระบบส่งน้ำ 1. คลองส่งน้ำ องค์ประกอบของโครงสร้าง ดินขุดคลอง คันคลอง อาคารควบคุมน้ำ อาคารระบายน้ำ อาคารส่งน้ำ 3.3. โครงการระบบส่งน้ำ สูบน้ำ ลำดับที่  3. ข้อมูลแหล่งน้ำที่พัฒนา

10 โครงการระบบส่งน้ำ 2. ท่อส่งน้ำ องค์ประกอบของโครงสร้าง ดินขุด อาคารประตูน้ำ อาคารระบายอากาศ อาคารระบายตะกอน อาคารจุดปล่อยน้ำ 3.3. โครงการระบบส่งน้ำ สูบน้ำ ลำดับที่  3. ข้อมูลแหล่งน้ำที่พัฒนา


ดาวน์โหลด ppt 3. ข้อมูลแหล่งน้ำที่พัฒนา 3.1 อ่างเก็บน้ำ ลำดับที่  3.1.1 ลักษณะทั่วไป ชนิดอ่างเก็บน้ำ  1. ขนาดเล็ก  2. ขนาดกลาง  3. ขนาดใหญ่ ชื่อแหล่งน้ำ......................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google