งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3. ข้อมูลแหล่งน้ำที่พัฒนา 3.1 อ่างเก็บน้ำ ลำดับที่  3.1.1 ลักษณะทั่วไป ชนิดอ่างเก็บน้ำ  1. ขนาดเล็ก  2. ขนาดกลาง  3. ขนาดใหญ่ ชื่อแหล่งน้ำ......................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3. ข้อมูลแหล่งน้ำที่พัฒนา 3.1 อ่างเก็บน้ำ ลำดับที่  3.1.1 ลักษณะทั่วไป ชนิดอ่างเก็บน้ำ  1. ขนาดเล็ก  2. ขนาดกลาง  3. ขนาดใหญ่ ชื่อแหล่งน้ำ......................................................"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3. ข้อมูลแหล่งน้ำที่พัฒนา 3.1 อ่างเก็บน้ำ ลำดับที่  3.1.1 ลักษณะทั่วไป ชนิดอ่างเก็บน้ำ  1. ขนาดเล็ก  2. ขนาดกลาง  3. ขนาดใหญ่ ชื่อแหล่งน้ำ...................................................... ชื่อ โครงการ.................................................................. ที่ตั้ง พิกัด X (UTM)  พิกัด Y (UTM)  ขนาดของอ่างเก็บน้ำ ◙ สันเขื่อนกว้าง..................... เมตร ◙ ความ ยาวเขื่อน....................... เมตร ◙ ความสูงเขื่อน..................... เมตร ◙ ความ จุเก็บกักน้ำ...................... ลบ. ม. ◙ พื้นที่รับน้ำ ……………..…. ตารางกิโลเมตร ชนิดระบบกระจายน้ำ  1. คลองส่งน้ำ  2. ท่อส่งน้ำ  3. ไม่มี ◙ ความยาวทั้งหมด................. เมตร หน่วยงานที่ก่อสร้าง............................................................... สร้างเสร็จปี พ. ศ.  หน่วยงานดูแลปัจจุบัน  1. ราชการส่วนกลาง  2. ราชการส่วนท้องถิ่น  3. เอกชน

2 ระบบกระจายน้ำ 1. คลองส่งน้ำ 2. ท่อส่งน้ำ 3. ข้อมูลแหล่งน้ำที่พัฒนา 3.1 อ่างเก็บน้ำ ลำดับที่ 

3 3.1.2 การใช้งานในปัจจุบัน การใช้งานในฤดูฝน  1. ใช้งานได้ดี  2. ใช้งานได้ไม่ดี เพราะ.............................................................................  3. ใช้งานไม่ได้ เพราะ............................................................................. การใช้งานในฤดูแล้ง  1. ใช้งานได้ดี  2. ใช้งานได้ไม่ดี เพราะ.............................................................................  3. ใช้งานไม่ได้ เพราะ............................................................................. การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ  1. น้ำกิน น้ำใช้ จำนวน.................... ครัวเรือน  2. ประมง จำนวน........................ ครัวเรือน  3. ครัวเรือนที่เลี้ยงสัตว์ จำนวน............ ครัวเรือน  4. เพาะปลูก ในฤดูฝน จำนวน.................. ไร่  5. เพาะปลูกในฤดูแล้ง จำนวน............. ไร่  6. อุตสาหกรรม จำนวน.................... แห่ง  7. อื่น ๆ ( ระบุ )..................................... จำนวน............................. กลุ่มผู้ใช้น้ำ  1. มี จำนวน........................ กลุ่ม  2. ไม่มี ชื่อกลุ่ม 1).....................................................................2).................................................................... 3. ข้อมูลแหล่งน้ำที่พัฒนา 3.1 อ่างเก็บน้ำ ลำดับที่ 

4 องค์ประกอบของโครงสร้าง อาคารทดน้ำ อาคารประตูระบาย อาคารส่งน้ำ ทำนบดินหูฝาย ป้องกันการกัดเซาะ 3.1 ฝายน้ำล้น ลำดับที่  3. ข้อมูลแหล่งน้ำที่พัฒนา

5 3.1 ฝายน้ำล้น ลำดับที่  3. ข้อมูลแหล่งน้ำที่พัฒนา

6 3.1 ฝายน้ำล้น ลำดับที่  3.2.1 ลักษณะทั่วไป ชนิดของฝาย  1. ฝายน้ำล้น  2. ฝายน้ำล้นมีบานประตูระบายน้ำ  3. ประตูระบายน้ำ  4. ฝายต้นน้ำ ชื่อแหล่งน้ำ.......................................................... ชื่อ โครงการ........................................................................ ที่ตั้ง พิกัด X (UTM)  พิกัด Y (UTM)  ขนาดของฝาย ◙ ความกว้างสันฝาย........................... เมตร ◙ ความยาว ฝาย................................ เมตร ◙ ความสูงสันฝาย............................... เมตร ◙ พื้นที่รับ น้ำ ………………………. ตารางกิโลเมตร ชนิดระบบกระจายน้ำ  1. คลองส่งน้ำ  2. ท่อ ส่งน้ำ  3. ไม่มี ◙ ความยาวทั้งหมด............................................... เมตร หน่วยงานที่ก่อสร้าง................................................................... สร้างเสร็จปี พ. ศ.  หน่วยงานดูแลปัจจุบัน  1. ราชการส่วนกลาง  2. ราชการส่วน ท้องถิ่น  3. เอกชน 3. ข้อมูลแหล่งน้ำที่พัฒนา

7 3.2.2 การใช้งานในปัจจุบัน การใช้งานในฤดูฝน  1. ใช้งานได้ดี  2. ใช้งานได้ไม่ดี เพราะ.......................................................................................  3. ใช้งานไม่ได้ เพราะ....................................................................................... การใช้งานในฤดูแล้ง  1. ใช้งานได้ดี  2. ใช้งานได้ไม่ดี เพราะ.......................................................................................  3. ใช้งานไม่ได้ เพราะ....................................................................................... การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ  1. น้ำกิน น้ำใช้ จำนวน.................. ครัวเรือน  2. ประมง จำนวน...................... ครัวเรือน  3. ครัวเรือนที่เลี้ยงสัตว์ จำนวน............ ครัวเรือน  4. เพาะปลูก ในฤดูฝน จำนวน................... ไร่  5. เพาะปลูกในฤดูแล้ง จำนวน.................... ไร่  6. อุตสาหกรรม จำนวน....................... แห่ง  7. อื่น ๆ ( ระบุ )..................................... จำนวน............................. กลุ่มผู้ใช้น้ำ  1. มี จำนวน........................ กลุ่ม  2. ไม่มี ชื่อกลุ่ม 1).........................................................................2)........................................................................ 3.1 ฝายน้ำล้น ลำดับที่  3. ข้อมูลแหล่งน้ำที่พัฒนา

8 3.3. โครงการระบบส่งน้ำ สูบน้ำ ลำดับที่  3.1 ลักษณะทั่วไป ชนิดของระบบส่งน้ำ  1. สูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า  2. สูบน้ำด้วยระบบ เครื่องยนต์  3. ใช้ประตูระบายน้ำ ชื่อแหล่งน้ำ............................................................. ชื่อ โครงการ................................................................... ที่ตั้ง พิกัด X (UTM)  พิกัด Y (UTM)  ขนาดของระบบส่งน้ำ อัตราการส่งน้ำ....................................... ลบม./ ชม. ชนิดระบบกระจายน้ำ  1. คลองส่งน้ำ  2. ท่อส่งน้ำ  3. ไม่มี ความยาว ทั้งหมด.................................................... เมตร หน่วยงานที่ก่อสร้าง................................................................... สร้างเสร็จปี พ. ศ.  หน่วยงานดูแลปัจจุบัน  1. ราชการส่วนกลาง  2. ราชการส่วนท้องถิ่น  3. เอกชน 3. ข้อมูลแหล่งน้ำที่พัฒนา

9 โครงการระบบส่งน้ำ 1. คลองส่งน้ำ องค์ประกอบของโครงสร้าง ดินขุดคลอง คันคลอง อาคารควบคุมน้ำ อาคารระบายน้ำ อาคารส่งน้ำ 3.3. โครงการระบบส่งน้ำ สูบน้ำ ลำดับที่  3. ข้อมูลแหล่งน้ำที่พัฒนา

10 โครงการระบบส่งน้ำ 2. ท่อส่งน้ำ องค์ประกอบของโครงสร้าง ดินขุด อาคารประตูน้ำ อาคารระบายอากาศ อาคารระบายตะกอน อาคารจุดปล่อยน้ำ 3.3. โครงการระบบส่งน้ำ สูบน้ำ ลำดับที่  3. ข้อมูลแหล่งน้ำที่พัฒนา


ดาวน์โหลด ppt 3. ข้อมูลแหล่งน้ำที่พัฒนา 3.1 อ่างเก็บน้ำ ลำดับที่  3.1.1 ลักษณะทั่วไป ชนิดอ่างเก็บน้ำ  1. ขนาดเล็ก  2. ขนาดกลาง  3. ขนาดใหญ่ ชื่อแหล่งน้ำ......................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google