งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ลักษณา อินทร์กลับ ปฐมนิเทศรายวิชา TAAN5301 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการ ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ลักษณา อินทร์กลับ ปฐมนิเทศรายวิชา TAAN5301 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการ ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ลักษณา อินทร์กลับ ปฐมนิเทศรายวิชา TAAN5301 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการ ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

2 General Info. จำนวนหน่วยกิต : 3(2-2-5) บรรยาย : 2 hrs/week, ปฏิบัติ (seminar) 2 hrs/week, ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 5 hrs/week ประเภทรายวิชา : วิชาเฉพาะสาขา ภาคการศึกษาที่ 1 / ปีการศึกษา 2555 / ชั้นปีที่ 1

3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา รองศาสตราจารย์ ดร. ลักษณา อินทร์กลับ อาจารย์ผู้ร่วมรับผิดชอบรายวิชา อาจารย์อรพรรณ บุญสม อาจารย์ผู้สอน รองศาสตราจารย์สมพันธ์ หิญชีระนันทน์ อาจารย์สุปราณี แตงวงษ์ อาจารยกุลิสรา เฟื่องมานะกูล อาจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร. องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองศาสตราจารย์ ดร. ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสิฐ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร ลีลาสง่าลักษณ์ อาจารย์ นพ. สรรัตน์ เลอมานุวรรัตน์

4 คำอธิบายรายวิชา กลไกการเกิดพยาธิสภาพระดับ เซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะ ซึ่งส่งผล กระทบต่อระบบการทำงานของ ร่างกาย ที่ก่อให้เกิดการสูญเสีย สมดุลของร่างกายแลละทำให้ระบบ การทำงานของร่างกายแปรปรวน การออกฤทธิ์ของยาเพื่อแก้ไขพยาธิ สภาพหรือการเสียสมดุลที่เกิดขึ้น รวมทั้งการประเมินผลที่เกิดจากฤทธิ์ ของยา

5 Course behavioral objectives : upon completion of this course, the students will be able to Explain and analyze the mechanism of pathogenesis in the cellular and tissue level, which cause alterations in body system functions, cell mutation, cell adaptation and cancerous cell; Explain and analyze alteration in cardiovascular system, pathogenesis of heart failure, abnormal electrocardiogram and abnormal heart beat; Explain the action of drugs used in cardiovascular problems;

6 Course behavioral objectives : upon completion of this course, the students will be able to Explore alterations in metabolism and immune system; Explain the action of drugs used in metabolic and immune system diseases; Explain and analyze the mechanism of pathogenesis in alteration of respiratory system, abnormal gas exchange, respiratory failures, drugs and treatments; Explore the mechanism of pathogenesis in alteration of GI tract and drugs treatments;

7 Course behavioral objectives : upon completion of this course, the students will be able to Explore the mechanism of pathogenesis in alteration of fluid and electrolyte balance / acid – base balance; Explain and analyze the mechanism of pathogenesis in alteration of brain and neural function; Explore the theory of pain, pain mechanism and pain management; Explore the mechanism of stress and adaptation, stress and immune response and stress management.

8 Teaching and learning activities : Lecture Discussion Presentation Self study

9 Teaching medias : LCD and notebook computer E-course materials

10 วิธีการประเมินผล สอบย่อยครั้งที่ 1 ร้อยละ 5 สอบย่อยครั้งที่ 2 ร้อยละ 5 สอบย่อยครั้งที่ 3 ร้อยละ 5 สอบปลายภาค ร้อยละ 50 รายงานการสัมมนา ร้อยละ 10 รายงานสัปดาห์วิชาการ ร้อยละ 5 การนำสัมมนา ร้อยละ 10 การร่วมสัมมนา การทำงานกลุ่ม การมีส่วนร่วม อภิปราย ร้อยละ 10

11 Day : Every Saturday Time : 13.00-17.00 Place : 1) Room 1-407, Srisirindhon building, CTU, Nakhon Pathom 2) Room 9-1, Siam complex educational center, BKK Teaching schedules

12 สัป ดา ห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียดจำนว น ชั่วโม ง กิจกรร มการ เรียน การ สอน / สื่อที่ใช้ อาจารย์ ผู้สอน 1 30 มิย. 13- 17 3.1 การเปลี่ยนแปลง หน้าที่และการ เจริญเติบโตของเซลล์ ; 3.1.1 Apoptosis and cell adaptation 3.1.2 Abnormal genetic inheritance 3.1.3 Alteration in cell differentiation 3.1.4 Pathophysilogy of cancer 3.1.5 Drugs used in cancer 3(1) ปฐมนิเ ทศ รายวิชา การ บรรยาย การ อภิปราย กรณีศึก ษา รอง ศาสตราจ ารย์ ดร. ลักษณา อินทร์กลับ (NP)

13 อาทิตย์ 8 กค. 9-12 3.2 การเปลี่ยนแปลง ของระบบหัวใจและ การไหลเวียนโลหิต 3.2.1 Cardiovascular disease; 1) Coronary artery disease; 2) Valvular heart disease; 3) Myocardial disease; 4) Cardiac arrhythmia; 3.2.2 Heart failure; 3.2.3 Cardiogenic shock; 2(1 ) การ บรรยาย การ อภิปราย ยกตัวอ ย่าง กรณีศึก ษา รอง ศาสตราจ ารย์ ดร. องค์การ เรืองรัตน อัมพร ( กทม ) 13-16 3.2.4 ยาที่ใช้ในการ เปลี่ยนแปลงของ ระบบหัวใจและการ ไหลเวียนโลหิต 2(1 ) 3 14 กค. 13-16 เรียนชดเชยรายวิชา AHA ( รอ confirm) (NP)

14 สัป ดาห์ ที่ หัวข้อ / รายละเอียดจำนวน ชั่วโมง กิจกรรม การเรียน การสอน / สื่อที่ใช้ อาจารย์ ผู้สอน 4 21 กค. 13- 16 3.4 การ เปลี่ยนแปลงของ ระบบการหายใจและ ยาที่ใช้ 2(1) การบรรยาย การอภิปราย ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา อาจารย์ สุชาดา เรืองรัตนอัมพร ( กทม ) 5 28 กค. 13- 17 เรียนชดเชย ภาษาอังกฤษ เสริมพื้นฐาน (NP) 6 4 สค. 13- 16 3.5. การเปลี่ยนแปลงสมดุลของ สารน้ำ เกลือแร่และความเป็นกรด ด่างในร่างกาย 3.5.1 Electrolyte imbalance. 3.5.2 Acid – base imbalance. 3.5.3 Therapy of fluid and electrolyte imbalance. สอบย่อยครั้งที่ 1 2(1) การบรรยาย การอภิปราย ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร. วิสิฐ ตั้ง เคียงศิริสิน (NP)

15 7 11 สค. 13- 17 3.6 ปวด 3.6.1 กลไกการปวด. 3.6.2 การตอบสนองต่อ การปวด 3.6.3 การจัดการความ ปวด 3(1) การ บรรยาย การ อภิปราย ยกตัวอย่า ง กรณีศึกษา รอง ศาสตราจาร ย์ สมพันธ์ หิญชีระ นันทน์ (NP) 8 18 สค. 13- 17 3.7 การเปลี่ยนแปลงของ ระบบทางเดินอาหาร 3.7.1 Gastrointestinal inflammation /ulceration /bleeding 3.7.2 Obstruction /mal- absorption. 3.7.3 Liver failure. 3.7.4 Hepatitis. 3. 7.5 Cirrhosis / hepatic tumor 3.7.6 ยาที่ใช้ในการ เปลี่ยนแปลงของระบบ ทางเดินอาหาร 2(2) การ บรรยาย การ อภิปราย ยกตัวอย่า ง กรณีศึกษา รอง ศาสตราจาร ย์ ดร. ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา ( กทม )

16 สัป ดา ห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียดจำน วน ชั่วโ มง กิจกรรม การเรียน การสอน / สื่อที่ใช้ อาจารย์ ผู้สอน 9 25 สค. 13- 16 3.3 การเปลี่ยนแปลงของเม ตาบอลิสมและระบบ ภูมิคุ้มกัน 3.3.1 Immune – mediated tissue injury; 3.3.2 Immune deficiency syndromes; 3.3.3 Autoimmune diseases; 3.3.4 Drugs used for alteration in metabolism and immune systems; สอบย่อยครั้งที่ 2 2(1) การบรรยาย การอภิปราย ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา ผู้ช่วย ศาสตราจา รย์ ดร. วิสิฐ ตั้ง เคียงศิริสิน (NP) 10 1 กย. 13- 17 3.8 การเปลี่ยนแปลงของ ระบบกระดูก ข้อ และ กล้ามเนื้อและยาที่ใช้ในการ เปลี่ยนแปลงของระบบ กระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ 3(1) การบรรยาย การอภิปราย ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา อาจารย์ นพ. สร รัตน์เลอมา นุวรรัตน์ ( กทม )

17 11 8 กย. เข้าร่วมโครงการสัปดาห์วิชาการ (4) ศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง อ. กุลิสรา อ. อรพรรณ 12 15 กย. 13- 17 3.9 ความเครียดและการ ปรับตัว. 3.9.1 การตอบสนองของ ร่างกายต่อความเครียด 3.9.2 การตอบสนองของ ระบบภูมิคุ้มกันต่อ ความเครียด. 3.9.3 การจัดการ ความเครียด 3(1) การบรรยาย การอภิปราย ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา รศ. ดร. ลักษณา อินทร์กลับ (NP) 13 22 กย. 13- 16 3.5.4 ยาที่ใช้ในการ เปลี่ยนแปลงของ electrolyte/acid-based สอบย่อยครั้งที่ 3 1(3) การนำสัมมนา การอภิปราย กลุ่ม อ. กุลิสรา อ. อรพรรณ ( กทม ) 14 29 กย. 13- 16 3.6.4 ยาที่ใช้บรรเทาอาการ ปวด 3.9.4 ยาที่ใช้บรรเทาอาการ เครียด 1(3) การสัมมนา ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา อ. กุลิสรา อ. อรพรรณ ( กทม )

18 สัป ดา ห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียดจำน วน ชั่วโ มง กิจกรรมการ เรียนการ สอน / สื่อที่ใช้ อาจารย์ ผู้สอน 15 6 ตค. 13- 17 3.10 การเปลี่ยนแปลงของ สมองและระบบประสาท 3.10.1 Brain injury / trauma. 3.10.2 Cerebrovascular disease. 3.10.3 Infection / neoplasm. 3.10.4 Seizure disorder / dementia. 3.10.5 Skeletal muscle and peripheral nerve. 3.10.6 Basal ganglia and cerebellum. 3.10.7 Upper motor neuron / lower motor neuron. 2(2) การบรรยาย การอภิปราย ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา ผศ. ดร. วิเชียร ลีลาสง่า ลักษณ์ ( กทม ) 16 13 ตค. 13- 16 3.10.8 ยาที่ใช้ในการ เปลี่ยนแปลงของสมองและ ระบบประสาท 1(3) การสัมมนา ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา อ. อรพรรณ อ. กุลิสรา ( กทม ) 17 20 ตค. 13- 16 สอบปลายภาค ข้อสอบอัตนัยอ. กุลิสรา อ. อรพรรณ (NP)

19


ดาวน์โหลด ppt โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ลักษณา อินทร์กลับ ปฐมนิเทศรายวิชา TAAN5301 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการ ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google