งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ผู้บริหารและคณะกรรมการชุด ต่างๆ มีความมุ่งมั่นในการจัดทำ ระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ใน ระบบบริหารคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ผู้บริหารและคณะกรรมการชุด ต่างๆ มีความมุ่งมั่นในการจัดทำ ระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ใน ระบบบริหารคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. ผู้บริหารและคณะกรรมการชุด ต่างๆ มีความมุ่งมั่นในการจัดทำ ระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ใน ระบบบริหารคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ 2. มีการพัฒนาหลักสูตร และ ปรับปรุงกระบวนการเรียน การ สอนเพื่อให้มีความทันสมัยเป็นระยะ จุดเด่น

3 1. ควรพิจารณาปรับปรุงบัญชีแม่บท (Master list) เอกสารคุณภาพ ต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน เช่น กลุ่มงาน วิชาการ สำนักบริการวิชาการ เป็น ต้น 2. คณะสหเวชศาสตร์ ควรพิจารณาทบทวน วัตถุประสงค์คุณภาพของคณะสหเวชศาสตร์ ให้สามารถวัดผลการประเมินได้อย่างชัดเจน เช่น เรื่องผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ของคณะสหเวชศาสตร์มีจิตสำนึกคุณภาพ และวัฒนธรรมคุณภาพ เป็นต้น ข้อสังเกต

4 3. ในการจัดทำโครงการต่างๆของคณะวิชาและ ส่วนงานสนับสนุน วิชาการควร พิจารณากำหนดตัวชี้วัดหรือเป้าหมายการ ดำเนินงานทั้งใน ด้านเป้าหมายเชิงปริมาณ และเป้าหมายเชิงคุณภาพเพื่อจะได้สามารถ สรุปเปรียบเทียบผลการประเมินโครงการ ได้อย่างชัดเจน เช่น กิจกรรมงาน สื่อสารการตลาด เป็นต้น ข้อสังเกต ( ต่อ )

5 1. ไม่พบหลักฐานการแจกจ่าย และเรียกคืน เอกสารคู่มือคุณภาพมหาวิทยาลัยคริสเตียน (CTU - QM วันที่ประกาศใช้ 28 ตุลาคม 2552 ) ซึ่งไม่สอดคล้องตามเอกสาร คู่มือ กระบวนการคุณภาพ เรื่อง การควบคุม เอกสารและข้อมูล (QP-OQA-001) วันที่ ประกาศใช้ 28 ตุลาคม 2552 ข้อบกพร่อ งย่อย


ดาวน์โหลด ppt 1. ผู้บริหารและคณะกรรมการชุด ต่างๆ มีความมุ่งมั่นในการจัดทำ ระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ใน ระบบบริหารคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google