งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

2 คำนิยาม หน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation : AB)
คำนิยาม หน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation : AB) หน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้การรับรองความสามารถของหน่วยรับรอง ได้แก่ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

3 หน่วยรับรอง ( Certification Body : CB )
คำนิยาม หน่วยรับรอง ( Certification Body : CB ) หน่วยตรวจสอบรับรองที่ทำหน้าที่ในการให้การรับรองระบบและสินค้า ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง ฯลฯ หรือหน่วยงานอื่นๆที่ได้รับการรับรองจากหน่วยรับรองระบบงาน

4 หน่วยตรวจสอบ ( Inspection Body : IB )
คำนิยาม หน่วยตรวจสอบ ( Inspection Body : IB ) เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหารเป็นไปตามเกณฑ์หรือข้อกำหนด

5 คำนิยาม มาตรฐาน ข้อกำหนดคุณลักษณะสำหรับผลิตภัณฑ์หรือแนวทางสำหรับกระบวนการผลิตรวมทั้งวิธีการผลิตที่เกี่ยวข้องประกาศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในระดับประเทศหรือระดับสากล และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ

6 เครื่องหมายรับรอง “Q”
คำนิยาม เครื่องหมายรับรอง “Q” เครื่องหมายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศใช้เพื่อแสดงถึงการให้การรับรองสินค้าเกษตรและอาหารว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ประกาศโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ในด้านความปลอดภัยอาหาร (food safety ) และด้านคุณภาพที่จำเป็น (essential quality)

7 เครื่องหมายรับรอง “Q Premium”
คำนิยาม เครื่องหมายรับรอง “Q Premium” เครื่องหมายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศใช้เพื่อแสดงถึงการให้การรับรองสินค้าเกษตรและอาหารว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ประกาศโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ในด้านความปลอดภัยอาหาร (food safety ) และด้านคุณภาพที่จำเป็น (essential quality) นอกจากนี้สินค้าเกษตรและอาหารนั้นจะต้องมีการคัดแยกชั้นคุณภาพ หรือมีการผลิตและจัดการเป็นพิเศษเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพอยู่ในระดับพิเศษตามเกณฑ์เฉพาะสินค้าที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน

8 คำนิยาม สินค้า สินค้าเกษตรและอาหาร


ดาวน์โหลด ppt การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google