งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรับรองมาตรฐาน สินค้าเกษตรและ อาหาร WWW.soard 8.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรับรองมาตรฐาน สินค้าเกษตรและ อาหาร WWW.soard 8.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรับรองมาตรฐาน สินค้าเกษตรและ อาหาร WWW.soard 8.com

2 หน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้การ รับรองความสามารถของ หน่วยรับรอง ได้แก่ สำนักงานมาตรฐานสินค้า เกษตรและอาหารแห่งชาติ คำนิยาม หน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation : AB) WWW.soard 8.com

3 หน่วยตรวจสอบรับรองที่ทำ หน้าที่ในการให้การรับรอง ระบบและสินค้า ได้แก่ กรม วิชาการเกษตร กรมประมง ฯลฯ หรือหน่วยงานอื่นๆที่ ได้รับการรับรองจากหน่วย รับรองระบบงาน คำนิยาม หน่วยรับรอง ( Certification Body : CB ) WWW.soard 8.com

4 เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ ตรวจสอบสินค้าเกษตรและ อาหารเป็นไปตามเกณฑ์หรือ ข้อกำหนด คำนิยาม หน่วยตรวจสอบ ( Inspection Body : IB ) WWW.soard 8.com

5 ข้อกำหนดคุณลักษณะสำหรับ ผลิตภัณฑ์หรือแนวทางสำหรับ กระบวนการผลิตรวมทั้งวิธีการ ผลิตที่เกี่ยวข้องประกาศโดย หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ใน ระดับประเทศหรือระดับสากล และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ ทราบ คำนิยาม มาตรฐาน WWW.soard 8.com

6 เครื่องหมายที่กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ประกาศใช้เพื่อแสดงถึง การให้การรับรองสินค้าเกษตรและ อาหารว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ ประกาศโดยได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการมาตรฐานสินค้า เกษตรและอาหารแห่งชาติ ในด้าน ความปลอดภัยอาหาร (food safety ) และด้านคุณภาพที่จำเป็น (essential quality) คำนิยาม เครื่องหมายรับรอง “Q” WWW.soard 8.com

7 เครื่องหมายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศใช้เพื่อแสดงถึงการให้การรับรอง สินค้าเกษตรและอาหารว่าเป็นไปตาม มาตรฐานที่ประกาศโดยได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ ในด้านความปลอดภัย อาหาร (food safety ) และด้านคุณภาพที่ จำเป็น (essential quality) นอกจากนี้ สินค้าเกษตรและอาหารนั้นจะต้องมีการคัด แยกชั้นคุณภาพ หรือมีการผลิตและจัดการ เป็นพิเศษเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพอยู่ในระดับ พิเศษตามเกณฑ์เฉพาะสินค้าที่กำหนดไว้ใน มาตรฐาน คำนิยาม เครื่องหมายรับรอง “Q Premium” WWW.soard 8.com

8 สินค้าเกษตรและอาหาร คำนิยาม สินค้า WWW.soard 8.com


ดาวน์โหลด ppt การรับรองมาตรฐาน สินค้าเกษตรและ อาหาร WWW.soard 8.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google