งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chart round August 16, 2010. Identification data ผู้ป่วยเด็กชายไทย อายุ 1 ปี 2 เดือน ภูมิลำเนา เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร Admission date: 12 สิงหาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chart round August 16, 2010. Identification data ผู้ป่วยเด็กชายไทย อายุ 1 ปี 2 เดือน ภูมิลำเนา เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร Admission date: 12 สิงหาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chart round August 16, 2010

2 Identification data ผู้ป่วยเด็กชายไทย อายุ 1 ปี 2 เดือน ภูมิลำเนา เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร Admission date: 12 สิงหาคม 2553

3 Chief complaint มารดาสงสัยว่าผู้ป่วยรับประทานสารพิษ กำจัดหนู 7 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล

4 Present illness 7 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล ( ประมาณ 17:00 น ) ผู้ป่วยไปเล่นกับลูกพี่ลูกน้องที่ห้องข้างๆ กลับมาที่ห้องประมาณ 19:00 น. ผู้ป่วยมี อาเจียนออกมา 1 ครั้ง เป็นเศษอาหาร และมี เศษสีฟ้าขนาดประมาณปลายเล็บออกมาด้วย จึงได้ไปถามญาติข้างห้อง ญาติบอกว่าวันนี้ได้ นำสารพิษกำจัดหนูลักษณะสีฟ้าคล้ายดินน้ำมัน ไปทิ้งในถังขยะ ( ไม่มีฝาปิด ) ที่อยู่ในห้อง แต่ ไม่ได้สังเกตว่าเด็กๆได้เอาออกไปเล่นหรือไม่ มารดาจึงให้ผู้ป่วยกินไข่ขาวให้อาเจียน แต่ไม่มี อะไรออกมา จากนั้นจึงพาไปโรงพยาบาล เอกชน

5 Present illness โบรดิท็อบ พาสต้า (Broditop pasta) เหยื่อพิษกำจัดหนู สำเร็จรูป Brodifacoum 0.005% w/w

6 Present illness ที่โรงพยาบาลเอกชน ได้แนะนำให้สังเกต อาการดูก่อน ถ้ามีอาเจียนอีกให้พามา โรงพยาบาล กลับไปที่บ้านช่วงแรกปกติดี กินนมได้ ไม่มี อาเจียน ไม่ซึม 2 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีอาเจียน 2 ครั้ง เป็นนมที่กิน แต่ไม่มีเศษสีฟ้าปน มารดาจึง พามาโรงพยาบาล

7 Past History ปฏิเสธโรคประจำตัว ปฏิเสธแพ้ยาและอาหาร บุตรคนที่ 2/2, คลอด Vaginal delivery, BW 3,150 gm Vaccination: ฉีดครบตามกำหนดทุกครั้ง Growth & Development: พัฒนาการตาม วัยมาโดยตลอด – ขณะนี้เดินคล่อง พูดเป็นคำๆได้หลายคำ Nutrition: ข้าว 3 มื้อ นมผสม 8 oz x 5 ครั้ง

8 Past History Family history: – บิดา อายุ 35 ปี อาชีพ รับจ้าง ปฏิเสธโรค ประจำตัว – มารดา อายุ 30 ปี อาชีพแม่บ้าน ปฏิเสธโรค ประจำตัว Environment: เป็นห้องเช่า อาศัย 4 คน ( พ่อ แม่ ลูก ) ไม่มีสัตว์เลี้ยง อยู่ติดกับห้องของญาติ ผู้ป่วยมักไปเล่นที่ห้องของญาติเป็นประจำ

9 Physical Examination V/S: T 36.6 ° C, PR 126/min, BP 98/53 mmHg, RR 32/min BW 9.5 kg, Ht. 77 cm %W/A 95, %W/A 95, %H/A 100%, Nutritional status: normal GA: a Thai male toddler, crying HEENT: no pale conjunctiva, no icteric sclera, no sunken eye ball, mildly dry lips, no injected pharynx and tonsil, no wound at oral mucosa, intact TM both ears

10 Physical Examination Heart: normal S1S2, no murmur Lung: clear, equal breath sound both lungs Abdomen: soft, not tender, liver and spleen are impalpable Extremities: no deformities, pulse-full, capillary refill < 2 sec Skin: no rash, no bruise, no ecchymosis Neurological examination: normal

11 Problem list History of suspected Rodenticide ingestion – Brodifacoum Acute gastritis with mild dehydration

12 Management โทรศัพท์ถามที่ศูนย์พิษรามา๚ ABC On IV fluid Lab investigation Observe clinical: GI irritation, Bleeding

13 Investigation CBC: Hb 10.2 g/dl, Hct 33.6%, WBC 7,370 (N 48%, L 47%, M 1%, ATL 4%), Platelet 378,000 /ul MCV 71.6 fl, MCH 21.7 pg/dl, MCHC 30.4 g/dl, RDW 15.5 Coagulogram: PT 11.5(10.6-11.4), PTT 31(24- 36), INR 0.99(0.96-1.11) VBG: pH 7.378, PCO 2 36.2, PO 2 49.6, HCO 3 20.8, BE -3.8 Urinalysis: Yellow, clear, Sp.gr 1.010, pH 5, protein-neg, sugar-neg, WBC-neg, RBC-neg, epitheliun 0-1 Blood chemistry – Electrolyte: Na 136 mmol/L, K 3.77 mmol/l, Cl 103 mmol/l, CO 2 15.9mmol/L

14 Progression วันที่ InvestigationManagement 12 ส. ค. 53 Coagulogram: PT 11.5, PTT 31, INR 0.99 NPO On IV fluid Observe clinical Vitamin K 5 mg IV x I 13 ส. ค. 53 Coagulogram: PT 12.5, PTT 32.3, INR 1.0 discharge

15 Brodifacoum poisoning it is characterised as a "second generation" or "superwarfarin" anticoagulant. very high potency and long duration of action (elimination half-life of 20 – 130 days) Brodifacoum inhibits the enzyme Vitamin K epoxide reductase. – decreases the level of active vitamin K in the blood – Interfere production of VitK clotting factor In toxic dose – increase permeability of capillaries

16 Brodifacoum poisoning Symptoms and sign Coagulation disturbance may become evident after a period of days No specific GI symptom Asymptomatic or no clinical sign of abnormal bleeding Symptomatic with evidence of abnormal bleeding From animal experiment, the amount required to depress PT is about 1.5 mg for a child wt. 10 kg. Treatment antidote to brodifacoum poisoning is vitamin K1 If unabsorbed poison is still in the digestive system, gastric lavage followed by administration of activated charcoal may be required. Administration of vitamin C may be useful as an adjunct phenobarbital-accelerate the metabolism of some anticoagulantsvia enzyme induction.

17 สารกำจัดหนู (Rodenticide) สารกำจัดหนูประเภทออกฤทธ์เร็ว (Acute rodenticide) – ซิงค์ฟอสไฟด์ (Zn 3 P 2 ): สลายตัวได้ก๊าซฟอสฟีน ทำลายระบบประสาทของหนู ทำให้เป็นอัมพาตและ ตายภายใน 3-24 ชั่วโมง – Salmurin: สกัดมาจาก sea-onion ทำลายระบบ ประสาทของหนู ทำให้เป็นอัมพาตและตายภายใน 1 วัน สารกำจัดหนูประเภทออกฤทธ์ช้า (Chronic rodenticide) – เป็นกลุ่ม coumarin anticoagulant – หนูจะตายหลังได้รับสารไปแล้ว 2-10 วัน


ดาวน์โหลด ppt Chart round August 16, 2010. Identification data ผู้ป่วยเด็กชายไทย อายุ 1 ปี 2 เดือน ภูมิลำเนา เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร Admission date: 12 สิงหาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google