งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคสำคัญที่พบใน การเลี้ยงไก่ฟ้า รศ. น. สพ. ปานเทพ รัตนากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 22 มกราคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคสำคัญที่พบใน การเลี้ยงไก่ฟ้า รศ. น. สพ. ปานเทพ รัตนากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 22 มกราคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคสำคัญที่พบใน การเลี้ยงไก่ฟ้า รศ. น. สพ. ปานเทพ รัตนากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 22 มกราคม 2552

2 ไก่ฟ้า ไก่ป่า ไก่บ้าน ความคล้ายคลึงและเหมือนกันทาง ชีววิทยา กายวิภาค และสรีรวิทยา

3 การสังเกตอาการ ป่วย 1. ซึมหงอย 2. เบื่ออาหาร / ไม่กินอาหาร 3. ผอม 4. แยกตัว 5. ซุกกับพื้น 6. ปีกตก 7. พองขน การสังเกตอาการ ป่วย 1. ซึมหงอย 2. เบื่ออาหาร / ไม่กินอาหาร 3. ผอม 4. แยกตัว 5. ซุกกับพื้น 6. ปีกตก 7. พองขน

4 การสังเกตอาการป่วย ( ต่อ ) 8. ขี้มูก ขี้ตา 9. ขอบตาบวม 10. ขี้ติดก้น 11. ขนแตกปลาย 12. นิ้วขางอ 13. ชัก กระตุก บิด 14. มูกเลือด 15. ตุ่มฝีหนอง การสังเกตอาการป่วย ( ต่อ ) 8. ขี้มูก ขี้ตา 9. ขอบตาบวม 10. ขี้ติดก้น 11. ขนแตกปลาย 12. นิ้วขางอ 13. ชัก กระตุก บิด 14. มูกเลือด 15. ตุ่มฝีหนอง

5 โรคสำคัญ ของไก่ฟ้า แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ( ก ) กลุ่มโรคติด เชื้อ ( ข ) กลุ่มโรคไม่ ติดเชื้อ โรคสำคัญ ของไก่ฟ้า แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ( ก ) กลุ่มโรคติด เชื้อ ( ข ) กลุ่มโรคไม่ ติดเชื้อ

6 ก. โรคติดเชื้อใน ไก่ฟ้า จากเชื้อก่อโรค 4 ประเภท (1) ไวรัส (2) แบคทีเรีย (3) รา (4) พยาธิ ก. โรคติดเชื้อใน ไก่ฟ้า จากเชื้อก่อโรค 4 ประเภท (1) ไวรัส (2) แบคทีเรีย (3) รา (4) พยาธิ

7 1. ไวรัสสำคัญ ในไก่ฟ้า 1.1 นิวคาสเซิล 1.2 ฝีดาษ 1.3 หลอดลมอักเสบ 1.4 ไข้หวัดนก 1. ไวรัสสำคัญ ในไก่ฟ้า 1.1 นิวคาสเซิล 1.2 ฝีดาษ 1.3 หลอดลมอักเสบ 1.4 ไข้หวัดนก

8 2. แบคทีเรีย ในไก่ฟ้า 2.1 ท้องร่วง ซัลโมเนล ล่า อี. โคไล 2.2 ปอดบวม 2.3 ฝีฝ่าตีน 2. แบคทีเรีย ในไก่ฟ้า 2.1 ท้องร่วง ซัลโมเนล ล่า อี. โคไล 2.2 ปอดบวม 2.3 ฝีฝ่าตีน

9 3. ราใน ไก่ฟ้า 3.1 ราบนผิวหนัง 3.2 ถุงลมอักเสบ / ปอด บวม 3.3 ทางเดินอาหาร อักเสบ 3.4 พิษจากเชื้อราใน อาหาร 3. ราใน ไก่ฟ้า 3.1 ราบนผิวหนัง 3.2 ถุงลมอักเสบ / ปอด บวม 3.3 ทางเดินอาหาร อักเสบ 3.4 พิษจากเชื้อราใน อาหาร

10 4. พยาธิใน ไก่ฟ้า 4.1 พยาธิภายนอก 4.1.1 เหา 4.1.2 ไร 4. พยาธิใน ไก่ฟ้า 4.1 พยาธิภายนอก 4.1.1 เหา 4.1.2 ไร

11 4. พยาธิใน ไก่ฟ้า 4.2 พยาธิภายใน 4.2.1 พยาธิไส้เดือน 4.2.2 พยาธิตัวตืด 4.2.3 พยาธิหลอดลม 4.2.4 บิด 4. พยาธิใน ไก่ฟ้า 4.2 พยาธิภายใน 4.2.1 พยาธิไส้เดือน 4.2.2 พยาธิตัวตืด 4.2.3 พยาธิหลอดลม 4.2.4 บิด

12 ข. โรคไม่ติดเชื้อ ในไก่ฟ้า มีสาเหตุหลัก 4 ประการ คือ 1. พันธุกรรม 2. โภชนาการ 3. การเลี้ยง 4. ความเครียด ข. โรคไม่ติดเชื้อ ในไก่ฟ้า มีสาเหตุหลัก 4 ประการ คือ 1. พันธุกรรม 2. โภชนาการ 3. การเลี้ยง 4. ความเครียด

13 1. พันธุกรรม 1.1 ความผิดปกติ ของขา / ตีน 1.2 ความอ่อนแอ

14 2. โภชนาการ 2.1 แคระแกรน / โต ช้า 2.2 ผสมไม่ติด 2.3 ภูมิต้านทางลด 2.4 โครงสร้างผิด รูป 2. โภชนาการ 2.1 แคระแกรน / โต ช้า 2.2 ผสมไม่ติด 2.3 ภูมิต้านทางลด 2.4 โครงสร้างผิด รูป

15 3. การเลี้ยง 3.1 ภัยจาก สิ่งรบกวน 3.2 ภัยธรรมชาติ 3.3 ภัยจากมนุษย์ ฯลฯ

16 4. ความเครียด 4.1 สภาพแวดล้อม 4.2 การปฏิบัติต่อตัวสัตว์ 4.3 สัดส่วนพื้นที่ 4.4 คุณภาพพื้นที่ 4.5 ภูมิอากาศ ฯลฯ 4. ความเครียด 4.1 สภาพแวดล้อม 4.2 การปฏิบัติต่อตัวสัตว์ 4.3 สัดส่วนพื้นที่ 4.4 คุณภาพพื้นที่ 4.5 ภูมิอากาศ ฯลฯ

17 การป้องกันโรคใน ฟาร์มไก่ฟ้า 1. กักกันสัตว์ 2. สร้างภูมิคุ้มกัน 3. กำจัดปรสิต 4. กำจัดสัตว์พาหะโรค การป้องกันโรคใน ฟาร์มไก่ฟ้า 1. กักกันสัตว์ 2. สร้างภูมิคุ้มกัน 3. กำจัดปรสิต 4. กำจัดสัตว์พาหะโรค

18 1. กักกัน สัตว์ 1.1 ระยะเวลา 1.2 สถานที่ 1.3 กิจกรรม 1.4 ทำลาย 1. กักกัน สัตว์ 1.1 ระยะเวลา 1.2 สถานที่ 1.3 กิจกรรม 1.4 ทำลาย

19 2. สร้าง ภูมิคุ้มกัน 2.1 ทำวัคซีน - ฉีดวัคซีน / การใช้ - โปรแกรม - เลือกวัคซีน 2. สร้าง ภูมิคุ้มกัน 2.1 ทำวัคซีน - ฉีดวัคซีน / การใช้ - โปรแกรม - เลือกวัคซีน

20 3. กำจัด ปรสิต 3.1 ตรวจ วินิจฉัย 3.2 ทั้งภายนอก / ภายใน 3.3 ทำการตรวจซ้ำ 3. กำจัด ปรสิต 3.1 ตรวจ วินิจฉัย 3.2 ทั้งภายนอก / ภายใน 3.3 ทำการตรวจซ้ำ

21 4. กำจัดสัตว์ พาหะโรค 4.1 นก 4.2 หนู 4.3 แมลงสาบ ฯลฯ 4. กำจัดสัตว์ พาหะโรค 4.1 นก 4.2 หนู 4.3 แมลงสาบ ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt โรคสำคัญที่พบใน การเลี้ยงไก่ฟ้า รศ. น. สพ. ปานเทพ รัตนากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 22 มกราคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google