งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้ไขปัญหาและการจัดการ ความขัดแย้ง ดร. ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้ไขปัญหาและการจัดการ ความขัดแย้ง ดร. ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้ไขปัญหาและการจัดการ ความขัดแย้ง ดร. ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

2  ขั้นตอนการแก้ปัญหา  1. การยอมรับถึงปัญหา  2. กำจัดขอบเขตของปัญหา  3. กำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา  4. การลงมือทำตามแผน  5. การติดตาม แนวทางการแก้ปัญหา

3  ความขัดแย้ง คือ สิ่งที่ทำให้เกิดความไม่สอดคล้องกัน หรือความรู้สึกที่ไม่ตรงกัน  การบริหารความขัดแย้ง คือ การทำให้เกิดความรู้สึกที่ ยอมรับถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ สอดคล้อง หรือลงตัวร่วมกันได้ การบริหารความขัดแย้ง

4  Robbins ได้เสนอเทคนิคการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 9 วิธี คือ  (1) การแก้ปัญหาหรือเป็นที่รู้จักกันดีว่า เป็นการแก้ปัญหา แบบเผชิญหน้ากัน หรือการร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหา กลุ่มต่าง ๆ จะร่วมกันกำหนดปัญหา ประเมินผลและ แก้ปัญหา จุดแข็งของวิธีการนี้จะมีประสิทธิผลเมื่อความ ขัดแย้งนี้เกิดจากอุปสรรคของการสื่อสาร เข้าใจไม่ตรงกัน วิธีการแก้ปัญหาจะช่วยบรรเทาลงได้กับบุคคลที่ให้ ความสำคัญกับการประนีประนอม หรือต้องการแก้ไขกับ บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง จุดอ่อนอาจเสียเวลาสำหรับความ ขัดแย้งที่ไม่มีสาเหตุจากการสื่อสารโดยเฉพาะความ ขัดแย้งที่มีพื้นฐานมาจากความแตกต่างในค่านิยม การบริหารความขัดแย้ง

5  (2) การพิจารณาวัตถุประสงค์ระดับสูง การนำเอา วัตถุประสงค์ทั่วไป ซึ่ง 2 กลุ่มหรือมากกว่ากำลังขัดแย้ง กันอยู่ ซึ่งแต่ละกลุ่มต้องการ และไม่สามารถบรรลุ จุดหมายได้ ถ้าปราศจากความช่วยเหลือจากกลุ่มที่ เกี่ยวข้องเพื่อช่วยกันค้นหาวิธีการที่ดีที่สุด จุดเด่นของ วิธีการนี้คือ เน้นความร่วมมือ มีการเสริมแรง เน้นสันติวิธี เน้นความร่วมมือที่ต้องพึ่งพากัน จุดอ่อน ยากที่จะตั้ง วัตถุประสงค์สูงสุดได้  (3) การเพิ่มทรัพยากร ใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้น จุดแข็งของ วิธีการนี้คือ ทำให้แต่ละกลุ่มได้รับชัยชนะ จุดอ่อน ทรัพยากรมีอยู่น้อย ยากที่จะเพิ่ม การบริหารความขัดแย้ง

6  (4) การหลีกเลี่ยง หนี รวมทั้งการถอนตัวและการกดไว้ จุดเด่น ง่ายที่จะกระทำ อาจทำให้กลุ่มต่าง ๆ ใจเย็นลง จุดอ่อนวิธีการนี้ไม่มีประสิทธิผลความขัดแย้งไม่ได้ขจัดไป เป็นการระงับช่วยคราว  (5) กลบให้เรียบ ลืมส่วนที่แตกต่าง เน้นส่วนที่เหมือนกัน มาเป็นพื้นฐานของความร่วมมือในส่วนที่เหมือนกัน เน้น ความกลมกลืน หลีกเลี่ยงการแตกแยก จุดอ่อนความ แตกต่างทั้งหลายไม่ได้เปิดเผยกัน ยังกดไว้ เป็นการระงับ ชั่วคราว การบริหารความขัดแย้ง

7  (6) การประนีประนอม ต้องการให้แต่ละกลุ่มเลิกค่านิยม บางสิ่งบางอย่าง รวมทั้งให้บุคคลภายนอกหรือกลุ่มที่สาม มาเจรจาตกลงกัน และให้มีการลงมติ จุดแข็งไม่มีใครต้อง พ่ายแพ้อย่างเด็ดขาด เป็นลักษณะของประชาธิปไคย เป็น วิธีการที่เหมาะภายใต้ข้อจำกัดทางด้านเวลา จุดอ่อน ไม่มี ใครเป็นผู้ชนะอย่างเด็ดขาด มุ่งเน้นอำนาจอิทธิพลของ กลุ่ม เป็นการแก้ปัญหาชั่วคราว การบริหารความขัดแย้ง

8  (7) การใช้อำนาจบังคับเป็นการแก้ปัญหาแบบผู้บริหารใช้ อำนาจในตำแหน่งบังคับ จุดเด่นมีประสิทธิผลมากถ้า ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับอำนาจของผู้บังคับบัญชา ดี สำหรับกรณีฉุกเฉิน หรือการปฏิบัติการที่ล้าสมัย จำเป็นต้องใช้อำนาจบังคับ จุดอ่อน สาเหตุของความ ขัดแย้งไม่ได้รับการแก้ไขตกลงกันไม่ได้ เป็นการ แก้ปัญหาชั่วคราว  (8) การเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมและเจตคติของกลุ่ม บุคคลที่กำลังขัดแย้งกัน การให้การศึกษา การฝึกความมี เหตุผล ฝึกมนุษยสัมพันธ์จุดเด่นให้ผลอย่างแท้จริงและ ถาวรบรรเทาสาเหตุความขัดแย้ง จุดอ่อนยากที่จะทำได้ สำเร็จช้าและเสียเงินมา การบริหารความขัดแย้ง

9  (9) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเปลี่ยนแปลงสมาชิกของ กลุ่ม เพิ่มตำแหน่งประสนงาน พัฒนาระบบ ขยายกลุ่มหรือ ขยายขอบข่ายขององค์การจุดแข็งอาจเป็นการแก้ปัญหา อย่างถาวร ปกติขึ้นอยู่กับอำนาจของผู้บริหาร จุดอ่อนเสีย ค่าใช้จ่ายสูง แรงผลักดันขององค์การที่ออกแบบเฉพาะ ให้กับสมาชิกแต่ละคนจะทำให้สมาชิกปรับตัวเข้ากับ องค์การ หรืออาจลาออกจากองค์การไป การบริหารความขัดแย้ง

10  ประชุม โพธิกุล. การบริหารความขัดแย้งตาม สถานการณ์ :http://www.moe.go.th/wijai/confict.htmhttp://www.moe.go.th/wijai/confict.htm  http://www.training.moodyinfo.com/index.php/iso- article/173-2009-10-27-12-10-14.html http://www.training.moodyinfo.com/index.php/iso- article/173-2009-10-27-12-10-14.html อ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt การแก้ไขปัญหาและการจัดการ ความขัดแย้ง ดร. ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google