งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 การกำหนดนโยบาย ดร. ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร www.ballchanchai.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 การกำหนดนโยบาย ดร. ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร www.ballchanchai.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 การกำหนดนโยบาย ดร. ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร www.ballchanchai.com

2 ความหมายของการกำหนด นโยบาย การกำหนดนโยบาย หรือ “Policy Formulation” หมายถึง การทำให้ประเด็นปัญหาหรือความ ต้องการกลายเป็นแนวทางในการตัดสินใจของ รัฐบาลเพื่อเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำ

3 การขยายตัวของปัญหาสู่ปัญหา เชิงนโยบาย Anderson and Others (1984: 7) 1 ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นสอดคล้องกับผลประโยชน์ ของกลุ่มที่มีความสำคัญ โดยกลุ่มที่จะถือว่ามี ความสำคัญนั้น จะขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ 3 ประการ คือ – อำนาจของกลุ่ม เช่น กลุ่มนักการเมือง กลุ่มทหาร หรือ นายทุน เป็นต้น – สถานภาพทางสังคมของกลุ่ม เช่น กลุ่มเชื้อพระวงศ์ หรือ ข้าราชการระดับสูง เป็นต้น – จำนวนบุคลากรในกลุ่ม คือ จำนวนของผู้เดือดร้อน ซึ่งถ้ามีเป็นจำนวนมากเท่าไรความสำคัญของกลุ่มก็ จะมีเพิ่มมากขึ้น เช่น ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาราคา ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ หรือปัญหาหนี้สินของ เกษตรกร เป็นต้น

4 การขยายตัวของปัญหาสู่ปัญหา เชิงนโยบาย 2 ปัญหานั้นสอดคล้องกับนโยบายเน้นหนักของ ผู้นำทางการเมืองที่ใช้ในการหาเสียง ซึ่งปัญหา เหล่านี้มักจะเกิดจากการสำรวจความสนใจของ ประชาชน หรือเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของชาติ ที่ผู้นำเห็นความสำคัญ 3 ปัญหาที่เกิดจากเหตุการณ์เฉพาะหน้าไม่ว่าจะ เป็นเหตุการณ์วิกฤต

5 ความสำคัญของตัวแบบนโยบาย สาธารณะ ประการแรก ประโยชน์ของตัวแบบนโยบาย สาธารณะขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวแบบที่จะ อธิบายกระบวนการทางการเมืองให้เข้าใจได้ชัดเจน ยิ่งขึ้น เพื่อที่ผู้สนใจจะได้พิจารณานโยบาย สาธารณะพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ปรากฏในโลก แห่งความเป็นจริง ประการที่สอง ตัวแบบนโยบายสาธารณะควรจะ จำแนกให้เห็นแนวทางที่มีนัยสำคัญของนโยบาย สาธารณะอย่างแท้จริง ตัวแบบควรจะนำไปสู่การ อธิบายคุณลักษณะของตัวแปรที่เกี่ยวข้อง หรือ สถานการณ์ที่เป็นสาเหตุของการก่อรูปนโยบายที่ แท้จริง รวมทั้งผลลัพธ์ที่มีนัยสำคัญของนโยบาย สาธารณะ ประการที่สาม ตัวแบบนโยบายสาธารณะควรจะ สอดคล้องกับความเป็นจริง ซึ่งหมายความว่าควรจะ อ้างอิงเชิงประจักษ์ได้

6 ความสำคัญของตัวแบบนโยบาย สาธารณะ ประการที่สี่ แนวความคิดหรือตัวแบบนโยบายสาธารณะ ควรจะสื่อข้อความในการอธิบายนโยบายสาธารณะอย่าง มีความหมาย ประการที่ห้า ตัวแบบนโยบายสาธารณะควรจะช่วย กำหนดทิศทางในการค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับนโยบาย สาธารณะให้ชัดเจน ประการสุดท้าย ตัวแบบนโยบายสาธารณะ ควรจะให้ ข้อเสนอแนะในการอธิบาย (Explanation) นโยบาย สาธารณะ โดยให้ข้อเสนอแนะเชิงสมมุติฐานเกี่ยวกับ สาเหตุและผลของนโยบายสาธารณะ และสมมติฐานนั้น จะต้องนำมาทดสอบด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ในโลกของ ความเป็นจริงได้ แนวความคิดที่ใช้เพียงเพื่อการพรรณนา (Describes) นโยบายสาธารณะไม่มีประโยชน์เท่ากับ แนวความคิดในการอธิบาย (Explains) นโยบายสาธารณะ หรืออย่างน้อยที่สุดจะต้องให้ข้อคิดในการอธิบายความ เป็นไปได้บางประการของนโยบายสาธารณะ

7 ตัวแบบที่ใช้ในการศึกษาการ กำหนดนโยบาย ตัวแบบชนชั้นนำ ตัวแบบกลุ่ม ตัวแบบสถาบัน ตัวแบบระบบ ตัวแบบกระบวนการ ตัวแบบหลักเหตุผล ตัวแบบการเปลี่ยนแปลงในส่วนเพิ่ม

8 ตัวแบบที่ใช้ในการศึกษาการ กำหนดนโยบาย ตัวแบบชนชั้นนำ

9 ตัวแบบที่ใช้ในการศึกษาการ กำหนดนโยบาย ตัวแบบกลุ่ม

10 ตัวแบบที่ใช้ในการศึกษาการ กำหนดนโยบาย ตัวแบบสถาบัน

11 ตัวแบบที่ใช้ในการศึกษาการ กำหนดนโยบาย ตัวแบบระบบ

12 ตัวแบบที่ใช้ในการศึกษาการ กำหนดนโยบาย ตัวแบบกระบวนการ

13 ตัวแบบที่ใช้ในการศึกษาการ กำหนดนโยบาย ตัวแบบหลักเหตุผล A

14 ตัวแบบที่ใช้ในการศึกษาการ กำหนดนโยบาย ตัวแบบหลักเหตุผล B

15 ตัวแบบที่ใช้ในการศึกษาการ กำหนดนโยบาย ตัวแบบการเปลี่ยนแปลงในส่วนเพิ่ม


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 การกำหนดนโยบาย ดร. ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร www.ballchanchai.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google