งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ระดับการวัด  ประเภทของเครื่องมือการประเมิน โครงการ  ลักษณะที่ดีของเครื่องมือและการ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือประเมิน โครงการ ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ระดับการวัด  ประเภทของเครื่องมือการประเมิน โครงการ  ลักษณะที่ดีของเครื่องมือและการ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือประเมิน โครงการ ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  ระดับการวัด  ประเภทของเครื่องมือการประเมิน โครงการ  ลักษณะที่ดีของเครื่องมือและการ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือประเมิน โครงการ ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

3 ระดับของการวัด ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

4 ระดับการวัด ตัวแปร ระดับการวัดตัวแปร หมายถึง การกำหนด ความละเอียดในการบอก ความแตกต่างระหว่าง คุณสมบัติของตัวแปร ที่อยู่ในหน่วยเดียวกัน โดยทั่วไปสามารถ แบ่งระดับการวัดตัวแปรได้ 4 ระดับ ดังนี้ ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 12 สงขลา

5 1. ระดับมาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale) 2. ระดับมาตราเรียงอันดับ (Ordinal Scale) 3. ระดับมาตรอันตรภาค (Interval Scale) 4. ระดับมาตราอัตราส่วน (Ratio Scale) ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 12 สงขลา


ดาวน์โหลด ppt  ระดับการวัด  ประเภทของเครื่องมือการประเมิน โครงการ  ลักษณะที่ดีของเครื่องมือและการ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือประเมิน โครงการ ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google