งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4. ข้อมูลระดับอัตราส่วน (Ratio scale) เป็นการวัดระดับตัวแปรที่สูงที่สุด มีคุณสมบัติ ครอบคุลมระดับการวัดใน 3 ระดับ ที่ได้กล่าว ไปแล้ว ข้อแตกต่างอยู่ที่ค่าตัวเลขที่ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4. ข้อมูลระดับอัตราส่วน (Ratio scale) เป็นการวัดระดับตัวแปรที่สูงที่สุด มีคุณสมบัติ ครอบคุลมระดับการวัดใน 3 ระดับ ที่ได้กล่าว ไปแล้ว ข้อแตกต่างอยู่ที่ค่าตัวเลขที่ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4. ข้อมูลระดับอัตราส่วน (Ratio scale) เป็นการวัดระดับตัวแปรที่สูงที่สุด มีคุณสมบัติ ครอบคุลมระดับการวัดใน 3 ระดับ ที่ได้กล่าว ไปแล้ว ข้อแตกต่างอยู่ที่ค่าตัวเลขที่ได้ เป็น ค่าตัวเลขที่มีคุณสมบัติทางคณิตศาสตร์ทุก ประการ สามารถ บวก ลบ คูณ หาร ได้ และ ค่าศูนย์เป็นศูนย์ที่แท้จริง คือ หมายถึงไม่มี เลย เช่น น้ำหนักเป็นศูนย์ถือว่าไม่มีน้ำหนัก เลยเป็นข้อมูลที่มีระดับการวัดที่มีคุณสมบัติ ทางคณิตศาสตร์ ครบถ้วน 3 ประการคือ Magnitude Equal interval Absolute zero เป็นการวัดระดับตัวแปรที่สูงที่สุด มีคุณสมบัติ ครอบคุลมระดับการวัดใน 3 ระดับ ที่ได้กล่าว ไปแล้ว ข้อแตกต่างอยู่ที่ค่าตัวเลขที่ได้ เป็น ค่าตัวเลขที่มีคุณสมบัติทางคณิตศาสตร์ทุก ประการ สามารถ บวก ลบ คูณ หาร ได้ และ ค่าศูนย์เป็นศูนย์ที่แท้จริง คือ หมายถึงไม่มี เลย เช่น น้ำหนักเป็นศูนย์ถือว่าไม่มีน้ำหนัก เลยเป็นข้อมูลที่มีระดับการวัดที่มีคุณสมบัติ ทางคณิตศาสตร์ ครบถ้วน 3 ประการคือ Magnitude Equal interval Absolute zero ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

2 การวัดตัวแปรแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับ ธรรมชาติของตัวแปร และผู้วิจัยกำหนดตัว แปรที่จัดอยู่ในระดับการวัดในระดับต้นๆ ไม่ สามารถเปลี่ยนให้วัดระดับสูงขึ้นได้ แต่ตัว แปรที่วัด ในระดับสูงสามารถปรับให้ วัดในระดับต่ำลงได้ ดังนั้นในการสร้าง เครื่องมือจะต้องคำนึงถึงชนิดของตัวแปร และระดับการวัดด้วย ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

3 738 Scale Nominal หมายเลขของนัก วิ่ง Ordinal ลำดับที่ของการ เข้าเส้นชัย Interval ระดับ ความสามารถ (0-10) Ratio เวลาที่ใช้ ( วินาที ) Third place Second place First place Finish 8.29.19.6 15.214.113.4 ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 12 สงขลา

4 ของเครื่องมือประเมิน ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

5 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแบ่งตาม จุดมุ่งหมายของการประเมินที่นิยมใช้กัน ทั่วไปมีดังนี้ แบบทดสอบ (Test) แบบสัมภาษณ์ (Interview form) แบบสังเกต (Observation form) แบบสอบถาม (Questionaire) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแบ่งตาม จุดมุ่งหมายของการประเมินที่นิยมใช้กัน ทั่วไปมีดังนี้ แบบทดสอบ (Test) แบบสัมภาษณ์ (Interview form) แบบสังเกต (Observation form) แบบสอบถาม (Questionaire) ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 12 สงขลา


ดาวน์โหลด ppt 4. ข้อมูลระดับอัตราส่วน (Ratio scale) เป็นการวัดระดับตัวแปรที่สูงที่สุด มีคุณสมบัติ ครอบคุลมระดับการวัดใน 3 ระดับ ที่ได้กล่าว ไปแล้ว ข้อแตกต่างอยู่ที่ค่าตัวเลขที่ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google