งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณภาพเครื่องมือวิจัย เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมาก ก่อนผู้วิจัยนำเครื่องมือไปใช้ในการเก็บข้อมูลต้อ ทำการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพของ เครื่องมือก่อนทุกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณภาพเครื่องมือวิจัย เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมาก ก่อนผู้วิจัยนำเครื่องมือไปใช้ในการเก็บข้อมูลต้อ ทำการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพของ เครื่องมือก่อนทุกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณภาพเครื่องมือวิจัย เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมาก ก่อนผู้วิจัยนำเครื่องมือไปใช้ในการเก็บข้อมูลต้อ ทำการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพของ เครื่องมือก่อนทุกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ ได้มามีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ คุณภาพบางด้านสามารถตรวจสอบได้ทันทีเมื่อ สร้างเสร็จ บางด้านต้องประเมินหลังจากนำ เครื่องมือไปทดลองใช้เสียก่อน เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมาก ก่อนผู้วิจัยนำเครื่องมือไปใช้ในการเก็บข้อมูลต้อ ทำการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพของ เครื่องมือก่อนทุกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ ได้มามีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ คุณภาพบางด้านสามารถตรวจสอบได้ทันทีเมื่อ สร้างเสร็จ บางด้านต้องประเมินหลังจากนำ เครื่องมือไปทดลองใช้เสียก่อน ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

2 คุณภาพของเครื่องมือที่จำเป็นต้อง ตรวจสอบ ความเที่ยงตรง (Validity) ความเชื่อมั่น (Reliability) ความเป็นปรนัย (Objectivity) อำนาจจำแนก (Discrimination) ความยากง่าย (Difficulty) เครื่องมือบางชนิดจำเป็นต้อง ตรวจสอบเครื่องคุณภาพทุกด้าน บางชนิด ต้องตรวจสอบเฉพาะด้านเท่านั้น ทั้งนี้ แล้วแต่ลักษณะของเครื่องมือ ความเที่ยงตรง (Validity) ความเชื่อมั่น (Reliability) ความเป็นปรนัย (Objectivity) อำนาจจำแนก (Discrimination) ความยากง่าย (Difficulty) เครื่องมือบางชนิดจำเป็นต้อง ตรวจสอบเครื่องคุณภาพทุกด้าน บางชนิด ต้องตรวจสอบเฉพาะด้านเท่านั้น ทั้งนี้ แล้วแต่ลักษณะของเครื่องมือ ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงาน ป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

3 ความเที่ยงตรง (Validity) ความเที่ยงตรง อาจพิจารณาความหมายในลักษณะที่ ใช้ประโยชน์ได้ 3 ประการ คือ (Kerlinger, 1986: 416) 1) ความเที่ยงตรงที่สามารถสร้างความสัมพันธ์เชิง ปฏิบัติการกับตัวแปรเฉพาะได้ หมายความว่า ผลของ การวัดของเครื่องมือรวบรวมข้อมูลนั้นสามารถใช้ คาดคะเนได้ว่า จะมีการแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่าง หนึ่งตามต้องการ 2) ความเที่ยงตรงที่มีลักษณะที่เป็นตัวแทนสาระสำคัญ ที่มีอยู่ในโลกของเรื่องนั้นคือ สาระสำคัญของเครื่องมือ รวบรวมข้อมูลที่สร้างไว้วัดได้ตรงกับสาระสำคัญ ของสิ่งที่ตั้งเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ กำหนดไว้ 3) ความเที่ยงตรงที่วัดค่าของคุณสมบัติ พฤติกรรมของ บุคคลได้กล่าวคือ ผลของการรวบรวม ข้อมูลที่วัดได้จะ แสดงลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นคุณสมบัติทาง จิตวิทยาของบุคคลนั้น ๆ ได้ ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

4 ความเที่ยงตรง (Validity) ความเที่ยงตรงของเครื่องมือประเมินแบ่งออกเป็น 3 ประเภท – ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) – ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง (construct validity) – ความเที่ยงตรงตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (criterion- related validity) ความเที่ยงตรงของเครื่องมือประเมินแบ่งออกเป็น 3 ประเภท – ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) – ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง (construct validity) – ความเที่ยงตรงตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (criterion- related validity) ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

5 Content Validity เป็นความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาสาระ ของเครื่องมือที่สร้างขึ้นกับเนื้อหาของสิ่งที่ ต้องการจะศึกษา เกณฑ์ที่ใช้เทียบคือเนื้อหาที่ต้องการจะ ศึกษา เป็นความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาสาระ ของเครื่องมือที่สร้างขึ้นกับเนื้อหาของสิ่งที่ ต้องการจะศึกษา เกณฑ์ที่ใช้เทียบคือเนื้อหาที่ต้องการจะ ศึกษา ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 12 สงขลา


ดาวน์โหลด ppt คุณภาพเครื่องมือวิจัย เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมาก ก่อนผู้วิจัยนำเครื่องมือไปใช้ในการเก็บข้อมูลต้อ ทำการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพของ เครื่องมือก่อนทุกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google