งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณภาพเครื่องมือวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณภาพเครื่องมือวิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณภาพเครื่องมือวิจัย
เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมาก ก่อนผู้วิจัยนำเครื่องมือไปใช้ในการเก็บข้อมูลต้อทำการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือก่อนทุกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้มามีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ คุณภาพบางด้านสามารถตรวจสอบได้ทันทีเมื่อสร้างเสร็จ บางด้านต้องประเมินหลังจากนำเครื่องมือไปทดลองใช้เสียก่อน ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

2 คุณภาพของเครื่องมือที่จำเป็นต้องตรวจสอบ
ความเที่ยงตรง (Validity) ความเชื่อมั่น (Reliability) ความเป็นปรนัย (Objectivity) อำนาจจำแนก (Discrimination) ความยากง่าย (Difficulty) เครื่องมือบางชนิดจำเป็นต้องตรวจสอบเครื่องคุณภาพทุกด้าน บางชนิดต้องตรวจสอบเฉพาะด้านเท่านั้น ทั้งนี้แล้วแต่ลักษณะของเครื่องมือ ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

3 ความเที่ยงตรง (Validity)
  ความเที่ยงตรง อาจพิจารณาความหมายในลักษณะที่ใช้ประโยชน์ได้ ประการ คือ (Kerlinger, 1986: 416) 1) ความเที่ยงตรงที่สามารถสร้างความสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการกับตัวแปรเฉพาะได้ หมายความว่า ผลของการวัดของเครื่องมือรวบรวมข้อมูลนั้นสามารถใช้คาดคะเนได้ว่า จะมีการแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งตามต้องการ 2) ความเที่ยงตรงที่มีลักษณะที่เป็นตัวแทนสาระสำคัญที่มีอยู่ในโลกของเรื่องนั้นคือ สาระสำคัญของเครื่องมือรวบรวมข้อมูลที่สร้างไว้วัดได้ตรงกับสาระสำคัญ ของสิ่งที่ตั้งเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กำหนดไว้ 3) ความเที่ยงตรงที่วัดค่าของคุณสมบัติ พฤติกรรมของบุคคลได้กล่าวคือ ผลของการรวบรวม ข้อมูลที่วัดได้จะแสดงลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นคุณสมบัติทางจิตวิทยาของบุคคลนั้น ๆ ได้ ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

4 ความเที่ยงตรง (Validity)
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือประเมินแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง (construct validity) ความเที่ยงตรงตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (criterion-related validity) ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

5 ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Content Validity เป็นความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาสาระของเครื่องมือที่สร้างขึ้นกับเนื้อหาของสิ่งที่ต้องการจะศึกษา เกณฑ์ที่ใช้เทียบคือเนื้อหาที่ต้องการจะศึกษา ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา


ดาวน์โหลด ppt คุณภาพเครื่องมือวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google