งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการตรวจสอบ Content Validity ต้องการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ของข้อสอบ – ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อสอบกับ ประชากรเนื้อหาข้อสอบ – ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหาข้อสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการตรวจสอบ Content Validity ต้องการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ของข้อสอบ – ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อสอบกับ ประชากรเนื้อหาข้อสอบ – ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหาข้อสอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการตรวจสอบ Content Validity ต้องการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ของข้อสอบ – ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อสอบกับ ประชากรเนื้อหาข้อสอบ – ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหาข้อสอบ กับเนื้อหาที่ระบุไว้ในตารางการวิเคราะห์ หลักสูตร รวมทั้งตรวจสอบสัดส่วนของจำนวน ข้อคำถามในแต่ละเนื้อหา – การตรวจสอบโดยใช้ดุลยพินิจของ ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รอบรู้เฉพาะเรื่องตรวจสอบ ว่าข้อสอบดังกล่าวครอบคลุมประเด็นที่ควร ถามหรือไม่ ต้องการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ของข้อสอบ – ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อสอบกับ ประชากรเนื้อหาข้อสอบ – ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหาข้อสอบ กับเนื้อหาที่ระบุไว้ในตารางการวิเคราะห์ หลักสูตร รวมทั้งตรวจสอบสัดส่วนของจำนวน ข้อคำถามในแต่ละเนื้อหา – การตรวจสอบโดยใช้ดุลยพินิจของ ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รอบรู้เฉพาะเรื่องตรวจสอบ ว่าข้อสอบดังกล่าวครอบคลุมประเด็นที่ควร ถามหรือไม่ ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

2 Construct Validity คือความสอดคล้องระหว่างลักษณะพฤติกรรมที่ เป็นโครงสร้างของคำถามกับพฤติกรรม โครงสร้างเป้าหมายของสิ่งที่ต้องการจะวัด ผู้วิจัยต้องทำการศึกษานิยามและความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรต่างๆตามทฤษฎีให้เข้าใจ เสียก่อนในเบื้องต้น คือความสอดคล้องระหว่างลักษณะพฤติกรรมที่ เป็นโครงสร้างของคำถามกับพฤติกรรม โครงสร้างเป้าหมายของสิ่งที่ต้องการจะวัด ผู้วิจัยต้องทำการศึกษานิยามและความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรต่างๆตามทฤษฎีให้เข้าใจ เสียก่อนในเบื้องต้น ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

3 การหา Construct Validity สามารถทำได้หลายวิธี เช่น – การตรวจสอบโดยอาศัยดุลยพินิจของผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้รอบรู้เฉพาะเรื่อง เรียกว่าการหา face validity – การใช้วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) – เป็นการนำวิธีทางคณิตศาสตร์มาวิเคราะห์ว่า เครื่องมือที่สร้างขึ้นมีส่วนประกอบอะไรบ้าง อย่างละเท่าไร – เป็นการแสดงโครงสร้างของเครื่องมือนั่นเอง – การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือที่สร้าง ขึ้นกับแบบทดสอบมาตรฐาน โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์ ของเพียรสัน หรือสหสัมพันธ์อื่นๆตามความ เหมาะสม สามารถทำได้หลายวิธี เช่น – การตรวจสอบโดยอาศัยดุลยพินิจของผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้รอบรู้เฉพาะเรื่อง เรียกว่าการหา face validity – การใช้วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) – เป็นการนำวิธีทางคณิตศาสตร์มาวิเคราะห์ว่า เครื่องมือที่สร้างขึ้นมีส่วนประกอบอะไรบ้าง อย่างละเท่าไร – เป็นการแสดงโครงสร้างของเครื่องมือนั่นเอง – การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือที่สร้าง ขึ้นกับแบบทดสอบมาตรฐาน โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์ ของเพียรสัน หรือสหสัมพันธ์อื่นๆตามความ เหมาะสม ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

4 Content and Construct Validity การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา และโครงสร้างโดยอาศัยดุลยพินิจของ ผู้เชี่ยวชาญนั้นในทางปฏิบัติสามารถ ตรวจสอบไปพร้อมๆกันได้ และสามารถ วิเคราะห์ออกมาในเชิงปริมาณหรือตัวเลข ได้ ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

5 Criterion-related Validity เป็นการพิจารณาจากพฤติกรรมของบุคคลที่ถูก ทดสอบเป็นหลัก โดยอาศัยเวลาเป็นเกณฑ์บ่งชี้ ความเที่ยงตรง แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ – ความเที่ยงตรงตามสภาพ (concurrent validity) เป็นความสอดคล้องของผลการวัด จากเครื่องมือที่สร้างขึ้นกับสภาพความเป็น จริงขณะนั้น เช่นการสร้างเครื่องวัดความรู้ด้าน การรักษาสุขภาพ ( การบริโภคอาหาร การ ออกกำลังกาย ฯลฯ ) หากผู้ที่ได้คะแนนจาก การทดสอบนี้สูงเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนในเรื่องการ รักษาสุขภาพดี ส่วนผู้ที่ได้คะแนนต่ำเป็นผู้ที่มี การปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องแสดงว่าเครื่องมือวิจัย นี้มีความเที่ยงตรงตามสภาพสูง เป็นการพิจารณาจากพฤติกรรมของบุคคลที่ถูก ทดสอบเป็นหลัก โดยอาศัยเวลาเป็นเกณฑ์บ่งชี้ ความเที่ยงตรง แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ – ความเที่ยงตรงตามสภาพ (concurrent validity) เป็นความสอดคล้องของผลการวัด จากเครื่องมือที่สร้างขึ้นกับสภาพความเป็น จริงขณะนั้น เช่นการสร้างเครื่องวัดความรู้ด้าน การรักษาสุขภาพ ( การบริโภคอาหาร การ ออกกำลังกาย ฯลฯ ) หากผู้ที่ได้คะแนนจาก การทดสอบนี้สูงเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนในเรื่องการ รักษาสุขภาพดี ส่วนผู้ที่ได้คะแนนต่ำเป็นผู้ที่มี การปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องแสดงว่าเครื่องมือวิจัย นี้มีความเที่ยงตรงตามสภาพสูง ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 12 สงขลา


ดาวน์โหลด ppt วิธีการตรวจสอบ Content Validity ต้องการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ของข้อสอบ – ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อสอบกับ ประชากรเนื้อหาข้อสอบ – ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหาข้อสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google