งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. มาตรานามบัญญัติ (Nominal scale) เป็นการวัดอย่างหยาบๆ บอกความแตกต่าง โดยลักษณะของการแยกกลุ่ม แต่ไม่สามารถ บอกเป็นตัวเลขได้ และไม่สามารถระบุได้ว่า ดีกว่าหรือด้อยกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. มาตรานามบัญญัติ (Nominal scale) เป็นการวัดอย่างหยาบๆ บอกความแตกต่าง โดยลักษณะของการแยกกลุ่ม แต่ไม่สามารถ บอกเป็นตัวเลขได้ และไม่สามารถระบุได้ว่า ดีกว่าหรือด้อยกว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. มาตรานามบัญญัติ (Nominal scale) เป็นการวัดอย่างหยาบๆ บอกความแตกต่าง โดยลักษณะของการแยกกลุ่ม แต่ไม่สามารถ บอกเป็นตัวเลขได้ และไม่สามารถระบุได้ว่า ดีกว่าหรือด้อยกว่า มักเป็นตัวแปรที่เป็น ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ เช่น อาชีพ เชื้อชาติ เพศ เบอร์ของนักฟุตบอล ศาสนา มีคุณสมบัติเท่าเทียมกันทุกประการ ไม่มีความหมายในเชิงปริมาณ ไม่สามารถนำมาบวก ลบ คูณหารได้ แต่สามารถแจกแจงความถี่ได้ ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

2 ตัวแปรคุณลักษณะที่แสดงความ แตกต่าง เพศ ชาย หญิง อาชีพรับจ้าง รับราชการ ค้าขาย เชื้อชาติไทย จีน ลาว อาการของโรครุนแรง ไม่รุนแรง / เรื้อรัง เฉียบพลัน ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณลักษณะตามระดับ นามมาตรา อาจกำหนดตัวเลขแทน คุณลักษณะ เช่น อาชีพรับจ้างให้รหัสเลข 1 อาชีพรับราชการเลข 2 อาชีพค้าขายเลข 3 ตัวเลข 1, 2, 3 เป็นตัวเลขที่แสดงความ แตกต่างของตัวแปรเท่านั้น มิได้หมายถึง ปริมาณมากน้อยกว่ากัน ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

3 2. มาตราเรียงอันดับ (Ordinal scale) เป็นระดับการวัดที่มีคุณสมบัติการวัดที่ สูงกว่า มาตรานามบัญญัติ ตัวเลขหรือ สัญลักษณ์ที่ใช้แทนคุณลักษณะแต่ละ หน่วย นอกจากบอกชื่อและจำแนก แล้ว ยังสามารถแสดงปริมาณความมาก น้อย (Magnitude) จัดเรียงลำดับได้ แต่ช่วงของความห่างของแต่ละอันดับ ไม่เท่ากัน เป็นระดับการวัดที่มีคุณสมบัติการวัดที่ สูงกว่า มาตรานามบัญญัติ ตัวเลขหรือ สัญลักษณ์ที่ใช้แทนคุณลักษณะแต่ละ หน่วย นอกจากบอกชื่อและจำแนก แล้ว ยังสามารถแสดงปริมาณความมาก น้อย (Magnitude) จัดเรียงลำดับได้ แต่ช่วงของความห่างของแต่ละอันดับ ไม่เท่ากัน ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

4 3. มาตราอันตรภาค (Interval scale) เป็นข้อมูลที่มีระดับการวัดที่มีคุณสมบัติสูงขึ้น จากมาตราเรียงอันดับ บอกรายละเอียดของ คุณลักษณะที่สูงขึ้น บอกความแตกต่างเป็นค่า ตัวเลขได้ และตัวเลขนั้นมีคุณสมบัติทาง คณิตศาสตร์คือ บวก ลบ คูณ หาร ได้ เช่น อุณหภูมิร่างกาย คะแนนสอบ ตัวแปรที่มีระดับ การวัดช่วงมาตรา สามารถวัดในระดับที่ต่ำกว่า ได้ทั้งแบบที่ 1 และ 2 - สามารถแสดงปริมาณความมากน้อยได้ (magnitude) - ความแตกต่างระหว่างแต่ละหน่วยมีค่าเท่ากัน (Equal interval) - ไม่มีศูนย์แท้ ( non absolute zero) เป็นข้อมูลที่มีระดับการวัดที่มีคุณสมบัติสูงขึ้น จากมาตราเรียงอันดับ บอกรายละเอียดของ คุณลักษณะที่สูงขึ้น บอกความแตกต่างเป็นค่า ตัวเลขได้ และตัวเลขนั้นมีคุณสมบัติทาง คณิตศาสตร์คือ บวก ลบ คูณ หาร ได้ เช่น อุณหภูมิร่างกาย คะแนนสอบ ตัวแปรที่มีระดับ การวัดช่วงมาตรา สามารถวัดในระดับที่ต่ำกว่า ได้ทั้งแบบที่ 1 และ 2 - สามารถแสดงปริมาณความมากน้อยได้ (magnitude) - ความแตกต่างระหว่างแต่ละหน่วยมีค่าเท่ากัน (Equal interval) - ไม่มีศูนย์แท้ ( non absolute zero) ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 12 สงขลา

5 ตัวอย่าง ระดับการวัดตัวแปรแบบช่วง มาตรา ตัวแปร คุณลักษณะที่แสดงความแตกต่าง Interval ลดระดับลงเป็น OrdinalNominal อุณหภูมิ ร่างกาย - 10  C 0  C 37  C 100  C ต่ำ ปกติ สูง ปกติ เป็นไข้ คะแนน สอบ 30 40 55 80 91 ปานกลาง ดี ดีมาก ผ่าน ไม่ผ่าน ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา


ดาวน์โหลด ppt 1. มาตรานามบัญญัติ (Nominal scale) เป็นการวัดอย่างหยาบๆ บอกความแตกต่าง โดยลักษณะของการแยกกลุ่ม แต่ไม่สามารถ บอกเป็นตัวเลขได้ และไม่สามารถระบุได้ว่า ดีกว่าหรือด้อยกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google