งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาชีพ เชื้อชาติ เพศ เบอร์ของนักฟุตบอล ศาสนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาชีพ เชื้อชาติ เพศ เบอร์ของนักฟุตบอล ศาสนา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาชีพ เชื้อชาติ เพศ เบอร์ของนักฟุตบอล ศาสนา
1.มาตรานามบัญญัติ (Nominal scale) เป็นการวัดอย่างหยาบๆ บอกความแตกต่างโดยลักษณะของการแยกกลุ่ม แต่ไม่สามารถบอกเป็นตัวเลขได้ และไม่สามารถระบุได้ว่าดีกว่าหรือด้อยกว่า มักเป็นตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงคุณลักษณะ เช่น อาชีพ เชื้อชาติ เพศ เบอร์ของนักฟุตบอล ศาสนา มีคุณสมบัติเท่าเทียมกันทุกประการ ไม่มีความหมายในเชิงปริมาณ ไม่สามารถนำมาบวก ลบ คูณหารได้ แต่สามารถแจกแจงความถี่ได้ ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

2 ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
ตัวแปร คุณลักษณะที่แสดงความแตกต่าง เพศ ชาย หญิง อาชีพ รับจ้าง รับราชการ ค้าขาย เชื้อชาติ ไทย จีน ลาว อาการของโรค รุนแรง ไม่รุนแรง/เรื้อรัง เฉียบพลัน ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณลักษณะตามระดับนามมาตรา อาจกำหนดตัวเลขแทนคุณลักษณะ เช่น อาชีพรับจ้างให้รหัสเลข 1 อาชีพรับราชการเลข 2 อาชีพค้าขายเลข 3 ตัวเลข 1 , 2 , 3 เป็นตัวเลขที่แสดงความแตกต่างของตัวแปรเท่านั้น มิได้หมายถึง ปริมาณมากน้อยกว่ากัน ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

3 ยังสามารถแสดงปริมาณความมากน้อย (Magnitude) จัดเรียงลำดับได้
2.มาตราเรียงอันดับ (Ordinal scale) เป็นระดับการวัดที่มีคุณสมบัติการวัดที่สูงกว่า มาตรานามบัญญัติ ตัวเลขหรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนคุณลักษณะแต่ละหน่วย นอกจากบอกชื่อและจำแนกแล้ว ยังสามารถแสดงปริมาณความมากน้อย (Magnitude) จัดเรียงลำดับได้ แต่ช่วงของความห่างของแต่ละอันดับไม่เท่ากัน ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

4 3.มาตราอันตรภาค (Interval scale)
เป็นข้อมูลที่มีระดับการวัดที่มีคุณสมบัติสูงขึ้นจากมาตราเรียงอันดับ บอกรายละเอียดของคุณลักษณะที่สูงขึ้น บอกความแตกต่างเป็นค่าตัวเลขได้ และตัวเลขนั้นมีคุณสมบัติทางคณิตศาสตร์คือ บวก ลบ คูณ หาร ได้ เช่น อุณหภูมิร่างกาย คะแนนสอบ ตัวแปรที่มีระดับการวัดช่วงมาตรา สามารถวัดในระดับที่ต่ำกว่าได้ทั้งแบบที่ 1 และ 2 สามารถแสดงปริมาณความมากน้อยได้(magnitude) ความแตกต่างระหว่างแต่ละหน่วยมีค่าเท่ากัน(Equal interval) ไม่มีศูนย์แท้ ( non absolute zero) ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

5 ตัวอย่าง ระดับการวัดตัวแปรแบบช่วงมาตรา
ตัวอย่าง ระดับการวัดตัวแปรแบบช่วงมาตรา ตัวแปร คุณลักษณะที่แสดงความแตกต่าง Interval ลดระดับลงเป็น Ordinal Nominal อุณหภูมิร่างกาย - 10C 0C 37 C 100C ต่ำ ปกติ สูง ปกติ เป็นไข้ คะแนนสอบ ปานกลาง ดี ดีมาก ผ่าน ไม่ผ่าน ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา


ดาวน์โหลด ppt อาชีพ เชื้อชาติ เพศ เบอร์ของนักฟุตบอล ศาสนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google