งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3. การหาความเชื่อมั่นเชิงความสอดคล้อง ภายใน (Internal Consistency) เป็นวิธีที่ใช้การวัดครั้งเดียวและมีวิธีประมาณค่าความ เชื่อมั่นได้หลายวิธี คือ 3.1 วิธีแบ่งครึ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3. การหาความเชื่อมั่นเชิงความสอดคล้อง ภายใน (Internal Consistency) เป็นวิธีที่ใช้การวัดครั้งเดียวและมีวิธีประมาณค่าความ เชื่อมั่นได้หลายวิธี คือ 3.1 วิธีแบ่งครึ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3. การหาความเชื่อมั่นเชิงความสอดคล้อง ภายใน (Internal Consistency) เป็นวิธีที่ใช้การวัดครั้งเดียวและมีวิธีประมาณค่าความ เชื่อมั่นได้หลายวิธี คือ 3.1 วิธีแบ่งครึ่ง (Split-Half Method) วิธีนี้ใช้ แบบวัดเพียงฉบับเดียวทำการวัดครั้งเดียว แต่แบ่งตรวจ เป็นสองส่วนที่เท่าเทียมกัน เช่น แบ่งเป็นชุดข้อคู่กับข้อ คี่ หรือแบ่งครึ่งแรกกับครึ่งหลังทั้งนี้ต้องวางแผนสร้าง ให้สองส่วนคู่ขนานกันก่อน วิธีวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างคะแนน ทั้งสองครึ่งก่อนดังนี้ การตรวจสอบความ เชื่อมั่น ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงาน ป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

2 3.2 วิธีของ Kuder-Richardson เป็นวิธีที่ทำการวัด เพียงครั้งเดียวแล้วนำคะแนนมาวิเคราะห์โดยใช้สูตร ของ Kuder-Richardson ซึ่งมี 2 สูตรคือ KR-20 และ KR- 21 3.2 วิธีของ Kuder-Richardson เป็นวิธีที่ทำการวัด เพียงครั้งเดียวแล้วนำคะแนนมาวิเคราะห์โดยใช้สูตร ของ Kuder-Richardson ซึ่งมี 2 สูตรคือ KR-20 และ KR- 21 การตรวจสอบความ เชื่อมั่น ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

3 3.3 วิธีการหาด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (alpha coefficient) ของ Cronbach วิธีนี้เป็นการหาความ เชื่อมั่นแบบ ความสอดคล้องภายในเหมือนกับ วิธีของ Kuder-Richardson แต่จะใช้ได้กับเครื่องมือที่ เป็นแบบความเรียงหรือมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งไม่ได้มีการให้คะแนนแบบ 0 – 1 ซึ่งการหาค่า ความเชื่อมั่นด้วยสูตรสัมประสิทธิ์ แอลฟ่าของ Cronbach จะได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับการหาด้วย สูตร K-R20 ทุกประการ 3.3 วิธีการหาด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (alpha coefficient) ของ Cronbach วิธีนี้เป็นการหาความ เชื่อมั่นแบบ ความสอดคล้องภายในเหมือนกับ วิธีของ Kuder-Richardson แต่จะใช้ได้กับเครื่องมือที่ เป็นแบบความเรียงหรือมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งไม่ได้มีการให้คะแนนแบบ 0 – 1 ซึ่งการหาค่า ความเชื่อมั่นด้วยสูตรสัมประสิทธิ์ แอลฟ่าของ Cronbach จะได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับการหาด้วย สูตร K-R20 ทุกประการ การตรวจสอบความ เชื่อมั่น ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

4 การแปลความหมายของความ เชื่อมั่น ค่าความเชื่อมั่นที่ประมาณได้ตามวิธีดังกล่าวเป็น สัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น ซึ่งมีความหมายคล้ายกับ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ กล่าวคือ เมื่อเอาค่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ยกกำลังสอง และคูณด้วย 100 ทำเป็นร้อยละจะกลายเป็นค่าสัมประสิทธิ์ของความแปร ผันร่วม ซึ่งจะบอกถึงสัดส่วนหรือร้อยละของความแปรผัน ร่วมกันของตัวแปรสองตัว เช่น = 0.9 ฉะนั้น (0.9) 2 x 100 เท่ากับ 81% จะแปลว่าตัวแปร X กับตัวแปร Y มี ความแปรผันร่วมกันอยู่ 81% ทำนองเดียวกับค่า สัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นก็สามารถแปลความหมาย ได้เช่นกัน ถ้าพบว่าเครื่องมือรวบรวมข้อมูลมีค่า สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น ( r tt ) เท่ากับ 0.9 ก็แสดงว่า เครื่องมือนั้น ใช้วัดครั้งแรกกับวัดครั้งหลัง จะมีความแปร ผันร่วมกัน 81% หรือถ้านำเครื่องมือนั้นไปวัดซ้ำอีกครั้ง จะได้ผลเหมือนเดิม 81% (Kerlinger, 1986 : 428) ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

5 ความเป็นปรนัย (Objectivity) คือคุณสมบัติ 3 ประการของเครื่องมือวิจัย ได้แก่ 1. คำถามมีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง ทุกคน อ่านแล้วมีความเข้าใจตรงกัน 2. การตรวจให้คะแนนมีความแน่นอน ไม่ว่าจะ เป็นผู้ใดตรวจ จะให้คะแนนเท่ากัน 3. มีความชัดเจนในการแปลความหมาย คือ คะแนนที่ได้แปลความหมายตรงกันว่าผู้สอบมี ความสามารถระดับใด เป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการวิจัยทุก ประเภท หากเครื่องมือที่ใช้มีความเป็นปรนัยจะทำให้ เกิดความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นสูง คือคุณสมบัติ 3 ประการของเครื่องมือวิจัย ได้แก่ 1. คำถามมีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง ทุกคน อ่านแล้วมีความเข้าใจตรงกัน 2. การตรวจให้คะแนนมีความแน่นอน ไม่ว่าจะ เป็นผู้ใดตรวจ จะให้คะแนนเท่ากัน 3. มีความชัดเจนในการแปลความหมาย คือ คะแนนที่ได้แปลความหมายตรงกันว่าผู้สอบมี ความสามารถระดับใด เป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการวิจัยทุก ประเภท หากเครื่องมือที่ใช้มีความเป็นปรนัยจะทำให้ เกิดความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นสูง ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 12 สงขลา


ดาวน์โหลด ppt 3. การหาความเชื่อมั่นเชิงความสอดคล้อง ภายใน (Internal Consistency) เป็นวิธีที่ใช้การวัดครั้งเดียวและมีวิธีประมาณค่าความ เชื่อมั่นได้หลายวิธี คือ 3.1 วิธีแบ่งครึ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google