งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบสังเกต (Observation form) แบบสังเกต (Observation form) เป็นการ เก็บรวมรวบข้อมูลโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าของผู้ สังเกตในการศึกษา การสังเกตแบ่งตามวิธีการสังเกตได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบสังเกต (Observation form) แบบสังเกต (Observation form) เป็นการ เก็บรวมรวบข้อมูลโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าของผู้ สังเกตในการศึกษา การสังเกตแบ่งตามวิธีการสังเกตได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบสังเกต (Observation form) แบบสังเกต (Observation form) เป็นการ เก็บรวมรวบข้อมูลโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าของผู้ สังเกตในการศึกษา การสังเกตแบ่งตามวิธีการสังเกตได้ 2 ประเภท คือ 1. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) การสังเกตแบบ นี้จะเป็นลักษณะที่ผู้สังเกตเข้าไปมีส่วนร่วมหรือทำ กิจกรรมร่วมกับ ผู้ถูกสังเกต โดยที่ผู้ถูกสังเกตไม่รู้ตัวว่า ถูกสังเกตอยู่ 2. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non- participant observation) การสังเกตแบบนี้จะเป็น ลักษณะผู้สังเกตไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมหรือไม่ได้เข้าทำ กิจกรรมกับผู้สังเกต แบบสังเกต (Observation form) เป็นการ เก็บรวมรวบข้อมูลโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าของผู้ สังเกตในการศึกษา การสังเกตแบ่งตามวิธีการสังเกตได้ 2 ประเภท คือ 1. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) การสังเกตแบบ นี้จะเป็นลักษณะที่ผู้สังเกตเข้าไปมีส่วนร่วมหรือทำ กิจกรรมร่วมกับ ผู้ถูกสังเกต โดยที่ผู้ถูกสังเกตไม่รู้ตัวว่า ถูกสังเกตอยู่ 2. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non- participant observation) การสังเกตแบบนี้จะเป็น ลักษณะผู้สังเกตไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมหรือไม่ได้เข้าทำ กิจกรรมกับผู้สังเกต ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

2 หลักการในการสังเกต ขณะสังเกตต้องมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ใน การสังเกตที่ชัดเจน ทำการสังเกตต้องสังเกตอย่างรอบคอบ ตั้งใจ และไม่ทำแบบ ผิวเผิน เมื่อสังเกตเห็นสิ่งใดให้ทำการจดบันทึกไว้ทันที และไม่ลำเอียงในการจดบันทึก ในการสังเกตบางเรื่องควรจะมีการสังเกตซ้ำ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลการสรุปที่เที่ยงตรง ในการสังเกตต้องใช้ผู้ที่มีความรอบรู้ ขณะสังเกตต้องมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ใน การสังเกตที่ชัดเจน ทำการสังเกตต้องสังเกตอย่างรอบคอบ ตั้งใจ และไม่ทำแบบ ผิวเผิน เมื่อสังเกตเห็นสิ่งใดให้ทำการจดบันทึกไว้ทันที และไม่ลำเอียงในการจดบันทึก ในการสังเกตบางเรื่องควรจะมีการสังเกตซ้ำ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลการสรุปที่เที่ยงตรง ในการสังเกตต้องใช้ผู้ที่มีความรอบรู้ ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

3 แบบสอบถาม หมายถึง ชุด ของข้อคำถามหรือข้อความเฉพาะ เรื่องที่ผู้ประเมินต้องการ เพื่อให้ผู้ ที่ถูกถาม ตอบคำถาม ส่วนมาก เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ความคิดเห็น หรือความรู้สึกนึกคิด บุคลิกภาพ ค่านิยมและทัศนคติของผู้ตอบ ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

4 รูปแบบของคำถามในแบบสอบถาม จะ แบ่งออกเป็น 6 ประเภท 1. คำถามที่มีคำตอบให้เลือก 2 ทาง (Dichotomous Questions) 2. คำถามที่มีหลายคำตอบให้เลือก (Multiple Choice Questions) 3. คำถามที่ผู้ตอบเลือกได้หลายคำตอบ (Checklist Questions หรือ Multiple Responses) 4. คำถามที่ให้ผู้ตอบใส่ลำดับที่ (Ranking Question) 5. คำถามที่แสดงถึงระดับความเห็นด้วยหรือ ชอบ (Scale Questions) 6. คำถามเปิด (Open-ended Questions) 1. คำถามที่มีคำตอบให้เลือก 2 ทาง (Dichotomous Questions) 2. คำถามที่มีหลายคำตอบให้เลือก (Multiple Choice Questions) 3. คำถามที่ผู้ตอบเลือกได้หลายคำตอบ (Checklist Questions หรือ Multiple Responses) 4. คำถามที่ให้ผู้ตอบใส่ลำดับที่ (Ranking Question) 5. คำถามที่แสดงถึงระดับความเห็นด้วยหรือ ชอบ (Scale Questions) 6. คำถามเปิด (Open-ended Questions) ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

5 ลงทุนน้อยกว่า เมื่อเทียบกับการสัมภาษณ์ เพราะแบบสอบถามลงทุนด้วยค่าพิมพ์และ ส่งไปยังผู้รับ ส่วนการสัมภาษณ์ต้อง ออกไปสัมภาษณ์ทีละคน ย่อมเสียเวลา และค่าใช้จ่ายมากกว่า การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ จะไป ถึงผู้รับแน่นอนกว่า การออกไปสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ตอบอาจไม่อยู่บ้าน ไม่ว่าง หรือไม่ ยินดีพบผู้สัมภาษณ์ การส่งแบบสอบถามไปให้คนจำนวนมาก ย่อมสะดวกกว่าการสัมภาษณ์มากนัก แบบสอบถามจะไปถึงมือผู้รับได้ทุกแห่งใน โลกที่มีการไปรษณีย์ ลงทุนน้อยกว่า เมื่อเทียบกับการสัมภาษณ์ เพราะแบบสอบถามลงทุนด้วยค่าพิมพ์และ ส่งไปยังผู้รับ ส่วนการสัมภาษณ์ต้อง ออกไปสัมภาษณ์ทีละคน ย่อมเสียเวลา และค่าใช้จ่ายมากกว่า การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ จะไป ถึงผู้รับแน่นอนกว่า การออกไปสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ตอบอาจไม่อยู่บ้าน ไม่ว่าง หรือไม่ ยินดีพบผู้สัมภาษณ์ การส่งแบบสอบถามไปให้คนจำนวนมาก ย่อมสะดวกกว่าการสัมภาษณ์มากนัก แบบสอบถามจะไปถึงมือผู้รับได้ทุกแห่งใน โลกที่มีการไปรษณีย์ ข้อดีของแบบสอบถาม ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 12 สงขลา


ดาวน์โหลด ppt แบบสังเกต (Observation form) แบบสังเกต (Observation form) เป็นการ เก็บรวมรวบข้อมูลโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าของผู้ สังเกตในการศึกษา การสังเกตแบ่งตามวิธีการสังเกตได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google