งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้บังคับบัญช า มีคำสั่งตั้ง คณะกรรมการ สืบสวนหรือให้ สืบสวน คณะกรรมการ สืบสวนข้อเท็จจริง หรือผู้สืบสวน ประธานวางแนวทางการ สืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน สรุปรายงานการสืบสวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้บังคับบัญช า มีคำสั่งตั้ง คณะกรรมการ สืบสวนหรือให้ สืบสวน คณะกรรมการ สืบสวนข้อเท็จจริง หรือผู้สืบสวน ประธานวางแนวทางการ สืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน สรุปรายงานการสืบสวน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้บังคับบัญช า มีคำสั่งตั้ง คณะกรรมการ สืบสวนหรือให้ สืบสวน คณะกรรมการ สืบสวนข้อเท็จจริง หรือผู้สืบสวน ประธานวางแนวทางการ สืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน สรุปรายงานการสืบสวน ภายใน ๖๐ วัน ถ้าสืบสวนไม่เสร็จภายใน ๖๐ วันขอ ขยายระยะเวลาต่อผู้สั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสืบสวนได้อีก ๖๐ วัน

2 คณะกรรมการ สืบสวนข้อเท็จจริง หรือผู้สืบสวน ผลการสืบสวน ข้อเท็จจริง ไม่มีมูล มีความเห็นยุติ เรื่อง เสนอสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริง ต่อผู้ออกคำสั่งตั้งคณะกรรมการ สืบสวนข้อเท็จจริง หรือสั่งให้ สืบสวน

3 คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือ ผู้สืบสวน มีมูลความผิดทางวินัย ผิดวินัยไม่ร้ายแรงผิดวินัยร้ายแรง แจ้งแบบ สส. ๒ สรุปพยานหลักฐานที่ สนับสนุน ข้อกล่าวหาให้กับผู้ถูกกล่าวหา เสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน เพื่อให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงต่อไป ให้ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคำชี้แจงและนำ พยานหลักฐานเข้าหักล้าง คณะกรรมการลงมติชั่งน้ำหนัก พยานหลักฐาน พยานหลักฐานของผู้ถูกล่าวหาไม่สามารถ หักล้างพยานหลักฐานของผู้กล่าวหาได้ มี ความผิดทางวินัยตามข้อกล่าวหาใด เห็น ควรรับโทษสถานใด มาตราใด เป็นการประ ทำความผิดอาญาหรือต้องรับผิดทางแพ่ง ด้วยหรือไม่ เสนอสำนวนการสอบสวนต่อผู้ออกคำสั่งตั้ง คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้ออกคำสั่งให้ สืบสวน พยานหลักฐานผู้ถูกกล่าวหารับฟังได้ไม่เป็น ความผิดทางวินัยเห็นควรยุติเรื่อง เสนอสำนวนการสืบสวนต่อผู้ออกคำสั่งตั้ง คณะกรรมการหรือผู้ออกคำสั่งให้สืบสวน

4 คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง หรือผู้สืบสวน ไม่มีมูลเป็นความผิดมีมูลเป็นความผิด ทางวินัย มีความเห็นยุติเรื่องผิดวินัยร้ายแรง เสนอผู้ออกคำสั่งตั้ง คณะกรรมการสืบสวนฯ ผิดวินัยไม่ร้ายแรง พยานหลักฐานของผู้ถูกล่าวหา รับฟังได้ ไม่เป็นความผิดวินัยให้ ยุติเรื่อง เสนอผู้ออกคำสั่งตั้ง คณะกรรมการสืบสวน พยานหลักฐานผู้ถูกกล่าวหาไม่สามารถหักล้างพยานของ ฝ่ายผู้กล่าวหาได้ มีความผิดทางวินัยตามข้อกล่าวหาใด เห็นควรรับโทษสถานใด ตามมาตราใด เสนอผู้ออกคำสั่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน แจ้งแบบ สส. ๒ สรุป พยานหลักฐานที่สนับสนุน ข้อกล่าวหาให้กับผู้ถูก กล่าวหา เสนอผู้สั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสืบสวนตั้ง คณะกรรมการสอบสวนทาง วินัย อย่างร้ายแรง ให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจ้งแก้ข้อ กล่าวหา คณะกรรมการลงมติชั่งน้ำหนัก พยานหลักฐาน ผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัยได้โดยไม่ต้องตั้ง คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอีก


ดาวน์โหลด ppt ผู้บังคับบัญช า มีคำสั่งตั้ง คณะกรรมการ สืบสวนหรือให้ สืบสวน คณะกรรมการ สืบสวนข้อเท็จจริง หรือผู้สืบสวน ประธานวางแนวทางการ สืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน สรุปรายงานการสืบสวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google